Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos ir darbo grupės svarbesniems klausimams spręsti


  


Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamoji komisija
(komisijos pirmininkė – generalinė direktorė dr. J. Petrauskienė)
 


 


Tikslas – teikti siūlymus Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui svarbiausiais oficialiosios statistikos ir Lietuvos statistikos departamento veiklos organizavimo klausimais.
 


  


Konfidencialių duomenų valdymo komisija
(komisijos pirmininkė – I. Masiulaitytė-Šukevič)
 


 


Tikslas – spręsti probleminius konfidencialių duomenų valdymo klausimus ir teikti Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui pasiūlymus bei rekomendacijas dėl konfidencialių duomenų valdymo.
 


 


Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo darbo grupė
(vad. D. Kavaliauskienė)
 


 

Tikslas – mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą ir plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams.


 


Terminijos komisija 
(vad. D. Baravykienė)

 


 


Tikslas – inventorizuoti ir teikti Lietuvos Respublikos Terminų bankui oficialiajai statistikai priskirtinus terminus, atlikti statistikos terminijos norminimo darbus, rengti ir teikti rekomendacijas statistikos terminijos klausimais, spręsti su statistikos terminija susijusias problemas bei rūpintis naujų statistikos terminų kūrimu.
 

 


Metodinė komisija 
(vad. dr. J. Petrauskienė)


 


Tikslas – koordinuoti ir sisteminti metodinį darbą Lietuvos statistikos departamente.
 

 


Rizikų valdymo darbo grupė 
(vad.
L. Lukšaitė-Balakauskienė)


 


Tikslas – nustatyti ir valdyti rizikas Lietuvos statistikos departamente.
 

 


LEAN diegimo Lietuvos statistikos departamente darbo grupė
(vad. L. Lukšaitė-Balakauskienė)

 


Tikslas – organizuoti ir vykdyti LEAN diegimą Lietuvos statistikos departamente: identifikuoti tobulintinus veiklos procesus ir teikti siūlymus dėl jų optimizavimo.

 


Dokumento atnaujinimo data: 2022-12-27