Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Audronė Miškinienė
Skyriaus vedėja 236 4814


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties ar socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovavimo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu ir kitą užsienio kalbą (vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) pradedančiojo vartotojo A1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Europos Sąjungos (ES) reikalų koordinavimą, oficialiąją statistiką bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, sprendimų priėmimo ES procedūromis, Europos statistikos sistema (ESS).

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja departamento veiklą Europos statistikos sistemoje (ESS), teikiamą su tuo susijusią informaciją, organizuoja pranešimų, dokumentų ir informacijos apie departamento veiklą ir pasiekimus rengimą, koordinuoja keitimąsi gerąja patirtimi su nacionalinėmis statistikos tarnybomis, organizuoja techninę ekspertų paramą trečiosioms šalims;
 • koordinuoja departamento dalyvavimą ir atstovavimą ES struktūrose, užsienio ekspertų darbą ir užsienio šalių delegacijų vizitus departamente, planuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas Lietuvoje; koordinuoja susirašinėjimą su ES institucijomis ir ES teisės statistikos srityje perkėlimo į nacionalinę teisę darbus, dalyvauja ES darbo grupėse dėl ESS tobulinimo ir plėtros;
 • koordinuoja ir organizuoja departamento tarptautinių ryšių plėtrą, dalyvauja įgyvendinant šalies politiką statistikos srityje bei bendradarbiaujant su Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostato) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių statistikos tarnybomis; atstovauja departamentui šiais klausimais kitose institucijose ir darbo grupėse Lietuvoje ir užsienyje; organizuoja dvišalių bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų tarp departamento ir kitų šalių rengimą, kontroliuoja šių sutarčių ir susitarimų vykdymą; koordinuoja kitų šalių bei tarptautinių organizacijų teikiamą techninę pagalbą;
 • užtikrina skyriaus veiklą, rengia skyriaus darbo planus, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą; teikia vadovybei siūlymus dėl skyriaus veiklos, strateginių planų, jų vykdymui reikalingo finansavimo, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti pozicijų ES teisės aktams rengimą laiku, koordinuoti tarptautinėms organizacijoms teikiamų dokumentų komentarų rengimą, atstovavimą Lietuvos statistikos departamentui ES statistikos institucijose, tarptautinėse statistikos organizacijose ir kitų šalių nacionalinėse statistikos institucijose.

2. Koordinuoti ERTB skyriaus veiklą rengiantis Lietuvos statistikos sistemos peržiūrai (Peer review).

3. Koordinuoti užsienio ekspertų ir užsienio šalių atstovų vizitų Lietuvos statistikos departamente planavimą, organizavimą, Lietuvos statistikos departamento dalyvavimą teikiant ekspertinę pagalbą šalių statistikos tarnyboms ir paraiškas ESS projektams ir atsiskaitymo už vystomąjį bendradarbiavimą ir ekspertinės pagalbos teikimą Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms.

4. Tęsti nacionalinės statistikos institucijos SDG rodiklių kontaktinio atstovo JT veiklą, koordinuoti su tarptautiniu ir vystomuoju bendradarbiavimu susijusių rodiklių rengimą Lietuvos institucijose.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Galeckienė
Vyriausioji specialistė 236 4819


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, ES reikalų koordinavimą, oficialiąją statistiką bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, sprendimų priėmimo procedūromis, Europos statistikos sistema.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina tarptautinių ryšių plėtrą, vykdo susirašinėjimą su Lietuvos Respublikos ir ES institucijomis ir organizacijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis (įsk. EBPO), pagal kompetenciją koordinuoja jų keliamų reikalavimų įgyvendinimą statistikos srityje, vykdo jų stebėseną ir organizuoja sklaidą departamento išoriniame ir vidiniame tinklalapyje;
 • atstovauja departamentui pagal savo kompetenciją kitose valstybės institucijose bei tarptautiniuose renginiuose bendradarbiavimo statistikos srityje klausimais ir organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje;
 • užtikrina suderintų Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose svarstomais klausimais pateikimą laiku, koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais statistikos klausimais rengimą, derina jas su departamento skyriais ir dalyvaujančiomis institucijomis ir koordinuoja Lietuvos pozicijų ir komentarų teikimą statistikos klausimais ES Tarybos darbo grupėms bei Europos Komisijos komitologijos komitetams (Europos statistikos sistemos komitetui, Partnerystės grupei ir kt);
 • užtikrina efektyvų informacijos paskirstymą ir pateikimą ES svarstomais klausimais, tvarko duomenis Lietuvos narytės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);
 • laiku įgyvendina ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę. Koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo darbų departamentui priskirtais klausimais atlikimą ir teikia informaciją apie ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą ir įgyvendinimą Lietuvos ir ES atitinkamoms institucijoms, analizuoja ES dokumentus, teikia pastabas, komentarus, rekomendacijas vadovybei ir atsakingiems skyriams;
 • užtikrina skyriaus darbo efektyvumą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pagal kompetenciją koordinuoti statistinės informacijos teikimą tarptautinėms organizacijoms. Užtikrinti atstovų pasirengimą dalyvauti EBPO ir kitose tarptautinėse struktūrose.

2. Teikti Lietuvos pozicijas (nuomones) svarstomais ES statistikos klausimais laiku. Konsultuoti pozicijų rengėjus pozicijų rengimo ir atstovavimo ES struktūrose klausimais.  Užtikrinti naujų ES teisės aktų statistikos srityje perkėlimą į nacionalinę teisę laiku, tvarkyti duomenis LINESIS sistemoje.

3. Parengti įsakymų projektus susijusius su atstovavimu Lietuvos statistikos departamentui Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų veikloje.

4. Užtikrinti ERTBS kompetencijos dokumentų parengimą rengiantis 2021 m. Peer Review Lietuvoje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimonda Šimienė
Vyriausioji specialistė 236 4849


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu, kitą užsienio kalbą (prancūzų, vokiečių, rusų ar lenkų) pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
 • turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo tarptautinio bendradarbiavimo srityje patirtį;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti rengti paraiškas konkursams ES subsidijoms gauti, techninės pagalbos projektams įgyvendinti trečiosiose šalyse, koordinuoti šių programų ir projektų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jas, rengti viešinamą informaciją apie šias programas ir projektus;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalų koordinavimą, ES bendrąjį biudžetą, jo įgyvendinimo taisykles, ES išorės paramą ir kitais dokumentais, nustatančiais ES subsidijų ir išorės paramos projektų įgyvendinimo tvarką bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema, tarptautinio protokolo reikalavimais, dalykinio bendradarbiavimo įvairiose kultūrose ypatumais.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • kaupia, analizuoja ir teikia skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei siūlymus dėl dalyvavimo ES, kitų šalių ir tarptautinių organizacijų programose ir techninės paramos projektuose ir programose statistikos srityje;
 • koordinuoja paraiškų teikimą ES subsidijoms gauti, dalyvavimą ES ir įvairių tarptautinių organizacijų paramos programose, rengia paraiškas dalyvauti konkursuose dėl techninės pagalbos teikimo trečiosioms šalims ir koordinuoja su tuo susijusių sutarčių pasirašymą;
 • teikia departamento darbuotojams metodinę pagalbą, rengia paraiškas, ataskaitas, stebi projektų įgyvendinimą, teikia informaciją apie vykdomus projektus skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei ir skelbia informaciją departamento vidinėje bei kitose interneto svetainėse pagal kompetenciją;
 • koordinuoja ir organizuoja ekspertinės pagalbos šalims paramos gavėjoms priemones ir atitinkamus tarptautinius renginius departamente, susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ES institucijomis ir organizacijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitais užsienio partneriais dėl projektų planavimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo, tvarko ir kaupia su tuo susijusius dokumentus, koordinuoja pasirengimą užsienyje vykstantiems renginiams, koordinuoja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą statistikos srityje, teikia ataskaitas Užsienio reikalų ministerijai ir Eurostatui;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Įvertinus Lietuvos statistikos departamento galimybes, per einamuosius metus koordinuoti  Lietuvos statistikos departamento dalyvavimą kartu su partneriais ES skelbiamuose konkursuose dėl techninės pagalbos teikimo kitoms šalims, rengti dokumentus konkursams, koordinuoti sutarčių pasirašymą. Derinant su partneriais, pagal galimybes užtikrinti  Lietuvos statistikos departamento  ekspertų dalyvavimą šiuose projektuose, įgyvendinant projektų tikslus. Koordinuoti užsienio ekspertų ir užsienio šalių atstovų vizitų planavimą, organizavimą. Organizuoti tarptautinius renginius pagal  Lietuvos statistikos departamento laimėtus projektus. Koordinuoti tęstinius techninės pagalbos projektus ir Lietuvos statistikos departamento ekspertų dalyvavimą juose.

2. Dalyvaujant ESS veikloje, svarstyti pasiūlymus ir, pritarus  Lietuvos statistikos departamento vadovybei, rengti dokumentus ir per elektroninę sistemą teikti paraiškas ES subsidijoms ir ESSNet projektams. Užtikrinti tęstinių ESSNet projektų ir subsidijų įgyvendinimą laiku ir atsiskaitymą už juos.

3. Dalyvaujant ESS veikloje, prireikus, pagal savo kompetenciją, rengti komentarus ir pozicijas Lietuvos statistikos departamento vadovybei svarstomais ESS klausimais, informaciją rengiantis Peer review Lietuvoje. Dalyvauti Eurostato MGSC (Statistinio bendradarbiavimo valdymo) veikloje ir LR Vystomojo bendradarbiavimo veikloje. Rengti reikiamus dokumentus, teikti siūlymus svarstomais klausimais, teikti ataskaitas Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms.

4. I ketvirtį išanalizuoti, apibendrinti ir parengti informaciją Internetui (lietuvių ir anglų kalbomis) ir Intranetui apie Lietuvos statistikos departamento vykdomą techninę pagalbą ir subsidijas. Teikti informaciją apie techninę pagalbą ir subsidijas Lietuvos statistikos departamento metinei ataskaitai.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Eglė Levickienė
Specialistė 236 4778


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, ar vadybos, ar verslo, ar viešojo administravimo, ar  filologijos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu ) ir rusų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu). Kitų Europos Sąjungos šalių kalbų mokėjimas būtų privalumas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos (ES) reikalų koordinavimą ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema (toliau – ESS), tarptautinio protokolo reikalavimais, dalykinio bendradarbiavimo įvairiose kultūrose ypatumais.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja departamento vadovybės ir darbuotojų dalyvavimą ESS veikloje ir pasaulio statistikos forumuose, organizuoja ir koordinuoja Baltijos šalių statistikos tarnybų bendradarbiavimą, tvarko tarnybines komandiruotes į užsienį, šiais klausimais susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ESS šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, tvarko susijusius dokumentus, paraiškas dėl komandiruočių, koordinuoja su komandiruotėmis susijusius reikalus ir vykdo atsiskaitymo už komandiruotes stebėseną;
 • organizuoja ir koordinuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas, užsienio šalių aukšto lygio vadovų, ekspertų ir delegacijų vizitus statistikos klausimais Lietuvoje;
 • tvarko informacijos apie ES ir tarptautinius reikalus statistikos srityje srautus, ieško tarptautiniams posėdžiams ir susitikimams bei departamento vadovybės rengiamiems pranešimams ir pristatymams tarptautiniuose forumuose reikalingos medžiagos ir dokumentų, koordinuoja jų paskirstymą ir organizuoja aptarimus, skirsto dokumentus ir rengia darbuotojų nuomonių suvestines Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Europos statistikų konferencijai (CES);
 • rengia ir atnaujina informaciją apie ES ir tarptautinį bendradarbiavimą vidinėje ir išorinėje departamento svetainėse;

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)