Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Duomenų parengimo Klaipėdos skyrius

Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Tel. (8 46) 340 849
El. p. klaipeda@stat.gov.lt

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Gražina Sebeckienė
Skyriaus vedėja (8 46) 340 788


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties, fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
 •  turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos , ekonomikos srityje;
 •  mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);
 •  mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą, vykdo skyriaus atliekamų darbų stebėseną, planuoja skyriaus metų veiklą ir biudžetą;
 • nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pagrindines metų veiklos užduotis ir vertina jų veiklos rezultatus;
 • bendradarbiauja su respondentais statistinės atskaitomybės klausimais, stebi respondentų atsiskaitymo lygį ir taiko Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas dėl statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimų;
 • viešina informaciją apie Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) teikiamas elektronines statistinių duomenų rinkimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugas, pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl šių paslaugų tobulinimo;
 • teikia siūlymus skyriaus veiklos organizavimui gerinti ir efektyvumui didinti;
 • dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti 2020 m. duomenų parengimo plano įgyvendinimą, laiku surenkant statistinius duomenis, atliekant jų pirminį redagavimą ir suvedant statistinius duomenis į pirmines duomenų bazes.

2. Skatinti ir didinti statistinių ataskaitų pildymą portale.

3. Užtikrinti skyriaus veiklos efektyvumą kas ketvirtį atliekant statistinių duomenų kokybės analizę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Alvydė Kiulkienė
Vyriausioji specialistė (8 46) 340 849


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų srities, statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, RDBVS ( Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos) ORACLE programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina Oficialiosios statistikos darbų programos vykdymą statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo srityje, dalyvauja planuojant skyriaus metų veiklą ir biudžetą;
 • koordinuoja ir vykdo statistinių ataskaitų iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių respondentų surinkimo, statistinių duomenų įvedimo į pirminių duomenų bazes darbus;
 • stebi statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo eigą, jų patikimumą, pilnumą ir savalaikiškumą, respondentų atsiskaitymo lygį, taiko priemones jam didinti, nustato neatsiskaitymo priežastis, sudaro duomenų nepateikusių respondentų sąrašą, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo taip pat klasifikatorių taikymo klausimais;
 • stebi elektroniniu būdu statistines ataskaitas teikiančių respondentų skaičiaus pokytį, informuoja juos apie statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemą e. statistika, konsultuoja prisijungimo, statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo šioje sistemoje klausimais;
 • aktualizuoja Statistinio ūkio subjektų registro duomenis, nuolat atnaujina duomenų bazę: nustato ūkio subjektų veiklos rūšį, nuosavybės formą, patikslina būklę, kontaktinę informaciją;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti statistinių duomenų surinkimą atliekant jų pirminį redagavimą, ir suvedant į pirminių duomenų bazes laiku 2020 m. Duomenų parengimo plane nurodytais terminais.

2. Skatinti ir didinti statistinių duomenų teikimą per elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemą e.statistika.

3. Kontroliuoti , analizuoti ir užtikrinti Klaipėdos DPS specialistų priemonių statistinių ataskaitų nepateikusiems respondentams taikymą.

4. Tvarkyti ir atnaujinti statistinio ūkio subjektų registrą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Natalja Rybickaja
Specialistė (8 46) 346 182


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Padvarietienė
Specialistė (8 46) 340 727


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Audronė Misiukonytė
Specialistė (8 46) 346 200


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Nadežda Rybakova
Specialistė (8 46) 340 790


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Prudnikova
Specialistė (8 46) 340 791


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laima Drogoveikienė
Specialistė (8 46) 345 700


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ligita Guldupienė
Specialistė (8 46) 345 984


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danutė Kaminskienė
Specialistė (8 46) 341 519


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Olga Rybakova
Specialistė (8 46) 344 580


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas;
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą;
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę;
 • įveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskaitymo priežastis pirminių duomenų bazėse, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą;
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais;
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką;
 • nesant kito vyresniojo specialisto ar specialisto, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Klaipėdos skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)