Centrinė klasifikatorių duomenų bazė (CKDB)

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Vykdoma operacija
Pavadinimas:
Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius
Santrumpa:
ISCO
Versija:
ISCO-08
Galioja nuo:
2008-01-01
 • Pavadinimas
  Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius
 • Pavadinimo santrumpa
  ISCO (ILO)
 • Pavadinimas originalo kalba
  International Standard Classification of Occupations
 • Adaptavimo ar steigimo tikslas, jo paskirtis
  ISCO (ILO) – tai tarptautinis klasifikatorius sudarytas tam, kad būtų galima tarptautiniu mastu lyginti profesijų statistiką, kad jis būtų modelis šalims, kuriančioms ar taisančioms savo nacionalinius profesijų klasifikatorius. ISCO (ILO) skirtas informacijai apie profesijas, kuri gaunama gyventojų surašymo ar kitokių statistinių apklausų metu, klasifikuoti ir apibendrinti.
 • Teisės aktas
  2009 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija (EB) Nr.824/2009 „Dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo“ (OL 2009 L 292, p. 31).
  ISCO-08 versija buvo priimta Trišalėje darbo statistikos ekspertų konferencijoje 2007 m. gruodžio 6 d. (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm)

  ISCO-88 (ILO) versija buvo priimta 1987 m. lapkričio 6 d. 14-oje Tarptautinėje darbo statistikų konferencijoje ir 1988 m. patvirtinta Tarptautinės darbo organizacijos vadovaujamųjų organų.
  Lietuvių kalba parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 464 „Dėl tarptautinių klasifikatorių diegimo Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 1998, Nr. 37-989).
 • Atnaujinimo data
  ISCO-08 galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
 • Atnaujinimo periodiškumas
  Klasifikatoriaus atnaujinimo periodiškumas nėra nustatytas. Prireikusi klasifikatorių atnaujina Tarptautinės darbo organizacijos statistikos tarnyba.
 • Objekto aprašymas
  ISCO (ILO) klasifikatoriaus rengimui ir kūrimui reikiamas pagrindas buvo grindžiamas dviem pagrindinėmis sąvokomis: darbo (siaurąja prasme) sąvoka ir kvalifikacijos sąvoka.
  Darbas (siaurąja prasme) apibrėžiamas kaip vieno asmens atliekamų ar atliktinų užduočių ar pareigų seka, tai yra statistinis vienetas, kurį klasifikuoja ISCO (ILO) klasifikatorius. Darbų (siaurąja prasme), kurių pagrindinės užduotys ar pareigos yra panašiai apibūdinamos, aibė sudaro profesiją.
  Kvalifikacija apibrėžiama kaip sugebėjimas atlikti tam tikro darbo keliamas užduotis ar pareigas, ir pagal ISCO (ILO) klasifikatoriaus tikslus turi dvi papildomas sąlygas:
  a) kvalifikacijos lygmuo – tai atliekamų užduočių ar pareigų sudėtingumo ir įvairovės funkcija;
  b) kvalifikacijos specializacija, kuri apibrėžiama reikiamomis žiniomis ar sritimi, darbo metu naudojamais įrankiais, medžiagomis, taip pat gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų rūšimi.
 • Kodo struktūra
  Profesijos kodas yra keturių skaitmenų skaičius:
  a) pirmasis skaitmuo žymi pagrindinės grupės numerį; klasifikatoriuje numatyta dešimt pagrindinių grupių;
  b) antrasis skaitmuo, kartu su pirmuoju, žymi pagrindinio pogrupio kodo numerį;
  c) trečiasis skaitmuo, kartu su pirmaisiais dviem, žymi grupės kodo numerį;
  d) ketvirtasis skaitmuo, kartu su pirmaisiais trimis, žymi pogrupio kodo numerį.
 • Sąsajos su kitais klasifikatoriais
  Aštuonios pagrindinės ISCO (ILO) klasifikatoriaus grupės yra susijusios su keturiais ISCO kvalifikacijos lygmenimis, kuriems suteikti darbiniai apibrėžimai remiantis “Tarptautinės standartinės švietimo klasifikacijos” (ISCED) mokymo kategorijomis ir išsilavinimo lygmenimis. Produktų gamybos ir paslaugų padalinių vadovų darbas klasifikuojamas pagal ūkinės veiklos sritis, kurios išsamiau apibrėžiamos Tarptautiniame standartiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (ISIC). Valstybės funkcijų sritys apibrėžiamos ir klasifikuojamos “Valstybės funkcijų klasifikatoriuje” (COGOF).
 • Programinė įranga klasifikatoriui tvarkyti
  Microsoft programinės priemonės Access, Exel, Word.
 • Skelbimo ir platinimo priemonės
  Klasifikatorius skelbiamas Tarptautinės darbo organizacijos puslapyje http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
 • Duomenys apie tvarkytoją
  The ISCO team Bureau of Statistics International Labour Office 4, route des Morillons 1211-Geneva-22 Switzerland Fax.+41 (22) 799 69 57 Email: isco@ilo.org Adaptuoto lietuvių kalba tarptautinio klasifikatoriaus tvarkytojas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerjia. Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, JAR kodas 188621919 Tel.8 706 64 845 / 8 706 64 868 Faksas8 706 64 762 El.paštas: kanc@eimin.lt
 • Tvarkytojo adresas Internete
  www.ilo.org/stat