Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Veiklos ir finansų valdymo skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Agnė Reut
Skyriaus vedėja 236 4825


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programomis VBAMS Navision Financials, MS Dynamics Axapta;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, strateginį planavimą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja metų skyriaus veiklą ir biudžetą, organizuoja ir administruoja skyriaus darbą, užtikrina jo kokybę; 
 • organizuoja ir koordinuoja vidutinės trukmės veiklos strategijos, strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano rengimą, siekiamų rezultatų nustatymą;
 • organizuoja ir koordinuoja šalies oficialiosios statistikos darbų programos ir jos metinės įvykdymo ataskaitos rengimą, koordinuoja Europos statistikos programų projektų derinimą;
 • organizuoja informacijos apie pasiektus veiklos rezultatus rinkimą ir aptarimą, organizuoja institucijos metinės veiklos ataskaitos rengimą;
 • organizuoja ir koordinuoja šalies statistikos sistemos statistikos tyrimų (darbų) išlaidų apskaičiavimą;
 • organizuoja ekonomiškai pagrįsto valstybės biudžeto asignavimų poreikio rengimą ir teikimą LR finansų ministerijai;
 • vykdo ūkinių operacijų išankstinę kontrolę;
 • organizuoja biudžeto lėšų ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų rengimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja informacijos apie asignavimų panaudojimą kaupimą, sisteminimą ir analizę pagal vykdomas priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, esant poreikiui, organizuoja pakeitimų tarp išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių ir priemonių atlikimą, analizuoja departamento ekonominę ir finansinę padėtį;
 • koordinuoja ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – centras);
 • derina centro parengtą departamento apskaitos politiką, rengia ir atnaujina Finansų kontrolės taisykles;
 • organizuoja departamento viešųjų pirkimų plano sudarymą ir pakeitimus;
 • organizuoja ir kontroliuoja strateginio veiklos plano projekto ir kitų duomenų įvedimą į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir vėlesnį koregavimą;
 • organizuoja Finansų kontrolės būklės ataskaitų rengimą ir jų pateikimą Finansų ministerijai;
 • organizuoja departamento teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimą;
 • organizuoja Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų projektų paraiškų rengimą ir finansinės apskaitos tvarkymą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Efektyviai valdyti Lietuvos statistikos departamento finansinius išteklius.
 • Koordinuoti Lietuvos statistikos departamento veiklos valdymą.
 • Įgyvendinti 2020 metų Veiklos strategijoje numatytus skyriaus darbus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Toma Smirnovaitė
Patarėja 236 4652


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, strateginį planavimą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja planuojant metų skyriaus veiklą ir biudžetą, organizuojant ir administruojant skyriaus darbą, užtikrinant jo kokybę;
 • stebi veiklos planavimo procedūras, jų reglamentavimą, atnaujina dokumentaciją;
 • koordinuoja vidutinės trukmės veiklos strategijų ir metinių veiklos planų rengimą, siekiamų rezultatų nustatymą, organizuoja reikalingos informacijos surinkimą ir rengia strateginius veiklos planus;
 • koordinuoja informacijos apie pasiektus veiklos rezultatus rinkimą, inicijuoja jų aptarimą departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiuose ar kituose pasitarimuose, rengia departamento metinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių tyrimų planavimą, Oficialiosios statistikos programos I dalies projekto aptarimą ir derinimą, įgyvendinimo stebėseną, rengia metinę Oficialiosios statistikos programos I dalies įvykdymo ataskaitą;
 • organizuoja metinės ir vidutinės trukmės Europos statistikos programų derinimą;
 • koordinuoja Statistikos tarybos veiklos organizavimą ir dokumentavimą;
 • koordinuoja departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos veiklos ir gamybinių pasitarimų organizavimą ir dokumentavimą;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Teisės aktuose numatytais terminais koordinuoti ir užtikrinti  Lietuvos statistikos departamento 2021 m. veiklos ir oficialiosios statistikos planavimo dokumentų rengimą laiku.
 • Parengti 2019 m. Lietuvos statistikos departamento veiklos ir Oficialiosios statistikos 2019 m. programos I dalies įvykdymo ataskaitas.
 • Užtikrinti ir koordinuoti Statistikos tarybos, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos ir gamybinių pasitarimų posėdžių organizavimą.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jūratė Tylingienė
Vyriausioji specialistė 236 4750


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar viešojo administravimo, ar vadybos, ar verslo studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa MS Dynamics Ax;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, sąmatų sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) ilgalaikio turto, medžiagų ir ūkinio inventoriaus nurašymo ir perdavimo naudoti veikloje aktus;
 • rengia įsakymus dėl inventorizacijos, organizuoja inventorizaciją ir įformina jos rezultatus;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant aukcioną;
 • pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją rengiant departamento statistines ataskaitas;
 • tvarko pajamų už suteiktas departamento paslaugas ir kompensuojamų išlaidų dokumentus bei kontroliuoja jų perdavimą Centrui;
 • tvarko departamento kasą;
 • dalyvauja rengiant tarptautinių priemonių planą, komandiruočių paraiškas ir konsultuoja departamento darbuotojus avanso apyskaitų pildymo klausimais;
 • tvarko dokumentus, perduodamus archyvuoti;
 • veda Europos komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų projektų finansinę apskaitą, rengia finansinius dokumentus, kurių reikia teikiant paraiškas ir ataskaitas Europos komisijai ar kitoms tarptautinėms organizacijoms. Suveda su tuo susijusią informaciją į Europos Komisijos teikiamų subsidijų portalą;
 • konsultuoja departamento skyrius tarptautinių projektų paraiškų rengimo, finansavimo ir informacijos teikimo Europos Komisijos subsidijų portale klausimais;
 • bendrauja su Europos Sąjungos institucijomis projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos biudžeto, finansavimo ir apskaitos klausimais;
 • kaupia, analizuoja informaciją ir teikia skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei siūlymus dėl Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose taikomų įkainių ir išlaidų;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Rengti ir perduoti Nacionalinam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) ilgalaikio turto, medžiagų ir ūkio inventoriaus nurašymo ir perdavimo naudoti veikloje aktus, įsakymus dėl inventorizacijos, organizuoti inventorizaciją ir įforminti jos rezultatus, dalyvauti organizuojant ir vykdant aukcionus.
 • Pagal kompetenciją rengti ir teikti Lietuvos statistikos departamento  statistines ataskaitas.
 • Parengti ir perduoti dokumentus archyvui.
 • Dalyvauti rengiant tarptautinių priemonių planą, komandiruočių paraiškas, konsultuoti departamento darbuotojus avanso apyskaitų pildymo klausimais, tvarkyti pajamų už suteiktas departamento paslaugas ir kompensuojamų išlaidų dokumentus bei kontroliuoti jų perdavimą Centrui.
 • Rengti Europos komisijos (toliau – EK) ir kitų tarptautinių organizacijų (toliau – TO) projektų finansinę apskaitą, finansinius dokumentus, kurių reikia teikiant paraiškas ir atsakaitas EK ir kitoms TO bei skelbti informaciją į EK teikiamų subsidijų portalą. Konsultuoti Lietuvos statistikos depratamento skyrius tarptautinių projektų paraiškų rengimo, finansavimo ir informacijos teikimo EK subsidijų portale klausimais. Bendrauti su Europos Sąjungos finansavimo ir apskaitos klausimais. Kaupti, analizuoti informaciją ir teikti skyriaus vedėjui bei Lietuvos statistikos departamento vadovybei siūlymus dėl EK ir kitų TO finansuojamuose projektuose ir programose taikomų įkainių ir išlaidų. 

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Baušytė
Vyriausioji specialistė 236 1422


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo  krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B2 lygis);
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, MS Dynamics AX programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, oficialiąją statistiką, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, asignavimų valdytojų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant departamento strateginį veiklos planą, išlaidų sąmatų projektus pagal programas ir jų pakeitimus;
 • dalyvauja rengiant investicinius projektus;
 • dalyvauja sudarant skyriaus veiklos planus;
 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl planavimo sistemos tobulinimo;
 • rengia ateinančių metų departamento reikmėms numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų planą bei vėlesnius jo patikslinimus, teikia šią informaciją CPV IS;
 • analizuoja ekonominę finansinę padėtį departamente ir teikia skyriaus vedėjui siūlymus lėšų taupymo, racionalaus jų naudojimo klausimais;
 • skaičiuoja departamento teikiamų paslaugų kainas;
 • rengia, skelbia bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą;
 • seka sutarčių vykdymą (apmokėjimą), joms pasibaigus, apie sutarties įvykdymą pateikia reikiamą informaciją asmeniui, atsakingam už ataskaitų apie įvykdytas pirkimų sutartis pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • teikia departamentui išrašytas sąskaitas faktūras ir išankstines sąskaitas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nurodydamas privalomas dimensijas;
 • tvarko Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų projektų finansinę apskaitą, finansinius dokumentus, kurių reikia Europos Komisijos skiriamoms lėšoms gauti;
 • konsultuoja departamento darbuotojus tarptautinių projektų rengimo ir lėšų finansinės apskaitos klausimais;
 • susirašinėja su atitinkamomis organizacijomis biudžetinių ir tarptautinių projektų lėšų planavimo ir panaudojimo klausimais;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo finansų valdymo funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Pagal skyrių pateiktas poreikio paraiškas, parengti ateinančių metų viešųjų pirkimų planą ir pagal iškilusį poreikį rengti einamųjų metų viešųjų pirkimų plano pakeitimus.
 • Dalyvauti planuojant biudžetą ir vykdant kontrolę.
 • Vesti skatinimų už EK projektų įgyvendinimo apskaitą ir apskaičiuoti EK projektų paraiškų teikmui reikalingus duomenis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laura Markūnė
Vyriausioji specialistė 236 4648


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, strateginį planavimą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja vidutinės trukmės strategijų rengimą, stebi jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja vidutinės trukmės Europos statistikos programų derinimo procese;
 • rengia departamento metinius veiklos planus;
 • rengia ketvirtines departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas bei stebi, apibendrina ir analizuoja pasiektus rezultatus;
 • renka informaciją apie planines ir pasiektas vertinimo ir veiklos efektyvumo kriterijų reikšmes, organizuoja informacijos, reikalingos vertinimo kriterijų techniniams priedams parengti ir atnaujinti, surinkimą, analizuoja vertinimo ir veiklos efektyvumo kriterijų tarpusavio ryšius, koordinuoja departamento vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų priemonių įtraukimą į institucijos strateginį planą ir jų vykdymą bei tvarko ir atnaujina departamento duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje;
 • organizuoja gamybinius pasitarimus, rengia jų protokolus, tvarko dokumentaciją, veda pasitarimų pavedimus į elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Sodas“ ir kalendorinį veiksmų planą bei kontroliuoja jų vykdymą;
 • atsako už vieningų reikalavimų statistiniams formuliarams nustatymą, sistemina departamento statistinius formuliarus, rengia jų tvirtinimo įsakymus;
 • rengia apsikeitimo statistine informacija tarp departamento skyrių grafiką;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia proceso kokybės rodiklius, stebi ir atnaujina dokumentaciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Kiekvieną ketvirtį stebėti ir analizuoti Lietuvos statistikos departamento 2020 m. veiklos plano ir Lietuvos statistikos departamento 2018–2022 m. veiklos strategijos įgyvendinimą, akcentuojant svarbiausias priemones, pasiektus rezultatus ir rizikos veiksnius.
 • Parengti Lietuvos statistikos departamento 2021 m. veiklos plano projektą ir Apsikeitimo statistine informacija tarp Lietuvos statistikos departamento skyrių grafiką.
 • Užtikrinti Lietuvos statistikos departamento 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą, rinkti informaciją apie planines ir pasiektas vertinimo kriterijų reikšmes, organizuoti informacijos, reikalingos vertinimo kriterijų techniniams priedams parengti ir atnaujinti, surinkimą, analizuoti vertinimo kriterijų tarpusavio ryšius, koordinuoti departamento vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų priemonių įtraukimą į institucijos strateginį planą ir jų vykdymą.
 • Parengti ir Lietuvos statistikos departamento intraneto svetainėje paskelbti gamybinių pasitarimų protokolus, pavedimus įvesti į elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Sodas“ ir kalendorinį veiksmų planą užtikrinti jų vykdymo stebėseną.
 • Užtikrinti bendrų reikalavimų dėl statistinių formuliarų nustatymą, sisteminti statistinius formuliarus, rengti jų tvirtinimo įsakymus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edita Zalevaitė
Vyriausioji specialistė 236 4612


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, strateginį planavimą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių tyrimų planavimą, rengia ir teikia tvirtinti Oficialiosios statistikos programos I dalies projektą, stebi, apibendrina ir analizuoja jos vykdymo rezultatus;
 • dalyvauja metinių Europos statistikos programų derinimo procese;
 • rengia ir teikia tvirtinti Duomenų parengimo plano projektą bei vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
 • organizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžius, rengia jų protokolus, tvarko dokumentaciją, veda posėdžių pavedimus į elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Sodas“ ir kalendorinį veiksmų planą bei kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja Statistikos tarybos veiklą, rengia jos metinius darbo planus, posėdžių protokolus ir tvarko dokumentaciją;
 • organizuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų statistinių formuliarų derinimą su departamentu, juos sistemina;
 • vykdo veiklos valdymo sistemos projektų klasifikatoriaus ir statistinių tyrimų vadovų sąrašo priežiūrą ir atnaujinimą;
 • teikia departamento planavimo dokumentus, jų įvykdymo ataskaitas, kitą generalinio direktoriaus įsakymais pavestą aktualizuoti informaciją skelbti departamento interneto svetainėje;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia proceso kokybės rodiklius, stebi ir atnaujina dokumentaciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 • Parengti ir teikti tvirtinti Oficialiosios statistikos 2021 m. programos I dalies ir 2021 m. duomenų parengimo plano projektus.
 • Parengti ir Lietuvos statistikos departamento svetainėse paskelbti departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos ir Statistikos tarybos posėdžių protokolus. Departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos pavedimus įvesti į elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Sodas“ ir kalendorinį veiksmų planą bei užtikrinti jų vykdymo stebėseną. Parengti 2021 m. Statistikos tarybos darbo planą.
 • Išanalizuoti ir apibendrinti ketvirtinę informaciją apie duomenų parengimo skyrių veiklos rezultatus, ją pateikti Lietuvos statistikos departamento vadovybei ir duomenų parengimo skyriams.
 • Organizuoti Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų ir jų vadovų sąrašo aktualizavimą.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)