Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius
Santrumpa:
CPA
Versija:
CPA 2.1 ver.
Galioja nuo:
2015-01-01
 • Pavadinimas
  Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  CPA
 • Pavadinimas originalo kalba
  Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  Tai tarptautinis klasifikatorius, europinė Svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) versija. CPA yra pagrindinis produktų klasifikatorius, suteikiantis galimybę skirtingas pagrindines produktų ir paslaugų statistikas perskaičiuoti pagal bendrą klasifikaciją. CPA vartojamas palyginti vidaus gamybos rodiklius su užsienio prekybos rodikliais ir susieti juos detaliame produktų lygmenyje, skaičiuoti tiek prekių srautus, tiek su produktais susijusias nacionalines sąskaitas.
 • Teisės aktas
  2014 m. spalio 29 d. priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1209/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93. Reglamentas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 336/1.
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 451/2008, priimtas 2008 m. balandžio 23 d., nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93.
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 204/2002, priimtas 2001 m. gruodžio 19 d., iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (CPA 2002).
  KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1232/98, priimtas 1998 m. birželio 17 d., papildantys Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį Europos Ekonominėje Bendrijoje (CPA 96).
  TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 3696/93, priimtas 1993 m. spalio 29 d., dėl statistinio produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus Europos Bendrijoje (CPA 96).
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  CPA 2.1 versija galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Kadangi susijusių klasifikatorių peržiūros, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą, turi būti atliekamos tuo pačiu laiku, Eurostatas ir Jungtinės Tautos susitarė dėl bendro ISIC/CPC ir NACE/CPA klasifikatorių atnaujinimo/peržiūros darbų grafiko: 2007 metais buvo atlikta ISIC/CPC (ir NACE/CPA) peržiūra.
 • Objekto aprašymas
  CPA apima produktus ir paslaugas sugrupuotas pagal ekonominės kilmės kriterijų.
 • Kodo struktūra
  CPA grindžiamas hierarchine kodavimo sistema:
  - pirmasis lygmuo – sekcijos, identifikuojamos vieno ženklo nuo A iki Q alfabetiniu kodu,
  - tarpinis lygmuo – posekcijai, identifikuojami dviejų ženklų alfabetiniu kodu (nuo 2008 01 01 nenaudojamas),
  - antrasis lygmuo – skyriai, identifikuojami dviejų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - trečiasis lygmuo – grupės, identifikuojamos trijų ženklų skaitmeniniu kodu,
  - ketvirtasis lygmuo – klasės, identifikuojamos keturių ženklų skaitmeniniu kodu,
  - penktasis lygmuo – kategorijos, identifikuojamos penkių ženklų skaitmeniniu kodu,
  - šeštasis lygmuo – subkategorijos, identifikuojamos šešių ženklų skaitmeniniu kodu.
  Alfabetiniai ženklai kodo pozicijos identifikavimui nenaudojami.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Tarptautinis standartinis gamybinis visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (ISIC)
  Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE) (CPA keturių kodo ženklų lygmenyje struktūriškai atitinka NACE)
  Svarbiausias produktų klasifikatorius (CPC)
  Europos Bendrijos produkcijos sąrašas (PRODCOM)
  Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK)
  Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS)
  Kombinuotoji nomenklatūra (CN)
  Bendras viešųjų pirkimų žodynas (CPV)
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Excel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius lietuvių, anglų kalba ir informacija apie jį skelbiama internete Oficialiosios statistikos portale. Klasifikatoriaus kopiją elektroniniu paštu, magnetinėse laikmenose arba kitokia forma naudotojams teikiama pagal duomenų teikimo sutartis arba kitokia tarpusavyje suderinta forma.
 • Duomenys apie tvarkytoją
  Tarptautinį Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių kartu su ES valstybių narių atstovais parengė ir tvarko Eurostatas.
  Tarptautinį klasifikatorių lietuvių kalba 1999 m. parengė ir išleido Lietuvos statistikos departamentas,
  kodas 188600177,
  Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius,
  tel.: (8 5) 236 48 22, (8 5) 236 46 10,
  faksas: (8 5) 236 48 45, el. p. statistika@stat.gov.lt

  Pasiteirauti tel.: (8 5) 236 47 16,
  el. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete