Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairės

PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio  direktoriaus
2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. DĮ-109


OFICIALIOSIOS STATISTIKOS SKLAIDOS POLITIKOS GAIRĖS
 

Oficialioji statistika, būtina valstybės valdymui ir visuomenės reikmėms ir rengiama pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, turi būti tiksli ir patikima, savalaikiška ir punktuali, suderinama ir palyginama, aiški ir prieinama visuomenei.

 1. Statistinė informacija turi būti skelbiama pagal patvirtintus ir viešai paskelbtus kalendorius, apie nukrypimus nuo jų iš anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.
 2. Apie statistinių rodiklių revizijas informuojama viešai paskelbtame Revizijų kalendoriuje.
 3. Visi vartotojai turi vienodas teises gauti statistinę informaciją tuo pačiu metu. Bet kokia privilegijuota išankstinė prieiga prie statistinės informacijos yra ribojama, kontroliuojama ir viešinama.
 4. Metainformacija apie statistinės informacijos rengimo metodus, procedūras ir kokybę yra vieša, apie reikšmingus metodinius pakeitimus pranešama iš anksto.
 5. Statistinės informacijos kokybė ir prieinamumas sistemingai vertinami atliekant vartotojų nuomonių tyrimus ir užtikrinant nuolatinį sklaidos tobulinimą bei teikiamų statistikos produktų ir paslaugų gerinimą.
 6. Klaidos pastebėtos publikuotoje informacijoje nedelsiant taisomos, esant galimybei informuojami vartotojai.
 7. Prieiga prie mikroduomenų, užtikrinant jų konfidencialumą, suteikiama mokslo tikslams laikantis specialių reikalavimų ir taisyklių.
 8. Visa statistinė informacija, rengiama pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, skelbiama ir pateikiama visuomenei nemokamai Oficialiosios statistikos portale.
 9. Statistinės informacijos parengimas pagal specialias vartotojų užklausas yra mokama paslauga.
 10. Statistinės publikacijos rengiamos laikantis nustatytų procedūrų bei standartų ir atpažįstamos pagal institucijos logotipą.
 11. Oficialioji statistika cituojama nurodant rengėją.
 12. Statistinei informacijai skleisti naudojamos šiuolaikinės informacinės ir ryšių priemonės.


Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Tarptautinio valiutos fondo oficialiosios statistikos sklaidos principais bei standartais, Lietuvos statistikos departamento vidaus teisės aktais ir gerąja kitų šalių praktika.

Rekomenduojama šias gaires taikyti ir kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms šalies institucijoms.

Atsižvelgiant į Europos statistikos praktikos kodekso nuostatas ir vadovaujantis Statistinės informacijos rengimo ir sklaidos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir finansų, ūkio bei socialinės apsaugos ir darbo ministrams ir jų įgaliotiems asmenims yra sudaryta galimybė gauti statistikos pranešimus apie BVP, infliaciją, gyventojų užimtumą ir nedarbą ir kitus ypač aktualius statistikos pranešimus 0,5 val. anksčiau nei ši statistinė informacija bus oficialiai paskelbta. Išvardyti asmenys yra įsipareigoję neskleisti gautos statistinės informacijos anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.