Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojo, 8,3 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Mokslo, technologijų ir inovacijų statistikai rengti ir specialiesiems tyrimams organizuoti: įmonių inovacinės veiklos, šalies konkurencingumo ir specialiųjų tyrimų statistikai organizuoti ir tvarkyti, rengti ir teikti šios srities statistinę informaciją vartotojams.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų daro patirtį statistinių tyrimų organizavimo ir statistinės informacijos rengimo srityse;
 3. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu pagal Europass);
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;
 7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su kuruojamomis statistikos sritimis, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, rengia įmonių inovacinės veiklos, šalies konkurencingumo ir specialiųjų tyrimų (įmonių bankroto, labdaros ir paramos) metodikas ir darbo planus, organizuoja tyrimų atlikimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 2. metodiškai vadovauja kuruojamų statistinių tyrimų darbams (rengia statistinės atskaitomybės formuliarus ir metodinius nurodymus) ir užtikrina jų kokybę, konsultuoja teritorinius duomenų surinkimo skyrius, įmones, valstybės institucijas ir kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją;
 3. organizuoja skyriaus vykdomų specialiųjų statistinių tyrimų apibendrintos informacijos rengimą ir teikimą vartotojams;
 4. atstovauja kuruojamos statistikos srities tyrimų ES institucijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese pagal savo kompetenciją, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
 5. užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juos priima (2019-05-02).

__________________

 

2. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Paskirtis

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodams statistiniuose tyrimuose diegti, kokybės vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti bei Europos statistikos praktikos kodeksui (toliau – Kodeksas) įgyvendinti Lietuvos statistikos sistemoje.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SASarba R paketais;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. stebi šiuolaikinių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas);
 2. sudaro ir atnaujina departamento veiklos kokybės rodiklių matavimo planą, vykdo kokybės rodiklių stebėseną ir analizę, teikia išvadas departamento vadovybei;
 3. atlieka su kokybės vadybos sistemos funkcionavimu susijusių organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų aktualumo stebėseną ir organizuoja jų atnaujinimo darbus; užtikrina kokybės vadybos sistemos procesų žemėlapio atnaujinimą; tvarko intraneto skyrelį „Kokybė statistikoje“;
 4. vykdo departamento ir kitų Europos oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų Kodekso įgyvendinimo priemonių stebėseną, analizuoja šių institucijų atitiktį Kodekso reikalavimams;
 5. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki sistema juos priima (2019-05-02).

__________________

 

3. Informacinių technologijų skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą informatikos krypties profesinę kvalifikaciją;
 2. Mokėti valstybinę kalbą;
 3. Mokėti dirbti su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 4. Mokėti dirbti su MS Office, SQL, PL/SQL, Java programinės įrangos paketais.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 2. Tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 3. Rengia sukurtos programinės įrangos dokumentaciją;
 4. Atlieka programinės įrangos testavimą;
 5. Moko vartotojus dirbti sukurta taikomąja programine įranga;
 6. Bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimais jos vartotojais;
 7. Įsisavina įdiegtus Lietuvos statistikos departamento informacinių sistemų projektus, sukurtus išorinių programinės įrangos kūrėjų, ir palaiko tokių projektų programinės įrangos veikimą.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2019-04-30.

__________________

im

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Kaip pasiruošti ir sėkmingai išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą bei vadovavimo gebėjimų patikrinimą? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento parengtame leidinyje Valstybės tarnyba: ką turėtų žinoti norintys tapti valstybės tarnautojais (PDF).

 


Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu personalas@stat.gov.lt:

 1. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą,
 2. praktikos pradžios ir pabaigos datas;
 3. nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

* * * * *

Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.
 
 skelbiamų konkursų nėra.


Dokumento atnaujinimo data: 2019-01-11