Atgal

Reformuojamas valstybės duomenų valdymas. Keisis Lietuvos statistikos departamento vaidmuo


Savo kelią į valstybės teisės bazę pradėjo Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo projektas. Naujuoju teisės aktu siekiame didelės valstybės duomenų valdymo reformos, kuri suteiks galimybę įveiklinti fragmentuotus valstybės institucijų kaupiamus duomenų klodus.

Kodėl to reikia?

Nes efektyvus valstybės duomenų valdymas = technologija + teisė + kompetencija.

Įvairiuose valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių informacinėse sistemose kaupiama gausybė gyventojų, verslo ir kitų duomenų, kurie turi didelę vertę ir gali bei turi būti naudojami priimant įvairius valstybės ir visuomenės gerovę lemiančius sprendimus bei atveriant juos pakartotiniam panaudojimui. Dabartinis teisinis reguliavimas nesudaro sąlygų lanksčiai panaudoti valstybės duomenų skirtingiems tikslams – valstybės duomenys yra izoliuoti atskirose skirtingos technologinės brandos informacinėse sistemose, o dalijimasis duomenimis bendriems ar atskirų institucijų ir įstaigų uždaviniams spręsti, taip pat kompleksinių tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstų uždavinių (pvz., šešėlinės ekonomikos, migracijos, mokesčių modeliavimo ir pan.) sprendimas teisiškai labai sudėtingas arba neįmanomas. Todėl valstybė, disponuodama didžiulės apimties ir vertės duomenimis, negali teisiškai panaudoti šių duomenų spręsdama įvairius uždavinius ir priimdama sprendimus.

Lietuvos statistikos departamentas, kaip Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos, sukurtos pajėgios daugiafunkcės duomenų valdymo sistemos pagrindu, valdytojas ir tvarkytojas, yra pajėgus telkti sprendimams priimti reikalingus valstybės duomenis ir sudaryti galimybes kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms naudotis valstybės duomenimis sprendžiant įvairius uždavinius ir priimant sprendimus, kartu atveriant šiuos duomenis visuomenei ir sudarant galimybes jų pakartotiniam panaudojimui. Nauja teisinė bazė reikalinga sklandžiai baigti įgyvendinti, atrodytų, paprastą viziją.

Ko siekiame?

  1. Tapti Valstybės duomenų agentūra, reglamentuoti platesnę kompetenciją, nustatant Valstybės duomenų agentūros funkcijas, teises, ir sukurti papildomą patariamąjį Valstybės duomenų agentūros organą – Valstybės duomenų valdymo tarybą.

  2. Apibrėžti valstybės duomenų ir kitas su valstybės duomenų valdysena susijusias sąvokas: pirminių duomenų, valstybės duomenų vartotojo, valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos naudotojo, Valstybės duomenų valdysenos programos.

  3. Nustatyti valstybės duomenų valdysenos principus, Valstybės duomenų valdysenos programos sudarymą, valstybės duomenų valdymo, tvarkymo ir naudojimo tikslus, apsaugos reikalavimus, valstybės duomenų teikėjų, valstybės duomenų vartotojų ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos naudotojų teises ir pareigas.

  4. Sudaryti teisines prielaidas panaudoti Valstybės duomenų valdymo platformos funkcines galimybes kitų naudotojų analitiniams tikslams.

  5. Patobulinti teisinį oficialiosios statistikos reguliavimą, patikslinant respondentų pareigas, statistinių duomenų teikimo būdą, statistinio formuliaro sąvoką, išplėsti statistinių duomenų šaltinių apimtį privačių įmonių kaupiamais didžiaisiais duomenimis, išplėsti statistinio stebėjimo vieneto požymių, nelaikomų konfidencialiais, sąrašą, taip pat suteikti teisę skatinti respondentus, savanoriškai dalyvaujančius statistiniuose tyrimuose.

Kokio rezultato tikimės?

Tikimės:

  • galimybės greitai panaudoti valstybės kaupiamus duomenis (beveik 400 valstybės informacinių sistemų ir registrų bei galybė žinybinių išteklių) teisėtiems tikslams;

  • įgalintų šiuolaikinių technologijų – kad teisė eitų koja kojon su technologijomis ir jų suteikiamomis galimybėmis;

  • operatyvaus didelės vertės duomenų atvėrimo;

  • saugaus ir lankstaus institucijų darbo duomenų analitikos erdvėse;

  • „feodalinio susiskaldymo“ valstybės duomenų ūkyje pabaigos.


Primename: Lietuvos statistikos departamentas jau yra įgaliotas įgyvendinti kitų su duomenų valdymu susijusių teisės aktų nuostatas: centralizuotai atverti valstybės duomenis pagal Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą ir užtikrinti pakartotinį sveikatos duomenų panaudojimą pagal Sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą. Naujos funkcijos darniai siejasi su nauju valstybės duomenų „ūkvedžio“ vaidmeniu.

 

Kontaktinė informacija
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5)  236 4888
El. p. info@stat.gov.lt