Lietuvos statistikos departamente atliekami metiniai ir trumpojo laikotarpio statistiniai tyrimai. Per metus apklausiama apie 45 tūkstančiai įmonių. Metiniuose statistiniuose tyrimuose, kurių metu rengiama išsami statistinė informacija savivaldybių lygmeniu, dalyvauja dauguma įmonių. Trumpojo laikotarpio statistika rengiama šalies lygmeniu, todėl mėnesiniai ir ketvirtiniai statistiniai tyrimai atliekami imčių metodais. Tačiau ir į juos dažniausiai patenka visos įmonės, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų ir kurių pajamos per metus viršija 1 milijoną litų.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistiniuose tyrimuose dalyvauja ne visos mažos ir vidutinės įmonės. Dažniausiai atsitiktinai renkama tam tikra jų dalis (sudaromos imtys). Tai reiškia, kad mažos ir vidutinės įmonės patenka į tyrimus atsitiktiniu būdu. Tačiau, sudarant įmonių imtis, visada laikomasi tam tikrų metodologinių principų:
 

1. Pirmiausia įmonės suskirstomos į sluoksnius pagal ekonominės veiklos rūšis, o kiekvienas sluoksnis dar savo ruožtu suskirstomas į sluoksnius pagal įmonių dydį. Kartais reikia sluoksniuoti ir pagal teritoriją. Po to iš kiekvieno sluoksnio renkama atsitiktinė imtis.

2. Įmonės priskiriamos imčiai vieniems metams. Kitais metais imtis rotuojama, t. y. dalis įmonių (apie 25 procentai) iš imties atsitiktiniu būdu pašalinama, o naujos vėl atsitiktiniu būdu išrenkamos. Didesnė rotacija negalima, nes būtų sunku palyginti tyrimo rezultatus. Tačiau jeigu sluoksnyje yra mažai įmonių, rotacija tampa negalima. Taigi kartais nedidelės įmonės nuolat patenka į statistinius tyrimus vien dėl to, kad jų veiklos rūšies ir dydžio įmonių Lietuvoje yra labai nedaug ir jos yra statistiškai reikšmingos atstovaujamoje veiklos rūšyje.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) įpareigoja ūkio subjektus teikti statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui.
 

Statistinių ataskaitų nepateikimo pasekmes apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai:
 

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus."
 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis (Žin., 1992, Nr. 21-610; 2000, Nr. 54-1557):
„Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų joms pateikimas užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 Lt.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 3000 iki 6000 Lt.
Dokumentų, patvirtinančių pateiktus statistinius duomenis, nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams arba šių dokumentų nuslėpimas, taip pat minėtų valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo 500 iki 1000 Lt."


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Aktualūs statistinių ataskaitų formuliarai skelbiami Elektroninėje statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt), skyrelyje Ataskaitų formos.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistinių ataskaitų formuliarai atnaujinami pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių statistinį tyrimą, nuostatoms ar atsiradus kitiems pakeitimams. Prieš pildant statistinį formuliarą svarbu įsitikinti, ar pasirinktas formuliaras yra galiojantis. E. Statistika sistemoje yra skelbiami tik tuo metu galiojantys statistiniai formuliarai.
 

Norime atkreipti dėmesį, kad užpildžius netekusį galios statistinės ataskaitos formuliarą ir jį pateikus fiksuojama, jog statistinė ataskaita negauta. Tuomet reikia pakartotinai teikti statistinę ataskaitą užpildžius galiojantį statistinės ataskaitos formuliarą.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Didesnės apimties ir sudėtingesni statistinių ataskaitų formuliarai turi 2 priedą su paaiškinimais statistinei ataskaitai pildyti, taip pat galima susisiekti su atsakingais specialistais statistinės ataskaitos formuliaro pabaigoje nurodytais kontaktais.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Šią informaciją galite rasti visų statistinių ataskaitų formuliarų 1 priede. Šiame priede skelbiama informacija apie statistinio tyrimo teisinį pagrindą, apimtį ir tikslą, statistinės informacijos skelbimo laiką ir vietą, statistinių duomenų teikimo pareigą, konfidencialumą, atsakomybę už statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimą.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Statistinių ataskaitų sąrašą ir ataskaitas, kurias reikia pildyti konkrečiai įmonei rasite surinkę ūkio subjekto kodą paieškos langelyje čia:
Statistinių ataskaitų sąrašai respondentams pagal ūkio subjekto kodą


Atnaujinimo data: 2020-07-10


  • Nes Jūs esate atrinktas dalyvauti viename iš mūsų atliekamų gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų.

  • Jūsų telefono numerį gavome bendradarbiaudami su telekomunikacijų bendrovėmis ir tai numato Lietuvos Respublikos Oficialiosios statistikos įstatymas.

  • Pirmiausia skatiname gyventojus pildyti anketas internetu apklausos.stat.gov.lt. Jei anketos neužpildėte internetu, skambiname norėdami padėti užpildyti arba apklausti telefonu.

  • Pakartotinių apklausų metu skambiname, kad patikslintume duomenis.

  • Pasibaigus tyrimui (per 6 mėn. nuo gavimo), telefonų numeriai iš mūsų sistemos PAŠALINAMI, NEPERDUODAMI trečiosioms šalims ir NENAUDOJAMI kitiems tikslams.

  • Jei kyla abejonių, ar Jums paskambino Lietuvos statistikos departamento darbuotojas, galite pasitikslinti interneto puslapyje apklausos.stat.gov.lt/kontaktai, tel.: 8 5  236 4607 arba el. paštu: apklausos@stat.gov.lt.

Statistinės informacijos kokybė priklauso nuo to, ar apklausose dalyvauja pakankamai gyventojų. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tyrimuose nesudalyvauja nemaža dalis atrinktų juose dalyvauti gyventojų, todėl sunku užtikrinti statistinės informacijos kokybę.

Gerės statistinės informacijos kokybė – bus apklausta daugiau gyventojų, sprendimų priėmėjai galės naudotis tikslesne statistika, o tai užtikrins geresnį valstybės valdymą.

Kviečiame gyventojus geranoriškai dalyvauti apklausose ir prisidėti prie valstybės statistikos rengimo.


Atnaujinimo data: 2020-07-10


Užduokite klausimą

Klausimui užduoti, užpildykite visus žemiau esančius laukus

Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Šis laukas yra privalomas.
Tekstas atpažinimui Atnaujinti CAPTCHA Atnaujinti CAPTCHA