Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra
Santrumpa:
NST
Versija:
NST 2007
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra
 • Pavadinimo santrumpa
  NST
 • Pavadinimas originalo kalba
  Standard Goods Classification for Transport Statistics
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, naudojamas Europos Sąjungos šalių kroviniams klasifikuoti, atsižvelgiant į vežamo krovinio pagrindinę rūšį. Be to, jį naudoja tarptautinės transporto institucijos tam tikriems leidiniams rengti.
 • Teisės aktas
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1304/2007 2007 m. lapkričio 7 d. iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 95/64/EB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 91/2003 ir (EB) Nr. 1365/2006 dėl NST 2007 nustatymo vieninteliu klasifikatoriumi tam tikrų rūšių transportu gabenamoms prekėms.
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  NST 2007 redakcija galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikus klasifikatorių atnaujina Europos Sąjungos valstybės narės.
 • Objekto aprašymas
  Kroviniai - tai žemės ūkio, maisto, naftos, cheminiai produktai, kuras, atliekos, gaminiai, įranga, mašinos ir t t. Kroviniai charakterizuojami atsižvelgiant į pagrindinę prigimtį, apdirbimo etapą, gabenimo būdą ir bendrąjį vežamų krovinių tonažą.
 • Kodo struktūra
  NST grindžiamas hierarchine dešimtaine kodavimo sistema:
  pirmasis lygmuo – skyriai, identifikuojami vieno ženklo skaitmeniniu kodu,
  antrasis lygmuo – grupės, identifikuojamos dviejų ženklų skaitmeniniu kodu.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Prekių vežimo Europoje statistikos klasifikatorius (CSTE)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopija elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  NST buvo parengtas bendradarbiaujant Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UNECE) ir kitų tarptautinių institucijų ekspertams.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas.
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT– 01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt
  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16, el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete