Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Duomenų parengimo Šiaulių skyrius

Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai
Tel. (8 41) 525 033
El. p. siauliai@stat.gov.lt

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Vida Rupšienė
Skyriaus vedėja (8 41) 525 033


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą, planuoja skyriaus metų veiklą ir biudžetą.
 • vykdo skyriaus atliekamų darbų stebėseną, rengia ataskaitas apie veiklos kokybę ir rezultatus, pranešimus apie skyriaus veiklą.
 • nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pagrindines metų veiklos užduotis ir vertina jų veiklos rezultatus.
 • bendradarbiauja su respondentais statistinės atskaitomybės klausimais.
 • stebi respondentų atsiskaitymo lygį ir taiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas dėl statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimų.
 • teikia informaciją apie Lietuvos statistikos departamento teikiamas elektronines statistinių duomenų rinkimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugas, pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl šių paslaugų tobulinimo, rengia ir teikia statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas.
 • teikia siūlymus skyriaus veiklos organizavimui gerinti ir efektyvumui didinti.
 • dalyvauja darbo grupėse ir komisijose.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties, fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą.
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ekonomikos, statistikos srityje.
 • mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis).
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS OFFICE paketas).
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti  Duomenų parengimo 2020 metų plano įgyvendinimą, laiku surenkant statistinius duomenis ir įvedant į pirmines duomenų bazes.

2. Skatinti ir didinti statistinių ataskaitų užpildymą  portale;  elektroniniu būdu.

3. Užtikrinti skyriaus veiklos efektyvumą kas ketvirtį atliekant darbo laiko sąnaudų pasiskirstymo ir statistinių duomenų kokybės analizę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Kirsnienė
Specialistė (8 41) 525 018


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Genovaitė Kidykienė
Specialistė (8 41) 420 417


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Žiedūna Vasiliūnienė
Specialistė (8 41) 525 029


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edita Rinkevičienė
Specialistė (8 41) 525 020


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Vitkauskaitė
Specialistė (8 41) 435 857


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jūratė Žutautienė
Specialistė (8 41) 420 631


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ona Baubkuvienė
Specialistė (8 41) 525 016


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rūta Zėringienė
Vyriausioji specialistė (8 41) 525 022


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka jų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus ir įspėjimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • įveda statistinius duomenis, nurodydamas neatsiskaitymo priežastis, į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės, Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketas).
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti Duomenų parengimo 2020 metų plano įgyvendinimą, laiku surenkant statistinius duomenis, atliekant pirminį jų redagavimą ir įvedant į pirmines duomenų bazes, neatsiskaitymo priežasčių nustatymą suplanuotą datą.

2. Gerinti respondentų atsiskaitymo lygį, statistinių duomenų kokybės parametrus.

3. Skatinti ir didinti statistinių  ataskaitų teikimą tiesiogiai portale, elektroniniu  būdu.

4. Užtikrinti  DPS specialistų taikytinas priemones statistinės  atskaitomybės  ignoravimą  šalinti.

5. Teikti konsultacijas statistinių  formuliarų pildymo ir pateikimo klausimais bei informacijos paieškos klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Virginija Degutienė
Specialistė (8 41) 525 015


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias fukcijas:

 • renka statistines ataskaitas, seka ataskaitų gavimo eigą, siunčia respondentams priminimus dėl vėlavimo pateikti ataskaitas.
 • atsako už jam priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.
 • atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.
 • Suveda statistinius duomenis ir nurodo neatsiskatymo priežastis į pirminių duomenų bazes, vykdo pirminį statistinių duomenų redagavimą.
 • teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo klausimais.
 • tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.
 • siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.
 • nesant kito vyresniojo specialisto, jį pavaduoja.
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)