Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Gyventojų ir būstų surašymo skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Vanda Vaitekūnienė
Skyriaus vedėja 236 4921


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką. visuotinių gyventojų ir būstų surašymų organizavimą ir atlikimą, asmens duomenų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veiklos strategiją, planus, sudaro skyriaus darbo planus, rengia organizacinius, informacinius ir tvarkomuosius dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi palankiu mikroklimatu ir darbo sąlygų gerinimu;
 • nustato skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinių įgūdžių tobulinimo poreikius, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sprendžia kitus vedėjo kompetencijai priklausančius klausimus;
 • organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą atliekant surašymus, organizuoja administracinių duomenų gavimą, atsako už statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams;
 • analizuoja statistinę informaciją, rengia informacinius pranešimus, teikia informaciją vartotojams, siūlo naujas technologijas surašymams atlikti, vertina parengtas technines užduotis, nustato duomenų apsaugos ir informacijos teikimo tvarką skyriuje;
 • dalyvauja Europos Komisijos, Jungtinių Tautų, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose surašymų klausimais, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, užtikrina ES teisės aktų nuostatų ir reikalavimų perkėlimą į Lietuvos teisės aktus, rengia pozicijas dėl naujų EB teisės aktų, nagrinėja užsienio statistikos institucijų surašymų patirtį, metodines rekomendacijas, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento veikloje, užtikrina kokybės vadybos sistemos nuostatų įgyvendinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti parengiamuosius 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo (toliau – surašymas) darbus: parengti surašymo metodikos projektą, koordinuoti 2020 m. bandomojo surašymo darbus.

2. Koordinuoti pasirengimą naujam statistiniam tyrimui apie gyventojų etnokultūrines charakteristikas: organizuoti surašymo duomenų posistemės modernizavimą, sukuriant papildomą gyventojų apklausos komponentą, parengti statistinio tyrimo anketos ir metodikos projektus. 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Milda Šličkutė-Šeštokienė
Patarėja 236 4968

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS ar R programomis;
 • turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, visuotinius gyventojų ir būstų surašymus, asmens duomenų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja sudarant skyriaus darbo planus, koordinuoja skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą, organizuoja ir koordinuoja surašymų atlikimą, administracinių duomenų gavimą, analizuoja administracinius duomenis, rengia išvadas apie administracinių duomenų panaudojimą, jų kokybę, rengia norminių ir kitų teisės aktų, susijusių su surašymo organizavimu, statistinių duomenų konfidencialumu ir saugumu, administracinių duomenų gavimu, projektus;
 • rengia administracinių ir statistinių duomenų paėmimo ir užkrovimo taisykles, rengia duomenų apjungimo iš registrų ir informacinių sistemų taisykles, formuoja surašymų duomenų bazes;
 • analizuoja surašymų duomenis, atsako už informacinių pranešimų, komentarų, paaiškinimų rengimą, užtikrina, kad teikiant informaciją būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų;
 • rengia projektų dokumentaciją, vadovauja jų vykdymui, rengia projektų ataskaitas, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, pagal kompetenciją rengia pozicijas dėl naujų teisės aktų, nustatyta tvarka atstovauja skyriui valstybės institucijų, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių veikloje, tarptautiniuose pasitarimuose, seminaruose surašymų klausimais;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti pasirengimą 2021 m. gyventojų ir būstų surašymui.

2. Koordinuoti pasirengimą naujam tyrimui apie gyventojų etnokultūrines charakteristikas.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rasa Balandienė
Vyriausioji specialistė 236 4637

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką; visuotinius gyventojų ir būstų surašymus, asmens duomenų apsaugą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl surašymų būdo parinkimo, surašymų apskaitos, atlieka statistinės informacijos vartotojų apklausas dėl surašymų programos klausimų, rengia sutarčių dėl administracinių duomenų gavimo surašymų reikmėms projektus, pagal savo kompetenciją rengia informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, susijusius su surašymais, bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis surašymo organizavimo ir metodiniais klausimais;
 • rengia surašymų programas, statistinių rodiklių sąrašus ir rodiklių rengimo metodikas;
 • analizuoja naudojamus administracinius, surašymų duomenis, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją bei rengia išvadas, pranešimus, komentarus spaudai, organizuoja surašymų duomenų ir metodinės medžiagos perdavimą Europos Sąjungos statistikos tarnybai, rengia surašymų kokybės ataskaitas;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Europos Komisijos, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose surašymų klausimais, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomuose projektuose, atlieka projektuose numatytas užduotis, rengia medžiagą pasitarimams, Metodinei komisijai, departamento vadovybei pagal poreikį;
 • pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pasirengti 2021 m. gyventojų ir būstų surašymui.

2. Pasirengti Gyventojų etnokultūrinių charakteristikų statistiniam tyrimui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Natalja Nikiforova
Vyriausioji specialistė 236 4976

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 • būti susipažinęs su JAVA, XML programavimo kalbomis, Oracle Designer paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, asmens duomenų tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą, asmens duomenų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nagrinėja administracinių ir statistinių tyrimų duomenų panaudojimo surašymams galimybes, admistracinių duomenų kokybę, rengia technines užduotis surašymo programinei įrangai, pritaiko klasifikatorius ir žinynus, testuoja sukurtą surašymų programinę įrangą, teikia siūlymus dėl programinės įrangos modernizavimo;
 • rengia administracinių ir statistinių duomenų paėmimo ir užkrovimo taisykles, rengia integracines sąsajas duomenims iš registrų ir informacinių sistemų apjungti, formuoja surašymų duomenų bazes;
 • analizuoja surašymų statistinius duomenis, sistemina, apibendrina statistinę informaciją, rengia išvadas ir kokybės ataskaitas, nustatyta tvarka rengia ir perduoda surašymų duomenis ir metaduomenis Eurostatui, rengia atsakymus į užklausas vartotojams;
 • nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, dalyvauja Europos Komisijos, valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, pasitarimuose, seminaruose surašymų klausimais, Lietuvos statistikos departamento vykdomuose projektuose;
 • pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pasirengti Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotiniam surašymui.

2. Pasirengti gyventojų etnokultūrinių charakteristikų statistiniam tyrimui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dovilė Galdauskaitė
Vyresnioji specialistė 236 4898


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, asmens duomenų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nagrinėja kitų valstybių nacionalinių statistikos įstaigų gerąją patirtį, jų taikomus metodus atliekant surašymus, Jungtinių Tautų statistikos skyriaus rekomendacijas ir Eurostato dokumentus dėl surašymų, analizuoja vartotojų grupių surašymų informacijos poreikį, organizuoja susitikimus ir konsultacijas su įvairiomis vartotojų grupėmis;
 • dalyvauja rengiant metodiką surašymų išvestiniams rodikliams skaičiuoti (namų ūkių, šeimų ir kt.) ir metaduomenis apie surašymų rodiklius ir klasifikatorius;
 • atlieka surašymų duomenų analizę, apibendrina ir analizuoja statistinę informaciją bei rengia išvadas, informacinius pranešimus žiniasklaidai, pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis surašymo organizavimo ir metodiniais klausimais;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vykdomų projektų, darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją, rengia medžiagą pasitarimams, Metodinei komisijai, departamento vadovybei pagal poreikį;
 • pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pasirengti 2021 m. gyventojų ir būstų surašymui.

2. Pasirengti gyventojų etnokultūrinių charakteristikų statistiniam tyrimui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)