Lietuva ruošiasi ESS tarpusavio vertinimui 


Informacijos, faktų, duomenų srautas mus tiesiog paskandina. Kaip žinoti, kuri informacija yra patikima, kurie faktai – tikri, kurie statistiniai duomenys pateikiami objektyviai, be jokių manipuliacijų?

Neverta nerimauti: Jums gali padėti oficialūs informacijos šaltiniai, teikiantys duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), tokie kaip Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką rengiančios institucijos.

Eurostato ir nacionalinių statistikos tarnybų misija – rengti aukštos kokybės palyginamą Europos šalių statistiką. Eurostatas suteikia nemokamą prieigą prie patikimos, palyginamos informacijos.

Bet kaip Eurostatas ir nacionalinės statistikos tarnybos žino, kad tikrai įvykdo šią misiją ir jų skelbiami duomenys yra aukštos kokybės? Kas yra daroma, kad galėtumėte pasitikėti Eurostatu ir nacionalinių statistikos tarnybų skelbiama statistika?

Eurostatas, visų ES šalių nacionalinės statistikos tarnybos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) šalys sudaro vieningą partnerystę, pavadintą Europos statistikos sistema (ESS), ir kartu rengia Europos statistiką, kuri atitinka bendrą kokybės standartą. Viena iš priemonių, užtikrinančių bendros kokybės sistemos įgyvendinimą, taigi ir Europos statistikos kokybę, yra ESS tarpusavio vertinimas (angl. Peer Review).

Įdomu sužinoti apie tai daugiau? Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

+ Kas yra ESS tarpusavio vertinimas ir kaip jis užtikrina Europos statistikos kokybę?


  

 

Kokybė yra Europos statistikos konkurencinio pranašumo pamatas. Galima teigti, kad Europos statistika yra patikimesnė už kitą skelbiamą informaciją, lengvai prieinamą įvairiais kanalais. Skelbiamos statistikos kokybei užtikrinti ESS sukūrė bendrą kokybės sistemą. Šios sistemos kertinis akmuo – Europos statistikos praktikos kodeksas.

ESS tarpusavio vertinimo tikslas – įvertinti ESS partnerių atitiktį Europos statistikos praktikos kodekso principams. Vertinimo metu parengtos rekomendacijos turėtų padėti statistikos tarnyboms toliau tobulinti ir plėtoti savo statistikos sistemas.
 

 

+ Kas yra Europos statistikos praktikos kodeksas?


  


ESS kokybės sistema grindžiama Europos statistikos praktikos kodeksu, kurį sudaro 16 principų, apimančių institucinę aplinką, statistikos rengimo procesus ir rezultatus.

Principai papildyti 84 geriausios praktikos ir standartų rodikliais, kurie yra tarsi gairės įgyvendinant kodekso principus. Pavyzdžiui, pirmasis principas – profesinis nepriklausomumas – nustato,  kad statistika turi būti rengiama nepriklausomai nuo politinio ir kitokio kišimosi iš išorės. Nepriklausomumas plėtojant, rengiant ir skleidžiant statistiką įtvirtintas teisės aktais ir užtikrintas kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms institucijoms.

16 praktikos kodekso principų ir 84 rodiklius rasite čia.
 

 

+ Ar tai pirmasis tarpusavio vertinimas?


  


Du ankstesni tarpusavio vertinimai vyko 2006–2008 m. ir 2013–2015 m. Jie suteikė vertingų žinių, kurios siekiant pagerinti patį procesą buvo įtrauktos į naująjį tarpusavio vertinimą.
 

 

+ Kas dalyvauja tarpusavio vertinime?


  


Tarpusavio vertinime dalyvauja visi ESS nariai, t. y. Eurostatas ir ES šalių bei EFTA nacionalinės statistikos tarnybos. Tarpusavio vertinimų ekspertų grupes sudaro keturi Europos statistikos ekspertai, audito ir veiklos valdymo ekspertai, tarp kurių yra ir nepriklausomas ekspertas. Jie vertina nacionalines statistikos tarnybas. O Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (The European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) ekspertų grupė vertina Europos Sąjungos statistikos tarnybą (Eurostatą).
 

 

+ Kaip atliekami tarpusavio vertinimai?


  


Tarpusavio vertinimus, atliekamus kiekvienoje šalyje, sudaro šie etapai:

  1. Kiekviena nacionalinė statistikos tarnyba atsako į savęs vertinimo klausimyno klausimus, pateikia išsamius dokumentus ir vertina, kaip jos veikla atitinka kodekso principus.

  2. Šiuos dokumentus tikrina ir analizuoja ekspertų grupė. Vėliau organizuojami vizitai į visas tarpusavio vertinimuose dalyvaujančias šalis ir atliekama nuodugnesnė veiklos analizė.

  3. Ekspertų grupė parengia galutinę ataskaitą, kurioje pateikiamos veiklos tobulinimo rekomendacijos.

  4. Ataskaita pateikiama nacionalinei statistikos tarnybai, kuri parengia veiklos tobulinimo veiksmų planą.

Eurostatas kasmet stebi tobulinimo veiksmų įgyvendinimą ES valstybėse ir EFTA šalyse. ESGAB stebi paties Eurostato tobulinimo veiksmų įgyvendinimą.
 

 

+ Kas turėtų būti pasiekta per tarpusavio vertinimą?


  


Ankstesniuose tarpusavio vertinimuose labiausiai buvo siekiama išsiaiškinti, kaip nacionalinės statistikos tarnybos ir kitos oficialiąją statistiką rengiančios institucijos atitinka Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimus.

Trečiame tarpusavio vertinime bus žengtas svarbus žingsnis, kuris padės ESS partneriams tobulėti. Partneriams bus pateiktos į ateitį orientuotos rekomendacijos, kurios peržengia Europos statistikos praktikos kodekso ribas. Dalis tarpusavio vertinimo rekomendacijų bus įtrauktos į Europos statistikos praktikos kodeksą jį papildant – atsiradę nauji reiškiniai, tendencijos turi atsispindėti ir Europos statistikos praktikos kodekse.

Apie ESS tarpusavio vertinimą 2021–2023 m. galite pasiskaityti daugiau Eurostato puslapyje.
 

 

+ Kada vyks tarpusavio vertinimas Lietuvoje?


  


Trečiasis tarpusavio vertinimas Lietuvoje jau prasidėjo. Lietuva bus viena iš pirmųjų valstybių narių, sulauksiančių tarpusavio vertinimo vizito, kuris vyks 2021 m. lapkričio 15–19 d. Į tarpusavio vertinimą bus įtrauktos nacionalinės statistikos institucijos, įgyvendinančios Europos statistikos programą: Lietuvos statistikos departamentas ir trys iš oficialiąją statistiką rengiančių institucijų: Aplinkos apsaugos agentūra, Higienos institutas ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Trečiojo tarpusavio vertinimo metu bus vertinama ESS statistikos institucijų atitiktis visiems 16 Europos statistikos praktikos kodekso principų, taip pat pažanga, padaryta po antrojo tarpusavio vertinimo.