Lietuvai tapus visateise ES nare, Valstybės duomenų agentūra yra aktyvi Europos statistikos sistemos (ESS) dalyvė. Daug dėmesio skirdama rengiamos statistinės informacijos kokybei, atsižvelgiant į naujus reiškinius visuomenėje, vidaus ir išorės vartotojų poreikius.

Valstybės duomenų agentūra, kaip ESS partnerė, dalyvauja įgyvendinant ES statistikos programas ir ES teisės aktus susijusius su statistikos sričių tobulinimu ir plėtra.

2009 m. kovo 11 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223 / 2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322 / 97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą: Nr. 223/2009.

2015 m. balandžio 29 d. šis reglamentas iš dalies pakeistas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/759), svetainėje eur-lex.europa.eu skelbiama jo  konsoliduota versija.

Pirmininkavimas Europos Sąjungai

ES Tarybos statistikos darbo grupės pasitarimai (CWPS)

Dalyvavimas Europos statistikos sistemoje

ES dokumentai

ES projektai