Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Demografinės ir migracijos statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Alina Norgėlaitė
Skyriaus vedėja 236 4628


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Miscrosoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Oficialiosios statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir oficialiąją statistiką, asmens duomenų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja skyriaus darbus, dalyvauja rengiant departamento veiklos strategiją, planus, sudaro skyriaus darbo planus, rengia organizacinius, informacinius ir tvarkomuosius dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi palankiu mikroklimatu ir darbo sąlygų gerinimu;
 • nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinių įgūdžių tobulinimo poreikius, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sprendžia kitus vedėjo kompetencijai priklausančius klausimus;
 • organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą rengiant demografinę (gyventojų), migracijos, lyčių lygybės statistiką, organizuoja administracinių duomenų gavimą šioms statistikos sritims rengti, atsako už statistinės informacijos parengimą;
 • analizuoja statistinę informaciją ir siekia gerinti statistinių tyrimų procesų kokybės parametrus, rengia informacinius pranešimus, siūlo naujas technologijas demografinei, migracijos, lyčių lygybės statistikai rengti, vertina parengtas technines užduotis, nustato duomenų apsaugos ir informacijos teikimo tvarką skyriuje;
 • dalyvauja Europos Komisijos, Jungtinių Tautų, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose demografinės (gyventojų), migracijos, lyčių lygybės statistikos klausimais, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, užtikrina ES teisės aktų nuostatų ir reikalavimų perkėlimą į Lietuvos teisės aktus, rengia pozicijas dėl naujų EB teisės aktų, nagrinėja užsienio statistikos institucijų surašymų patirtį, metodines rekomendacijas, teikia racionalius pasiūlymus ir idėjas taikyti departamento veikloje, užtikrina kokybės vadybos sistemos nuostatų įgyvendinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti demografinės ir migracijos bei lyčių lygybės statistikos tyrimų, numatytų Oficialiosios statistikos darbų programoje, įvykdymą laiku, rengti kokybišką statistinę informaciją ir informacinius pranešimus, metodiškai vadovauti skyriuje atliekamiems tyrimams.

2. Atsižvelgiant į statistinės informacijos vartotojų poreikius ir įvertinus galimybes, suplanuoti statistinės informacijos skelbimą RDB Oficialiosios statistikos portale 2021 m., siekiant sutrumpinti statistinės informacijos apie gyventojų skaičių ir demografinių rodiklių (galutinių) paskelbimo terminus liepos mėnesį vidutiniškai 2 dienomis.

3. Koordinuoti statistinės informacijos apie apykaitinės migracijos srautus rengimo testavimą.

4. Rengti ir su mokslininkais, demografais suderinti siūlymus dėl kasmetinio Lietuvos gyventojų prognozių rengimo ir pateikti Eurostatui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danguolė Svidlerienė
Patarėja 236 4770


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos rengimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę ir migracijos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • padeda skyriaus vedėjui rengti demografinės ir migracijos statistikos skyriaus darbo planus, skirstyti užduotis skyriaus darbuotojams;
 • tikslina gyventojų tarptautinės  migracijos statistikos tyrimo metodiką, analizuoja rezultatus, atlieka skaičiavimus, reikalingus analitiniam darbui, rengia statistinę informaciją publikuoti bei statistinių rodiklių kokybės aprašus;
 • koordinuoja ekonominės migracijos metodikų ir statistinės informacijos rengimą  kituose Lietuvos statistikos departamento skyriuose;
 • domisi užsienio statistikos institucijų šios srities patirtimi, nagrinėja metodinę literatūrą, darbinėje veikloje vadovaujasi Eurostato ir Jungtinių Tautų pagrindiniais reikalavimais, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje, pagal kompetenciją dalyvauja įvairiuose pasitarimuose, konferencijose, tarptautiniuose seminaruose, skaito juose pranešimus, dalyvauja diskusijose, atlieka naujų teisės aktų dalykinę ekspertizę, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų;
 • analizuoja tarptautinės migracijos (įskaitant ekonominę migraciją) statistinę informaciją ir atsako už statistinių pranešimų, komentarų, paaiškinimų rengimą pagal kompetenciją;
 • teikia vartotojams  demografinę ir migracijos statistinę informaciją;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti statistinių duomenų apie apykaitinės gyventojų tarptautinės migracijos srautus analizę ir parengti išankstinius rodiklius.

2. Rengti 2019 m statistinę informaciją ir metainformaciją apie gyventojų tarptautinę migraciją.

3. Rengti statistinę informaciją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 29 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių pavirtimo“ migracijos  procesų stebėsenos vertinimo kriterijų sąrašą.

4. Rengti analitinę statistinę informaciją apie demografinius ir migracijos procesus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Liuda Kasparavičienė
Vyresnioji specialistė 236 4775


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs  su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę ir mirties priežasčių statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia vartotojams statistinę informaciją apie gimstamumą ir mirtingumą, tikslina šios srities tyrimo metodikas, rengia statistinių rodiklių kokybės aprašus, suvestinę statistinę informaciją, analizuoja rezultatus, atlieka analitines apžvalgas;
 • bendradarbiauja su Higienos institutu pagal kompetenciją, domisi užsienio statistikos institucijų šios srities patirtimi, nagrinėja metodinę literatūrą, darbinėje veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Jungtinių Tautų rekomendacijomis, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje;
 • atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), dalyvauja tarptautiniuose projektuose, seminaruose ir darbo grupėse, skaito juose pranešimus, dalyvauja diskusijose, teikia siūlymus bei komentarus pagal kompetenciją;
 • teikia vartotojams demografinę statistinę informaciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti 2019 m. gimstamumo statistinę informaciją ir metainformaciją.

2. Parengti 2019 m. mirtingumo statistinę informaciją, suderinti ją su Higienos instituto rengiama mirties priežasčių statistika, parengti metainformaciją.

3. Dalyvauti rengiant 2019 m. statistinę informaciją ir metainformaciją, įgyvendinant projektą „Duomenų rinkimas miestų ir regioninei statistikai“.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Liucija Palčiauskienė
Specialistė 236 4977


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais migracijos statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Rengia vidaus ir tarptautinės migracijos statistinę informaciją, analizuoja rezultatus, atlieka skaičiavimus, reikalingus analitiniam darbui.
 • Rengia šios srities analitines apžvalgas ir statistinę informaciją publikuoti.
 • Kaupia, sistemina ir rengia ekonominės migracijos statistinę informaciją publikuoti.
 • Rengia ir teikia siūlymus bei komentarus pagal kompetenciją, atstovauja Lietuvos statistikos departamentui tarpinstitucinių grupių veikloje bei įvairiuose pasitarimuose pagal kompetenciją.
 • Vartotojų poreikiams užtikrinti teikia demografinę statistinę informaciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilma Malinauskienė
Specialistė 236 4918

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 •  Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa ar R paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, bei su ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka statistinės informacijos apie gyventojų skaičių ir sudėtį pagal amžių, lytį, pilietybę, tautybę, gimimo šalį, santuokinę padėtį rezultatų analizę, rengia ir tobulina gyventojų skaičiaus ir sudėties nustatymo tyrimo metodiką, metainformacijos aprašą, rengia ir teikia statistinę ir metainformaciją Eurostatui pagal nustatytą Informacijos teikimo Eurostatui grafiką.
 • Analizuoja ir rengia statistinę informaciją skelbti Rodiklių duomenų bazėje, teikia analitinę medžiagą leidiniams, informaciniams pranešimams, tarptautinėms organizacijoms ir vartotojams, pagal kompetenciją konsultuoja vartotojus.
 • Parenka ir taiko tinkamus matematinius metodus demografiniams rodikliams skaičiuoti, nuolat gilina žinias demografinių rodiklių bei gyventojų skaičiaus skaičiavimo ir prognozavimo srityse, domisi užsienio nacionalinių statistikos institucijų patirtimi, nagrinėja metodinę literatūrą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio nacionalinėmis statistikos tarnybomis.
 • Rengia ir teikia statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento archyvui, siekdamas užtikrinti jos išsaugojimą.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Polina Burbaickaja
Specialistė 236 4810

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą statistikos ar matematikos, ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);
 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinęs su R programa ar kita statistinės analizės programa;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. būti susipažinęs su Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais demografinę statistiką, asmens duomenų ir informacinių sistemų tvarkymą;
 6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. dalyvauja rengiant demografinę (gyventojų) ir migracijos statistiką, skaičiuojant demografinius ir migracijos procesus atspindinčius rodiklius;
 2. dalyvauja vertinant įvairių administracinių valstybės registrų duomenų, reikalingų parengti demografinę ir migracijos statistiką, kokybę, siūlo metodus gyventojų, migrantų skaičiui ir sudėčiai pagal įvairias dimensijas (lytį, amžių, tautybę, santuokinę padėtį ir kt.) nustatyti;
 3. rengia technines užduotis pirminiams statistiniams duomenims formuoti ir statistiniams rodikliams skaičiuoti;
 4. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)