Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Santrumpa:
EVRK
Versija:
EVRK 2 red.
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  EVRK
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) – tai tarptautinio klasifikatoriaus nacionalinė versija, parengta pagal Europos Sąjungos NACE klasifikatorių. Jis skirtas duomenų, susijusių su veiklos vienetais, skirstymui į kategorijas pagal veiklos rūšis. Juo remiantis rengiami statistiniai duomenys apie produkciją, įvairių rūšių gamybos išlaidas (darbo, žaliavų, energijos ir kt.), kapitalo formavimą ir finansines operacijas statistinių vienetų veikloje.
 • Teisės aktas
  Vadovaudamasis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1893/2006, priimto 2006 m. gruodžio 20 d., nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1), nuostatomis Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė atnaujintą EVRK 2 redakciją ir EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red. ryšių lentelę, kurie buvo patvirtinti Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

  Vadovaudamasis KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 29/2002, priimto 2001 m. gruodžio 19 d., iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, nuostatomis Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė atnaujintą EVRK 1.1 redakciją, kuri buvo patvirtinta Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DĮ-252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744).
  LR vyriausybės nutarimu Nr. 696, priimtu 1995 m. gegužės 17 d., buvo pritarta EVRK naudojimui Lietuvoje.
 • Atnaujinimo data
  EVRK 2 redakcija galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas tiesiogiai priklauso nuo tarptautinio klasifikatoriaus NACE atnaujinimo periodiškumo.
 • Objekto aprašymas
  Ekonominės veiklos rūšys turi prasmę, kai ištekliai, tokie kaip įrenginiai, darbo jėga, technologijos, informaciniai tinklai ar produktai, suderinami taip, kad juos naudojant sukuriamos atitinkamos prekės ar paslaugos. Veikla yra apibūdinama gamybos (prekių ar paslaugų) sąnaudomis, gamybos procesu ir išleidžiamąja produkcija.
 • Kodo struktūra
  EVRK grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo nuo A iki Q alfabetiniu kodu,
  tarpinis lygmuo – posekcijai, identifikuojami dviejų ženklų alfabetiniu kodu (nuo 2008 01 01 nenaudojamas),
  antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu,
  penktasis lygmuo (nacionalinis) – poklasiai, identifikuojami šešių ženklų skaitmeniniu kodu.
  Alfabetiniai ženklai kodo pozicijos identifikavimui nenaudojami.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE) (tarp EVRK ir NACE yra griežta elementų sąsaja keturių kodo ženklų lygmenyje)
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA) (CPA keturių kodo ženklų lygmenyje struktūriškai atitinka EVRK)
  Europos Bendrijos produkcijos sąrašas (PRODCOM)
  Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK) (PGPK keturių kodo ženklų lygmenyje struktūriškai atitinka EVRK)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Klasifikatorių tvarko Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45,
  el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete