Teritorijų vystymosi rodikliai

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

2003 m. rug­sė­jo 11 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vyriau­sy­bė pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę dar­naus vystymo­si stra­te­gi­ją. Šioje stra­te­gi­jo­je su­for­mu­luo­ti pa­grin­di­niai il­ga­lai­kiai, vi­du­ti­nės truk­mės bei trumpalai­kiai tiks­lai ir už­da­vi­niai bei nu­ma­ty­tos jų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nės. Nustatant strategijos prioritetus ir tikslus, vadovautasi nacionaliniais interesais, jau parengtais strateginiais dokumentais, taip pat Jungtinių Tautų ir 2006 m. atnaujintos ES darnaus vystymosi strategijos nuostatomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu patvirtinta nauja strategijos redakcija.

Na­cio­na­li­nės dar­naus vys­ty­mo­si stra­te­gi­jos prie­žiū­rai vyk­dy­ti yra pa­reng­tas dar­naus vys­ty­mo­si ro­dik­lių są­ra­šas. Teritorijų vystymosi rodikliai atspindi padėtį apskrityse, savivaldybėse ir mažesniuose Lietuvos Respublikos teritorijos vienetuose.

Teritorijų vystymosi rodikliai (PDF)


Atnaujinimo data: 2017-12-07