Atgal

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamentas tampa Valstybės duomenų agentūra


2023 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja naujasis įstatymas – Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas. Lietuvos statistikos departamentas tampa Valstybės duomenų agentūra. Pokyčiams įgyvendinti reikalingas platus teisinis pasirengimas. Dar praėjusią savaitę buvo priimti keli svarbūs teisės aktai: LR Vyriausybė patvirtino būsimosios Valstybės duomenų agentūros nuostatus, LR Seimas – Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Valstybės duomenų agentūra yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką ne tik finansų ministrui pavestoje oficialiosios statistikos valdymo srityje, bet ir valstybės duomenų valdysenos srityje.

Valstybės duomenų agentūros nuostatuose įtvirtinti institucijos veiklos tikslai, funkcijos, teisės, susijusios ne tik su oficialiąja statistika, bet ir su valstybės duomenų valdysena.

Įstatymo tikslai – atskirti Lietuvos statistikos departamento valdomos Valstybės duomenų valdymo platformos naudojimą nuo Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatyme apibrėžtų valstybės duomenų panaudojimo tikslų ir sudaryti sąlygas Lietuvos statistikos departamento valdoma Valstybės duomenų valdymo platforma, kaip daugiafunkce ir integralia technologinių sprendimų, techninių ir programinių priemonių visuma, pasinaudoti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonėms ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, statutinėms įstaigoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms, regionų plėtros taryboms jų funkcijoms atlikti, įgyvendinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus uždavinius, taip pat kitiems subjektams, jiems įgyvendinant visuomenės interesams svarbius uždavinius.

Įstatymu siekiama efektyviai panaudoti valstybės disponuojamus technologinius išteklius ir išplėsti Valstybės duomenų valdymo platformos panaudojimo galimybes sprendžiant visuomenės gerovę užtikrinančius uždavinius.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, statutinės įstaigos ir kitos biudžetinės įstaigos, regionų plėtros tarybos, taip pat kiti subjektai galės pasinaudoti Valstybės duomenų valdymo platforma įgyvendindami visuomenės interesams svarbius uždavinius.