Atgal

Smurtas artimoje aplinkoje


2017 M. DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE UŽREGISTRUOTA 11 TŪKST. NUSIKALTIMŲ

2017 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti 10 968 nusikaltimai, remdamasis Informatikos ir ryšių departamento išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šie nusikaltimai sudarė 52,3 proc. visų dėl smurto užregistruotų nusikaltimų (46 proc. mieste ir 65,6 proc. kaime) ir beveik penktadalį (18,2 proc.) visų užregistruotų nusikaltimų (14,6 proc. mieste ir 28,5 proc. kaime).

Dauguma (9,9 tūkst. nusikaltimų, arba 89,8 proc.) dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – nesunkūs sveikatos sutrikdymai1, 964 (8,8 proc.) – nusikaltimai, susiję su grasinimu2, 44 (0,4 proc.) – seksualinės prievartos nusikaltimai3, 35 – sunkūs sveikatos sutrikdymai4, 25 – nužudymai5, 6 – pasikėsinimai nužudyti ir 40 – kiti nusikaltimai6.

_________________________

1 LR Baudžiamojo kodekso 138,140 str.

2 LR Baudžiamojo kodekso 145 str.

3 LR Baudžiamojo kodekso 149, 150–151 str. ir 153 str.

4 LR Baudžiamojo kodekso 135–136 str.

5 Be pasikėsinimų, LR Baudžiamojo kodekso 129–131 str.

6 LR Baudžiamojo kodekso 137, 139, 146, 148, 151(1), 163, 165, 180, 181, 187, 235, 236, 284 str.

1 pav. Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų dalis, palyginti su visais užregistruotais atitinkamos rūšies nusikaltimais


8 IŠ 10 DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE UŽREGISTRUOTŲ NUSIKALTIMŲ AUKŲ – MOTERYS IR MERGAITĖS

2017 m. užregistruotas 8181 asmuo, nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų (mieste – 4,7 tūkst. asmenų, arba 57,5 proc., kaime – 3,5 tūkst., arba 42,5 proc.). Dauguma (5,6 tūkst., arba 82 proc.) suaugusių nukentėjusiųjų buvo moterys, iš jų 79,2 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio.

Kas šeštas (1,4 tūkst., arba 16,7 proc.) nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų – vaikas iki 18 metų amžiaus, 90,3 proc. jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių.

2 pav. Nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų nukentėjusių asmenų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes


2017 m. buvo nustatytas 6131 asmuo, įtariamas (kaltinamas) padaręs dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą. Iš jų 91 proc. buvo vyrai. Daugiau kaip pusė (3,4 tūkst., arba 55,5 proc.) įtariamų (kaltinamų) asmenų buvo 30–49 metų amžiaus. Šiais nusikaltimais buvo įtariama (kaltinama) ir 40 nepilnamečių (0,8 proc. visų įtariamų (kaltinamų) asmenų).

3 pav. Nustatytų įtariamų (kaltinamų) asmenų amžiaus struktūra
Procentai


Daugiau kaip pusė (56,3 proc.) įtariamų (kaltinamų) asmenų (56,3 proc.) turėjo vidurinį ar profesinį išsilavinimą, beveik ketvirtadalis (23,3 proc.) – pagrindinį, 10,4 proc. – aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir 10 proc. – pradinį ar neturėjo jokio išsilavinimo. Pusė (50,8 proc.) asmenų nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo ir nesimokė. Net 60,2 proc. asmenų nusikaltimo padarymo metu buvo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Dauguma (5,8 tūkst. arba 94,8 proc.) asmenų buvo įtariami (kaltinami) fiziniu smurtu.

Kardomosios priemonės buvo paskirtos 3 tūkst. asmenų, įtariamų (kaltinamų) smurtu artimoje aplinkoje. 2,5 tūkst. asmenų (85,3 proc.) buvo skirta intensyvi priežiūra (įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis), 0,5 tūkst. (18,3 proc.) buvo įpareigoti gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu, 130 asmenų (4,4 proc.) buvo įpareigoti periodiškai registruotis policijos įstaigoje, 99 (3,3 proc.) – suimti, iš 73 asmenų buvo paimti dokumentai, vienam asmeniui skirtas namų areštas.

Policijos departamento duomenimis, 2017 m. policijoje iš viso buvo užregistruota 47,9 tūkst. pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje.

Statistinė informacija apie smurtą artimoje aplinkoje rengiama ir skelbiama įgyvendinant 2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. XII-2629 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“ 1 str. 3 p.

Sąvokos

Artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Įtariami (kaltinami) asmenys – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti asmenys, įtariami (kaltinami) nusikaltimų padarymu, priėmus procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos.

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai – užregistruoti nusikaltimai pagal 129-131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 148, 149-151, 153, 163, 165, 180, 181, 187, 235, 236, 284 LR Baudžiamojo kodekso straipsnius, susiję su smurtu artimoje aplinkoje.

Užregistruoti nusikaltimai – Nusikalstamų veikų žinybiniame registre įrašyti duomenys apie nusikaltimus, numatytus LR Baudžiamajame kodekse, dėl kurių pradėtas, atliekamas ar nutrauktas ikiteisminis tyrimas, arba teisme išnagrinėta privataus kaltinimo byla.

Pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje – policijoje gauta ir užregistruota informacija apie galimą smurtą artimoje aplinkoje.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.