OFICIALIOSIOS STATISTIKOS SKLAIDOS POLITIKOS GAIRĖS
 

Oficialioji statistika, būtina valstybės valdymui ir visuomenės reikmėms ir rengiama pagal Oficialiosios statistikos programą, rengiama ir skelbiama vadovaujantis profesinio nepriklausomumo, nešališkumo ir objektyvumo principais. Ji yra tiksli ir patikima, savalaikiška ir punktuali, suderinama ir palyginama, aiški ir prieinama visuomenei.

  1. Visa statistinė informacija, rengiama pagal Oficialiosios statistikos programą, skelbiama ir pateikiama visuomenei nemokamai Oficialiosios statistikos portale.

  2. Statistinė informacija, užtikrinant duomenų konfidencialumą, skelbiama pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus kalendorius, apie nukrypimus nuo juose numatytų statistinės informacijos skelbimo datų iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.

  3. Visi vartotojai turi vienodas teises gauti statistinę informaciją tuo pačiu metu. Bet kokia privilegijuota išankstinė prieiga prie statistinės informacijos yra ribojama, kontroliuojama ir skaidri.

  4. Oficialioji statistika cituojama nurodant rengėją.

  5. Statistinė informacija rengiama laikantis nustatytų procedūrų bei standartų ir atpažįstama pagal institucijos logotipą ir kitus vizualinio identiteto elementus.

  6. Metodikos, metainformacija apie statistinės informacijos rengimo šaltinius, metodus, procedūras ir kokybę yra vieša, apie reikšmingus metodinius pakeitimus pranešama iš anksto.

  7. Statistinės informacijos kokybė, prieinamumas ir vartotojų poreikiai sistemingai vertinami atliekant vartotojų nuomonių ir statistikos naudojamumo tyrimus bei užtikrinant nuolatinį sklaidos tobulinimą, produktų ir paslaugų gerinimą.

  8. Apie statistinių rodiklių revizijas informuojama viešai paskelbtame Oficialiosios statistikos portalo kalendoriuje.

  9. Klaidos, pastebėtos publikuotoje informacijoje, nedelsiant taisomos, apie taisymus informuojami vartotojai.

  10. Prieiga prie mikroduomenų, užtikrinant jų konfidencialumą, suteikiama mokslo tikslais laikantis specialių reikalavimų ir taisyklių.


Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Tarptautinio valiutos fondo oficialiosios statistikos sklaidos principais bei standartais, Lietuvos statistikos departamento vidaus teisės aktais ir gerąja kitų šalių praktika.

Rekomenduojama šias gaires taikyti ir kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms šalies institucijoms.

Nustatyta Lietuvos Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. DĮ-109 (Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. DĮ-152 redakcija) „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. Įsakymo Nr. DĮ-109 „Dėl oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairių patvirtinimo“ pakeitimo


Dokumento atnaujinimo data: 2023-03-06