Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Įmonių statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Antanina Valiulienė
Skyriaus vedėja 236 4858


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ūkio subjektų finansine atskaitomybe ir nacionaliniais verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja verslo struktūros, pagrindinių įmonės finansinių rodiklių, su užsieniu susijusių įmonių, prekybos ir verslo paslaugų įmonių apyvartos struktūros, investicijų (materialinių ir nematerialinių), alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo bei legalių alkoholio ir tabako gaminių vartojimo ir mokesčių statistikos statistinių tyrimų vykdymą, koordinuoja rezultatų parengimą pagal įmonės statistinį vienetą, rengia skyriaus darbo planus, teikia užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje pagal savo kompetenciją;
 • rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei, kitiems skyriams, organizuoja ir koordinuoja skyriaus informacinių, organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų rengimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos gaunamus dokumentus, rengia pozicijas pagal nustatytus reikalavimus, dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupių veikloje ir Eurostato projektuose bei bandomuosiuose tyrimuose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti 2020 m. skyriaus veiklos priemonių plano ir strateginių tikslų įgyvendinimą.

2. Pasirengti FRIBS teisės akto (Reglamento) bei jį lydinčiųjų teisės aktų įgyvendinimui.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti priemonių, numatytų statistinio vieneto „įmonė“ įgyvendinimo plane, įvykdymą laiku.

4. Verslo struktūros tyrime įdiegti papildomas duomenų tikrinimo priemones, užtikrinančias atsitiktinių klaidų, susijusių su produkcijos ir tarpinio vartojimo rodikliais, identifikavimą.

5. Atnaujinti nefinansinių įmonių verslo struktūros tyrimo metodiką bei atlikti nefinansinių įmonių verslo struktūros tyrimo savęs vertinimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vera Bevziuk
Patarėja 236 4793


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ūkio subjektų pagrindiniais mokesčiais bei jų apskaita, žinoti įmonių buhalterinės apskaitos teorijos pagrindus ir būti susipažinusiam su Lietuvos verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, atlieka ketvirtinius pagrindinių įmonės finansinių rodiklių bei mokesčių statistikos tyrimus, užtikrina rengiamos informacijos kokybę, rengia ir tobulina statistinių tyrimų metodikas, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis;
 • nustatytais terminais rengia ir skelbia nefinansinių įmonių finansinių rodiklių ketvirtinius informacinius pranešimus ;
 • atlieka individualiųjų įmonių pelno mokesčio deklaracijų duomenų bei tyrimo rezultatų suderinamumo ir palyginamumo analizę;
 • užtikrina duomenų prieinamumą iš Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos bei rengia ir teikia statistinę informaciją iš administracinių duomenų šaltinių kitiems departamento skyriams;
 • dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Eurostato ir departamento darbo grupių veikloje;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir paskelbti nefinansinių įmonių finansinių rodiklių ketvirtinę statistinę informaciją ir pranešimus spaudai. Atnaujinti metaduomenų aprašus.

2. Atlikti 2019 m. individualių įmonių pelno mokesčio deklaracijų duomenų tikrinimą ir redagavimą, atnaujinti individualių įmonių metaduomenų aprašą.

3. Atlikti 2018 m. galutinių ir 2019 m. išankstinių Verslo struktūros tyrimo rodiklių suderinamumo ir palyginimo analizę. Dalyvauti įmonių grupių profiliavimo bei JV konsolidavimo procesuose.

4. Dalyvauti Mokesčių statistikos rengimo procese, fiksuoti mokestinių formų pasikeitimus bei teikti siūlymus dėl sutarčių atnaujinimo. Teikti mokestinę informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams. 

5. Atlikti Mokesčių statistikos statistinio tyrimo ir Pagrindinių įmonių finansinių rodiklių statistinio tyrimo vadovo savęs vertinimą (DESAP).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Janina Šalkauskaitė
Vyriausioji specialistė 236 4634


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir SAS programa;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, nacionaliniais Verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nustato verslo struktūros tyrimo imtį, atlieka administracinių duomenų apdorojimą, statistinių rezultatų analizę bei juridinių vienetų ir įmonių lygmeniu parengia išankstinius ir galutinius statistinius duomenis. Statistinę informaciją perduoda Eurostatui;
 • teikiant informaciją vartotojams, identifikuoja konfidencialius statistinius duomenis ir imasi priemonių jų apsaugai užtikrinti;
 • parengia su užsieniu susijusių įmonių statistinio tyrimo rezultatus ir perduoda Eurostatui;
 • rengia verslo struktūros tyrimo kiekybinius kokybės rodiklius bei kaupia ir nagrinėja naujausią literatūrą, kitų šalių patirtį atliekant rodiklių įvertinimą bei pritaiko ją verslo struktūros tyrimui;
 • dalyvauja departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Įmonių metinių finansinių atskaitų (balansas ir pelno /nuostolio ataskaita) duomenis perkelti į F-01 statistinės ataskaitos formą ir įvertinti trūkstamus rodiklius.

2. Apskaičiuoti išankstinius ir galutinius verslo struktūros rodiklius  juridinių vienetų ir įmonių lygiu naudojant F01 ataskaitų ir administracinius duomenis (kai įmonę sudaro daugiau nei vienas juridinis asmuo, juridinių vienetų duomenys konsoliduojami), skelbti informacijos pirminio ir antrinio konfidencialumo nustatymus, perduoti duomenis Eurostatui.

3. Apskaičiuoti tyrimo kokybės parametrus, atnaujinti rodiklių kokybės aprašus (metainformaciją).

4. Apskaičiuoti ir perduoti Eurostatui statistinę informaciją apie 2019 m. su užsieniu susijusių įmonių veiklą.

5. Atrinkti įmones ir juridinius vienetus 2020 m. struktūrinės verslo statistikos tyrimui, atsižvelgiant į įmonės vienetą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Svetlana Tomaševa
Specialistė 236 1413


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • tikslina veikiančių įmonių sąrašą, naudojamą nefinansinių įmonių verslo struktūros ir pagrindinių finansinių rodiklių tyrimuose, atlieka imties analizę bei užtikrina suderinamumą;
 • dalyvauja atliekant nefinansinių įmonių ketvirtinio pagrindinių finansinių rodiklių tyrimo duomenų antrinį redagavimą ir suvestinių rodiklių statistinę analizę;
 • dalyvauja atliekant metinio verslo struktūros tyrimo duomenų antrinį redagavimą, išankstinių rezultatų skaičiavimą pagal patvirtintą metodiką bei rezultatų statistinę analizę;
 • atlieka nefinansinių įmonių metinės išankstinės ir ketvirtinės produkcijos, tarpinio vartojimo ir pridėtinės vertės skaičiavimus ir rezultatus teikia makroekonominei statistikai rengti;
 • organizuoja nefinansinių įmonių produktų ir paslaugų pirkimo tyrimą, atlieka antrinį duomenų redagavimą, duomenų tinkamumo patvirtinimą ir rezultatus teikia Lietuvos sąnaudų ir produkcijos lentelėms sudaryti;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Renata Piaseckienė
Vyriausioji specialistė 236 1476


Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atnaujinti užsienio dukterinių įmonių bazę: TUI ataskaitos ir administraciniai duomenys pakrauti į užsienio dukterinių įmonių bazę toliau apdoroti.

2. Atnaujinti ir prižiūrėti 2020 m. finansinio tarpininkavimo įmonės finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-03, 2019 m. įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03, 2019 m. draudimo įmonės finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-02 ir 2019 m. bankų ir kredito unijų įmonės veiklos statistinės ataskaitos B-01 duomenų įvedimo ir apdorojimo programinę įrangą.

3. Atnaujinti ir prižiūrėti 2020 m. pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-01 (ketvirtinė) ir Pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistiniai ataskaitai F-01 (ketvirtinė sutrumpinta) duomenų įvedimo ir apdorojimo programinę įrangą.

4. Atnaujinti ir prižiūrėti 2019 m. įmonės veiklos statistinių ataskaitų F-01 (metinė) ir F-01 (metinė, detali) duomenų įvedimo ir apdorojimo programinę įrangą. Atlikti II etapo klaidų kontrolės įmonės lygiu, bei juridinių vienetų konsolidavimo programinės įrangos atnaujinimus.

5. Teikti statistinius duomenis susijusiems Lietuvos statistikos departamento skyriams pagal keitimosi statistine informacija (duomenimis) tarp Lietuvos statistikos departamento skyrių grafiką.

6. Įdiegti 2019 m. įmonės veiklos statistinių ataskaitų F-01 (metinės) ir F-01 (metinės, detalios) selektyvinį papildomą redagavimą ir kontrolę duomenų apdorojimo procese Oracle sistemoje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Guskova
Vyresnioji specialistė 236 4626


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ūkio subjektų finansinę atskaitomybę, ir nacionaliniais Verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia nefinansinių įmonių pagrindinių finansinių rodiklių ir verslo struktūros tyrimų statistinių ataskaitų formų projektus ir technines užduotis statistinių duomenų įvedimo programinei įrangai atnaujinti;
 • atlieka pagrindinių finansinių rodiklių ir įmonių veiklos statistinių ataskaitų duomenų antrinį redagavimą ir jų tinkamumo patvirtinimą;
 • nustato neatitikimų Eurostato reikalavimams priežastis;
 • rengia statistinę informaciją apie ūkio subjektų vienetus pagal veiklos rūšį ir vietos vienetus pagal veiklos rūšį;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti 2019 m. Nefinansinių įmonių veiklos statistinių ataskaitų sklandų duomenų įvedimo procesą; konsultuoti įmones ir DPS, atlikti duomenų teisingumo antrinę kontrolę (I ir II etapus) bei duomenų palyginamumo ir suderinamumo (įskaitant suderinamumą su administracinių šaltinių SODROS, PRODCOM ir VĮ Registro centro duomenimis). Atlikti įmonių, priklausančių įmonių grupei, Juridinių Vienetų duomenų redagavimą sąlyginės įmonės lygiu. Atlikti 2018 m. galutinių bei 2019 m. išankstinių verslo struktūros rodiklių analizę, redagavimą ir duomenų teisingumo patvirtinimą.

2. Užtikrinti 2019 m. IV ketv. ir 2020 m. I, II, III ketv. nefinansinių įmonių ketvirtinių finansinių rodiklių ataskaitų F01 ketv. sklandų duomenų įvedimo procesą, duomenų teisingumo kontrolę, atlikti duomenų palyginamumo ir suderinamumo analizę.

3. Atnaujinti ir patvirtinti 2019 ataskaitinių metų F01 metinę ir F01 metinę detalią statistines ataskaitas bei atnaujinti technines užduotis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laimutė Rimkienė
Vyriausioji specialistė 236 4617


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinę verslo statistiką, verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka prekybos ir maitinimo įmonių metinį statistinį tyrimą, užtikrina duomenų kokybę, rengia ir tobulina tyrimo metodiką, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis;
 • rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus bei analitinę medžiagą apie alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimą bei legalių alkoholio ir tabako gaminių vartojimą bei prekybos ir maitinimo įmonių tyrimo statistikos klausimais vadovybei, publikacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems vartotojams;
 • gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenis apie įmonių deklaruotus ir sumokėtus mokesčius, atlieka pirminių duomenų apdorojimą ir statistinę analizę bei skelbia mokesčių statistinę informaciją, pagal poreikį teikia juos departamento skyriams.
 • dalyvauja verslo struktūros bei prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinių tyrimų duomenų apdorojimo bei statistinių rezultatų analizės procesuose;
 • užtikrina verslo statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Eurostato ir departamento darbo grupių veikloje, rengia medžiagą metodinei komisijai, pasitarimams, kolegijos posėdžiams, departamento vadovybei;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Vykdyti prekybos ir maitinimo įmonių metinį statistinį tyrimą, atlikti duomenų tikrinimą, rezultatų analizę, parengti informacinį pranešimą, parengti informaciją skelbti RDB, leidiniams Lietuvos statistikos metraštis, Lietuvos apskritys, informaciniam pranešimui Alkoholio ir tabako vartojimas ir padariniai, teikti duomenis Lietuvos statistikos departamento skyriams. Atnaujinti ir paskelbti metinio prekybos ir maitinimo įmonių statistinio tyrimo rodiklių metaduomenų aprašą. Atlikti tyrimo vadovo savęs vertinimą (DESAP).

2. Atnaujinti Prekybos ir maitinimo įmonių metinio statistinio tyrimo metodiką.

3. Dalyvauti vykdant ketvirtinį mokesčių statistikos tyrimą, atlikti duomenų statistinę analizę, rengti suvestinius duomenis, informaciją skelbti RDB.

4. Pagal duomenų apsikeitimo grafiką teikti mokestinius duomenis Lietuvos statistikos departamento skyriams.

5. Atlikti 45 ir 46 veiklos įmonių regioninių duomenų palyginamąją analizę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Nijolė Jakubčionienė
Vyriausioji specialistė 236 4667


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinę verslo statistiką, verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka prekybos ir verslo paslaugų įmonių apyvartos struktūros statistinius tyrimus, užtikrina informacijos kokybę, rengia ir tobulina tyrimo metodikas, vadovaudamasis geriausia tarptautine praktika ir metodologinėmis rekomendacijomis;
 • rengia statistinę informaciją bei analitinę medžiagą prekybos ir verslo paslaugų įmonių apyvartos struktūros statistikos tyrimų klausimais vadovybei, publikacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems vartotojams;
 • dalyvauja verslo struktūros bei prekybos ir maitinimo įmonių statistinių tyrimų duomenų apdorojimo bei statistinių rezultatų analizės procesuose;
 • dalyvauja skyriaus vykdomuose projektuose, Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Paskaičiuoti didmeninės prekybos įmonių 2018 m. apyvartos sudėtį naudojant patikslintus verslo statistikos duomenis. Paskelbti duomenis RDB pagal duomenų skelbimo RDB kalendorių.

2. Atlikti verslo paslaugų įmonių pajamų struktūros tyrimą už 2019 m. ir užtikrinti pirminės duomenų bazės parengimą pagal tyrimo planą bei patvirtintą Duomenų parengimo 2020 m. planą.

3. Pateikti verslo paslaugų įmonių pajamų struktūros tyrimo duomenis už 2018 m. Eurostatui pagal Elektroninio statistinių duomenų perdavimo Eurostatui grafiką ir paskelbti RDB pagal duomenų skelbimo RDB kalendorių.

4. Paruošti ir išsiųsti Eurostatui verslo paslaugų įmonių pajamų struktūros tyrimo metaduomenis už 2017 m. pagal metaduomenų perdavimo grafiką.

5. Dalyvauti redaguojant verslo struktūros tyrimo duomenis pagal grafiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilija Bačianskaitė
Vyresnioji specialistė 236 4672


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais statybos ir investicijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja vykdant investicijų metinį ir ketvirtinį statistinius tyrimus, dalyvauja rengiant statistinio tyrimo metodiką ir statistinius formuliarus, jų pildymo nurodymus, sudaro respondentų sąrašus, konsultuoja duomenų parengimo skyrius bei respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais;
 • rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti. Analizuoja ir redaguoja gautus statistinius duomenis, rengia statistinę informaciją;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių ir naštos respondentams mažinimo veikloje;
 • rengia statistinius investicijų rodiklius departamento leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, teikia juos departamento skyriams ir vartotojams pagal individualias užklausas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Einamaisiais metais atlikti investicijų ketvirtinius ir metinį statistinius tyrimus pagal 2020 m. OSP ir skyriaus planuose numatytus terminus.

2. RDB atnaujinti investicijų statistinę informaciją ir rodiklių metainformacijos aprašus plane numatytais terminais.

3. Parengti respondentų, dalyvaujančių 2021 m. ketvirtinio ir 2020 m. metinio  investicijų statistiniuose tyrimuose, sąrašus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edita Stanaitienė
Vyriausioji specialistė 236 4863


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, skirtingų teisiniu formų juridinius asmenis reglamentuojančiais įstatymais ir Verslo apskaitos standartais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka su užsieniu susijusių įmonių tyrimą, naudodamas Ūkio subjektų registro, Eurogrupių registro, statistinių tyrimų bei administracinių šaltinių duomenis, identifikuoja užsienio kontroliuojamas įmones Lietuvoje, tikslina pagrindinį kontroliuojantį institucinį vienetą ir šalį, kurioje jis įsikūręs, bei nustato Lietuvos kontroliuojamas įmones užsienyje, atlieka tyrimo rezultatų statistinę analizę ir jų tinkamumo patvirtinimą bei skelbia su užsieniu susijusių įmonių veiklos statistinę informaciją;
 • rengia tyrimo metodiką; rengia ir teikia Eurostatui tyrimų kokybės ataskaitas; rengia, atnaujina ir Oficialiosios statistikos portale skelbia tyrimo metainformaciją bei teikia pasiūlymus dėl su užsieniu susijusių įmonių tyrimo organizavimo tobulinimo;
 • administracinių duomenų pagrindu rengia duomenis apie fizinius asmenis, vykdančius ūkinę komercinę veiklą bei atlieka įmonių, turinčių užsienio kapitalo, duomenų redagavimą;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti 2018 m. užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje ir Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje rodiklius ir paskelbti RDB. Paskelbti atnaujintą informacinį pranešimą apie 2018 m. su užsieniu susijusių įmonių veiklą.

2. Pateikti 2018 m. kontroliuojamų įmonių duomenis Latvijos ir Estijos statistikos institucijoms.

3. Parengti ir pateikti 2017 m. užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje ir Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje rodiklių kokybės ataskaitas Eurostatui.

4. Patikrinti 2018 ir 2019 m. fizinių asmenų, vykdančių ūkinę komercinę veiklą, duomenis.

5. Revizuoti 2005–2017 m. užsienio kontroliuojamų įmonių duomenis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)