Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Apklausų organizavimo skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Violeta Skamaročienė
Skyriaus vedėja 236 4958


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (ES) programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina tinkamą skyriui pavestų uždavinių vykdymą bei funkcijų atlikimą, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veiklos strategiją, planus, biudžeto projektus, sudaro skyriaus darbo planus, rengia organizacinius, informacinius ir tvarkomuosius dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi palankiu mikroklimatu ir darbo sąlygų gerinimu;
 • užtikrina Oficialiosios statistikos darbų programos vykdymą, organizuoja ir koordinuoja gyventojų apklausų atlikimą, reprezentatyviųjų produktų kainų registravimą;
 • organizuoja skyriaus darbą, nustato skyriaus darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimo poreikius, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, sprendžia kitus vedėjo kompetencijai priklausančius klausimus;
 • užtikrina statistinių duomenų kokybę, konsultuoja suinteresuotus departamento skyrius ir tyrimų respondentus, teikia jiems informaciją apie tyrimų tikslus, eigą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir organizacijomis pagal skyriaus kompetenciją;
 • užtikrina departamento vadovybės nurodymų ir pavedimų vykdymą, rengia pranešimus ir kitą informaciją departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams;
 • atstovauja departamentui ir skyriui, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal kompetenciją;
 • pritaiko racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi kitų nacionalinių statistikos institucijų patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti gyventojų statistinių apklausų atlikimą bei kainų registravimą.

2. Užtikrinti 2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento Veiklos strategijoje 2020 m. numatytų darbų dėl gyventojų apklausų organizavimo atlikimą.

3. Organizuoti (klausėjų) tinklo stebėseną.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rasa Uzdrė
Patarėja 236 4988


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį statistikos srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, gyventojų apklausų organizavimą ir atlikimą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (ES) programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja oficialiosios statistikos darbų programoje numatytas statistines gyventojų apklausas bei reprezentatyviųjų produktų kainų registravimą, koordinuoja specialistų (apklausų organizatorių), tarnautojų (klausėjų ir kainų registratorių) (toliau – darbuotojai) darbą: paskirsto jiems užduotis, nustato darbų atlikimo eiliškumą, kontroliuoja jiems priskirtų funkcijų vykdymą;
 • organizuoja darbuotojų darbą, paskirsto jiems respondentų sąrašus, atsako už darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, metodine medžiaga ir statistiniais formuliarais, stebi gyventojų apklausų eigą, atsako už savalaikį statistinių duomenų bazės perdavimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) atitinkamiems statistikos skyriams.. Dalyvauja priimant ir apmoko naujus darbuotojus;
 • efektyviai organizuoja skyriaus darbą koordinuoja telefoninių apklausų centro darbuotojų darbą;
 • užtikrina veiklos efektyvumą, dalyvauja testuojant naujas statistines anketas, teikia pasiūlymus dėl anketos klausimų formulavimo, aiškumo, eiliškumo, statistinių anketų ir duomenų įvedimo programų tobulinimo;
 • padeda skyriaus vedėjui įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius, rengia skyriaus darbo planų projektus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, darbo planų įgyvendinimo, efektyvumo, darbo organizavimo tobulinimo;
 • atstovauja departamentui ir skyriui, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti mokymus specialistams (apklausų organizatoriams) ir tarnautojams (klausėjams) dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų statistinio tyrimo; Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo atlikimo kokybės gerinimo, dėl pasikeitimų Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiniuose tyrimuose.

2. Organizuoti pasitarimą tarnautojams (kainų registratoriams) Vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo klausimais.

3. Koordinuoti specialistų (apklausų organizatorių), tarnautojų (klausėjų ir kainų registratorių) darbą, kontroliuoti jiems priskirtų funkcijų vykdymą, stebėti kainų registravimo ir gyventojų apklausų statistinių duomenų pateikimo darbų eigą (numatytais terminais).

4. Atlikti tarnautojams (klausėjams) tenkančio darbo krūvio analizę pagal apskritis ir kiekvieną tarnautoją (klausėją).

5. Parengti viešųjų pirkimų paraišką dėl ausinių su mikrofonų Apklausų centrui įsigyjimo.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Birutė Kirsnienė
Vyriausioji specialistė 236 4915


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Oracle duomenų bazių valdymo sistema;
 • būti susipažinęs su Java programavimo kalba;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (ES) programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • prižiūri sistemą, informuoja sistemos administratorius apie sistemos veikimo sutrikimus, fiksuoja sistemos veikimo klaidas ir pakeitimus, stebi jų įvykdymą, tikrina ir tvirtina sistemos priežiūros ataskaitas;
 • tvarko sistemos naudotojų duomenis, priskiria naudotojus atskiroms naudotojų grupėms, tvarko naudotojų ar naudotojų grupių prieigos teises;
 • konsultuoja sistemos naudotojus, aprašo naujus tyrimus sistemoje, tikslina senų statistinių tyrimų meta informaciją, paskirsto respondentus tarnautojams (klausėjams), priskiria respondentų sąrašus tiriamajam laikotarpiui, formuoja laiškus respondentams, stebi gyventojų savarankišką anketų pildymą, siunčia elektroninius priminimus apie dalyvavimą apklausoje;
 • kuria ataskaitas apie gyventojų statistinių apklausų organizavimą ir atlikimą, atlieka užklausas sistemos duomenų bazėje, kartą per metus organizuoja sistemos naudotojų (gyventojų) nuomonių tyrimą, analizuoja gautus tyrimo rezultatus, teikia siūlymus dėl sistemos modernizavimo;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti sistemos E. statistika gyventojams parengimą gyventojų statistinių apklausoms atlikti.

2. Informuoti respondentus, išrinktus į gyventojų statistinius tyrimus, apie jų dalyvavimą apklausose.

3. Rengti ataskaitas apie ataskaitinio laikotarpio statistinių tyrimų atlikimo eigą (savarankiškai respondentų pateiktas, klausėjų pateiktas ir nutrauktas statistinių tyrimų anketas).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Asta Vildžiūnienė
Vyriausioji specialistė 236 4671


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Oracle duomenų bazių valdymo sistema, Genesys Business Edition Premise programine įranga;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, asmens duomenų ir informacinių sistemų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (ES) programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • administruoja apklausų centro sistemą, informuoja apie sistemos veikimo sutrikimus, analizuoja sistemos veikimo klaidas;
 • tvarko sistemos naudotojų duomenis, jų prieigos teises. Tvarko respondentų skambinimo sąrašą, nustato skambinimo laiką, stebi automatinį skambinimą, aktyvina arba stabdo skambinimą, perskirsto skambučius apklausų centro klausėjams (toliau – klausėjai), kontroliuoja atidėtų skambučių būklę;
 • rengia darbo instrukcijas ir nurodymus klausėjams, konsultuoja, moko naujai įdarbintus klausėjus, sudaro klausėjų darbo grafikus;
 • stebi klausėjų darbą, kontroliuoja jiems priskirtų funkcijų vykdymą, rengia ataskaitas apie tenkančių įeinančių ir išeinančių skambučių kiekį, pokalbių trukmę, suminį klausėjų darbo laiką, analizuoja per kiek laiko atsakoma į respondentų skambučius, neprisiskambinimo respondentui priežastis, teikia siūlymus dėl sistemos modernizavimo;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupėse, pasitarimuose ir seminaruose;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Stebėti telefoninių apklausų centro Genesys sistemos veikimą ir užtikrinti Apklausų centro tarnautojų darbą.

2. Tobulinti gyventojų apklausų duomenų surinkimo būdus. Organizuoti Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo ir pakartotinai dalyvaujančių Gyventojų užimtumo statistiniame tyrime respondentų telefoninę apklausą.

3. Konsultuoti respondentus atsakant į gautus skambučius ir internetinius pokalbius (ang. chat).

4. Atnaujinti paaiškinimus Apklausų centro klausėjams dėl respondentų apklausos telefonu.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aurelija Skrebienė
Patarėja 236 4811


Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti mokymus specialistams (apklausų organizatoriams) ir tarnautojams (klausėjams) dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų statistinio tyrimo; Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo atlikimo kokybės gerinimo, dėl pasikeitimų Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiniuose tyrimuose.

2. Koordinuoti specialistų (apklausų organizatorių), tarnautojų (klausėjų ir kainų registratorių) darbą, kontroliuoti jiems priskirtų funkcijų vykdymą, stebėti kainų registravimo ir gyventojų apklausų statistinių duomenų pateikimo darbų eigą (numatytais terminais).

3. Užtikrinti elektroninėje gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistemoje respondentų, atrinktų dalyvauti gyventojų statistinėse apklausose, priskyrimą Vilniaus apskrities tarnautojams (klausėjams) pagal jų teritorijas.

4. Užtikrinti tarnautojų (klausėjų) gyventojų apklausų atlikimą, naudojant asmeninius kompiuterius.

5. Parengti reikalingą informaciją tarnautojų (klausejų) darbo krūvio analizei atlikti.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)