Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Regina Deveikytė
Skyriaus vedėja 236 4919


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo santykius ir socialinę apsaugą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus darbo planus, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi palankiu mikroklimatu ir darbo sąlygų gerinimu, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
 • organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų informacinių, organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų rengimą; rengia projektų dokumentaciją, vadovauja jų vykdymui, rengia išvadas; ruošia informaciją, analitinę medžiagą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei ir kt. pagal savo kompetenciją;
 • analizuoja statistinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus departamento leidinius, teikia informaciją vartotojams;
 • atstovauja departamentui Eurostato, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose pagal savo kompetenciją, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • konsultuoja tyrimų respondentus, teikia jiems informaciją apie tyrimų tikslus, eigą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti priemonių, reikalingų įgyvendinant pakeitimus, numatytus reglamentu 2019/1700 dėl integruotos Europos socialinės statistikos, pagrįstos iš imčių surinktais duomenimis, įvykdymą pajamų ir gyvenimo sąlygų, gyventojų užimtumo ir IT naudojimo namų ūkiuose srityse.

2. Koordinuoti eksperimentinių skurdo rizikos rodiklių rengimą.

3. Atsižvelgiant į statistinės informacijos vartotojų poreikius ir įvertinus galimybes, suplanuoti rodiklių duomenų bazės plėtrą OSP, papildant skyriaus atliekamų tyrimų informacija.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Kompanijec
Patarėja 236 4989


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo santykius ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą, pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • padeda skyriaus vedėjui rengti skyriaus darbo planus ir paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, padeda skyriaus vedėjui rengti projektų dokumentaciją, pagal kompetenciją kontroliuoja projektų vykdymą, rengia išvadas, kokybės ataskaitas;
 • planuoja ir organizuoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinį tyrimą, rengia ir tobulina tyrimo metodiką, koordinuoja tyrimo procesų dalis, analizuoja ir apibendrina tyrimo statistinius rodiklius, numato priemones jų kokybei gerinti;
 • analizuoja ir pritaiko statistiniuose tyrimuose administracinius duomenų šaltinius, nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 • nagrinėja elektroninės gyventojų apklausos sistemos ir duomenų įvedimo programos veikimą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl tobulinimo ir klaidų šalinimo. Analizuoja statistinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, rengia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 • dalyvauja departamento vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją;
 • dalyvauja Europos Komisijos ir kitų institucijų darbo grupių veikloje, tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, rengia medžiagą pasitarimams, Metodinei komisijai, departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams, departamento vadovybei pagal poreikį;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Adaptuoti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinį tyrimą (EU-SILC) siekiant patenkinti naujų IESS ir EU-SILC reglamentų reikalavimus.

2. Nagrinėti skyriaus atliekamų gyventojų ir namų ūkių tyrimų kintamųjų standartizavimo galimybes siekiant įgyvendinti IESS ir bendrų sąvokų reglamentų nuostatus.

3. Parengti paraišką ir vadovauti Eurostato finansuojamam projektui, kurio tikslas – sklandus naujo IESS ir EU-SILC reglamentų įgyvendinimas ir įrankių tobulinimas.

4. Dalyvauti rengiant metodiką ir vertinant eksperimentinius skurdo rodiklius.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vida Stoškutė
Vyriausioji specialistė 236 4952


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką darbo santykius ir socialinę apsaugą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir tobulina vartotojų nuomonių statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus, organizuoja tyrimo duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja įverčius, teikia statistinę informaciją vartotojams;
 • rengia ir tobulina informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus, tikrina ir redaguoja tyrimo duomenis, rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui;
 • dalyvauja pritaikant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus, apmokant tarnautojus (klausėjus);
 • rengia skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal savo kompetenciją, skelbia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti IT naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo klausimyną, metodinius nurodymus specialistams (klausėjams), atnaujinti tyrimo techninę programavimo darbų užduotį pagal Reglamento 2019/1700 ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus ir siekiant palengvinti respondentams duomenų pateikimą elektroniniu būdu bei pagerinti tyrimo duomenų kokybę.

2. Peržiūrėti OSP rodiklių duomenų bazėje skelbiamus gyventojų sveikatos rodiklius, rengiamus gyventojų sveikatos, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenų pagrindu, pateikti siūlymus dėl masyvų pertvarkymo ir atnaujinimo.

3. Iki rugpjūčio 28 d. išplėsti OSP rodiklių duomenų bazę Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo rodikliais (5 nauji masyvai).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vida Šuopytė
Vyresnioji specialistė 236 4965


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą, ES ir šalies teisės aktais, reglamentuojančiais pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir tobulina pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus, pritaiko tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir duomenų apdorojimo programoms;
 •  pritaiko administracinius duomenų šaltinius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiniame tyrime, renka, analizuoja ir pritaiko kitų šalių patirtį;
 • tikrina pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo statistinius duomenis, išsiaiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais) ir respondentais, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui;
 •  dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal savo kompetenciją, analizuoja informaciją, rengia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazei, vartotojams pagal užklausas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio pagrindines ir modulių anketas, siekiant įgyvendinti reglamento 2019/1700 dėl integruotos Europos Socialinės statistikos ir jį papildančių reglamentų reikalavimus pajamų ir gyvenimo sąlygų srityje.

2. Pagal kompetenciją dalyvauti OSP plėtros procese ir papildyti RDB Namų ūkių pajamų skyrių naujais rodikliais.

3. Dalyvauti rengiant eksperimentinių skurdo rodiklių metodiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Trakimavičienė
Vyresnioji specialistė 236 4962


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant ir tobulinant namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų klausimynus, pildymo metodinius nurodymus, tikrinant ir redaguojant tyrimo duomenis;
 • testuoja duomenų įvedimo ir kontrolės programas, tikrina namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais) ir respondentais;
 •  analizuoja namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimų rezultatus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, pildant lenteles skelbimui rodiklių duomenų bazėje pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamus kokybės rodiklių skaičiavimus, rengia rodiklių kokybės aprašus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Papildyti RDB Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo informacija ir naujais skurdo rodikliais pagal RDB plėtros planą.

2. Parengti skelbti teminėse lentelėse PGS modulio „Didelis įsiskolinimas, vartojimas ir  turtas“ informaciją.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Gražina Žiūrienė
Vyresnioji specialistė 236 4942


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir tobulina namų ūkių biudžetų tyrimo klausimynus, metodinius paaiškinimus jiems pildyti, organizuoja tyrimo duomenų rinkimą ir apdorojimą;
 • rengia techninę užduotį namų ūkių biudžetų tyrimo duomenų įvedimo programai, redaguoja duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes;
 • tikrina ir redaguoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo pirminius duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais), priskiria trūkstamas reikšmes;
 • analizuoja namų ūkių biudžetų, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatus, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal savo kompetenciją, rengia rodiklių kokybės aprašus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Tikrinti ir redaguoti pirminius pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenis, priskirti trūkstamas reikšmes, rengti duomenų bazę įverčiams skaičiuoti. Pagal galimybes automatizuoti pasikartojančias operacijas.

2. Išanalizuoti kitų šalių patirtį atliekant namų ūkių biudžetų tyrimą, vartojimo išlaidų registravimo trukmę ir jos įtaką rezultatams, kitų duomenų šaltinių naudojimą ir kt.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vanda Grybauskaitė
Specialistė 236 4756


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentu.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa ar R paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją ir užimtumo statistiką.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • tikrina ir redaguoja gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų papildomų vienkartinių statistinių tyrimų pirminius duomenis, aiškinasi klaidas, skaičiuoja ir priskiria trūkstamas reikšmes.
 • dalyvauja atliekant gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų papildomų vienkartinių statistinių tyrimų statistinės informacijos skaičiavimus, statistinę analizę, formuoja statistinės informacijos lenteles, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams.
 • dalyvauja rengiant informacinius pranešimus apie gyventojų užimtumą.
 • dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie gyventojų užimtumą skyriaus ir bendriems departamento leidiniams, pildo tarptautinių organizacijų klausimynus, rengia statistinę informaciją pagal individualias vartotojų užklausas.
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo ir kartu su šiuo tyrimu vykdomų vienkartinių statistinių tyrimų anketas, metodinius nurodymus tarnautojams (klausėjams).
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja tarnautojus (klausėjus) ir respondentus pagal savo kompetenciją.
 • dalyvauja skyriaus ir departamento projektuose, darbo grupių veikloje.
 • vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo, atsakingo už užimtumo statistikos sritį, vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Martynas Stasiukynas
Vyresnysis specialistas 236 4796


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką ir darbo santykius;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo statistinio tyrimo metodiką, atlieka tyrimo duomenų loginę kontrolę, pirminių duomenų redagavimą ir analizę, rengia statistinę informaciją;
 • rengia papildomų vienkartinių, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimu vykdomų statistinių tyrimų metodikas, techninę programavimo darbų užduotį, atlieka tyrimų duomenų loginę kontrolę, pirminių duomenų redagavimą ir analizę, rengia statistinę informaciją, nuasmenintų pirminių tyrimo duomenų bazę Eurostatui,  dalyvauja tarnautojų (klausėjų) mokymuose, juos konsultuoja;
 • rengia papildomų vienkartinių, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimų vykdomų statistinių tyrimų kokybės ataskaitas Eurostatui;
 • analizuoja ir rengia statistinę informaciją, teikia analitinę medžiagą užimtumo statistikos klausimais vadovybei, leidiniams, informaciniams pranešimams, tarptautinėms organizacijoms, Rodiklių duomenų bazei ir vartotojams, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje, Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir pateikti Eurostatui darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo kokybės ataskaitą (iki gegužės 31 d.).

2. Parengti informacinį pranešimą ir skelbti statistinę informaciją RDB apie nelaimingus atsitikimus darbe ir kitas su darbu susijusias sveikatos problemas (iki spalio 30 d.).

3. Kartu su metodologijos skyriaus specialistais parengti ir pateikti Eurostatui šaltinių ir metodų, taikomų kompiliuojant mėnesinius nedarbo įverčius, aprašymą.

4. Dalyvauti pertvarkant gyventojų užimtumo statistinio tyrimą pagal 2019/1700 reglamento dėl Integruotos Europos socialinės statistikos ir lydinčių teisės aktų reikalavimus (iki gruodžio 31 d.).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dainius Vyšniauskas
Vyriausiasis specialistas 236 4706


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką ir darbo santykius;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja užimtumo statistikos srities statistinių tyrimų procesų dalis, apibendrina ir analizuoja statistinius rodiklius, numato būdus ir priemones jiems gerinti, dalyvauja rengiant oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus;
 • rengia ir tobulina gyventojų užimtumo statistinio tyrimo metodiką, programavimo darbo techninę užduotį, atlieka tyrimo duomenų loginę kontrolę, pirminių duomenų redagavimą ir analizę, priskiria trūkstamas reikšmes, rengia statistinę informaciją, nuasmenintų pirminių tyrimo duomenų bazę Eurostatui, metodinius nurodymus tarnautojams (klausėjams);
 • rengia gyventojų užimtumo statistinio tyrimo kokybės ataskaitas Eurostatui;
 • dalyvauja atliekant papildomus vienkartinius, su gyventojų užimtumo statistiniu tyrimu vykdomus statistinius tyrimus, rengiant jų metodikas, atlieka tyrimų duomenų loginę kontrolę, pirminių duomenų redagavimą ir analizę, rengia statistinę informaciją, tyrimų kokybės ataskaitas Eurostatui;
 • rengia ir analizuoja statistinę informaciją, analitinę medžiagą užimtumo statistikos klausimais leidiniams, informaciniams pranešimams, tarptautinėms organizacijoms, Rodiklių duomenų bazei ir vartotojams, konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje, Europos Komisijos ir departamento vykdomų projektų darbo grupėse, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pagal 2019/1700 reglamento dėl Integruotos Europos socialinės statistikos (toliau – IESS) ir lydinčių teisės aktų reikalavimus parengti naują Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketą bei techninę programavimo darbų užduotį (iki gruodžio 31 d.).

2. Parengti paraišką, vadovauti ir vykdyti darbus Eurostato finansuojamam projektui, kurio tikslas – sklandus IESS reglamento ir jį papildančių reglamentų gyventojų užimtumo statistikos srityje įgyvendinimas, duomenų surinkimo ir redagavimo įrankių tobulinimas.

3. Dalyvauti rengiant darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo kokybės ataskaitą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lidija Špakovskaja
Vyresnioji specialistė 236 4964


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą, ES ir šalies teisės aktais, reglamentuojančiais pajamų ir gyvenimo sąlygų ir informacinės visuomenės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant ir tobulinant informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus, tikrina ir redaguoja tyrimo pirminius duomenis;
 • apdoroja informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenis, rengia duomenų rinkmenas Eurostatui, dalyvauja rengiant kokybės ataskaitas;
 • dalyvauja pritaikant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, rengiant tyrimo klausimynus ir nurodymus tarnautojams (klausėjams), tikrina ir redaguoja tyrimo duomenis, atlieka reikiamus skaičiavimus, informacijos kontrolę;
 • dalyvauja rengiant skyriaus bei bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius pagal savo kompetenciją, analizuoja informaciją, atlieka reikiamus informacijos ir kokybės rodiklių skaičiavimus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Iki liepos 27 d. parengti įverčių skaičiavimui IT panaudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenų bazę. Išanalizuoti ir paskelbti tyrimo informaciją informaciniame pranešime ir Rodiklių duomenų bazėje. Sutrumpinti informacijos skelbimo laiką 3 darbo dienomis.

2. Parengti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo (EU-SILC) pagrindines ir modulines anketas rusų kalba, siekiant padidinti atsakymų lygį ir pagerinti duomenų kokybę.

3. Pagal kompetenciją automatizuoti priskirtų EU-SILC anketos skyrių duomenų apdorojimo procesą, atsisakant taisymų rankiniu būdu.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irena Juodagalvytė
Vyresnioji specialistė 236 4782


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES ir šalies teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų švietimo ir sveikatos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia suaugusių asmenų dalyvavimo formaliame, neformaliame švietime ir savarankiško mokymosi statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus;
 • rengia gyventojų sveikatos statistinio tyrimo klausimyną, jo pildymo metodinius nurodymus;
 • pritaiko tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas;
 • rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir duomenų apdorojimo programoms;
 • organizuoja tyrimų duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja įverčius;
 • rengia duomenų rinkmenas Eurostatui;
 • pagal kompetenciją rengia skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, skelbia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Vadovaujantis Eurostato duomenų rengimo, redagavimo ir pateikimo gairėmis, parengti Gyventojų sveikatos 2019 m. statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) mikroduomenų bazę ir pateikti Eurostatui.

2. Parengti tyrimo metainformacijos aprašą ir kartu su tyrimo informacija paskelbti RDB. Peržiūrėti esamus masyvus ir padaryti reikiamus pakeitimus.

3. Parengti informacinį pranešimą „Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai“.

4. Remiantis tyrimo rezultatais parengti apžvalgą ir informaciją elektroniniam leidiniui „Lietuvos gyventojų sveikata“.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)