Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Energetikos statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Arvydas Andreikėnas
Skyriaus vedėjas 236 4633


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos arba matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką bei energetiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina energetikos ir materialinių išteklių statistinių tyrimų kokybę, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, užtikrina jo efektyvumą, rūpinasi palankiu mikroklimatu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu. Metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams, duomenų parengimo skyriams, konsultuoja įmones ir organizacijas skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 • įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, rengia skyriaus veiklos planus Lietuvos statistikos departamento strategijoje numatytiems uždaviniams įvykdyti, metodikas, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • pateikdamas statistinę informaciją vartotojams, užtikrina kokybiškos energetikos ir materialinių išteklių statistinės informacijos teikimą laiku Lietuvos valdžios ir valdymo institucijoms bei informacijos užsakovams Lietuvoje ir užsienyje, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms. Užtikrina nustatytą duomenų apsaugos ir informacijos teikimo tvarką skyriuje;
 • atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas) energetikos ir materialinių išteklių statistikos klausimais Lietuvos Respublikos ministerijų bei kitų šalies institucijų, taip pat Eurostato, Tarptautinės energetikos agentūros ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose pasitarimuose, seminaruose;
 • vykdo ir koordinuoja tarptautinius energetikos statistikos srities projektus. Rengia Lietuvos poziciją Europos Sąjungos teisės aktų projektams, susijusiems su energetikos statistika. Atlieka Europos Sąjungos teisės aktų vertimo techninę ekspertizę;
 • dalyvauja departamento darbo grupių, komisijų veikloje. Rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento Patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei. Nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje.
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti metinių 2019 m. energetikos statistikos rodiklių parengimą, pateikimą vartotojams ir paskelbimą OSP. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos reikalavimus, rengti ir teikti metinius ir mėnesinius energetikos statistikos duomenis (klausimynų forma) Eurostatui ir Tarptautinei energetikos agentūrai.

2. 2021 m. informacijos skelbimo kalendoriuje numatyti paankstintą metinių 2020 m. energetikos statistikos rodiklių paskelbimo OSP laiką.

3. Įgyvendinant 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 538/2014, sudaryti 2018 m. fizinių energijos srautų sąskaitas.

4. Rengti detalią statistinę informaciją apie galutinį energijos pramonės sektoriuje suvartojimą. Išanalizuoti galimybes ateityje pradėti rengti detalią statistinę informaciją apie galutinį energijos suvartojimą transporto ir paslaugų sektoriuose.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rima Šidlauskienė
Patarėja 236 4660


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką bei energetiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus energetikos statistikai, pritaiko tarptautines metodikas vienkartiniam, metiniam ir mėnesiniam energetikos statistikos tyrimams, metodiškai vadovauja skyriaus darbams rengiant energetikos ir materialinių išteklių statistiką bei fizinių energijos srautų sąskaitas, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais, analizuoja suvestinę informaciją, rengia šalies kuro ir energijos balansus;
 • pateikia informaciją vartotojams, koordinuoja leidinio „Kuro ir energijos balansas“ rengimą, informacijos teikimą bendriems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams ir rodiklių duomenų bazei bei tarptautinėms institucijoms;
 • užtikrina vienkartinio, metinio ir mėnesinio statistinių energetikos ir metinio materialinių išteklių tyrimų informacijos bei fizinių energijos srautų sąskaitų kokybę, analizuoja duomenis, nuolat gilina metodologijos žinias;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atnaujinti esamus mėnesinius ir metinius energetikos statistikos klausimynus ir nurodymus jiems pildyti.

2. Įvertinti mėnesinius šalies kuro ir energijos išteklius, atlikti jų analizę, parengti informaciją skelbti OSP, užtikrinti Eurostato ir Tarptautinės energetikos agentūros mėnesinių klausimynų rengimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos reikalavimus.

3. Atlikti visų kuro ir energijos rūšių balansų ir Fizinių energijos srautų sąskaitų analizę, sudaryti metinius elektros, šiluminės ir atsinaujinančios energijos bei bendruosius šalies energijos balansus ir užtikrinti  statistinės informacijos paskelbimą OSP. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos reikalavimus, rengti ir teikti metinius energetikos statistikos duomenis (klausimynų forma) Eurostatui ir Tarptautinei energetikos agentūrai. Pasirengti 2021 m. informacijos skelbimo kalendoriuje numatytam metinių 2020 m. energetikos statistikos rodiklių paankstintam skelbimui OSP.

4. Parengti kogeneracinių elektrinių rodiklius, parengti ir paskelbti 2019 m. atsinaujinančių energijos išteklių statistinius rodiklius kaip tai numato Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Rengti ir skelbti statistinę informaciją apie kuro ir energijos sunaudojimą namų ūkiuose pagal energijos panaudojimo kryptis.

5. Rengti detalią statistinę informaciją apie galutinį energijos pramonės sektoriuje suvartojimą. Išanalizuoti galimybes ateityje pradėti rengti detalią statistinę informaciją apie galutinį energijos suvartojimą transporto ir paslaugų sektoriuose.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vanda Elžbieta Avlas
Vyresnioji specialistė 236 4870


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką bei energetiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, rengia metinio energetikos statistinio tyrimo formuliarus ir metodikas, metainformacijos aprašus, pritaiko tarptautines metodikas metiniam energetikos tyrimui;
 • užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, sudaro metinius naftos ir naftos produktų balansus, atlieka jų analizę, dalyvauja rengiant elektros ir šiluminės energijos balansą, bendrąjį šalies energijos balansą, rengia technines užduotis kompiuterinėms programoms, skirtoms rodikliams suvesti, statistinėms ataskaitoms apdoroti, konsultuoja įmones ir organizacijas savo kompetencijos klausimais;
 • užtikrina skyriui pavestų uždavinių vykdymą, atlieka mėnesinio energetikos statistinio tyrimo antrinį redagavimą, įvertina mėnesinius naftos ir naftos produktų išteklių rodiklius, analizuoja suvestinę informaciją;
 • užtikrina kokybišką metinio metalo laužo statistinio tyrimo pateikimą vartotojams, dalyvauja atliekant metinės metalų laužo tyrimo informacijos antrinį redagavimą, suvestinės informacijos kokybės analizę;
 • pateikia kokybišką energetikos statistinių tyrimų informaciją vartotojams, rengia informaciją naftos ir naftos produktų, atsinaujinančių energijos išteklių klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai, dalyvauja rengiant skyriaus publikacijas bei informaciją Rodiklių duomenų bazei;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Patikrinti metinius kuro ir energijos balanso duomenis, juos redaguoti bei sudaryti metinius naftos ir atskirų naftos produktų, atsinaujinančių energijos išteklių (biodegalų) balansus. Parengti ir pateikti Eurostatui ir Tarptautinei energetikos agentūrai metinius klausimynus apie naftą ir naftos produktus. Dalyvauti rengiant metinius elektros energijos  ir atsinaujinančių energijos išteklių klausimynus. Parengti detalią statistinę informaciją apie galutinį naftos produktų pramonės sektoriuje suvartojimą. Paskelbti metinį kuro ir energijos balansą bei atsinaujinančių energijos išteklių statistinę informaciją OSP.

2. Patikrinti mėnesinius kuro ir energijos tyrimo duomenis, juos redaguoti. Parengti mėnesinį klausimyną apie naftą ir naftos produktus bei pateikti Eurostatui ir Tarptautinei energetikos agentūrai. Dalyvauti rengiant mėnesinį elektros energijos klausimyną. Parengti ir pateikti Eurostatui mėnesinį klausimyną apie žalios naftos importą. Paskelbti statistinę informaciją OSP.

3. Parengti informaciją apie naftą ir naftos produktus metiniam fizinių energijos srautų sąskaitų klausimynui. Parengti ir pateikti Eurostatui metinį fizinių energijos srautų sąskaitų klausimyną bei kokybės ataskaitą. Paskelbti statistinę informaciją OSP.

4. Patikrinti metinius metalų laužo duomenis, juos redaguoti. Parengti ir pateikti vartotojams metinę informaciją apie metalų laužo susidarymą ir panaudojimą.

5. Aktualizuoti metinius energetikos statistikos klausimynus ir nurodymus jiems pildyti. Parengti respondentų, turinčių pateikti metines energetikos statistikos ataskaitas, sąrašus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laima Liaudanskienė
Vyresnioji specialistė 236 4950


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos reikalavimus dėl energetikos statistikos, taiko tarptautines metodikas metiniam ir mėnesiniam kietojo kuro ir gamtinių dujų statistiniams tyrimams, redaguoja, apdoroja ir analizuoja tyrimų duomenis, ruošia technines užduotis kompiuterinėms programoms, skirtoms rodikliams suvesti ir statistinėms ataskaitoms apdoroti;
 • pateikia informaciją vartotojams dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal savo kompetenciją rengia informaciją metiniams ir mėnesiniams klausimynams Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai, Jungtinių Tautų Organizacijai apie kietąjį kurą ir gamtines dujas;
 • užtikrina mėnesinio kuro ir energijos tyrimo informacijos kokybę analizuoja naftos ir naftos produktų statistinius duomenis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Patikrinti bei redaguoti metinio kuro ir energijos tyrimo duomenis. Parengti kietojo kuro bei gamtinių dujų metinius balansus iki gegužės mėn. pabaigos.

2. Patikrinti bei redaguoti mėnesinio kuro ir energijos tyrimo duomenis, parengti skelbti mėnesinę informaciją apie kietąjį kurą, naftos produktus ir gamtines dujas. Parengti ir pateikti Eurostatui ir Tarptautinei energetikos agentūrai mėnesinius kietojo kuro, gamtinių dujų bei naftos produktų klausimynus ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sudaryti respondentų sąrašus iki lapkričio 9 d.

3. Parengti informaciją 2018 m. fizinių energijos srautų sąskaitų klausimynui apie kietąjį kurą ir gamtines dujas iki 2020 m. spalio 31 d.

4. Patikrinti ir redaguoti metinę statistinę informaciją apie metalų laužą iki birželio 12 d.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)