– „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“
 

Projektas „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“
Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“


Projekto uždaviniai:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo procesuose;

  • gerinti priėmimo sąlygas trečiųjų valstybių piliečiams;

  • prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų;

  • pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui (įskaitant apgyvendinimo vietų paruošimą ir apgyvendinimo vietoms koordinuoti bei paslaugoms trečiųjų valstybių piliečiams teikti reikalingo personalo darbo užmokestį);

  • užtikrinti sklandų keitimąsi duomenimis Valstybės duomenų valdymo platformoje siekiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 3.4 papunkčio įgyvendinimo.


Įgyvendindama šį projektą Valstybės duomenų agentūra:

  • užtikrins keitimąsi duomenimis tarp valstybinių informacinių sistemų, įskaitant informacines sistemas, kurių valdytojai arba tvarkytojai yra:  Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Užimtumo tarnyba, biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, savivaldybių administracijos;

  • užtikrins duomenų teikimą atsakingoms institucijoms – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai, savivaldybių administracijoms, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti ir kitoms institucijoms sprendimams priimti bei jų funkcijoms vykdyti;

  • užtikrins technines galimybes viešajai įstaigai „Stiprūs kartu“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarime Nr. 224 nurodytoms įstaigoms ir (ar) organizacijoms tvarkyti asmens duomenis ir (ar) keistis jais, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, – užsieniečių apgyvendinimo, maitinimo ir humanitarinės pagalbos jiems teikimo tikslais;

  • vykdyti kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarime Nr. 224 pavestas funkcijas.