Atgal

Atverti Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti du Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai.

Rinkinyje Integruoto monitoringo duomenys pateikiami tyrimų, atliekamų Aukštaitijos ir Žemaitijos integruoto monitoringo stotyse bei Preilos atmosferos užterštumo tyrimų stotyje, duomenys. Tyrimai vykdomi siekiant įvertinti tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių srautus, jų poveikį bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui, jų kaitą pagrindiniuose Lietuvos kraštovaizdžio tipuose, teršalų transformaciją ir poveikį sąlygiškai natūralių ekosistemų būklei.

Tyrimai atliekami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore ir 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje reikalavimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 įpareigojimus dėl neigiamo oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos vykdymui (9, 10 straipsnių ir V priedo reikalavimai), atsižvelgiant į šalies įsipareigojimus dėl Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos įgyvendinimui skirtų Europos monitoringo ir vertinimo programos (EMEP) bei Tarptautinės bendradarbiavimo programos integruoto monitoringo srityje (ICP IM) reikalavimus.

Rinkinyje Lietuvos valstybinio oro monitoringo matavimo duomenys (pusiau automatinių tyrimų) pateikiama informacija apie tyrimus, atliekamus penkiose valstybinio monitoringo oro kokybės tyrimų stotyse: Vilniaus Žirmūnų, Kauno Petrašiūnų, Klaipėdos Centro, Šiaulių ir Aukštaitijos.

Tyrimai vykdomi ir matavimų rezultatai pateikiami vadovaujantis 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (švino aplinkos ore matavimams) ir 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore.

Valstybės duomenų agentūra kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ilgiau nei metus intensyviai pildė Lietuvos atvirų duomenų portalą naujais atvirų duomenų rinkiniais. Valstybės duomenų agentūros dalyvavimas projekte artėja prie pabaigos, džiaugiamės, kad kartu su kolegomis iš IVPK ir kitų institucijų pavyko atverti jau beveik pusantro šimto didelės brandos ir viešojo sektoriaus detalių duomenų. Ačiū kolegoms!

Tačiau tai nereiškia, kad viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas sustos – atvirkščiai – startavome su ambicingu Naujos kartos Lietuvos plano projektu „Valstybės informacinių išteklių integracija į valstybės duomenų ežerą“, kuris numato ne tik kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, duomenų bazių integraciją į bendrą duomenų ekosistemą bei jų duomenų atvėrimą, bet ir šių išteklių inventorizaciją, leisiančią sukurti viešą duomenų katalogą. Laukia klaidus ir akmenėtas kelias, bet turime tvirtas kojas ir gerus batus!

Primename: atviri duomenys – tai itin detalūs duomenys, kuriems pritaikytas konfidencialumo principas ir kurie yra neatlygintinai prieinami visiems norintiesiems. Juos galite rasti Lietuvos atvirų duomenų portale.