Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Duomenų parengimo Panevėžio skyrius

Respublikos g. 62, LT–35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 464 851
El. p. panevezys@stat.gov.lt

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Julija Budreikienė
Skyriaus vedėja (8 45) 460 245


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja skyriaus darbą, planuoja skyriaus metų veiklą ir biudžetą.
 • Vykdo skyriaus atliekamų darbų stebėseną, rengia ataskaitas apie veiklos kokybę ir rezultatus, pranešimus apie skyriaus veiklą.
 • Nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pagrindines metų veiklos užduotis ir vertina jų veiklos rezultatus.
 • Bendradarbiauja su respondentais statistinės atskaitomybės klausimais.
 • Stebi respondentų atsiskaitymo lygį ir taiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas dėl statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimų.
 • Teikia informaciją apie Lietuvos statistikos departamento teikiamas elektronines statistinių duomenų rinkimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugas, pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl šių paslaugų tobulinimo, rengia ir teikia statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas.
 • Teikia siūlymus skyriaus veiklos organizavimui gerinti ir efektyvumui didinti.
 • Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties, fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ekonomikos, statistikos srityje.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis).
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS OFFICE paketas).
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Egidija Ivanovienė
Vyriausioji specialistė (8 45) 464 851


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas respondentų neatsiskaitymo priežastis į pirmines duomenų bazes, atlieka pirminį duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketas).
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti Duomenų parengimo 2020 m. plano įgyvendinimą, laiku surenkant statistinius duomenis ir įvedant į pirmines duomenų bazes, pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.

2. Gerinti respodenų atsiskaitymo kokybės parametrus, stebint statistinių ataskaitų surinkimo eigą, respondentų atsiskaitymo lygį, analizuojant neatsiskaitymo priežastis.

3. Užtikrinti Panevėžio DPS specialisčių taikytinas priemones statistinės atskaitomybės ignoravimui šalinti.

4. Dalyvauti skyriaus 2021 m. veiklos planavime VVS sistemoje. Pateikti skyriaus vedėjui siūlymus dėl mėnesinių ir ketvirtinių tyrimų laiko sąnaudų iki 2020-04-01.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Adamonytė
Specialistė (8 45) 468 701


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimonda Jocienė
Specialistė (8 45) 583 439


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Sigita Avižienienė
Specialistė (8 45) 583 438


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Monika Sakienė
Specialistė (8 45) 468 909


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolanta Janulevičienė
Specialistė (8 45) 583 442


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolanta Krivickienė
Specialistė (8 45) 467 841


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danutė Pekeliūnaitė
Specialistė (8 45) 463 941


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • Atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • Tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)