Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Svarbiausias produktų klasifikatorius
Santrumpa:
CPC
Versija:
CPC 2 red.
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Svarbiausias produktų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  CPC
 • Pavadinimas originalo kalba
  Central Product Classification
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis pasaulinio lygmens klasifikatorius. CPC – išsami ir visapusiška produktų ir paslaugų kategorijų sistema, leidžianti pateikti įvairių statistikos rūšių, nagrinėjančių materialinių gėrybių, paslaugų ir turto sritis, tarptautinio palyginimo schemą. Pagal savo prigimtį ir paskirtį CPC klasifikatorius susietas su įvairiais tarptautiniais ekonomikos klasifikatoriais, tenkinančiais įvairius šalies ekonominio gyvenimo poreikius. Tokiu būdu, į CPC turėtų būti atsižvelgta kaip į harmonizavimo priemonę tiek tarptautiniame, tiek nacionaliniame lygmenyse.
  CPC ne statistikos tikslams yra taikomas viešųjų pirkimų sutarčių konkursams skelbti.
 • Teisės aktas
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  CPC 2 redakcija galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Kadangi susijusių klasifikatorių peržiūros, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, turi būti atliekamos tuo pačiu laiku, Eurostatas ir Jungtinės Tautos susitarė dėl bendro ISIC/CPC ir NACE/CPA klasifikatorių atnaujinimo/peržiūros darbų grafiko: 2007 metais buvo atlikta ISIC/CPC (ir NACE/CPA) peržiūra.
 • Objekto aprašymas
  CPC apima visas produktų kategorijas (prekės ir paslaugos), turtą (žemė bei pastatai) ir nematerialųjį turtą (t.y. patentai, licencijos, prekių ženklai, autorinės teisės), įgytą iš teisiškai sudarytų sandorių. CPC produktams apibrėžti pagrindinai yra vartojami HS kategorijų apibrėžimai. Kriterijus, pagal kurį CPC klasifikatoriuje išdėstyti produktai, yra jų „medžiaginė sudėtis ir pobūdis (savybės)“, tačiau CPC kategorijų žemiausiame lygmenyje atsižvelgiama ir į gamybinės kilmės kriterijų.
 • Kodo struktūra
  CPC grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo skaitmeniniu kodu,
  - antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu,
  - penktasis lygmuo – poklasiai, identifikuojami penkių ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius (SITC)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
  Kombinuotoji nomenklatūra (CN)
  Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį klasifikatorių parengė ir 1989 m. išleido Jungtinių Tautų statistikos tarnyba.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el .p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete