Konkursai į laisvas darbo vietas

1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

3.2. gebėti dirbti R arba SAS programiniu paketu.

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

5. Tikrina ir redaguoja pirminius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais), įrašo trūkstamas reikšmes.

6. Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis papildo administracinių šaltinių duomenimis..

7. Dalyvauja rengiant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal kompetenciją.

8. Dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių statistinio tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 3 d.

______________________________
 

2. Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 4,7 koeficientas). Darbo pradžia 2021 m. sausio 11 d.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Mokėti valstybinę kalbą.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Renka statistines ataskaitas, stebi jų gavimo eigą, siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.

2. Atsako už priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.

3. Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.

4. Suveda statistinius duomenis, neatsiskaitymo priežastis į pirmines duomenų bazes, atlieka pirminį statistinių duomenų redagavimą.

5. Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo, taip pat klasifikatorių taikymo klausimais.

6. Koordinuoja, kontroliuoja ir atsiskaito už priskirtos srities statistinių ataskaitų surinkimą skyriuje, klaidų kontrolę.

7. Tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.

8. Nuolat informuoja respondentus apie galimybę teikti statistines ataskaitas elektroniniu būdu, skatina tai daryti, konsultuoja juos prisijungimo, statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo šioje sistemoje klausimais pagal savo kompetenciją.

9. Nesant kito specialisto (atostogų metu ar ligos atveju), jį pavaduoja.

10. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, skyriaus vedėjo ar skyriaus patarėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-12-11.

______________________________
 

3. Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus kalbos redaktoriaus (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 7,1 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos (lietuvių) krypties išsilavinimą.

2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) nutarimus ir kitus su kalba susijusius teisės aktus.

6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, strateginiais tikslais, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

1. Dalyvauja rengiant ir redaguoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus.

2. Tikrina ir redaguoja departamento leidinių, pranešimų spaudai, biuletenių, statistinės atskaitomybės formų, metodinės, surašymų ir kitokios medžiagos, Oficialiosios statistikos portalo, interneto svetainės ir intraneto kalbą.

3. Konsultuoja kalbos, terminijos, raštvedybos ir dokumentų rengimo klausimais departamento darbuotojus. Palaiko minėtais klausimais ryšius su VLKK, seka kalbos naujienas ir aktualijas, informuoja apie juos departamento darbuotojus.

4. Dalyvauja departamento Terminijos komisijos darbe, inventorizuojant terminus ir teikiant jų straipsnius Lietuvos Respublikos terminų bankui, tvarko komisijos dokumentaciją, rašo posėdžių protokolus, rengia komisijos darbotvarkes, veiklos ataskaitas ir komisijos darbą reglamentuojančių teisės aktų projektus.

5. Rengia ir teikia siūlymus, analizes dėl statistikos terminijos norminimo ir kitais probleminiais kalbos ir terminijos klausimais.

6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-12-11.

______________________________
 

4. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

4. Vykdo pramonės produkcijos indeksų skaičiavimą , analizuoja ir apibendrina duomenis, atlieka suvestinių duomenų indeksų reviziją, jų rezultatų analizę.

5. Dalyvauja rengiant pramonės statistikos tyrimo klausimynus bei jų užpildymo nurodymus, rengia technines užduotis, teikia konsultacijas duomenų parengimo skyriams, respondentams metodikos ir duomenų analizės klausimais.

6. Teikia trumpojo laikotarpio pramonės statistinę informaciją vartotojams, dalyvauja rengiant duomenis statistinei rodiklių duomenų bazei, rengia ir teikia duomenis pranešimui spaudai, statistiniams leidiniams, tarptautinėms organizacijoms.

7. Užtikrina statistinių tyrimų eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą.

8. Užtikrina trumpojo laikotarpio pramonės statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 7 d.

______________________________
 

5. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,1 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Funkcijos

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

4. Dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistikos statistinio tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, teikia metodinę pagalbą duomenų parengimo skyriams.

5. Užtikrina statistinių rodiklių kokybę, analizuoja duomenų patikimumą, tikslumą ir skaičiavimų teisingumą, analizuoja administracinius duomenų šaltinius ir juos naudoja vidaus prekybos statistinei informacijai rengti.

6. Teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją.

7. Teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), formuoja vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 7 d.

______________________________
 

6. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, 7,8 koeficientas)

Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

1.4. studijų kryptis – statistika (arba);

1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties sritis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Funkcijos

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, reglamentuojančius Europos nacionalinių sąskaitų sistemos diegimą, organizuoja ir atlieka Narystės organizacijų statistinį tyrimą, rengia apibendrintus statistinius duomenis makroekonomikos statistiniams rodikliams skaičiuoti.

9. Įgyvendina ES teisės aktus, reglamentuojančius nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistiką ir vadovaudamasi Jungtinių Tautų rekomendacijomis, atlieka statistinius tyrimus, bendradarbiauja su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis, koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą.

10. Įgyvendina šalies ir ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja statistinių ir administracinių duomenų apie smurtą artimoje aplinkoje gavimą, jų apibendrinimą, statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams.

11. Rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją.

12. Rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams, konsultuoja juos.

13. Atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose.


Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki š.m. gruodžio 3 d.

______________________________
 

7. Informacinių technologijų skyriaus duomenų bazių administratorius (darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, 2800 EUR (neatskaičius mokesčių))

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;

3. turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;

4. išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;

5. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. diegia, dokumentuoja ir prižiūri programines priemones, skirtas Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemoje (toliau – VDV IS) konsoliduotiniems duomenims rinkti ir (ar) jais keistis tarp VDV IS tvarkytojų ir kitų naudotojų pagal nustatytas naudojimo teises;

2. diegia, dokumentuoja ir prižiūri programines priemones, skirtas duomenų apsikeitimui tarp VDV IS posistemių ir išorinių sistemų;

3. stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti;

4. organizuoja perduodamų duomenų apsaugą, kol jie pasieks VDV IS;

5. užtikrina, kad gaunami duomenys būtų gaunami ir atnaujinami numatytu laiku, prireikus organizuoja grįžtamąjį ryšį su duomenų teikėjais;

6. administruoja prieigos teises prie VDV IS išteklių;

7. konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;

8. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl duomenų paėmimo, atidavimo ar apsikeitimo procesų tobulinimo, naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo;

9. dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;

10. dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;

11. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2020-12-31.

______________________________
 

8. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus tarnautojas (darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (2022-03-31), 5 koeficientas)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti ekonomikos ar, statistikos, ar matematikos studijų krypčių paskutinių kursų studentas;

2. mokėti valstybinę kalbą;

3. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);

4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio surašymą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. dalyvauja organizuojant 2020 m. žemės ūkio surašymą (toliau – surašymas);

2. rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, dalyvauja organizuojant jų mokymus;

3. konsultuoja respondentus;

4. tikrina, analizuoja surašymo apklausos metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą;

5. rengia statistinę informaciją skelbti;

6. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu personalas@stat.gov.lt iki 2021-01-10.

______________________________
 

 


Kodėl verta dirbti Lietuvos statistikos departamente? (infografikas)
 

Valstybės tarnautojo pradžiamokslis

Kas yra valstybės tarnyba ir kuo ji skiriasi nuo kitų darbo formų? Ką veikia valstybės tarnautojai? Kaip Lietuvoje tampama valstybės tarnautoju? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų būsimam valstybės tarnautojui rūpimų klausimų rasite Valstybės tarnybos departamento puslapyje http://vtd.lrv.lt.
 

Informacija studentams apie praktiką

Lietuvos statistikos departamentas suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką.

Studentai, norintys atlikti praktiką Lietuvos statistikos departamente, turi kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių elektroniniu paštu www.vtd.lt/index.php:

  1. Atsiųsti savo gyvenimo aprašymą;
  2. Praktikos pradžios ir pabaigos datas;
  3. Nurodyti kokiame skyriuje ar srityje norėtų atlikti praktiką (pasirinkti iš pateikto sąrašo).

Įstaiga, studentas ir aukštoji mokykla, kurioje jis studijuoja, sudaro trišalę praktinio mokymo sutartį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki praktikos pradžios.

Studentų atsiliepimai apie praktiką


Valstybės tarnybos departamentas skelbia valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą, kuriose studentai gali atlikti praktiką.

Šį sąrašą su institucijų skelbimo formomis dėl galimybės studentui valstybės įstaigoje ar savivaldybės institucijoje atlikti praktiką galite rasti Valstybės tarnybos departamento interneto puslapyje.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-11-25