Šiame skyriuje skelbiami Oficialiosios statistikos darbų programos, Lietuvos statistikos departamento veiklos strategijos, strateginiai veiklos planai bei Europos statistikos sistemos dokumentai.

Oficialiosios statistikos programa – Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko valdybos nutarimais, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme įtvirtintomis statistikos sritimis, oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pavedamų atlikti visuomenės reikmėms ir viešajam administravimui reikalingų statistinių tyrimų metinis sąrašas.

Lietuvos statistikos departamento veiklos strategija – vidutinės trukmės (5 metų) esminių veiklos nuostatų ir gairių, svarbiausių tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimo būdų visuma.

Lietuvos statistikos departamento strateginis veiklos planas – vidutinės trukmės (3 metų) veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai.

Europos statistikos 2013–2020 metų programa numato Europos statistikos plėtojimo, rengimo bei sklaidos kryptis ir gaires.

Europos statistikos programą įgyvendina komisijos darbų programos, kuriose numatomi darbai, įgyvendinantys septinmetę Europos statistikos programą.

Gerosios praktikos pavyzdžio sertifikatas
už Strateginio planavimo ir
stebėsenos sistemos diegimą

(Europos viešojo ektoriaus
apdovanojimų konkursas 2009)

_