Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB) Dalintis

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Santrumpa:
NACE
Versija:
NACE 2 red.
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  NACE
 • Pavadinimas originalo kalba
  Statistical Classification of Economic Activities in the European Community
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius skirtas duomenų, susijusių tik su veiklos vienetais pvz., individualiomis įmonėmis ar įmonių grupėmis, sudarančiomis vieną ekonominį vienetą, skirstymui į kategorijas pagal veiklos rūšis. Juo remiantis galima parengti statistinius duomenis apie produkciją, įvairių rūšių gamybos išlaidas, kapitalo formavimą ir finansines operacijas šių vienetų veikloje. Tai europinio lygmens klasifikatorius, naudojamas verslo registruose, teikiant statistinius duomenis Eurostatui ir kitoms Europos Sąjungos organizacijoms.
 • Teisės aktas
  EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1893/2006, priimtas 2006 m. gruodžio 20 d. nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantisTarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1).
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 29/2002, priimtas 2001 m. gruodžio 19 d., iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 1.1 red.).
  KOMISIJOS NUOSTATAI (EEB) Nr. 761/93, priimti 1993 m. kovo 24 d., pataisyti Tarybos Nuostatai (EEB) Nr. 3037/90 dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus Europos Bendrijoje (NACE 1 red.).
  TARYBOS NUOSTATAI (EEB) Nr. 3037/90, priimti 1990 m. spalio 9 d., dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus Europos Bendrijoje (NACE 1 red.).
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  NACE 2 redakcija galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Kadangi susijusių klasifikatorių peržiūros, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, turi būti atliekamos tuo pačiu laiku, Eurostatas ir Jungtinės Tautos susitarė dėl bendro ISIC/CPC ir NACE/CPA klasifikatorių atnaujinimo/peržiūros darbų grafiko: 2007 metais numatyta ISIC/CPC (ir NACE/CPA) peržiūra.
 • Objekto aprašymas
  Ekonominės veiklos rūšys turi prasmę, kai ištekliai, tokie kaip įrenginiai, darbo jėga, technologijos, informaciniai tinklai ar produktai, suderinami taip, kad juos naudojant sukuriamos atitinkamos prekės ar paslaugos. Veikla yra apibūdinama gamybos (prekių ar paslaugų) sąnaudomis, gamybos procesu ir išleidžiamąja produkcija.
 • Kodo struktūra
  NACE grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo nuo A iki Q alfabetiniu kodu,
  tarpinis lygmuo – posekcijai, identifikuojami dviejų ženklų alfabetiniu kodu (nuo 2008 01 01 nenaudojamas),
  antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu.
  Alfabetiniai ženklai kodo pozicijos identifikavimui nenaudojami.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK), (tarp NACE ir EVRK yra griežta elementų sąsaja keturių kodo ženklų lygmenyje)
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA), (CPA keturių kodo ženklų lygmenyje struktūriškai atitinka NACE)
  Europos Bendrijos produkcijos sąrašas (PRODCOM)
  Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK)
  Valstybės funkcijų klasifikatorius (COFOG)
  Standartinis tarptautinės prekybos klasifikatorius (SITC)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
  Kombinuota nomenklatūra (CN)
  Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatių kartu su Šalių narių atstovais parengė ir tvarko Eurostatas.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT – 01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt
  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16, el p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete