Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Violeta Kunigelienė
Skyriaus vedėja 236 4708


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, rengia skyriaus darbo planus ir veiklos strategiją, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimu. Metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams;
 • teikia  statistinę informaciją vartotojams, užtikrina tyrimų metodikų parengimą ir atnaujinimą, tyrimų atlikimą, suvestinės statistinės informacijos, analitinės medžiagos, informacinių pranešimų bei statistinių duomenų, talpinamų į OSP  parengimą;
 • užtikrina statistinių tyrimų eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą;
 • užtikrina trumpojo  laikotarpio statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, rengia medžiagą metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos posėdžiams, departamento vadovybei;
 • nuolat gilina žinias tyrimų metodologijos, klasifikacijų, duomenų kontrolės, suvestinės informacijos parengimo ir išleidimo srityse, nagrinėja užsienio šalių patirtį, kaupia metodinę literatūrą.
 • vykdo kitus departamento vadovybės  vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti  priemonių, numatytų metiniame veiklos plane, įvykdymą, kokybiškos statistinės informacijos pateikimą vartotojams, metodiškai vadovauti skyriuje atliekamiems tyrimams.

2. Analizuoti galimus administracinius duomenų šaltinius naujam nekilnojamojo turto rodikliui rengti. 

3. Metodiškai vadovauti  gaminių gamybos tyrimui (PRODCOM) ir  trumpojo laikotarpio verslo statistikai.

4. Atlikti bandomąjį Paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo pardavimo pajamų įverčių skaičiavimą, panaudojant VMI duomenis.

5. Dalyvauti metodinės komisijos veikloje bei darbo grupių veikloje, dalyvauti techninės pagalbos projektuose.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Janina Šakalienė
Patarėja 236 4623


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, SAS programa arba su R paketu;
 • būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse ketvirtinį statistinį tyrimą, metodiškai jam vadovauja, teikia metodinę pagalbą Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metodikas ir statistinius formuliarus, metainformacijos aprašus;
 • teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia, informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei ir kitiems skyriams, Rodiklių duomenų bazei, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • teikia tikslią ir kokybišką mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse  statistinę informaciją vartotojams laiku, ruošia ir reguliariai atnaujina Rodiklių duomenų bazėje trumpojo laikotarpio statistinių rodiklių, pašalinus sezoninės komponentės ir darbo dienų skaičiaus įtaką, laiko eilučių masyvus;
 • užtikrinti trumpojo laikotarpio verslo paslaugų veiklos įmonių statistikos rodiklių kokybę, atlieka pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybinę analizę, analizuoja klaidų ir nukrypimų priežastis, naudoja administracinius šaltinius;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius, nustato konfidencialius statistinius duomenis ir užtikrina jų apsaugą.
 • nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos ir duomenų analizės, duomenų redagavimo ir kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių darbo patirtimi, dalyvauja darbo grupėse;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus dalyvauti atliekant Paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą, rengti kokybišką paslaugų statistinę informaciją bei metainformacijos aprašus vartotojams pagal Oficialiosios statistikos portalo ir Elektroninio statistinių duomenų perdavimo Eurostatui 2020 metų kalendorius.

2. Atlikti Paslaugų įmonių veiklos statistino tyrimo rodiklių duomenų bazės plėtrą.

3. Atlikti bandomąjį Paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo pardavimo pajamų įverčių skaičiavimą, panaudojant VMI duomenis.

4. Dalyvauti aprašant ir testuojant Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus statistinius tyrimus standartizuotu būdu (ISIS).

5. Atnaujinti Paslaugų įmonių veiklos statistino tyrimo metodiką atsižvelgiant į FRIBS reikalavimus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Žaneta Gold
Vyriausioji specialistė 236 4709


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programą, vykdo gaminių gamybos tyrimo vadovo funkcijas, rengia gaminių gamybos statistiką;
 • teikia gaminių gamybos statistinę informaciją vartotojams, užtikrina tyrimo metodikos parengimą ir atnaujinimą, tyrimo atlikimą, suvestinės statistinės informacijos, metainformacijos, analitinės medžiagos, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą;
 • užtikrina statistinio tyrimo eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių šaltinių palyginamumą ir suderinamumą;
 • užtikrina, kad duomenys ir metaduomenys Eurostatui būtų pateikiami laiku, formuoja duomenų masyvus ir perduoda gaminių gamybos duomenis naudodamasis standartizuota elektronine ESS sistema Edamis, metaduomenis – Handler sistema;
 • stiprina grįžtamąjį ryšį su respondentais, užtikrina lyginamosios statistikos apie gaminių gamybą šiame statistiniame tyrime dalyvaujančioms įmonėms parengimą ir paskelbimą Elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika;
 • užtikrina gaminių gamybos tyrimo tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, rengia medžiagą Metodinei komisijai, pasitarimams, Patariamosios komisijos posėdžiams, departamento vadovybei;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Laiku ir kokybiškai parengti ir pateikti vartotojams gaminių gamybos 2019 m. tyrimo informaciją. Perduoti duomenis Eurostatui nauju SDMX formatu visais lygiais.

2. Atnaujinti gaminių gamybos tyrimo metodiką.

3. Įdiegti PRODCOM 2019  versiją, surinkti 2020 m. informaciją pagal naują versiją ir perskaičiuoti 2019 m.

4. Pateikti Eurostatui atnaujintą metaduomenų informaciją už 2019 m. su naujai patvirtintais kokybės rodikliais.

5. Užpildyti DESAP klausimyną.

6. Dalyvauti FRIBS integravimo procese, derinti rodiklius su kitais SD tyrimais (STS, SBS, VMI).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Marytė Juodkienė
Specialistė 236 4710


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • atlieka pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų bei administracinių duomenų šaltinių informacija;
 • peržiūri statistiniam tyrimui atrinktų įmonių sąrašus;
 • nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais;
 • naudoja administracinius šaltinius rengdamas pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo darbo rodiklių statistinę informaciją;
 • atlieka įvairius skaičiavimus, rengia ir teikia suvestinę statistinę informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams, atsako į vartotojų užklausas;
 • dalyvauja pramonės įmonių veiklos trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo archyvavimo ir sklaidos procese;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Kiškienė
Vyriausioji specialistė 236 4797


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina skyriaus uždavinius, dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, vadovauja pramonės įmonių trumpojo laikotarpio  tyrimui;
 • teikia trumpojo laikotarpio pramonės  statistinę informaciją vartotojams, užtikrina tyrimų metodikų parengimą ir atnaujinimą, tyrimų atlikimą, suvestinės statistinės informacijos, analitinės medžiagos, informacinių pranešimų bei statistinių leidinių parengimą;
 • užtikrina statistinių tyrimų eigą, analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą;
 • užtikrina trumpojo laikotarpio pramonės statistikos tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Eurostato ir skyriaus vykdomuose projektuose, Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, rengia medžiagą metodinei komisijai, pasitarimams, patariamosios komisijos  posėdžiams, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei;
 • nuolat gilina žinias pramonės statistikos tyrimų metodologijos, klasifikacijų, duomenų kontrolės, suvestinės informacijos parengimo ir išleidimo srityse, nagrinėja užsienio šalių patirtį, kaupia metodinę literatūrą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Analizuoti ir apibendrinti statistinius duomenis, atlikti suvestinių duomenų indeksų reviziją, analizuoti jų rezultatus. Rengti pramonės statistikos tyrimo klausimynus bei jų užpildymo nurodymus, technines užduotis, teikti konsultacijas duomenų parengimo skyriams bei respondentams metodikos ir duomenų analizės klausimais. Analizuoti ir vertinti duomenų iš administracinių duomenų šaltinių, kitų statistinių tyrimų palyginamumą ir suderinamumą. Rengti mėnesinius, ketvirtinius, metinius duomenis statistinei rodiklių duomenų bazei, rengti ir teikti duomenis pranešimams spaudai (12), statistiniams leidiniams (Lietuvos statistikos metraštis (1), tarptautinėms organizacijoms (Eurostatui, JTO).

2. Per metus aktualizuoti Ūkio subjektų registrą ir pagal patvirtintą grafiką parengti veikiančių pramonės  įmonių sąrašą imčiai, rinkti trumpojo laikotarpio tyrimo (energetinių klausimynų) imtį.

3. Paimti  mėnesinius ir ketvirtinius duomenis iš TDS ir naudoti trumpojo laikotarpio statistikos tyrimo trūkstamų reikšmių įrašymui ir duomenų analizei.

4. Statistinio tyrimo vadovo savęs vertinimo klausimyno pildymas (DESAP).

5. Bendradarbiauti su metodologijos ir kokybės skyriumi vykdant projektą ,,Trumpojo laikotarpio statistikos tobulinimas ir kokybės gerinimas“.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danutė Geležauskaitė
Vyriausioji specialistė 236 4655


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio paslaugų ir verslo struktūros statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka trumpojo laikotarpio verslo paslaugų veiklos įmonių statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų techninę užduotį;
 • užtikrina trumpojo laikotarpio paslaugų veiklos įmonių statistikos rodiklių kokybę, atlieka pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybinę analizę, analizuoja klaidų ir nukrypimų priežastis, naudoja administracinius šaltinius, rengia statistinių rodiklių kokybės ataskaitas;
 • užtikrina rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių vykdymą;
 • teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia pranešimus spaudai ir statistinę informaciją leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, Rodiklių duomenų bazei, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti trumpalaikės statistikos paslaugų įmonių veiklos statistinį tyrimą ir pateikti statistinę informaciją vartotojams, užtikrinti duomenų patikimumą ir viešumą.

2. Parengti paslaugų statistikos informacinius pranešimus, pardavimo pajamų pokyčius palyginamosiomis kainomis – RDB. 

3. Parengti paslaugų statistinę informaciją pagal vartotojų užklausas, kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams – pagal statistinės informacijos apsikeitimo grafiką.

4. Atlikti bandomąjį Paslaugų įmonių veiklos statistinio tyrimo pardavimo pajamų įverčių skaičiavimą, panaudojant VMI duomenis.

5. Ruošiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos (FRIBS) reikalavimų vykdymui, parengti ir patvirtinti naujas paslaugų įmonių veiklos statistino tyrimo ataskaitas bei metodiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ona Šinkovska
Specialistė 236 4687


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, vykdo mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinį  tyrimą,  kontroliuoja, grupuoja, lygina pirminius ir suvestinius duomenis, atlieka įvairius skaičiavimus.
 • Peržiūri tyrimui atrinktų įmonių sąrašus.
 • Nagrinėja statistinių duomenų klaidų statistiką, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.
 • Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.
 • Naudoja administracinius šaltinius rengdamas mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių statistinę informaciją.
 • Rengia suvestinę informaciją, ją analizuoja, teikia vartotojams, atsako į užklausas, teikia informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laimutė Butavičienė
Specialistė 236 4995


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, vykdo mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinį  tyrimą,  kontroliuoja, grupuoja, lygina pirminius ir suvestinius duomenis, atlieka įvairius skaičiavimus.
 • Peržiūri tyrimui atrinktų įmonių sąrašus.
 • Nagrinėja statistinių duomenų klaidų statistiką, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.
 • Konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei klausimynų pildymo klausimais.
 • Naudoja administracinius šaltinius rengdamas mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių statistinę informaciją.
 • Rengia suvestinę informaciją, ją analizuoja, teikia vartotojams, atsako į užklausas, teikia informaciją kitiems Lietuvos statistikos departamento skyriams.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Alina Ramaškevičienė
Vyriausioji specialistė 236 4994


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Business Objects ir Genedi programine įranga, gebėti naudotis eDAMIS WEB Application duomenų perdavimo priemonėmis, mokėti naudotis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpojo laikotarpio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina kokybiškos statistinės informacijos parengimą laiku, dalyvauja organizuojant ir vykdant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių mėnesinius statistinius tyrimus. Metodiškai jiems vadovauja, konsultuoja respondentus statistinės atskaitomybės formuliarų pildymo klausimais, rengia statistinę informaciją ir statistinių rodiklių metainformaciją ir teikia ją vidaus ir išorės vartotojams (taip pat ir pagal individualias vartotojų užklausas);
 • mažinant naštą respondentams, analizuoja administracinių šaltinių (VSDFV) duomenis ir jų pagrindu rengia statistinę informaciją apie didmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto, mažmeninės prekybos, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių darbuotojų skaičių, jų algas ir atlyginimus;
 • pateikia tikslią ir kokybišką informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 • pateikia kokybišką vidaus prekybos statistinę informaciją vartotojams laiku, teikia prekybos ir maitinimo įmonių ketvirtinius statistinius duomenis Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją;
 • stiprina grįžtamąjį ryšį su respondentais, užtikrina prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinio statistinio tyrimo lyginamosios statistikos parengimą šiame statistiniame tyrime dalyvaujančioms įmonėms ir paskelbimą elektroninio statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika;
 • užtikrina kokybišką statistinės informacijos apdorojimą ir pateikimą vartotojams, rengia vidaus prekybos statistinių tyrimų duomenų apdorojimo programines užduotis, užtikrina tinkamą elektroninių formų, pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą;
 • gerina Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veiklą, dalyvauja informacijos technologijų plėtros projektuose ir darbo grupėse;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius, nustato konfidencialius statistinius duomenis pagal skyriaus kompetenciją ir užtikrina jų apsaugą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per IV ketvirtį atnaujinti mėnesio prekybos ir maitinimo įmonių statistinio tyrimo metodiką.

2. Vykdyti prekybos ir maitinimo įmonių mėnesinį statistinį tyrimą.

3. Formuoti prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus, laiku (grafike numatytais terminais) ir kokybiškai perduoti šią statistinę informaciją Eurostatui. Laiku (grafike numatytais terminais) teikti statistinius duomenis RDB.

4. Per einamuosius metus analizuoti galimybę didinti prekybos ir maitinimo įmonių skaičių, kurioms naudojamas administracinis VMI šaltinis siekiant sumažinti imties apimtį.

5. Per einamuosius metus atlikti darbus, skirtus standartizuoti prekybos ir maitinimo įmonių tyrimo statistinės informacijos rengimo procesą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Tatjana Kučeiko
Vyriausioji specialistė 236 4643


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais statybos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo statybos įmonių veiklos statistinį tyrimą, metodiškai jam vadovauja, teikia metodinę pagalbą Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metodiką, statistinės atskaitomybės formuliarus, jų pildymo nurodymus, metainformacijos aprašus, sudaro ėmimo sąrašus, užtikrina jų kokybę, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais;
 • užtikrina kokybišką statistinės informacijos apdorojimą bei pateikimą vartotojams, rengia statistinio tyrimo duomenų apdorojimo programavimo darbo technines užduotis, tikrina tinkamą elektroninių formų, pirminių duomenų apdorojimo programų veikimą, analizuoja ir apdoroja gautus statistinius duomenis, atlieka antrinį duomenų redagavimą, atlieka statistinio tyrimo preliminarių ir galutinių rezultatų kokybės analizę, patvirtina rezultatų tinkamumą sklaidai, užtikrina duomenų atskleidžiamumą nepažeidžiant konfidencialumo taisyklių;
 • mažinant naštą respondentams, analizuoja administracinių šaltinių duomenis, galimybę juos panaudoti statybos įmonių darbų statistikos reikmėms. Atlieka naudojamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VSDFV) administracinių duomenų tikrinimą ir redagavimą, jų pagrindu rengia statistinę informaciją apie statybos įmonių darbuotojų skaičių, jų algas ir atlyginimus;
 • teikti kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) laiku, formuoja statybos statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 • teikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengti informacinius pranešimus, statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, kitiems departamento skyriams, Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • užtikrina statybos statistikos tobulinimą ir plėtrą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Eurostato, kitų tarptautinių organizacijų ir skyriaus vykdomuose projektuose, departamento darbo grupių veikloje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus sudaryti statybos įmonių veiklos ketvirtinio statistinio tyrimo ėmimo sąrašą, atnaujinti programavimo darbo techninę užduotį, atlikti įvestų statistinių duomenų išsamumo patikrinimą, išskirčių ir praleistų reikšmių redagavimą bei patvirtinti įvestų duomenų tinkamumą statistinių duomenų masyvų lygmeniu.

2. Parengti statistinio tyrimo rezultatus, atlikti statistinių rodiklių indeksų ir pokyčių skaičiavimą, atlikti gautų rezultatų analizę, įvertinti duomenų tinkamumą sklaidai.

3. Kas ketvirtį OSP aktualizuoti statybos statistikos rodiklių metainformacijos aprašus, teikti naujausią statybos statistikos informaciją šalies vartotojams pagal 2020 m. planuose nurodytus terminus ir Eurostatui pagal Informacijos skelbimo kalendorių.

4. Palaikyti grįžtamąjį ryšį su respondentais, konsultuoti dėl statistinių formuliarų pildymo, atnaujinti galimybę sistemoje e.Statistika respondentams gauti palyginamąją statistinę informaciją, parengtą jų pateiktų duomenų pagrindu.

5. Per metus dalyvauti „Trumpojo laikotarpio statistikos tobulinimo ir kokybės gerinimo“ projekto ir darbo grupių veikloje ir vykdyti pavestas užduotis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolanta Nikolajeva
Vyriausioji specialistė 236 4603


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, pastatų statybos, leidimų išdavimo statyboms, gyvenamojo butų fondo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai, pradėtos statybos, gyvenamojo būstų fondo statistinius tyrimus, rengia ir atnaujina šių sričių statistinių tyrimų metodikas, rengia statistinių tyrimų duomenų apdorojimo programines užduotis, atlieka iš administracinių šaltinių gautų gyvenamojo būstų fondo (pagal Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės pateiktus įrašus) ir naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai ir pradėtos statybos (pagal Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateiktus duomenis) statistinių duomenų analizę, rengia statistinę informaciją bei rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metainformacijos aprašus;
 • užtikrina naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai, gyvenamojo būstų fondo statistinių rodiklių kokybę, atlieka pirminių duomenų kontrolę ir suvestinės informacijos kokybės analizę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis;
 • teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) leidiniams, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas bei Rodiklių duomenų bazei ir skelbia Oficialiosios statistikos portale;
 • laiku teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), formuoja išduotų leidimų statybai statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 • užtikrina rengiamos gyvenamojo būstų fondo, naujų pastatų statybos, išduotų leidimų statybai ir pradėtos statybos statistikos informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina juose numatytų priemonių vykdymą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius metus atlikti gyvenamojo būstų fondo metinį statistinį tyrimą, rengti statistinę informaciją ir pateikti šalies vartotojams pagal 2020 m. skyriaus planuose numatytus terminus.

2. Per einamuosius metus atlikti išduotų leidimų statybai ir baigtų statyti naujų pastatų ketvirtinius statistinius tyrimus, parengti statistinę informaciją ir pateikti šalies vartotojams pagal 2020 m. skyriaus planuose numatytus terminus ir Eurostatui pagal Informacijos skelbimo kalendorių.

3. 2020 m. rugpjūčio mėn. parengti gyvenamojo būsto nuomos kiekybinių ir kokybinių rodiklių statistinę informaciją ir ją teikti Eurostatui.

4. 2020 m. birželio mėn. RDB gyvenamojo būstų fondo rodiklius papildyti sodo namų duomenimis (laiko eilutė 2009–2010 m.).

5. Per einamuosius metus atlikti pradėtų statyti naujų pastatų ketvirtinius statistinius tyrimus, parengti statistinę informaciją ir pateikti šalies vartotojams bei EBPO pagal 2020 m. skyriaus planuose numatytus terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)