Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Metodologijos ir kokybės skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Dr.Inga Masiulaitytė-Šukevič
Skyriaus vedėja 236 4755


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį, vienerių metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą, užtikrina jo efektyvumą, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu, specialistų parinkimu ir ugdymu;
 • analizuoja statistinių rodiklių suderinamumą bei teikia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) padaliniams siūlymus rodiklių suderinamumo klausimais;
 • koordinuoja darbus skaičiuojant šalies pagrindinių makroekonominių rodiklių išankstinius įverčius;
 • koordinuoja šiuolaikinių metodų ir standartų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 • koordinuoja metaduomenų standartizavimo darbus;
 • koordinuoja metodikų rengimą departamente ir teikia metodinę pagalbą kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms šalies institucijoms;
 • koordinuoja Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimą departamente ir teikia metodinę pagalbą kitoms oficialiąją statistiką rengiančioms šalies institucijoms;
 • koordinuoja departamento kokybės vadybos sistemos priežiūros ir plėtros darbus,  siekiant užtikrinti departamento veiklos atitiktį Kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001 reikalavimams;
 • koordinuoja imčių ir klasifikacijų diegimo darbus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Inga Daunaravičienė
Patarėja 236 4614

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat statistinių programų (SAS, R ir CLAN) paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atsako už bendrojo vidaus produkto pirmojo ir antrojo įverčių parengimą;
 • seka šiuolaikinių matematinių metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje ir koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 • seka pasaulyje taikomų imčių metodų vystymą, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje, diegia imčių planus, atlieka statistinių rodiklių analizę, konsultuoja administracinių duomenų ir matematinės statistikos metodų taikymų, atliekant statistinius tyrimus, klausimais;
 • koordinuoja ir prižiūri statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas), seka šių metodų vystymą Europos Sąjungoje ir analizuoja jų diegimo galimybes;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Nadežda Fursova
Patarėja 236 4618


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atsako už Bendrojo vidaus produkto pirmojo ir antrojo įverčių parengimą;
 • seka šiuolaikinių metodų, standartų, metaduomenų ir klasifikacijų plėtrą pasaulyje, analizuoja ir padeda juos diegti rengiant statistinę informaciją;
 • kaupia ir nagrinėja Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamą medžiagą standartų ir klasifikacijų srityje, bendradarbiauja su Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje skelbiamų klasifikatorių tvarkytojais kitose valstybės institucijose;
 • užtikrina šiuolaikinių statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų taikymą statistiniuose tyrimuose, seka šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes, koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti 1-ojo ir 2-ojo BVP įverčių skaičiavimo matematinius modelius gamybos metodu ar išlaidų pagrindinių veiklų lygiu ir pristatyti rezultatus.

2. Suskaičiuoti 1-ojo ir 2-ojo BVP įverčius už 2019 IV ketv. bei 2020 I–III ketv. gamybos metodu pagrindinių veiklų lygiu.

3. Užtikrinti tarptautinių klasifikatorių adaptavimą ir atnaujinimą, koordinuoti klasifikatorių duomenų bazės tvarkymą ir teikimą vartotojams. Parengti EVRK 2 red. atnaujinimo ir įgyvendinimo planą, pagal Eurostato grafiką. Pateikti pastabas ir siūlymus dėl NACE ir ISIC atnaujinimo.

4. Diegti programines priemones standartizuotam statistinės informacijos rengimui ir stebėjimui, kad statistinės informacijos rengimo vidutinis laikas sutrumpėtu 2 d. ir ūkių subjektų našta sumažėtų nemažiau nei 1 proc.

5. Diegti standartizuotas statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo taisykles ar algoritmus, taikomus duomenų įvedimo ir apdorojimo programose.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edvinas Raguotis
Tarnautojas 236 1468

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laimutė Narvydienė
Specialistė 236 4736


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką (taip pat gali būti papildyta ir kitais teisės aktais atsižvelgiant į pareigybę);
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti klasifikatorių duomenų bazės funkcionavimą, tikrina kompiuterių bazėje sukauptų klasifikatorių duomenų atitiktį klasifikatorių originalams;
 • siekdamas įgyvendinti naujas klasifikatorių versijas, rengia perėjimo raktus tarp skirtingų klasifikatorių versijų ir tarpusavyje susijusių klasifikatorių, koordinuoja klasifikatorių įvedimo ir panaudojimo informacinėse sistemose darbus;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą klasifikatorių panaudojimą oficialiojoje statistikoje, teikia kompiuterių bazėje sukauptų tarptautinių klasifikatorių taikymo konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento skyriams;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą klasifikatorių taikymą, teikia Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus taikymo konsultacijas, metodinę ir praktinę pagalbą visų lygių valdymo institucijoms, Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams ūkio subjektams visose šalies ūkio srityse;
 • siekdamas užtikrinti klasifikatorių palyginamumą, bendradarbiauja su klasifikatorių, skelbiamų Klasifikatorių duomenų bazėje, tvarkytojais kitose valstybinėse institucijose klasifikatorių atnaujinimo ir metodologiniais klausimais;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Kulionienė
Vyriausioji specialistė 236 4746


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atstovauja Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) poziciją klasifikatorių klausimais ir bendradarbiauja su Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje skelbiamų klasifikatorių tvarkytojais kitose valstybės institucijose;
 • teikia konsultacijas Centrinės klasifikatorių duomenų bazės vartotojams, visų lygių valdymo institucijoms, juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims visose šalies ūkio sritys;
 • tvarko Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje sukauptus klasifikatorius ir susijusią metodinę medžiagą, įtraukia naujus klasifikatorius ir juos apibūdinančią informaciją, jeigu reikia, inicijuoja, rengia ir derina klasifikatorių duomenų teikimo sutarčių projektus, sudaromus tarp klasifikatoriaus tvarkytojo ir Centrinės duomenų bazės tvarkytojo;
 • aiškinasi duomenų bazės darbo nesklandumų priežastis, teikia siūlymus Centrinės klasifikatorių duomenų bazės administratoriams dėl jos tobulinimo, atnaujinimo ir nesklandumų pašalinimo;
 • rengia ir atnaujina tarptautinių klasifikatorių nacionalines versijas, klasifikavimo taisykles, aiškinamąją medžiagą ir kitas pagalbines klasifikavimo priemones, taip pat rengia skirtingų klasifikatorių versijų ir tarpusavyje susijusių klasifikatorių sąsajas, reikalingas statistinės informacijos palyginamumui ir laiko eilučių nepertraukiamumui užtikrinti;
 • kaupia, sisteminą ir tvarko su klasifikatoriais susijusią metodinę medžiagą;
 • testuoja statistinius tyrimus ir dalyvauja jų peržiūroje, siekdamas užtikrinti statistiniuose tyrimuose statistinių ataskaitų suderinamumą, standartizavimą ir aiškumą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą visų lygių valdymo institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims ir Lietuvos statistikos departamento skyriaus darbuotojams dėl OSP Centrinėje klasifikatorių duomenų bazėje (CKDB) paskelbtų klasifikatorių naudojimo visose šalies ūkio srityse.

2. Rengti, atnaujinti, adaptuoti nacionalinius ir tarptautinius klasifikatorius, atitikimo lenteles ir susijusią metodinę medžiagą. Bendradarbiauti su OSP CKDB skelbiamų klasifikatorių tvarkytojais kitose valstybės institucijose.

3. Užtikrinti CKDB aktualumą, pastovų veikimą ir prieinamumą vartotojams.

4. Dalyvauti darbo grupių veikloje.

5. Užtikrinti metainformacijos aprašų atnaujinimą OSP kartu su atitinkama statistine informacija, konsultuoti statistinių tyrimų vadovus metainformacijos aprašų rengimo klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Justina Pščolovska
Vyriausioji specialistė 236 4926


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • analizuoja didžiųjų duomenų taikymo galimybes, domisi kitų šalių patirtimi, seka ir analizuoja metodų ir metodologijos naujoves, taikomas didiesiems duomenims apdoroti ir išvadoms parengti;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir pateikti ketvirtinio pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinio tyrimo įverčius pagal skyrių numatytą įverčių skaičiavimo planą.

2. Pagal skyriaus nustatytą grafiką suskaičiuoti metinius vidaus prekybos ir maitinimo įmonių statistinio tyrimo įverčius.

3. Sudaryti (išrinkti) prekybos ir maitinimo įmonių metinio statistinio tyrimo imtis.

4. Atnaujinti ir suderinti Lietuvos statisikos departamento veiklos kokybės rodiklių matavimo planą.

5. Tikrinti ir teikti pastabas dėl statistikos tyrimų programavimo darbo techninių užduočių.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Gintarė Juodišiūtė
Vyriausioji specialistė 236 4685

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir pateikti vidaus prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo; paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo; metinio verslo paslaugų struktūros statistinio tyrimo rodiklių įverčius ir kokybės rodiklius pagal skyrių numatytą įverčių skaičiavimo planą.

2. Sudaryti (išrinkti) vidaus prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo; paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo; metinio verslo paslaugų struktūros statistinio tyrimo imtis.

3. Parengti ir pateikti paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo rodiklių sezoninį lyginimą ir balansavimą.

4. Dalyvauti STS projekte „Trumpojo laikotarpio statistikos tobulinimas ir kokybės gerinimas“ bei dalyvauti atnaujinant imčių specialistų ir statistinių tyrimų / darbų vadovų darbų pasiskirstymo tvarkos; įverčių tikslumo charakteristikų skaičiavimo ir tikslumo kriterijų nustatymo tvarkos aprašus.

5. Dalyvauti atnaujinant paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo metodiką bei tyrimą. Analizuoti galimybes bei metodus paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, kuris vyksta kas ketvirtį, pakeisti į paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, kuris vyktų kas mėnesį.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ieva Burakauskaite
Vyriausioji specialistė 236 1400


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia bendrojo vidaus produkto pirmąjį ir antrąjį įverčius;
 • atsako už užimtumo statistinių rodiklių išankstinių įverčių parengimą;
 • taiko šiuolaikinius matematinius metodus statistiniuose tyrimuose, seka jų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje ir koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 • atlieka atskirų ekonominių procesų ekonometrinį modeliavimą ir vertinimą, analizuoja pagrindinių makroekonominių rodiklių tendencijas ir rengia išvadas;
 • analizuoja statistinių rodiklių suderinamumą bei teikia departamento skyriams siūlymus rodiklių suderinamumo klausimais;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą, seka šių metodų vystymąsi Europos Sąjungoje ir analizuoja jų diegimo galimybes;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Tobulinti statistiniuose tyrimuose naudojamus ir diegti naujus statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo bei redagavimo ir praleistų reikšmių įrašymo metodus.

2. Dalyvauti Statistinių duomenų redagavimo darbo grupėje ir vykdyti suplanuotus darbus.

3. Atlikti statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

4. Atlikti su kokybės vadybos sistemos funkcionavimu susijusių organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų aktualumo stebėseną ir organizuoti jų atnaujinimo darbus; užtikrinti kokybės vadybos sistemos procesų žemėlapio atnaujinimą; tvarkyti intraneto skyrelį „Kokybė“.

5. Dalyvauti Rizikų valdymo darbo grupėje, peržiūrėti Lietuvos statistikos departamento rizikų sąrašą ir jų valdymo veiksmus, įvertinti įgyvendintų veiksmų rezultatyvumą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Simona Radišauskaitė
Patarėja 236 1414

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat statistinių programų (SAS, R ir CLAN) paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atsako už bendrojo vidaus produkto pirmojo ir antrojo įverčių parengimą;
 • seka šiuolaikinių matematinių metodų plėtrą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje ir koordinuoja jų diegimą statistiniuose tyrimuose;
 • seka pasaulyje taikomų imčių metodų vystymą, analizuoja jų taikymo galimybes oficialiojoje statistikoje, diegia imčių planus, atlieka statistinių rodiklių analizę, konsultuoja administracinių duomenų ir matematinės statistikos metodų taikymų, atliekant statistinius tyrimus, klausimais;
 • koordinuoja ir prižiūri statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimo procesą Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas), seka šių metodų vystymą Europos Sąjungoje ir analizuoja jų diegimo galimybes;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Apskaičiuoti svorius, parengti ir pateikti statistinių tyrimų rodiklių įverčius gyventojų užimtumo, krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, išvykstamojo ir atvykstamojo turizmo statistiniams tyrimams bei išrinkti imtis gyventojų užimtumo, krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistiniams tyrimams pagal skyriaus numatytus terminus.

2. Apskaičiuoti pirmąjį ir antrąjį BVP įverčius pagal numatytus terminus.

3. Prognozuoti mėnesinio nedarbo įverčius pagal numatytus terminus ir atlikti mėnesinio nedarbo, laisvų ir užimtų darbo vietų, darbo sąnaudų, bruto darbo užmokesčio indeksų ir užimtųjų (Nacionalinės sąskaitos) rodiklių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą.

4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos statistikos departamento strateginius tikslus, paskaičiuoti ir pateikti Eurostatui užimtumo statistinių rodiklių (Nacionalinės sąskaitos) išankstinius įverčius.

5. Peržiūrėti, išanalizuoti metodus bei atnaujinti gyventojų užimtumo skaičiavimo programas pagal naujo reglamento reikalavimus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kristina Pronskienė
Vyriausioji specialistė 236 4838

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Nustatytais terminais apskaičiuoti ketvirtinio darbo apmokėjimo tyrimo statistinių rodiklių įverčius pagal EVRK 2 red., sektorius ir regionus. Kas ketvirtį veiklos plane nustatytais terminais skaičiuoti laisvų darbo vietų rodiklio bei darbo sąnaudų statistinių rodiklių įverčius, reikalingus ketvirtiniam darbo sąnaudų indeksui skaičiuoti. Paskaičiuoti moterų ir vyrų darbo užmokesčio statistinių rodiklių įverčius pagal savivaldybes.

2. Numatytais terminais paskaičiuoti metinių darbo apmokėjimo statistinių rodiklių įverčius pagal EVRK 2 red., sektorius, regionus ir įmonių dydžio grupes. Apskaičiuoti metinių darbo apmokėjimo statistinių rodiklių įverčius moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio statistiniams rodikliams rengti.

3. Atnaujinti ketvirtinio darbo apmokėjimo statistinio tyrimo imties išrinkimo programą, parengti imties planą. Sudaryti imtį, ją optimizuoti atsižvelgiant į informacijos kokybės ir tikslumo reikalavimus.

4. Apskaičiuoti Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo įverčius pagal numatytus išskaidymus.

5. Organizuoti ir koordinuoti Metodinės komisijos veiklą 2020 m.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rasa Beržvinskaitė
Vyriausioji specialistė 236 4916


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Apskaičiuoti reikalingus įverčius šiems tyrimams: Žemės ūkio augalų derliaus ir derlingumo tyrimui, Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose tyrimui, Įmonių išlaidų aplinkos apsaugai tyrimui, Investicijų statistiniam tyrimui, Ketvirtiniam vietinio turizmo tyrimui. Užtikrinti įverčių kokybę.

2. Parengti ėmimo sąrašus bei išrinkti imtis šiems tyrimams: Žemės ūkio augalų derliaus ir derlingumo tyrimui, Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos ūkininkų ir šeimos ūkiuose tyrimui, Įmonių išlaidų aplinkos apsaugai tyrimui, Investicijų statistiniam tyrimui, Ketvirtiniam vietinio turizmo tyrimui.

3. Parengti 2020 m. Žemės ūkio surašymo ūkininkų bei šeimos ūkių populiacijos sąrašą bei išrinkti ūkininkų bei šeimos ūkių imtis tyrimo moduliams „Darbo jėga ir kita pelninga veikla“ bei „Gyvulių laikymas ir mėšlo tvarkymas.“

4. Atlikti sezono bei kalendorinių dienų įtakos šalinimą Nacionalinių sąskaitų skyriaus rodikliams.

5. Atlikti analizę ir nustatyti statistikos darbus (tyrimus), kurių imties išrinkimo, įverčių skaičiavimo, sezoninio lyginimo atlikimo trukmė gali būti sutrumpinta.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vaida Vasilytė
Vyriausioji specialistė 236 4725


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pagal nustatytus terminus parengti gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rodiklių įverčius bei kokybės rodiklius.

2. Pagal skyriaus nustatytus grafikus parengti svorių sistemas pajamų ir gyvenimo sąlygų 2019 metų tyrimui. Suskaičiuoti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rodiklių įverčius ir jų kokybės matus. Parengti kokybės ataskaitas Eurostatui.

3. Pagal nustatytus terminus išrinkti informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo imtis. Parengti svorių sistemas, suskaičiuoti rodiklių įverčius bei jų kokybės matus.

4. Pagal nustatytus grafikus išrinkti mėnesines vartotojų nuomonių staistinio tyrimo imtis. Parengti svorius ir rodiklių įverčius.

5. Pagal nustatytus įverčių skaičiavimo planus parengti informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinio tyrimo rodiklių įverčius bei rodiklių kokybės matus. Parengti masyvus duomenims siųsti. Išrinkti tyrimo imtį.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dovilė Butkevičiūtė
Vyriausioji specialistė 236 4883


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pagal nustatytus terminus išrinkti Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo imtį, suskaičiuoti mėnesinius ir ketvirtinius Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo rodiklių ir kokybės įverčius.

2. Pagal nustatytus terminus išrinkti Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) ūkinės finansinės veiklos statistinio tyrimo imtį, suskaičiuoti metinius Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių partijų ir asociacijų) ūkinės finansinės veiklos statistinio tyrimo įverčius.

3. Perskaičiuoti Pramonės įmonių veiklos statistinio tyrimo visų 2019 metų rodiklių įverčius. Pasiruošti duomenų rinkmenas reikalingas skaičiuoti 2020 m. įverčius.

4. Dalyvauti ir teikti rezultatus projektui ,,Trumpojo laikotarpio statistikos tobulinimas ir kokybės gerinimas“.

5. Atnaujinti Narystės organizacijų (politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų) ūkinės finansinės veiklos statistinio tyrimo įverčių skaičiavimo programas pagal naujus reikalavimus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Greta Kudžmė
Vyriausioji specialistė 236 4753

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, statistiniais SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir diegia imčių planus, skaičiuoja statistinių rodiklių įverčius, pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių suformuluotas užduotis;
 • analizuoja administracinių duomenų panaudojimo galimybes atliekant statistinius tyrimus, tobulina imties planavimo ir statistinių rodiklių įverčių skaičiavimo metodus;
 • atlieka statistinių tyrimų proceso ir rezultatų kokybės rodiklių analizę ir rengia išvadas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • seka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimo, redagavimo ir įrašymo metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo departamente galimybes;
 • atlieka statistinių rodiklių laiko eilučių sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtakos pašalinimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pagal suderintus planus su kitais Lietuvos statistikos departamento skyriais laiku išrinkti imtis. Atlikti analizę ir nustatyti, kurių tyrimų imties išrinkimo trukmė gali būti sutrumpinta.

2. Parengti ir pateikti statistinių tyrimų rodiklių įverčius pagal suderintus planus su kitais Lietuvos statistikos departamento skyriais. Atlikti analizę ir nustatyti, kurie įverčių skaičiavimo tyrimai gali būti sutrumpinti.

3. Atlikti ir pateikti statistinių rodiklių sezoninius išlyginimus pagal suderintus planus su kitais Lietuvos statistikos departamento skyriais. Atlikti analizę ir nustatyti, kurių statistikos darbų sezoninio lyginimo trukmė gali būti sutrumpinta.

4. Atlikti reikalingus darbus trumpojo laikotarpio statistikai tobulinti ir kokybei gerinti.

5. Atlikti reikalingus darbus įmonių inovacinės veiklos tyrimui pagal skyriaus numatytus terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)