Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Informacinių technologijų skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Violeta Šalnienė
Skyriaus vedėja 236 4931


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų valstybės informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, suprasti bendrąsias kompiuterių įrangos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas;
 • turėti darbo patirties su reliacinėmis duomenų bazėmis (Oracle, MS SQL Server), informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo srityje bei automatizuotų sistemų projektavimo ir diegimo (CASE metodika) srityje ir ne mažesnę kaip trejų metų panašaus darbo statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti pagrindinius informacijos struktūravimo ir elektroninio duomenų apsikeitimo standartus (XML, UML kalbos), interneto ir intraneto technologijas;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugą, valstybės registrus;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą;
 • dalyvauja formuojant departamento ITT plėtros strategiją ir užtikrina jos nuostatų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir vadovauja naujiems ITT projektams bei koordinuoja vykdomus ITT projektus departamente;
 • pagal kompetenciją vykdo veiksmus Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų strategijos programų ir kitų dokumentų nuostatoms, susijusioms su departamento ITT, įgyvendinti;
 • organizuoja tinkamą administruojamų duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių ir programinės įrangos priežiūrą;
 • organizuoja specialios programinės įrangos kūrimą, diegimą ir eksploatacijos priežiūrą;
 • atstovauja departamentui Europos Bendrijų statistikos tarnyboje (Eurostate) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti Integruotos statistikos informacinė sistemos (toliau – ISIS) modernizavimo projekto I etapo sukurtų programinių priemonių skirtų standartizuotam statistinės informacijos rengimui ir stebėjimui diegimą. Vadovauti projektui „ISIS modernizavimas (II etapas)“, kurio metu numatoma modernizuoti verslo statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo e. paslaugas.

2. Atnaujinti ISIS specifikaciją.

3. Inicijuoti projekto „ISIS modernizavimas (III etapas)“ paslaugų  įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras.

4. Užtikrinti Lietuvos statistikos departamento infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Valerij Žavoronok
Patarėjas 236 4788


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų valstybės informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas;
 • būti susipažinęs su informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau - ITT) projektų valdymo metodikomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja ITT sisteminę ir techninę priežiūrą, strateginių ir einamųjų planų vykdymą, analizuoja technologinių procesų būklę, dalyvauja, diegiant ir palaikant išorės bendrovių sukurtas informacines sistemas;
 • užtikrina tinkamą duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių administravimą, pagalbos naudotojams teikimą ir ITT veiklos dokumentavimą, organizuoja naudotojų mokymus;
 • analizuoja informacinių sistemų plėtros poreikius, rengia technines užduotis informacinių sistemų atnaujinimo ir plėtros projektams, inicijuoja kompiuterių ir programinės įrangos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl informacinių sistemų administravimo gerinimo, organizuoja ir koordinuoja informacinių sistemų plėtrą, integravimą, eksploatavimą, administravimą;
 • įgyvendina teisės aktų reikalaujamas priemones, susijusias su elektroninės informacijos sauga;
 • dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių bei Europos statistikos sistemos darbo grupių veikloje;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir įgyvendinti Informacinių technologijų valdymo politiką.

2. Inicijuoti 2020 m. Lietuvos statistikos departamento reikmėms numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų plane priskirtus viešuosius pirkimus.

3. Užtikrinti tinkamą duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių administravimą, užtikrinti reikiamas darbuotojų kompetencijas, sprendžiant IT incidentus.

4. Apsaugoti elektroninę informaciją nuo sunaikinimo, sugadinimo ar pakeitimo dėl dažnėjančių kibernetinių atakų.

5. Užtikrinti Lietuvos statistikos departamento elektroninės informacijos saugą.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vitalij Malkevič
Specialistas 236 1445


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų administravimą;
 • išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas;
 • mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su kompiuterių bei sisteminės programinės įrangos administravimu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri Integruotos statistikos informacinės sistemos tarnybines stotis;
 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri vidaus administravimo paslaugas teikiančių informacinių sistemų tarnybines stotis;
 • užtikrina administruojamų informacinių sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą;
 • dalyvauja rengiant technines užduotis Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 • bendradarbiauja su departamento informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas;
 • konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Sigitas Leskauskas
Vyriausiasis specialistas 236 4777


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo saugos srityje patirtį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, duomenų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • tvarko gaunamus ir siunčiamus valstybės ir tarnybos paslaptimi pripažintus dokumentus, organizuoja jų apsaugą, tvarko kompiuterių programų licencijų apskaitą, organizuoja departamento patalpų fizinę bei techninę apsaugą, leidimų režimą, analizuoja naujas apsaugos sistemas, teikia specifikacijas viešiesiems pirkimams, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 • teikia pasiūlymus dėl saugos dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo, informacinių sistemų saugos reikalavimų atitikties vertinimo, koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų tyrimą, atsako už saugumo politikos įgyvendinimą ir kontrolę;
 • supažindina juos pasirašytinai su duomenų konfidencialumu, tikrina, ar departamente darbo vietos, eksploatuojamos darbo priemonės, darbo organizavimas atitinka saugos darbe normatyvų reikalavimus, dalyvauja komisijų, vertinančių darbo vietas, veikloje, organizuoja darbų saugos instrukcijų rengimą, organizuoja padalinių vadovų mokymą bei atestavimą saugos darbe klausimais, rengia saugos darbe mokymo programas, įsakymų ir kitų organizacinių dokumentų projektus darbų saugos klausimais, dalyvauja, tiriant nelaimingus atsitikimus, ir tvarko jų apskaitą, kontroliuoja, ar laiku tikrinamos elektrotechninio personalo individualios ir kolektyvinės saugos priemonės, ar laiku instruktuojamas ir atestuojamas elektrotechninis personalas, organizuoja išankstinius (prieš pradedant darbą) ir periodinius profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 • organizuoja priešgaisrinės apsaugos instrukcijų rengimą, instruktuoja priimamus į darbą darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, rengia darbuotojų evakuacijos planus, kontroliuoja valstybinės priežiūros inspektoriaus raštiškų reikalavimų vykdymą;
 • rengia civilinės saugos priemonių planus, instrukcijas, organizuoja darbuotojų mokymą civilinės saugos klausimais, planuoja civilinės saugos priemones darbuotojams ir turtui apsaugoti, atstovauja departamentui Krizių valdymo centre prie Krašto apsaugos ministerijos;
 • konsultuoja Duomenų parengimo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio  skyrių darbuotojus, atsakingus už saugą, dalyvauja, rengiant šių skyrių saugos instrukcijas, technines specifikacijas viešiesiems pirkimams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimą.

2. Rengti ir teikti vadovybei darbuotojų darbo laiko apskaitos analizę.

3. Instruktuoti darbuotojus, kaip elgtis ekstremaliose situacijose, organizuoti pratybas.

4. Parengti Pajėgumų valdymo tvarkos aprašą, apimantį techninę, programinę įrangą ir žmogiškuosius išteklius.

5. Peržiūrėti ir atnaujinti saugos instrukcijas.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Andžej Užėnas
Specialistas 236 4954


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • Mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office, ABBYY eFormDesigner ir Oracle Developer programinės įrangos paketais bei Oracle, MS SQL Server duomenų bazių valdymo sistemomis;
 • Būti susipažinęs su Java programavimo kalba;
 • Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Prižiūri priskirtus ISIS posistemius;
 • Kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 • Tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 • Įsisavina ir prižiūri ISIS kūrimo ir (arba) modernizavimo projektų metu išorinių programinės įrangos kūrėjų sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos veikimą;
 • Bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 • Teikia konsultacijas prižiūrimų ISIS posistemių naudotojams;
 • Rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aleksandra Golubovič
Specialistė 236 4940


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server) bei programinės įrangos paketais (Oracle Developer, ABBYY eFormDesigner, Orbeon Form Builder, MicroStrategy) statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • prižiūri priskirtus Integruotos statistikos informacinės sistemos (toliau – ISIS) posistemius;
 • kuria taikomąją programinę įrangą naujiems statistiniams tyrimams;
 • tikslina ir modifikuoja sukurtą taikomąją programinę įrangą vykdomiems statistiniams tyrimams;
 • formuoja respondentų atrankas iš Gyventojų registro, reikalingas gyventojų statistinėms apklausoms atlikti;
 • optimizuoja priskirtų statistinių tyrimų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos dokumentaciją;
 • įsisavina ir prižiūri ISIS kūrimo ir (arba) modernizavimo projektų metu išorinių programinės įrangos kūrėjų sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos veikimą;
 • bendradarbiauja su taikomosios programinės įrangos užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais;
 • teikia konsultacijas prižiūrimų ISIS posistemių naudotojams;
 • rengia pasiūlymus naujai programinei įrangai įsigyti;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilius Makuška
Specialistas 236 4743


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su informacinių sistemų kūrimu ir aptarnavimu.
 • Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Registruoja ir analizuoja Lietuvos statistikos departamento  (toliau – departamentas) informacinių sistemų naudotojų problemas dėl Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) naudojimo.
 • .Nustato poreikį įsigyti ar atnaujinti kompiuterių ir programinę įrangą, teikia siūlymus.
 • Diegia, bando ir prižiūri departamento kompiuterių įrangą, koordinuoja jos remontą.
 • Diegia, prižiūri ir atnaujina sisteminę programinę įrangą.
 • Konsultuoja departamento darbuotojus dėl kompiuterių ir programinės įrangos  naudojimo .
 • Analizuoja technologinių procesų būklę, rengia ir teikia pasiūlymus dėl ITT priežiūros tobulinimo.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Roman Piontėk
Specialistas 236 4885


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.
 • Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su kompiuterių bei sisteminės programinės įrangos administravimu.
 • Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Planuoja ir organizuoja administruojamų tarnybinių stočių bei informacinių sistemų priežiūrą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jas valdančias tarnybines stotis bei įrangą, skirsto Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) tarnybinėms stotims ir informacinėms sistemoms skirtus išteklius (procesorius, atmintį, diskinę talpą ir pan.).
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis.
 • Planuoja ir organizuoja departamento kompiuterių tinklo darbą, skirsto departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.
 • Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.
 • Dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.
 • Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.
 • Bendradarbiauja su užsienio institucijomis, siekdamas užtikrinti prižiūrimų informacinių sistemų tinkamą veikimą.
 • Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Viktorija Gegeckienė
Specialistė 236 4786


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos ar inžinerijos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su reliacinėmis (Oracle, Microsoft SQL Server) duomenų bazėmis patirtį.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer, ABBYY form programinės įrangos paketais.
 • Būti susipažinęs su Microsoft SQL Server Business Intelligence programinę įrangą.
 • Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų ir fondų teikiamomis galimybėmis, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) srityje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti kokybišką statistinių duomenų apdorojimą laiku, rengia ir prižiūri priskirtų statistinių ataskaitų formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams, analizuoja duomenis, gautus iš administracinių šaltinių, ir jų panaudojimo statistiniams tyrimams galimybes.
 • Siekdamas įgyvendinti naštos respondentams mažinimo tikslą, dalyvauja ESSnet projekte „Automatinis duomenų rinkimas ir perdavimas apgyvendinimo įstaigose“.
 • Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka Lietuvos statistikos departamente atitiktų teisės aktų reikalavimus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės kūrėjų.
 • Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, dalyvauja įgyvendinant projektą „Gyventojų statistinių duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę“.
 • Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir siūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja statistikos informacinės sistemos vartotojus.
 • Siekdamas, kad būtų užtikrintas informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Martynas Žvinakis
Specialistas 236 1469


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje.
 • Turėti UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Mokėti automatizuoti dažnai pasikartojančias užduotis, susijusias su techninės bei sisteminės programinės įrangos administravimu.
 • Išmanyti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri viešąsias paslaugas teikiančių sistemų (interneto svetainės, Oficialiosios statistikos portalo, verslo statistikos sistemos, socialinės statistikos sistemos) tarnybines stotis.
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių tarnybines stotis.
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri vidaus administravimo paslaugas teikiančių sistemų (dokumentų valdymo, finansų valdymo, viešųjų pirkimų sistemos) tarnybines stotis.
 • Planuoja ir organizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) kompiuterių tinklo darbą, skirsto departamento kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams.
 • Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų ir sisteminės informacijos kopijavimą.
 • Dalyvauja, rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.
 • Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas.
 • Konsultuoja departamento informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Simonas Čižauskas
Specialistas (8 37) 311 755 (Kaunas)


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas).
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtį.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis ir įrangą, skirsto Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) vartotojams.
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Kauno skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis.
 • Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.
 • Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas.
 • Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.
 • Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą.
 • Konsultuoja Duomenų parengimo Kauno skyriaus kompiuterių tinklo vartotojus pagal savo kompetenciją.
 • Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus;
 • Vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vladimir Ponomarenko
Specialistas (8 41) 399 860 (Šiauliai)


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas).
 • Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtį.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis ir įrangą, skirsto Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) vartotojams.
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis.
 • Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.
 • Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais, dalyvauja diegiant informacines sistemas.
 • Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti.
 • Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą.
 • Konsultuoja Duomenų parengimo Šiaulių skyriaus kompiuterių tinklo vartotojus pagal savo kompetenciją.
 • Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus.
 • Vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Fredas Samas
Specialistas (8 45) 583 941 (Panevėžys)


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas);
 • Mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą informacinių sistemų administravimo srityje;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Turėti UNIX, Linux ar Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirties;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis;
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti reikiamos kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Planuoja, diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus kompiuterių, kompiuterių tinklo darbą, diegia, dokumentuoja ir prižiūri jį valdančias tarnybines stotis bei įrangą, skirsto Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus kompiuterių tinklui skirtus išteklius (IP adresus ir pan.) naudotojams;
 • Diegia, dokumentuoja ir prižiūri Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus duomenų bazių tarnybines stotis;
 • Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą;
 • Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų naudotojais, dalyvauja, diegiant informacines sistemas;
 • Rengia pasiūlymus naujai programinei ir kompiuterių įrangai įsigyti;
 • Užtikrina tinkamą licencijuotos programinės įrangos naudojimą;
 • Konsultuoja Duomenų parengimo Panevėžio skyriaus informacinių sistemų naudotojus pagal savo kompetenciją;
 • Vairuoja priskirtą automobilį, pildo kelionės lapus, atlieka smulkius automobilio ir inventoriaus remonto darbus;
 • Vykdo kitas Informacinių technologijų skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Algis Eidukonis
Specialistas 236 1446


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Išmanyti kompiuterių ir sisteminę programinę įrangą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Vykdo kompiuterių įrangos apskaitą ir kontrolę;
 • Diegia ir tvarko kompiuterių operacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą;
 • Teikia vartotojams techninę pagalbą, registruoja technines problemas;
 • Teikia pasiūlymus dėl kompiuterių sistemų eksploatavimo bei jų kontrolės tobulinimo;
 • Bendradarbiauja su įmonėmis, teikiančiomis garantinį ir negarantinį kompiuterių įrangos remontą;
 • Rengia kompiuterių įrangą nurašymui;
 • Vykdo vietinio kompiuterių tinklo įrangos techninę priežiūrą;
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės bei skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vida Čeponkienė
Vyriausioji specialistė 236 1440


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerinės informatikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server) bei programinės įrangos paketais (Oracle Developer, ABBYY eFormDesigner) statistikos srityje;
 • būti susipažinęs su informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) projektų valdymo metodika;
 • turėti ne mažesnę nei trejų metų informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja programuotojų darbą, strateginių ir einamųjų darbų vykdymą, analizuoja technologinių procesų būklę, dalyvauja, diegiant ir palaikant išorės kūrėjų sukurtas informacines sistemas;
 • kontroliuoja rengiamų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams, teikia siūlymus kuriamai programinei įrangai gerinti;
 • užtikrina duomenų, perduodamų kitoms institucijoms, tvarkymo programinės įrangos veikimą, konsultuoja Integruotos statistikos informacinės sistemos naudotojus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl programavimo ir projektavimo darbų gerinimo;
 • dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Apdoroti užsakymus dėl IT darbų ir paskirstyti darbus skyriaus programuotojams.

2. Statistinių duomenų, tvarkomų statistinių tyrimų (darbų) duomenų bazių valdymo sistemose (Oracle), kokybę nusakančių rodiklių skaičiavimo procedūrų priežiūra (spręsti ir analizuoti iškilusius klausimus, užtikrinti naujų rodiklių įgyvendinimą).

3. Įgyvendinti priskirtų statistinių tyrimų IT darbus.

4. Kopijuoti programinės įrangos išeities kodus į serveryje skirtą vietą: priežiūrėti, kad programuotojai vykdytų šį procesą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Valentina Lazarionok
Specialistė 236 4879


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis patirtį.
 • Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas.
 • Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti kompiuteriu, SQL, Oracle Developer, Oracle Designer programinės įrangos paketais, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) srityje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti tinkamą statistinių duomenų apdorojimą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams.
 • Siekdamas, kad apdorojami duomenys būtų kokybiški ir pateikiami tinkamu formatu, užtikrina duomenų, perduodamų kitoms institucijoms, tvarkymo programinės įrangos veikimą.
 • Siekdamas mažinti naštą respondentams, analizuoja iš administracinių šaltinių gautus duomenis ir jų panaudojimo galimybes statistikoje.
 • Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka atitiktų teisės aktų reikalavimus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja, diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės kūrėjų.
 • Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja Integruotos statistikos informacinės sistemos vartotojus.
 • Siekdamas, kad būtų užtikrintas Integruotos statistikos informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vladimiras Gračiovas
Specialistas 236 4953


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server) bei su programinės įrangos paketais (Oracle Developer, Oracle Designer, ABBYY eFormDesigner) statistikos srityje patirtį.
 • Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti tinkamą statistinių duomenų apdorojimą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės formų taikomąją programinę įrangą, jos atitiktį naudotojų ir techninės užduoties reikalavimams.
 • Siekdamas užtikrinti tinkamą svorių pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) perskaičiavimą, vertinamąją ir palyginamąją rezultatų analizę ir gamintojų kainų indeksų skaičiavimą kainų statistikoje, pritaiko pažangius informacinių technologijų sprendimus ir priemones.
 • Siekdamas, kad apdorojami duomenys būtų kokybiški, organizuoja duomenų, gautų iš administracinių šaltinių, analizę ir jų panaudojimo darbo statistikos tyrimams galimybes.
 • Siekdamas užtikrinti Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų vientisumą, rengia ir prižiūri priskirtų statistinės atskaitomybės anketų Elektroninė gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo sistema (toliau – ESTAG) taikomąją programinę įrangą, kuria programinę įrangą duomenims iš ESTAG paimti ir jungti su atitinkamo statistinio tyrimo duomenimis.
 • Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir teisės aktus, analizuoja technologinių procesų būklę, rengia technines užduotis informacinių sistemų projektams, dalyvauja diegiant ir palaikant informacines sistemas, sukurtas išorės bendrovių.
 • Siekdamas, kad būtų tinkamai ir efektyviai naudojama programinė įranga, teikia išvadas ir siūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir įsigijimo, konsultuoja statistikos informacinės sistemos vartotojus.
 • Siekdamas, kad būtų užtikrintas Integruotos statistikos informacinės sistemos vientisumas, našumas ir prieinamumas, optimizuoja priskirtų statistinės atskaitomybės formų duomenų bazių struktūras ir procedūras, rengia programinės įrangos aprašymo dokumentaciją.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Valdas Raudonius
Vyriausiasis specialistas 236 1408


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su duomenų bazių valdymo sistemomis patirtį (Oracle, MS SQL Server) ir ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį informacinių sistemų priežiūros ir valdymo srityje;
 • suprasti bendrąsias kompiuterių technikos, telekomunikacijų ir programinės įrangos plėtros tendencijas;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, aktualiais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą ir kitais su sauga susijusiais teisės aktais;
 • būti susipažinusiam su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimu, Eurostato veikla ir projektais informacijos bei telekomunikacijų technologijų (toliau – ITT) srityje.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • prisideda prie departamento ITT strategijos formavimo ir užtikrina jos nuostatų įgyvendinimą pagal kompetenciją;
 • rengia departamento ITT projektų dokumentaciją, vadovauja šiems projektams, koordinuoja jų vykdymą, dalyvauja diegiant ir prižiūrint informacines sistemas, sukurtas kitų IT įmonių;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo, konsultuoja ir moko Integruotos statistikos informacinės sistemos naudotojus;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su departamento ITT, nuostatas atitinkančius dokumentus ir pasiūlymus, atlieka kitus reikiamus darbus;
 • atstovauja departamentui Europos Sąjungos statistikos tarnyboje (Eurostate) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Prižiūrėti sistemos e. statistika veikimą ir konsultuoti šios sistemos naudotojus.

2. Siųsti respondentams el. laiškus su raginimu pildyti statistines ataskaitas portale bei informuoti respondentus apie galimybę peržiūrėti lyginamąją statistiką.

3. Užtikrinti sklandų metaduomenų saugyklos veikimą ir pašalinti atsiradusias sistemos klaidas. Konsultuoti sistemos vartotojus.

4. Užtikrinti sklandų SDMX sklaidos duomenų bazės veikimą, pagal poreikį integruoti naujus SDMX duomenų rinkinius.

5. Administracinių duomenų šaltinių pakrovimas iš ŽŪIKVC duomenų bazės naudojant žiniatinklio paslaugą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)