Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

Regioninių duomenų palyginamumui su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis 2003 m. gegužės 26 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (toliau – Reglamentas). Reglamentu nustatytas bendras teritorinių vienetų klasifikatorius, kad būtų galima Europos Sąjungoje  rinkti, rengti ir platinti suderintą regioninę statistiką.

Vadovaujantis Reglamento 5 straipsnio 4 dalimi, NUTS klasifikatoriaus pakeitimai priimami antroje kalendorinių metų pusėje, ne dažniau nei kas 3 metus, remiantis nustatytais klasifikavimo kriterijais. Jei iš esmės reorganizuojama atitinkama valstybės narės  administracinė struktūra, NUTS klasifikatoriaus pakeitimai gali būti priimami dažniau nei kas trejus metus.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojanti Teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) versija pateikiama šio reglamento priede.

NUTS klasifikatoriaus struktūra

1. NUTS klasifikatorius padalija valstybių narių ekonominę teritoriją į teritorinius vienetus. Kiekvienam teritoriniam vienetui jis suteikia konkretų kodą ir pavadinimą.

2. NUTS klasifikatorius yra hierarchinis. Jis kiekvieną valstybę narę suskirsto į NUTS 1 lygio teritorinius vienetus, šie yra toliau skirstomi į NUTS 2 lygio teritorinius vienetus, o pastarieji – į NUTS 3 lygio teritorinius vienetus.

3. Konkretus teritorinis vienetas gali būti priskirtas keliems NUTS lygiams.

Klasifikavimo kriterijai

1. Esami valstybių narių administraciniai vienetai sudaro pirmą kriterijų, skirtą teritorinių vienetų sąvokai apibrėžti. Administracinis vienetas – geografinė teritorija su administracine valdžia, kuri turi galią priimti tos srities administracinius ar veiklos sprendimus pagal valstybės narės teisinę ir institucinę struktūrą.

2. Siekiant nustatyti, kuriam NUTS lygiui turi būti priskirta atitinkama valstybės narės administracinių vienetų klasė, atsižvelgiama į valstybės narės administracinių vienetų klasės vidutinį gyventojų skaičių, remiantis šiais gyventojų skaičiaus ribiniais dydžiais:

Lygis

Mažiausias

Didžiausias

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 000

3 milijonai

NUTS 3

150 000

800 000


Jeigu visos valstybės narės gyventojų skaičius yra mažesnis, nei tam tikro NUTS lygio minimalus dydis, visa valstybė narė yra priskiriama vienam to NUTS lygio teritoriniam vienetui.

3. Reglamente teritorinio vieneto gyventojais laikomi tie asmenys, kurie šioje teritorijoje turi savo įprastą gyvenamąją vietą.

Jei pagal išvardytus kriterijus valstybėje narėje nėra administracinių vienetų, atitinkančių tam tikrą NUTS lygį, šis NUTS lygis yra sukuriamas agreguojant šalia esančius mažesnius administracinius vienetus. Atliekant tokį agregavimą, atsižvelgiama į tokius svarbius kriterijus kaip geografinės, socialinės ekonominės, istorinės, kultūrinės ar aplinkos sąlygos. Agreguoti vienetai toliau yra vadinami neadministraciniais vienetais. Valstybės narės neadministracinių vienetų dydis turi atitikti 2 straipsnio dalyje nustatytas gyventojų skaičiaus ribas tam tikrame NUTS lygyje.

Lietuvoje pagal NUTS klasifikatorių NUTS 1 ir 2 lygį atitinka šalis, NUTS 3 lygį – apskritis.

NUTS 1 lygis – šalis
NUTS 2 lygis – šalis
NUTS 3 lygis – apskritis


Atnaujinimo data: 2017-04-03