Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
Santrumpa:
EVRK
Versija:
EVRK 2 red.
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
 • Pavadinimo santrumpa
  EVRK 2 red.
 • Teisės aktas
  Vadovaudamasis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 1893/2006, priimto 2006 m. gruodžio 20 d., nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1), nuostatomis Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė atnaujintą EVRK 2 redakciją ir EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red. ryšių lentelę, kurie buvo patvirtinti Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).
 • Įvadas
  EVRK 2 red. įvadas
Sąsajos su kitais klasifikatoriais
Klasifikatorius atsisiųsti