Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Kainų statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Virginija Jasionienė
Skyriaus vedėja 236 4712


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį kainų statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių įvairias kainų statistikos sritis, nuostatas, Lietuvos statistikos departamento veiklos strateginius tikslus, Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus statistinius darbus bei užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą, organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja, rengiant Lietuvos statistikos departamento strategiją, darbų programas, planus ir jų vykdymo ataskaitas;
 • atstovauja departamentui, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos institucijomis, dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo gupių, dirbančių suderintų vartotojų kainų indeksų ir perkamosios galios paritetų (PGP) klausimais, veikloje, kainų statistikos projektuose ir darbo grupėse arba jiems vadovauja, rengia darbo grupių veiklos ir projektų vykdymo ataskaitas, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, užtikrina ES teisės aktų nuostatų ir reikalavimų perkėlimą į Lietuvos teisės aktus, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų;
 • užtikrina ir gerina kainų statistikos rodiklių kokybę, metodiškai vadovauja skyriaus darbams, teikia metodologinę pagalbą skyriaus darbuotojams ir kainų registratoriams, instruktuoja skyriaus darbuotojus, dalyvauja, rengiant naujų tyrimų metodikas, organizuoja pažangių metodų diegimą, tobulina darbo organizavimą, analizuoja ekonominius ir socialinius procesus;
 • užtikrina kokybės vadybos sistemos nuostatų įgyvendinimą, kainų statistikos dokumentų rengimą ir tvarkymą, gerina komunikavimą kainų statistikos srityje, kainų statistikos rodiklių rengimo skaidrumą;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus užtikrinti Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalyje numatytų vartotojų kainų statistikos srities rodiklių (VKI, infliacijos, apskaičiuotos pagal išankstinį SVKI įvertį, SVKI, SVKI pagal PMT, BKI, SUBKI ir trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities rodiklių (GKI, EKI, IKI, PKI, SSKI), gamtinių dujų, elektros energijos, išgautos naftos vidutinių kainų  parengimą ir sklaidą.

2. Per einamuosius metus organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti projektų „Duomenų surinkimas PGP 2019–2018/LT/PGP“ ir „Duomenų surinkimas PGP 2020–2019/LT/PGP“ užduotyse numatytų darbų vykdymą nustatytais terminais.

3. Optimizuoti skyriaus veiklą užtikrinant skyriaus darbuotojų pakeičiamumą ilgalaikėje perspektyvoje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Renata Paškevičienė
Patarėja 236 4781

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį duomenų analizės, statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais SVKI sudarymą, Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių SVKI, būsto kainų indeksų ir VKI sudarymą, nuostatas bei užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą, organizuoja vartotojų kainų srities statistikos rengimą, paskirsto už statistinius tyrimus ir darbus atsakingiems darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, rengia šios srities veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas, projektų išlaidų sąmatas;
 • atstovauja Lietuvos statistikos departamentui, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos institucijomis, vadovauja ir dalyvauja kainų statistikos bei perkamosios galios paritetų projektuose, dalyvauja darbo grupių veikloje arba joms vadovauja, rengia darbo grupių veiklos ir projektų vykdymo ataskaitas, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų;
 • užtikrina ir gerina vartotojų kainų statistikos srities statistinių rodiklių kokybę, metodiškai vadovauja šios srities darbams, teikia metodologinę pagalbą kainų registratoriams, apmoko ir instruktuoja skyriaus darbuotojus, rengia naujų statistinių tyrimų metodikas, padeda skyriaus vedėjui diegti pažangius kainų statistinių tyrimų ir darbo organizavimo metodus, ieško būdų naujoms informacinių technologijų galimybėms panaudoti;
 • pateikia laiku kokybišką vartotojų kainų statistikos srities statistinę informaciją vartotojams, rengia pranešimų spaudai ir lentelių statistikos leidiniams projektus, užtikrina vartotojų kainų statistinių tyrimų ir darbų kokybės rodiklių stebėseną ir jų analizę;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Oficialiosios statistikos 2020 metų darbų programos I dalyje numatytų vartotojų kainų statistikos srities rodiklių – suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI), SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PM), būsto kainų indekso (BKI), vartotojų kainų indekso (VKI) – sudarymą ir paskelbimą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymuose nustatytais terminais.

2. Atnaujinti ir pateikti svarstyti Metodinei komisijai SVKI pagal PM tarifus metodiką.

3. Per einamuosius metus koordinuoti mažmeninių kainų duomenims rinkti automatizuotu būdu iš internetinių šaltinių rinkimo procesą.

4. Per 2020 m. sukonfigūruoti šablonus automatizuotam kainų duomenų rinkimui ne mažiau nei iš 2 internetinių šaltinių prekių kategorijų kainoms rinkti; testuoti ir patvirtinti naujai įdiegtus ar patobulintus „m-partner“ sistemos automatizuotam kainų duomenų surinkimo funkcionalumus.

5. Per einamuosius metus parengti siūlymus dėl maisto kainų anomalijų rodiklio rengimo.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Margarita Jakubelskienė
Patarėja 236 1415

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį kainų statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio statistiką bei dujų ir elektros energijos kainų statistiką, taikomais klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių trumpojo laikotarpio kainų indeksų sudarymą, dujų, elektros energijos ir naftos vidutinių kainų skaičiavimą, nuostatas bei užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą, organizuoja minėtų statistikos sričių statistikos rengimą, paskirsto už statistinius tyrimus atsakingiems darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, rengia šios srities veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas, dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos programos I dalį, projektų išlaidų sąmatas;
 • atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos institucijomis, vadovauja ir dalyvauja kainų statistikos bei perkamosios galios paritetų projektuose, dalyvauja darbo grupių veikloje arba joms vadovauja, rengia darbo grupių veiklos ir projektų vykdymo ataskaitas, rengia medžiagą ir dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, atlieka naujų teisės aktų dalykinę bei jų vertimo į lietuvių kalbą ekspertizę, rengia pozicijas dėl naujų ES teisės aktų;
 • užtikrina ir gerina trumpojo laikotarpio kainų statistikos, dujų ir elektros energijos bei naftos kainų statistikos sričių rodiklių kokybę, metodiškai vadovauja šių sričių darbams, teikia metodologinę pagalbą respondentams, apmoko ir instruktuoja skyriaus ir teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus, rengia naujų statistinių tyrimų metodikas, padeda skyriaus vedėjui diegti pažangius kainų statistinių tyrimų ir darbo organizavimo metodus, ieško būdų naujoms informacinių technologijų galimybėms panaudoti;
 • pateikia laiku kokybišką trumpojo laikotarpio kainų statistikos, dujų ir elektros energijos bei naftos kainų statistikos sričių statistinę informaciją vartotojams, rengia informacinių pranešimų ir lentelių statistikos leidiniams projektus, užtikrina statistinių tyrimų ir darbų kokybės rodiklių stebėseną ir jų analizę, rengia elektros energijos ir dujų, tiekiamų galutiniams vartotojams, statistinių tyrimų metainformacijas bei padeda skyriaus vedėjui užtikrinti pagrindinės statistinės informacijos apie statybos projektų kainas, reikalingos Europos Sąjungos statistikos tarnybos (toliau – Eurostatas) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programai vykdyti, pateikimą Eurostatui;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalyje numatytų trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities rodiklių: GKI, EKI, IKI, PKI, SSKI sudarymą bei užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos apie gamtinių dujų ir elektros energijos kainas parengimą ir pateikimą vartotojams ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymuose nustatytais terminais.

2. Per IV ketvirtį parengti Importuotų prekių kainų statistinio tyrimo darbų aprašymą – stalo knygą.

3. Per einamuosius metus užtikrinti, kad EKI ir IKI statistinės informacijos vartotojams pateikimo laikas būtų sutrumpintas.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Regina Burneikienė
Specialistė 236 4732

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Ekonominės veiklos rūšių ir Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, vadovauja gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistiniam tyrimui, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir atnaujina tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas GKI skaičiuoti;
 • siekdamas įgyvendinti trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius GKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektuose, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • siekdamas užtikrinti gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinio tyrimo kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimo rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašą ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, GKI metainformacijos aprašus, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus;
 • siekdamas užtikrinti kokybiškos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams laiku, skaičiuoja GKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinio tyrimo kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas, statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ramunė Kevėnienė
Specialistė 236 4761

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, dalyvauja, organizuojant kainų registratorių mokymus, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas;
 • stebi pasikeitimus vartojimo rinkoje ir laiku teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo vartotojų kainų indekse (VKI), dalyvauja, rengiant ir atnaujinant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, nurodymus kainų registratoriams, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, svorių sistemą VKI sudaryti, kainų subindeksų rengimo procedūras;
 • dalyvauja, diegiant SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių kainų vertinimo, pasikeitus jų kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių;
 • analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, nustato jų kainų registravimo laikotarpius, dalyvauja, rengiant procedūrų aprašymus sezoninių produktų kainoms ne sezono metu vertinti;
 • rengia vartotojų kainų statistikos srities informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja, rengiant ir skelbiant kitą šios srities statistinę informaciją;
 • pagal savo kompetenciją bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese, nagrinėja šalies teisės aktus dėl kainų ir mokesčių ir remiasi jais savo darbinėje veikloje;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danutė Saročkienė
Specialistė 236 4763

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinės informacijos, reikalingos perkamosios galios paritetams (PGP) apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, ES pareigūnų ir kitų ES tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, taikytinų koregavimo koeficientų nustatymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų, reglamentuojančių pagrindinės informacijos, reikalingos PGP apskaičiuoti, teikimą, PGP skaičiavimą ir sklaidą, reikalavimus, rengia tyrimo planą, rengia ir tobulina vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinės ataskaitos formuliarą ir paaiškinimus jam pildyti, rengia ir aktualizuoja statistiniams tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų sąrašus, konsultuoja kainų registratorius duomenų surinkimo klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, sugeneruoja vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą kainų duomenims rinkti mobiliuose įrenginiuose, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, naudoja naujausias Europos Sąjungos statistikos tarnybos (toliau – Eurostatas) parengtas duomenų bei informacijos parengimo ir pateikimo priemones, dalyvauja rengiant paraiškas subsidijai gauti pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti ir atliekant PGP projektų įgyvendinimo priežiūrą;
 • siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius ES pareigūnų ir kitų ES tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų, atsižvelgiant į jų buvimo vietą, taikytinų koregavimo koeficientų nustatymą, atrenka nekilnojamojo turto agentūras šalies sostinėje būsto nuomos kainų statistiniam tyrimui, sudaro apsilankymo ir būsto nuomos kainų statistinio tyrimo nekilnojamojo turto agentūrose tvarkaraštį, kartu su Eurostato ekspertu arba savarankiškai atlieka būsto nuomos kainų statistinį tyrimą, tikrina ir patvirtina statistinio tyrimo rezultatus, rengia ir teikia Eurostatui ataskaitą už atliktą tyrimą;
 • siekdamas tinkamai pasiruošti ir atlikti kainų statistinius tyrimus, tiria vartojimo prekių ir paslaugų bei, jeigu reikia, mašinų ir įrenginių buvimą šalies rinkoje ir jų svarbumą bei reprezentatyvumą, konsultuojasi su įmonių, prekybos ir paslaugų įmonių specialistais ir kitais ekspertais, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja pagrindinės informacijos PGP rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;
 • siekdamas užtikrinti vartojimo prekių ir paslaugų, mašinų ir įrenginių bei būsto nuomos kainų statistinių tyrimų suvestinės informacijos kokybę, tikrina tyrimų metu surinktus pirminius statistinius duomenis ir informaciją, išsiaiškina klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, parengia ir pateikia pagrindinę informaciją Eurostatui PGP apskaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ataskaitas ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų aprašus, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti;
 • siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus bei bendriems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams pagal savo kompetenciją, rengia kitą reikiamą statistinę informaciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Skirelienė
Vyriausioji specialistė 236 4741

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį ekonomikos arba statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi, ES teisės aktais, reglamentuojančiais SVKI sudarymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir aktualizuoja tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašus, rengia tyrimo planą, vartojimo prekių ir paslaugų pirminių statistinių duomenų rinkimo tvarkaraščius, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, nurodymus kainų registratoriams, svorių sistemą VKI skaičiuoti, paraiškas viešiesiems pirkimams;
 • padeda skyriaus vedėjui įdiegti naujus reikalavimus SVKI, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo, pasikeitus prekių kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, vadovauja vartotojų kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, renka ir apdoroja sudėtingesnių vartotojų kainų statistikos sričių pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, analizuoja suvestinius tyrimo rezultatus, konsultuoja kainų registratorius ir respondentus kainų statistinių duomenų rinkimo ir statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia statistinio tyrimo dokumentaciją, kokybės ataskaitas, rengia ir tobulina jam patikėtos vartotojų kainų statistikos srities kainų subindeksų rengimo procedūrų aprašus, diegia pažangius statistinio tyrimo, statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo metodus;
 • užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, skaičiuoja suvestinius VKI ir SVKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus organizuoti ir atlikti Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalyje numatytus darbus, susijusius su vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniu tyrimu, ir užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintais terminais.

2. Per sausio mėn. parengti svorių sistemą 2020 m. VKI skaičiuoti.

3. Per einamuosius metus parengti detalų darbo eigos aprašymą – stalo knygą – VKI skaičiuoti.

4. Per einamuosius metus parengti viešbučių teikiamų apgyvendinimo paslaugų kainų subindekso skaičiavimo procedūrą naudojant surinktus kainų duomenis iš booking.com.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kristina Pesliak
Specialistė 236 4752

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja, rengiant ir tobulinant eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms rengti;
 • dalyvauja, atliekant reprezentatyviųjų prekių ir respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas kainų indeksams skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas;
 • taikydamas tinkamus statistinius metodus, tikrina ir redaguoja statistinius duomenis, išsiaiškina klaidas ir jų priežastis, analizuoja iš respondentų gautą informaciją apie kainų pasikeitimo priežastis, skaičiuoja suvestinius rodiklius, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, dalyvauja, rengiant statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas;
 • dalyvauja, diegiant trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • rengia eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistikos sričių informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja, rengiant šių sričių statistinę informaciją ir metainformaciją Kainų statistikos skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, gilina žinias metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolei ir analizei;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Nijolė Grigaravičienė
Vyriausioji specialistė 236 4792

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką, Statinių pagal tipą klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir atnaujina tyrimui atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas statybos sąnaudų elementų kainų indeksui (SSKI) skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, viešųjų pirkimų paraiškas;
 • įgyvendina kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius SSKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, mašinų ir įrenginių statistiniame tyrime PGP programai vykdyti ir užtikrina PGP programai reikalingos statistinės informacijos apie statybos projektų kainas pateikimą laiku, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinių tyrimų dokumentaciją, SSKI metainformaciją ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti aprašą, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus;
 • užtikrina kokybiškos statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams laiku, tikrina surinktus statistinius duomenis ir informaciją, analizuoja suvestinius rezultatus, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ir charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir atlikti Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalyje numatytus darbus, susijusius su statybos sąnaudų elementų kainų statistiniu tyrimu, užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintais terminais.

2. Per einamuosius metus parengti dokumentaciją dėl viešųjų pirkimų organizavimo eksperto paslaugai įsigyti PGP statybos projektų ir SSKI kainų statistiniams tyrimams atlikti.

3. Per einamuosius metus pateikti siūlymus dėl SSKI statistinio tyrimo periodiškumo pakeitimo iš mėnesinio į ketvirtinį.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Natalija Feldman
Vyriausioji specialistė 236 4747

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę nei vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, daugiatikslės kainų statistikos ir kainų statistinių duomenų saugyklos kūrimo tikslus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei sezoninių produktų ne sezono laikotarpiu, pasikeitus prekių kokybei kainų vertinimo metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;
 • pasirengia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, stebi pasikeitimus vartojimo rinkoje ir laiku teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo VKI, analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, nurodymus kainų registratoriams, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, svorių sistemas, rengia raštus prekybos ir paslaugų įmonėms dėl statistinių duomenų teikimo bei kainų subindeksų, kokybės derinimo ir sezoninių produktų ne sezono laikotarpiu kainų vertinimo procedūrų aprašus, technines užduotis statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai rengti ir tobulinti, dalyvauja organizuojant kainų registratorių mokymus;
 • atlieka vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, užtikrina jam pavestos vartotojų kainų statistikos srities statistinių duomenų ir informacijos surinkimą, apdoroja pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir respondentais, konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo ir statistinių ataskaitų pildymo klausimais, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus VKI ir savininkų užimtų būstų kainų indeksui rengti bei vidutines kainas, panaudoja naujas kainų duomenų surinkimo priemones, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti;
 • užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją, informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Sudaryti ir vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui pateikti mėnesiniai COICOP skyriams „Drabužiai ir avalynė“, „Švietimas“, „Įvairios prekės ir paslaugos“ priskirtų vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksai (iki 2 darbo dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus) bei vidutinės mėnesinės mažmeninės kainos (iki 8 darbo dienos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus) teritorinių vienetų ir šalies lygmeniu.

2. Ištestuoti kategorijos tipo šablonus automatizuotai rinkti kainų duomenis  iš 2 internetinių šaltinių (iki lapkričio 30 d.).

3. Parengti siūlymus dėl galimybės naudoti naujus duomenų šaltinius ir būdus bankų paslaugų kainų lyginamiesiems svoriams skaičiuoti ir pateikti skyriaus vedėjui (iki spalio 30 d.).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danuta Kozlovskaja
Tarnautoja 236 4768


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar specialųjį vidurinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų duomenų rinkimo klausimais, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas;
 • dalyvauja peržiūrint vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūras, nurodymus kainų registratoriams, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, atrenkant įmones ir vietos vienetus kainų statistiniam tyrimui, rengiant svorių sistemą vartotojų kainų indeksui sudaryti, diegiant vartotojų kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • stebi pasikeitimus vartojimo rinkoje ir laiku informuoja apie juos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovą;
 • dalyvauja rengiant ir skelbiant vartotojų kainų statistikos srities informaciją, rengia pažymas, pildo ir tikrina lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus;
 • siunčia skyriaus laiškus, statistinę informaciją, tvarko posėdžių dokumentaciją;
 • dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, organizuoja užsienio delegacijų priėmimus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Alina Sutuginiene
Vyriausioji specialistė 236 4751

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais SVKI sudarymą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų skaičiavimo bei kainų vertinimo, pasikeitus prekių kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, pritaiko tarptautines metodikas ir klasifikatorius vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, dalyvauja vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose, studijuoja metodinę medžiagą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, analogiškomis tarnybomis užsienyje;
 • pasiruošia vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia ir tobulina jam pavestos šio tyrimo srities klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų ir kokybės derinimo procedūrų aprašus, svorių sistemas, technines užduotis statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai rengti ir tobulinti, nurodymus kainų registratoriams, nagrinėja šalyje veikiančias tarifų kainų sistemas;
 • atlieka vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinį tyrimą, renka, tikrina, apdoroja pavestos vartotojų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir kitą informaciją, jų pagrindu skaičiuoja kainų indeksus ir vidutines kainas, suvestinius VKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, panaudoja naujas kainų duomenų surinkimo priemones, ieško pažangių metodų darbui racionalizuoti;
 • užtikrina kokybiškos vartotojų kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją ir metainformaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus, remiantis surinktais kainų pirminiais statistiniais duomenimis, apskaičiuoti mėnesinius COICOP skyriui „Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra“ priskirtų reprezentatyviųjų prekių ir paslaugų ir atostogų išvykų, nuotolinio ryšio, pašto, oro ir geležinkelių transporto paslaugų bei informacijos apdorojimo įrenginių kainų indeksus bei vidutines mėnesines mažmenines kainas šalies lygmeniu.

2. Sukonfigūruoti ir ištestuoti kategorijos tipo šablonus automatizuotam bulk tipo kainų duomenų rinkimui ne mažiau nei iš 2 internetinių šaltinių.

3. Per einamuosius metus parengti siūlymus dėl galimybės naudoti naujus duomenų šaltinius ir būdus nuotolinio ryšio, pašto, geležinkelių transporto paslaugų bei informacijos apdorojimo įrenginių kainų lyginamiesiems svoriams skaičiuoti.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Olga Bliumienė
Specialistė 236 4717

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja, rengiant ir tobulinant ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo bei metodologiniais klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms paruošti;
 • dalyvauja, atliekant reprezentatyviųjų paslaugų ir produktų bei respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas ūkio subjektams suteiktų paslaugų bei gamintojų parduotos Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos kainų indeksams skaičiuoti, rengia savo darbo srities aprašymus, dalyvauja, peržiūrint paslaugų kainų indeksų sudarymo procedūras;
 • taikydamas tinkamus statistinius metodus, tikrina ir redaguoja statistinius duomenis, išsiaiškina klaidas ir analizuoja jų priežastis, analizuoja iš respondentų gautą informaciją apie kainų pasikeitimo priežastis, skaičiuoja suvestinius rodiklius, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, dalyvauja, rengiant statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas;
 • dalyvauja, diegiant trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • dalyvauja diegiant naujas technologijas, skirtas surinkti kainų duomenis, renka apgyvendinimo paslaugų kainų duomenis daugiatiksliam jų panaudojimui;
 • dalyvauja, rengiant ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų statistinę informaciją vartotojams pagal užklausas, šių sričių statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos projektuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją, gilina žinias metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rita Viselgaitė
Vyriausioji specialistė 236 4700


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, paslaugų kainų reguliavimo tvarką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio statistiką ir kainų indeksų sudarymą, Ekonominės veiklos rūšių, Produktų pagal veiklos rūšį ir Statinių pagal tipą klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • pasirengia ir atlieka išgautos naftos kainų statistinį tyrimą, rengia tyrimo planą, tobulina statistinės ataskaitos formuliarą, paaiškinimus jam pildyti, atlieka statistinių duomenų surinkimą, apdorojimą, jų pagrindu apskaičiuoja šalies išgautos naftos vidutinę ketvirtinę pardavimo kainą, rengia statistinę informaciją apie šalies išgautos naftos vidutinę ketvirčio pardavimo kainą;
 • įgyvendina ES teisės aktų, reglamentuojančių trumpojo laikotarpio kainų statistiką, nuostatas, dalyvauja rengiant ir tobulinant suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos , ūkio subjektams ir gyventojams suteiktų paslaugų, statybos įmonių darbuotojų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinių ataskaitų formuliarus, paaiškinimus jiems pildyti, pritaikant statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikatorius, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms sukurti, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis pagal savo kompetenciją;
 • pasirengia ir atlieka ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir statybos sąnaudų elementų kainų statistinius tyrimus, dalyvauja atliekant reprezentatyviųjų paslaugų ir prekių bei respondentų atrankas, rengiant svorių sistemas kainų indeksams skaičiuoti, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų sudarymo bei metodologiniais klausimais, rengia ir atnaujina ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksų sudarymo procedūrų aprašus;
 • įgyvendina skyriui iškeltus uždavinius ir užtikrina bei gerina jam patikėtos kainų statistikos srities rodiklių kokybę, rengia jų sudarymo metodikas, analizuoja suvestinius rezultatus, rengia statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, atlieka reikiamos statistinės informacijos rengimą ir statistinių rodiklių kokybę apibūdinančių charakteristikų kaupimą, proceso dokumentavimą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą;
 • užtikrina kokybiškos statistinės informacijos pateikimą vartotojams, tikrina ir analizuoja statistinių tyrimų metu gautus statistinius duomenis ir informaciją, rengia ūkio subjektams suteiktų paslaugų ir statybos sąnaudų elementų kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, rengia statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas ir Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus išanalizuoti ir apdoroti EVRK 2 red. 17 ekonominės veiklos rūšių ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinius duomenis, atlikti jų duomenų patvirtinimą masyvų lygmeniu ir statistinę informaciją pateikti tyrimo vadovui; atlikti išgautos naftos kainų statistinių duomenų apdorojimą; jų pagrindu apskaičiuoti šalies išgautos naftos vidutines 2019 m. IV ketvirčio, 2020 m. I, II ir III ketvirčių pardavimo kainas ir parengti statistinę informaciją skelbti; atlikti statybos įmonių darbuotojų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinių duomenų tikrinimą ir tinkamumo patvirtinimą duomenų masyvo lygmeniu.

2. Per einamuosius metus parengti daugiatikslio pašto paslaugų kainų duomenų panaudojimo aprašą PKI skaičiuoti.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rita Budreikienė
Specialistė 236 4729

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo, A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų administravimo ir apmokestinimo tvarka, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymo, SVKI bendrojo indekso bazinio laikotarpio, SVKI laiko aprėpties;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • renka ir apdoroja jam pavestos vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistikos srities pirminius statistinius duomenis ir informaciją apie kainas, aiškinasi klaidas su kainų registratoriais ir konsultuoja juos kainų statistinių duomenų rinkimo klausimais, dalyvauja organizuojant kainų registratorių mokymus, taikydamas tinkamus statistinius metodus, skaičiuoja vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksus ir vidutines kainas;
 • atlieka pasikeitimų vartojimo rinkoje nuolatinį stebėjimą ir teikia siūlymus vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinio tyrimo vadovui dėl naujų reiškinių atspindėjimo vartotojų kainų indekse (VKI); pagal savo kompetenciją dalyvauja peržiūrint svorių sistemą VKI skaičiuoti, reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų sąrašą, vartojimo prekių ir paslaugų kainų subindeksų rengimo procedūras, vartotojų kainų registratoriaus vadovą; organizuoja vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo anketų formų, paaiškinimų joms pildyti peržiūrėjimą;
 • dalyvauja, diegiant SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, diegia vartojimo prekių ir paslaugų kainų vertinimo, pasikeitus jų kokybei, metodus ir standartus, užtikrinančius SVKI palyginamumą tarp ES valstybių narių:
 • analizuoja vartojimo prekių ir paslaugų sezoniškumą, nustato jų kainų registravimo laikotarpius, dalyvauja rengiant procedūrų aprašymus sezoninių prekių kainoms ne sezono metu vertinti;
 • rengia vartotojų kainų statistikos srities informaciją vartotojams pagal užklausas, dalyvauja rengiant ir skelbiant kita šios srities statistinę informaciją;
 • pagal savo kompetenciją bendrauja su vietiniais ekspertais, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose bei vartotojų kainų statistikos ir pagrindinės informacijos perkamosios galios paritetams rengimo projektuose; nagrinėja šalies teisės aktus dėl kainų ir mokesčių ir remiasi jais savo darbinėje veikloje;
 • gilina žinias vartotojų kainų statistikos metodologijos srityje, nagrinėja kitų šalių statistikos tarnybų patirtį, įgytas žinias taiko savo darbinėje veikloje, teikia siūlymus dėl pažangių metodų diegimo statistinių duomenų kontrolės ir analizės procese;
 • vykdo kitas Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Žanna Tyškevič
Vyriausioji specialistė 236 4705

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Ekonominės veiklos rūšių ir Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistiniam tyrimui, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir aktualizuoja tyrimui atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų paslaugų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas PKI skaičiuoti, rengia ir analizuoja kainų statistinę informaciją apie paslaugas, suteiktas namų ūkiams;
 • įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius PKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja ir vadovauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinio tyrimo kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimo rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia ir atnaujina įmonėms suteiktų PKI sudarymo procedūrų aprašus, rengia svorių rengimo aprašą ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, PKI kokybės aprašus, diegia pažangius statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo metodus;
 • užtikrina kokybiškos ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinės informacijos teikimą vartotojams laiku, skaičiuoja PKI įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinio tyrimo kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją Kainų statistikos skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus organizuoti ir atlikti Oficialiosios statistikos 2020 metų darbų programos I dalyje numatytus darbus, susijusius su ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistiniu tyrimu, ir užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintais terminais.

2. Per einamuosius metus, įgyvendinant 2018–2022 metų strategijos priemones, apskaičiuoti 2020 m. I, II ir III ketvirčių EVRK 2 red. 59 „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla“ ir  60 „Programų rengimo ir transliavimo paslaugos“ ekonominės veiklos rūšių PKI; pradedant 2020 m. I ketvirčio PKI paskelbti OSP RDB ir pateikti Eurostatui.

3. Per einamuosius metus atlikti bandomuosius EVRK 2 red. 82 „Administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugų veikla“ ekonominės veiklos rūšies PKI bandomuosius skaičiavimus.

4. Per III ketvirtį išanalizuoti EVRK 2 red. 74 „Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ ekonominės veiklos rūšies įtraukimo galimybę į ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinį tyrimą.

5. Parengti techninę užduotį bendram PKI skaičiuoti.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Viktorija Liubinienė
Vyriausioji specialistė 236 4762

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti regresinės analizės metodus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais BKI, SUBKI ir suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina būsto kainų indeksų ir SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, vadovauja būsto kainų statistiniam tyrimui, vykdo pasirengimo statistiniam tyrimui ir kainų indeksų bei subindeksų sudarymo darbus, rengia ir atnaujina tyrimui atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinio tyrimo formuliarus, paaiškinimus jiems pildyti, sudaro BKI, SUBKI ir jo komponentų – savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų, kapitalinio remonto ir priežiūros, su būsto įsigijimu ir nuosavybe susijusių notarų, nuosavybės teisių registravimo, draudimo paslaugų – kainų subindeksus, atlieka darbus, susijusius su būsto kainų indekso įtraukimu į SVKI ir naujų reikalavimų diegimu, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams;
 • pasirengia ir atlieka būsto ir su jo įsigijimu susijusių sąnaudų ir paslaugų kainų indeksų ir subindeksų, kitų nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklių skaičiavimą, rengia tyrimo ir darbų planus, technines užduotis šios srities statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai parengti ir patobulinti, rengia BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksų skaičiavimo svorių sistemas, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius būstų ir kitų pastatų statybos, įsigijimo tvarką, būsto ir su jo įsigijimu susijusių sąnaudų bei paslaugų, žemės kainų formavimo ir apmokestinimo tvarką ir remiasi jų nuostatomis sudarydamas BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus bei skaičiuojant kitus nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklius;
 • įgyvendina būsto kainų vertinimo dėl kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, užtikrinančius BKI ir SUBKI palyginamumą laiko atžvilgiu ir tarp ES valstybių narių, rengia ir taiko regresijos lygtis;
 • įgyvendina skyriui iškeltus uždavinius ir užtikrina bei gerina jam patikėtos kainų statistikos srities rodiklių kokybę bei palyginamumą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų ES valstybių narių statistikos tarnybomis, rengia statistinių rodiklių sudarymo metodikas, kainų indeksų ir subindeksų sudarymo bei prekių ir paslaugų kokybės suderinimo procedūras, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose;
 • pateikia kokybišką vartotojų kainų statistikos srities informaciją, renka, tikrina ir analizuoja statistinio tyrimo metu gautus būsto nuomos statistinius duomenis ir informaciją, rengia įvairių laikotarpių BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus bei vartotojų kainų statistikos srities statistinius rodiklius įvairiais teritorijos ir klasifikacijų pjūviais, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją tarptautinėms organizacijoms, duomenų bazėms;
 • užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos rengimą ir statistinių rodiklių kokybę apibūdinančių charakteristikų kaupimą, proceso dokumentavimą;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus atlikti būsto kainų statistinių duomenų apdorojimą ir statistinės informacijos apie BKI ir SUBKI parengimą; apskaičiuoti ir OSP paskelbti butų daugiabučiuose namuose, vienbučių ir dvibučių namų vidutines kainas 6 savivaldybių lygmenimis Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymuose numatytais terminais; statistinę informaciją pateikti Eurostatui.

2. Per einamuosius metus surinkti būsto nuomos kainų pirminius statistinius duomenis ir jų pagrindu kas mėnesį apskaičiuoti būsto nuomos kainų subindeksą bei vidutines mėnesines mažmenines kainas šalies lygmeniu vartotojų kainų indeksui (VKI) sudaryti.

3. Per einamuosius metus parengti techninę užduotį statistinės ataskaitos KA-26 duomenims apdoroti Oracle duomenų bazėje.

4. Per einamuosius metus atlikti bandomuosius BKI skaičiavimus taikant hedoninį kainų perskaičiavimo dėl kokybės pasikeitimo metodą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aira Šakūrienė
Vyresnioji specialistė 236 4742


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar vadybos ir verslo administravimo, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio kainų statistiką, Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytus darbus, vadovauja eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniams tyrimams, rengia savo darbo srities metodikas, rengia ir atnaujina tyrimams atrinktų įmonių ir įmonių vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, rengia tyrimo planą, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, statistinio tyrimo klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas EKI ir IKI skaičiuoti;
 • įgyvendina trumpojo laikotarpio kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinių tyrimų poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius EKI ir IKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja ir vadovauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos srities projektams, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia svorių rengimo aprašus ir kitą statistinio tyrimo dokumentaciją, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus;
 • užtikrina kokybiškos eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistinės informacijos pateikimą vartotojams, skaičiuoja EKI ir IKI įvairiais laiko bei taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės charakteristikų stebėsenos ataskaitas, rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją ir metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus organizuoti ir atlikti Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalyje numatytus darbus, susijusius su eksportuotų ir importuotų prekių kainų statistiniais tyrimais, ir užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintais terminais.

2. Per IV ketvirtį atlikti eksportuotų ir importuotų prekių kategorijų (kodų) ir respondentų atrankas eksporto kainų indekso (EKI) ir importo kainų indekso (IKI) skaičiuoti 2021 metais.

3. Per einamuosius metus, įgyvendinant 2018–2022 metų strategiją, apskaičiuoti ir pateikti IKI (2015 – 100) pagal suderintą sąrašą Vidaus prekybos statistikos skyriui Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymais patvirtintais terminais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)