Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Nacionalinių sąskaitų skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Gailutė Juškienė
Skyriaus vedėja 236 4837


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus darbo strategiją, darbų programas, planus ir jų vykdymo ataskaitas, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo;
 • metodiškai vadovauja skyriaus darbams, teikia metodologinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojams, konsultuoja vartotojus;
 • organizuoja skyriaus veiklą, kad nacionalinių sąskaitų statistinė informacija būtų laiku ir kokybiškai parengta ir pateikta vartotojams;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, kitų šalių patirtį, dalyvauja rengiant su nacionalinėmis sąskaitomis susijusius teisės aktų projektus ir šalies poziciją;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti skyriaus veiklą oficialiosios statistikos programos I dalyje numatytiems darbams atlikti.

2. Organizuoti ir koordinuoti Nacionalinių sąskaitų rodiklių revizijos eigą, užtikrinant darbų atlikimą ir informacijos pateikimą EK nustatytais terminais.

3. Organizuoti ir koordinuoti nacionalinių sąskaitų rengimo tobulinimo darbus, siekiant panaikinti Lietuvai pareikštas išlygas.

4. Dalyvauti diskusijose ir teikti siūlymus dėl nacionalinių sąskaitų rengimo sistemos pokyčių, nutraukus ketvirtinį pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinį tyrimą bei įgyvendinus Europos verslo statistikos reglamentą.

5. Dalyvauti ir pristatyti Makroekonominės statistikos ekspertų grupės susitikimuose probleminius nacionalinių sąskaitų rengimo klausimus, teikti pastabas ir siūlymus kitais aktualiais makroekonominės statistikos klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Darius Astrauskas
Patarėjas 2364 866


Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 • dalyvauja ir metodiškai vadovauja rengiant NSS statistiką – metines ir ketvirtines nefinansines sąskaitas pagal institucinius sektorius, regioninius nacionalinių sąskaitų rodiklius ir namų ūkių sąskaitas pagal regionus, išteklių – panaudojimo ir sąnaudų – produkcijos lenteles, turto balansą, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą ir kapitalo suvartojimą, užimtumo rodiklius;
 • metodiškai konsultuoja apskaičiuojant vidutinį svertinį PVM tarifą ir žemės ūkyje taikomo PVM kompensacinį tarifą;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti ir užtikrinti 1995–2009 m. metinių ir ketvirtinių BVP komponentų gamybos metodu laiko eilučių revizijos atlikimą.

2. Koordinuoti ir užtikrinti 1995–2009 m. ketvirtinių sektorinių sąskaitų rodiklių laiko eilučių revizijos atlikimą.

3. Prasidėjus naujam BNP patikros ciklui, pasirengti atnaujinti BVP vertinimo gamybos metodu dalį BNP apraše.

4. Atsižvelgus į EK išvadas dėl BVP vertinimų gamybos metodu ir Lietuvai suformuluotas išlygas, parengti siūlymus joms pašalinti.

5. Parengti siūlymus dėl nacionalinių sąskaitų rengimo sistemos pokyčių nutraukus ketvirtinį pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinį tyrimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jurijus Sluka
Patarėjas 236 1403


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja ir metodiškai vadovauja rengiant NSS statistiką – ketvirtinį ir metinį BVP gamybos, išlaidų ir pajamų metodais bei jo komponentų ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) vertinimą, rengia šių sričių statistikos kokybės ataskaitas ir metaduomenų aprašus;
 • organizuoja tyrimus ir vertina oficialiai neapskaitytos ekonomikos mastą (įskaitant nelegalias veiklas) ir jos dalį bendrajame vidaus produkte (BVP);
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • užtikrinti nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti eigą ir užtikrinti pagrindinės nacionalinių sąskaitų 1995–2009 m.  rodiklių revizijos atlikimą.

2. Koordinuoti eigą ir užtikrinti BNP patikros metu pareikštų išlygų šalinimą.

3. Prasidėjus naujam BNP patikros ciklui, pasirengti atnaujinti BNP aprašo dalį, aprašančią BVP vertinimo išsamumą.

4. Parengti siūlymus dėl nacionalinių sąskaitų rengimo sistemos pokyčių nutraukus ketvirtinį pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinį tyrimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Galina Baltrūnienė
Vyriausioji specialistė 236 4851


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įvertina metines sukurtojo ilgalaikio turto atsargas atkuriamąja verte ir pagrindinio kapitalo vartojimą, taikydamas nepertraukiamos inventorizacijos metodą, pagal institucinius sektorius, ekonominės veiklos ir turto rūšis to meto ir palyginamosiomis kainomis;
 • įvertina ketvirtinius kapitalo vartojimo rodiklius, reikalingus ketvirtiniams  nacionalinių sąskaitų rodikliams rengti;
 • vertina pridėtinės vertės komponentus, reikalingus sąlyginės būsto nuomos paslaugų vertei įvertinti;
 • įvertina namų ūkio sektoriui priskiriamos žemės vertę rinkos kainomis pagal Europos sąskaitų sistemos nuostatas;
 • rengia turto atsargų informaciją ir metaduomenis sklaidai, teikia juos Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazei ir Eurostatui, konsultuoja vartotojus;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dalia Bielinytė
Vyresnioji specialistė 236 1433


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vertina vidutinį svertinį PVM tarifą ir korekciją dėl specialios schemos taikymo ūkininkams, reikalingus šalies PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti. Rengia šios srities šaltinių ir metodų aprašą ir teikia jį Finansų ministerijai;
 • rengia klausimyną apie šalies BNP, reikalingą ES BNP nuosaviems ištekliams nustatyti,  ir ataskaitą apie BNP kokybę ir teikia juos Eurostatui;
 • apskaičiuoja negrąžintino PVM vidutinį tarifą pagal ilgalaikio turto rūšis, reikalingą  Europos palyginimų programai;
 • atnaujina Lietuvos BNP šaltinių ir metodų aprašą pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aldona Lazarevičienė
Vyriausioji specialistė 236 4831


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia metines Išteklių – panaudojimo lenteles to meto kainomis: išteklių lentelę bazinėmis kainomis ir perskaičiuotą pirkėjų kainomis; panaudojimo lentelę pirkėjų kainomis; jas subalansuoja pagal veiklas ir produktus bei įvertina pridėtinę vertę;
 • organizuoja finansinių ir nefinansinių įmonių produktų ir paslaugų pirkimų struktūros tyrimą (kas penkeri metai), reikalingą surinkti informacijai Išteklių – panaudojimo lentelėms rengti;
 • sudaro Sąnaudų – produkcijos lenteles (kas penkeri metai). Parengia prekybos maržų, transporto maržos, mokesčių gaminiams bei subsidijų gaminiams panaudojimo matricas, panaudojimo lenteles bazinėmis to meto kainomis bei importo panaudojimo matricą, sudaro šalies vidaus gamybos ir importo Sąnaudų – produkcijos lenteles bazinėmis to meto kainomis;
 • rengia šių sričių informaciją sklaidai: Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazei,  Eurostatui ir pagal specialias vartotojų užklausas;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lolita Los
Vyriausioji specialistė 236 4854


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia apimties ir kainų indeksus ketvirtinio ir metinio BVP ir jo komponentų vertinimui, rengia ir atnaujina šios srities metodikas ir aprašus;
 • rengia išteklių – panaudojimo lentelėms praėjusių metų kainomis parengti reikalingus kainų ir apimčių indeksus ir dalyvauja subalansuojant šias lenteles;
 • rengia defliatorių sistemą turtui vertinti palyginamosiomis kainomis pagal turto rūšis;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Meržvinskienė
Vyriausioji specialistė 236 4733


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja metinėms nefinansinėms institucinių sektorių sąskaitoms sudaryti reikalingos informacijos rinkimą, šių sąskaitų parengimą ir teikimą Europos Komisijai ir kitiems vartotojams;
 • rengia regioninio BVP rodiklius ir metaduomenis ir teikia juos Europos Komisijai;
 • rengia nefinansinių metinių institucinių sektorių sąskaitų ir regioninio BVP informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams, Rodiklių duomenų bazei ir pagal specialias vartotojų užklausas;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Živilė Dragūnaitė
Vyriausioji specialistė 236 1407


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vertina metinius BPKF rodiklius pagal veiklos ir turto rūšis to meto ir palyginamosiomis kainomis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai;
 • vertina metinius ir ketvirtinius valdžios sektoriaus ir jo subsektorių kapitalo sąskaitos rodiklius;
 • organizuoja reikiamos informacijos surinkimą karinės ginkluotės išlaidoms įvertinti,  klasifikuoja ją ir priskiria bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui ir (ar) karinėms atsargoms;
 • dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) klausimyną prie PDP pažymos apie valdžios sektoriaus ir jo subsektorių deficito ir skolos lygius, duomenis derina su Finansų ministerija;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Eglė Rečkutė
Vyriausioji specialistė 236 1453


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įvertina ketvirtinį ir metinį BVP išlaidų metodu, BVP išlaidų komponentų apimtį ir pokyčius, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis;
 • dalyvauja atliekant ketvirtinius ir metinius namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų vertinimus; rengia šios srities duomenis ir metaduomenis sklaidai;
 • dalyvauja rengiant ketvirtines visos ekonomikos, valdžios ir likusio pasaulio sektorių sąskaitas; rengia šios srities duomenis ir metaduomenis sklaidai;
 • revizuoja ir perskaičiuoja ketvirtines ir metines BVP išlaidų komponentų laiko eilutes, vykdant planines pagrindines ir rutinines nacionalinių sąskaitų revizijas;
 • įvertina BVP galutinių išlaidų komponentus pagal detalų išlaidų klasifikatorių Europos palyginimų programai, rengia ir atnaujina BVP galutinių išlaidų aprašą;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rimvydas Miliauskas
Vyriausiasis specialistas 236 1405


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vertina ketvirtinę ir metinę NAFTAP apimtį pagal Europos sąskaitų sistemos metodologines nuostatas,  rengia šios srities metaduomenis;
 • rengia palūkanų išdėstymo matricas pagal institucinius sektorius metinėms sektorinėms sąskaitoms sudaryti;
 • rengia finansinio sektoriaus nefinansinių sąskaitų sekos rodiklius ir esant reikalui juos revizuoja;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jelena Masiliūnienė
Vyresnioji specialistė 236 1456


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vertina metinius šalies užimtumo rodiklius pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas, skirstant juos pagal ekonominės veiklos rūšis ir užimtumo kategorijas;
 • vertina išankstinius ir patikslintus ketvirtinius šalies užimtumo rodiklius pagal NSS metodologines nuostatas;
 • vertina šalies regionų užimtumo rodiklius pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas;
 • vertina šalies ūkio darbo našumo rodiklius ir rengia šią informaciją sklaidai;
 • rengia užimtumo rodiklius ir metaduomenis sklaidai teisės aktuose nustatytais terminais, konsultuoja vartotojus;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Natalija Ravinskienė
Vyriausioji specialistė 236 4974


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, išmanyti šalies bei Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja regioninės statistikos pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus rengimo procesus;
 • rengia regionines namų ūkių sąskaitas NUTS2 lygiu, teikia šią informaciją Eurostatui ir kitiems vartotojams;
 • rengia sporto palydovines sąskaitas ir kitus statistinius rodiklius, susijusius su sporto veikla ir esant reikalui juos revizuoja, teikia šią informaciją OSP ir kitiems vartotojams;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Eglė Lukšienė
Vyriausioji specialistė 236 4864


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ketvirčių ir metų namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų statistinę informaciją pagal individualaus vartojimo išlaidų klasifikatorių (COICOP) to meto ir palyginamosiomis kainomis. Rengia šios srities informaciją ir meta informaciją Europos palyginimų programai;
 • vertina ketvirčių ir metų ne pelno institucijų, aptarnaujančių namų ūkius, produkcijos, tarpinio vartojimo, pridėtinės vertės ir galutinio vartojimo išlaidų rodiklius;
 • vertina ketvirčių ir metų būstų nuomos paslaugų rodiklius pagal NSS metodologines nuostatas, rengia su šia sritimi susijusias metodinius aprašus;
 • rengia šių sričių informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazei,  Eurostatui ir pagal specialias vartotojų užklausas;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Paulius Drazdauskas
Vyriausiasis specialistas 236 1411


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų statistikos rengimą ir sklaidą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia IPL praėjusių metų kainomis; dalyvauja sudarant SPL, rengdamas prekybos ir transporto maržų, mokesčių ir subsidijų panaudojimo ir importo panaudojimo matricas;
 • rengia su IPL ir SPL susijusią metainformaciją; teikia metodologines konsultacijas departamento darbuotojams ir išorės vartotojams;
 • rengia IPL ir SPL statistinę informaciją sklaidai, teikia ją Eurostatui, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irena Tvarijonavičiūtė
Vyresnioji specialistė 236 4824


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įvertina Lietuvos BNP Europos Sąjungos administraciniams tikslams, analizuoja duomenų šaltinius ir jų tinkamumą šalies pirminėms pajamoms apskaičiuoti;
 • įvertina ketvirčio nacionalinių sąskaitų rodiklius, atspindinčius šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis;
 • įvertina metinius Likusio pasaulio sektoriaus nacionalinių sąskaitų rodiklius, reikalingus nefinansinių institucinių sektorių sąskaitoms parengti;
 • rengia išvardintų sričių informaciją sklaidai, dalyvauja atnaujinant Lietuvos BNP šaltinių ir metodų aprašą pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Emanuelis Šakalys
Specialistas 236 4889


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinusiam su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vertina šalies smulkaus ir vidutinio verslo sukurtą pridėtinės vertės dalį BVP pagal ekonominės veiklos rūšis. Rengia šią informaciją sklaidai;
 • dalyvauja vertinant šalies ūkio darbo našumo rodiklius ir rengiant šią informaciją sklaidai;
 • įvertina nepelno institucijų sektoriaus nacionalinių sąskaitų rodiklius;
 • dalyvauja nacionalinių sąskaitų duomenų archyvavimo ir sklaidos procese;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Reidman
Vyriausioji specialistė 236 4841


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vertina ketvirtinius bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklius (BPKF) pagal turto rūšis to meto ir palyginamosiomis kainomis, rengia šios srities metainformaciją;
 • sudaro metinę kapitalo sąskaitą pagal institucinius sektorius, dalyvauja vertinant metinius BPKF rodiklius pagal veiklos rūšis ir pagal regionus (NUTS 2) bei atliekant šių rodiklių laiko eilučių reviziją;
 • vertina BPKF rodiklius Europos palyginimų programai rengti;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jūratė Ribinskienė
Vyriausioji specialistė 236 4884


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įvertina metinius ir ketvirčio BVP pajamų komponentus visos ekonomikos mastu ir pagal veiklos rūšis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai;
 • sudaro pajamų formavimo sąskaitą pagal institucinius sektorius, rengia šios srities informaciją sklaidai;
 • eengia atlygio darbuotojams statistiką NUTS 2 lygiu;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)