Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Darbo statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Virginija Bankietienė
Skyriaus vedėja 236 4836


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, rengia skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų darbą, kontroliuoja jo vykdymą, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, rengia medžiagą pasitarimams, seminarams, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) metodinės ir patariamosios komisijų posėdžiams bei vadovybei;
 • užtikrina darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų metodikas, meta aprašus, statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius ir analitinę medžiagą, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 • dalyvauja Eurostato darbo grupių veikloje, Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus su departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pabūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti darbo statistikos tyrimų / darbų, numatytų Oficialiosios statistikos darbų programoje, įvykdymą laiku, rengti kokybišką statistinę informaciją ir skelbti informacinius pranešimus, metodiškai vadovauti skyriuje atliekamiems tyrimams.

2. Sutrumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus: metinės darbo užmokesčio – 2 dienomis, darbuotojų skaičiaus pagal darbo užmokesčio dydį spalio mėn. – 1 diena.

3. Užtikrinti 2018 m. darbo užmokesčio struktūros tyrimo plane numatytų užduočių atlikimą: rodiklių skaičiavimą, rezultatų analizę ir statistinės informacijos parengimą skelbti nustatytais terminais. Iki gruodžio pabaigos parengti tyrimo duomenų kokybės ataskaitą ir pateikti Eurostatui.

4. Atsižvelgiant į statistinės informacijos vartotojų poreikius, įvertinti galimybes sutrumpinti  2021 m. metinės statistinės informacijos paskelbimo Oficialiosios statistikos portalo (OSP) Rodiklių duomenų bazėje (RDB) terminus 1 diena, suplanuoti terminus statistinės informacijos skelbimo kalendoriuje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Ilekytė
Patarėja 236 4859


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti,  nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
 • užtikrina ketvirtinio darbo užmokesčio ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, rengia tyrimų metodikas, meta aprašus, statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius ir analitinę medžiagą, koordinuoja ir teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus, duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus pagal kompetenciją;
 • dalyvauja Eurostato darbo grupių veikloje, Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti ketvirtinio darbo užmokesčio tyrimo atlikimo procesus, nustatytais terminais parengti ir paskelbti ketvirtinę darbo užmokesčio statistinę informaciją OSP RDB.

2. Nustatytais terminais parengti ir pateikti EBPO darbo užmokesčio indeksų apdirbamojoje gamyboje ir privačiajame sektoriuje statistinius rodiklius ir juos paskelbti OSP.

3. III ketvirtį atlikti 2019 m. (ketvirčių) darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus rodiklių pagal savivaldybes ir lytį rezultatų analizę ir juos nustatytais terminais paskelbti RDB.

4. Vasario mėn. parengti ir Eurostatui nustatytais terminais pateikti centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio kitimo prognozę (Europos Komisijos tarpinei ataskaitai rengti).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Lukšienė
Vyresnioji specialistė 236 4865


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 • užtikrina darbo užmokesčio struktūros, laisvų ir užimtų darbo vietų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus, duomenų parengimo skyrių  darbuotojus ir respondentus pagal kompetenciją;  
 • dalyvauja Eurostato darbo grupių veikloje, Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Kas ketvirtį parengti LDV statistinius rodiklius ir paskelbti RDB, pateikti Eurostatui, parengti informacinius pranešimus nustatytais terminais. Rugpjūčio mėn. parengti ir pateikti Eurostatui LDV statistinio tyrimo kokybės pranešimą. Išanalizuoti iš interneto nuskaitytų duomenų panaudojimo galimybes LDV statistikai rengti.

2. Iki rugsėjo mėn. apskaičiuoti neto darbo užmokesčio, pridėjus socialines išmokas šeimai ir vaikams, ir darbo užmokesčio apmokestinimo statistinius rodiklius, paskelbti juos leidiniuose ir RDB.

3. Iki birželio mėn. 30 d. atlikti 2018 m. darbo užmokesčio struktūros (DUS) tyrimo gautų rezultatų analizę ir pateikti duomenis Eurostatui.

4. Liepos mėn. 3 d. DUS tyrimo statistinius rodiklius paskelbti RDB, parengti informacinį pranešimą, gruodžio mėn. parengti ir pateikti Eurostatui DUS tyrimo kokybės pranešimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vita Zarembienė
Specialistė 236 4658


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja darbo užmokesčio struktūros, laisvų ir užimtų darbo vietų bei kitų skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) duomenis, analizuoja jų rezultatus (statistinių rodiklių įverčius ir jų paklaidas) ir statistinių duomenų klaidų statistiką, apibendrina statistinių tyrimų rezultatus, rengia komentarus.
 • Dirba su administracinių šaltinių duomenimis ir rengia darbo statistikos rodiklius remiantis jų duomenimis.
 • Rengia statistinę informaciją pranešimams spaudai, statistiniams leidiniams, teikia statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale.
 • Dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis.
 • Gilina žinias darbo statistikos tyrimų metodikų, statistinių duomenų redagavimo, duomenų kontrolės ir analizės, statistinės informacijos rengimo ir skelbimo, administracinių šaltinių panaudojimo srityse.
 • Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių (EVRK 2 red.), Lietuvos profesijų (LPK), Lietuvos švietimo (LŠK) klasifikatoriais.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis ir pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilma Paciūnienė
Vyriausioji specialistė 236 4853


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R paketu ;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 • užtikrina metinio  darbo užmokesčio ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja/vertina ketvirtinius ir metinius darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;  
 • dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais parengti (įvertinti) darbo statistikos rodiklius, remiantis SODROS duomenimis.

2. Iki gegužės 27 d. parengti ir paskelbti RDB metinius darbo užmokesčio rodiklius, informacijos parengimo laiką sutrumpinti 2 dienomis. Iki rugsėjo   10 d. parengti informaciją leidiniui „Darbo rinka Lietuvoje“.

3. Iki birželio 19 d. parengti ir paskelbti  RDB moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius, informacijos parengimo laiką sutrumpinti 1 diena.

4. Iki rugsėjo 30 d. atlikti paskaičiuotų 2019 m. moterų ir vyrų mėnesinio darbo užmokesčio rodiklių pagal savivaldybes analizę ir užtikrinti jų tinkamumą moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui skaičiuoti.

5. Iki spalio 30 d. paskaičiuoti 2019 m. moterų ir vyrų mėnesinio bruto darbo užmokesčio skirtumo rodiklius pagal savivaldybes, statistinę informaciją paskelbti RDB.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilija Sidabrienė
Vyresnioji specialistė 236 4840


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato priemones jiems įgyvendinti;
 • užtikrina ketvirtinio darbo užmokesčio ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja diegiant tyrimų (darbų) metodikas, apdoroja statistinių tyrimų duomenis, skaičiuoja ir analizuoja darbo statistikos rodiklius, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, teikia darbo statistikos informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus pagal kompetenciją;  
 • dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomuose  projektuose ir atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais parengti ir paskelbti ketvirtinę darbo užmokesčio statistinę informaciją. Informaciją apie darbo užmokestį (be individualiųjų įmonių) šalies ūkyje ir pagal regionus paskelbti RDB.

2. Kas ketvirtį atlikti darbo užmokesčio statistinių rodiklių (su individualiosiomis įmonėmis) analizę, statistinę informaciją paskelbti RDB.

3. Atlikti paskaičiuotų moterų ir vyrų darbo užmokesčio statistinių rodiklių už 2019 m. (ketvirčiais) pagal savivaldybes rezultatų analizę, statistinę informaciją paskelbti RDB.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Violeta Vilimienė
Specialistė 236 4850


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja statistinių tyrimų duomenis, analizuoja jų rezultatus (statistinių rodiklių įverčius ir jų paklaidas), nagrinėja statistinių duomenų klaidų statistiką, apibendrina statistinių tyrimų rezultatus ir rengia komentarus, skaičiuoja ir vertina kitus darbo statistikos rodiklius.
 • Rengia statistinę informaciją pranešimams spaudai, leidiniams, teikia ją Rodiklių duomenų bazei, konsultuoja respondentus ir kitus vartotojus.
 • Dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis.
 • Gilina žinias darbo statistikos tyrimų metodikų, statistinių duomenų redagavimo, kontrolės, analizės, suvestinės statistinės informacijos rengimo ir skelbimo, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų pritaikymo ir tobulinimo.
 • Konsultuoja kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, taip pat kitą oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK), Lietuvos profesijų (LPK), Lietuvos švietimo (LŠK), ūkio subjektų teisinių formų, nuosavybės formų, ūkio subjektų būklių klasifikatoriais.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Valentina Vincelovič
Vyriausioji specialistė 236 4684


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
 • socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R paketu ;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 • užtikrina darbuotojų skaičiaus pagal darbo užmokesčio dydį ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja/vertina darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;  
 • dalyvauja Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais parengti ir paskelbti 2019  m. darbuotojų skaičiaus pagal darbo užmokesčio dydį spalio mėn. statistinę informaciją, 1 diena sutrumpinti informacinio pranešimo parengimo laiką.

2. Nustatytais terminais parengti darbuotojų skaičiaus rodiklius pagal lytį, amžių ir darbo laiko trukmę savivaldybėse ir juos paskelbti RDB.

3. Kas ketvirtį nustatytais terminais rengti darbo užmokesčio indeksų apdirbamojoje gamyboje ir privačiajame sektoriuje statistinius rodiklius ir teikti EBPO.

4. Parengti 2018 m. DUS statistinio tyrimo statistinės informacijos pateikimo Eurostatui formatą ir pateikti Eurostatui.

5. Paskaičiuoti centrinės valdžios institucijų valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo rodiklius, atlikti rezultatų analizę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Violeta Fikert
Vyresnioji specialistė 236 4852


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius darbo statistiką, skyriaus veiklos planus, numato strategiją ir priemones jiems įgyvendinti;
 • užtikrina darbo sąnaudų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) atlikimą, dalyvauja rengiant tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio rodiklius, vertina statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, statistinius leidinius, statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, meta aprašus, teikia darbo statistikos statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;  
 • dalyvauja Eurostato darbo grupių veikloje, Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, bendradarbiauja su kitų šalių statistikos institucijomis, dalyvauja valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais atlikti ketvirtinio darbo užmokesčio statistinio tyrimo duomenų redagavimą, rezultatų analizę ir patvirtinti duomenų tinkamumą, parengti skelbti statistinius duomenis OSP RDB.

2. Iki gegužės 23 d. atlikti metinio darbo užmokesčio statistinių rodiklių analizę ir užtikrinti jų tinkamumą sklaidai. Statistinę informaciją parengti skelbti OSP RDB bei leidinyje „Darbo rinka Lietuvoje“.

3. Įvykus streikui ar lokautui, atlikti streikų ir lokautų statistinio tyrimo duomenų kontrolę, rezultatų analizę bei parengti statistinę informaciją skelbti informaciniame pranešime, OSP RDB. Tyrimo suvestinius statistinius duomenis parengti archyvuoti.

4. Iki III ketvirčio pabaigos atlikti paskaičiuotų moterų ir vyrų darbo užmokesčio statistinių rodiklių (ketvirčiais) pagal savivaldybes rezultatų analizę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vaida Rukšėnienė
Vyriausioji specialistė 236 4848


Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais atlikti ketvirtinio darbo sąnaudų indekso rodiklių skaičiavimą ir rezultatų analizę, rodiklius parengti skelbti OSP RDB ir pateikti Eurostatui.

2. Iki rugpjūčio pabaigos parengti darbo sąnaudų indekso rodiklių kokybės ataskaitą ir pateikti Eurostatui.

3. Iki spalio pabaigos paskaičiuoti  2019 m. ketvirčiais moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą  pagal savivaldybes, atlikti rezultatų analizę ir parengti skelbti OSP RDB.

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)