Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Gita Literskė
Skyriaus vedėja 236 4826


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ryšius su žiniasklaida ir visuomene, informacijos visuomenės plėtrą, reikalavimus valstybės institucijų interneto svetainėms, valstybinės kalbos vartojimą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, Europos Sąjungos istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus veiklos planą ir biudžetą, organizuoja skyriaus darbą. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal skyriaus kompetenciją, teikia siūlymus vadovaujamiems procesams tobulinti;
 • organizuoja ir koordinuoja informacijos rengimą, skelbimą ir plėtojimą Oficialiosios statistikos portale, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei kitais informacijos kanalais žiniasklaidai, statistinės informacijos vartotojams ir kitoms visuomenės grupėms;
 • teikia siūlymus dėl statistinės informacijos sklaidos būdų ir formų, palaiko ir gerina abipusį ryšį su statistinės informacijos vartotojais, palaiko nuolatinius ryšius su jais atsižvelgdamas į jų poreikius ir lūkesčius, reguliariai atlieka vartotojų nuomonių ir poreikių tyrimus;
 • organizuoja ir koordinuoja Oficialiosios statistikos portalo ir susijusių kalendorių rengimą, skaičiuoja sklaidos ir komunikacijos veiklos efektyvumą atspindinčius kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl jų gerinimo;
 • rengia tikslinėms vartotojų grupėms mokymus, seminarus ir kitus renginius, konsultuoja juos;
 • rūpinasi kitų departamento darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene principais, dalyvauja formuojant juos, konsultuoja ir teikia rekomendacijas šiais klausimais;
 • dalyvauja Europos statistikos sistemoje (statistinės informacijos sklaidos ir komunikacijos srityse), nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi kitų šalies ir Europos institucijų patirtimi ir bendradarbiauja su jomis pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja kalbos ir terminologinę (dalykinę) minėtų dokumentų ekspertizę, prireikus ją atlieka, šiais klausimais palaiko ryšius su Valstybinės lietuvių kalbos komisija ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, vartojančiomis statistikos terminiją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Didinti statistinės informacijos suprantamumą ir prieinamumą.

2. Didinti Lietuvo statistikos departamento teikiamų paslaugų žinomumą.

3. Gerinti Lietuvos statistikos departamento ir oficialiosios statistikos įvaizdį.

4. Šviesti visuomenę statistikos klausimais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laima Grižaitė
Patarėja 236 4896


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų viešųjų ryšių darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos statistikos departamento veiklą, oficialiąją statistiką, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Eurostato vaidmeniu, jo pagrindinėmis funkcijomis, duomenų sklaidos politika ir paslaugomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina departamento interneto svetainės atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintiems bendriesiems reikalavimams;
 • organizuoja vartotojų nuomonių tyrimus, analizuoja vartotojų poreikius ir teikia siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti;
 • analizuoja informacijos teikimo būdus ir formas bei jų efektyvumą ir teikia siūlymus dėl naujų informacinių kanalų naudojimo, statistinės informacijos sklaidos formų ir būdų bei organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja renginius, koordinuoja statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą ir teikia siūlymus dėl vartotojų statistinio raštingumo didinimo;
 • koordinuoja savo srities projektus, dalyvauja darbo grupėse ir renginiuose Lietuvoje ir užsienyje pagal kompetenciją;
 • koordinuoja statistinės informacijos skelbimo kalendoriaus rengimą pagal kompetenciją;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą pagal kompetenciją;
 • prireikus konsultuoja vartotojus ir teikia komentarus, susijusius su departamento veikla, žiniasklaidos priemonėms;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Puoselėjant gerą organizacijos įvaizdį, atnaujinti įstaigos vitrinų ir iškabos dizainą.

2. Šviečiant visuomenę statistikos klausimais, reguliariai organizuoti susitikimus su žiniasklaida.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Giedrė Norvaišienė
Patarėja 236 4833


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos sklaidos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos statistikos departamento veiklą, oficialiąją statistiką, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Eurostato vaidmeniu, jo pagrindinėmis funkcijomis, duomenų sklaidos politika ir paslaugomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina Rodiklių duomenų bazės (RDB) atnaujinimą laiku ir kokybiškai;
 • rengia ir analizuoja statistinės informacijos skelbimo ir naudojamumo rodiklius bei teikia siūlymus dėl šių procesų efektyvumo didinimo;
 • užtikrina nuolatinę RDB plėtrą ir teikia siūlymus dėl RDB struktūros ir funkcionalumo tobulinimo;
 • organizuoja renginius, koordinuoja statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą ir teikia siūlymus dėl vartotojų statistinio raštingumo didinimo;
 • koordinuoja statistinės informacijos skelbimo kalendoriaus rengimą pagal kompetenciją;
 • koordinuoja projektus, dalyvauja darbo grupėse ir renginiuose Lietuvoje ir užsienyje pagal kompetenciją;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą pagal kompetenciją;
 • prireikus konsultuoja vartotojus ir teikia komentarus, susijusius su Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) veikla, žiniasklaidos priemonėms;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Gerinant statistinės informacijos suprantamumą, atnaujinti Oficialiosios statistikos vartotojo sąsają.

2. Šviečiant visuomenę statistikos klausimais, parengti OSP naudojimo mokomąją medžiagą pedagogams.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Margarita Malakauskienė
Patarėja 236 4917


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos sklaidos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti Duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais Europos statistikos rengimą ir sklaidą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įgyvendina Duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas):
  • informuoja departamento generalinį direktorių, jo pavaduotojus ir duomenis tvarkančius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal sutartį, apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis, konsultuoja juos ir skatina jų informuotumo didinimą šiais klausimais bei inicijuoja mokymus;
  • stebi, kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
  • konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir koordinuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimą departamente;
  • dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus;
  • atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais;
  • tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus.
 • Organizuoja ir koordinuoja konfidencialių statistinių duomenų teikimą mokslo įstaigų tyrėjams mokslo tikslams, teikia siūlymus dėl šios paslaugos gerinimo, informuoja ir konsultuoja mokslo įstaigų tyrėjus konfidencialių statistinių duomenų gavimo klausimais.
 • Pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą Lietuvos statistikos departamente.

2. Didinant statistinės informacijos rengimo ir sklaidos efektyvumą, tvarkyti Lietuvos statistikos departamento bibliotekos fondus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimonda Sližienė
Specialistė 236 4813


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (vertimo arba anglų filologijos programos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • mokėti anglų kalbą (įgudęsio vartotojo C2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • verčia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinių, informacinių pranešimų, oficialiosios korespondencijos ir kitų dokumentų tekstus į anglų kalbą ir (ar) atlieka kalbos ir terminologinę (dalykinę) šių tekstų ekspertizę;
 • dalyvauja atliekant ir prireikus pats atlieka ES teisės aktų, susijusių su oficialiosios statistikos rengimu, vertimo projektų dalykinę ir kalbos ekspertizę ir šiuo klausimu palaiko ryšius su atitinkamų ES tarnybų vertėjais ir kalbininkais, skyriaus lietuvių kalbos bei atitinkamų departamento skyrių specialistais;
 • planuoja, organizuoja, pagal savo kompetenciją atlieka elektroninio Statistikos terminų žodyno formavimo ir plėtros darbus, naujina ir pildo šio žodyno įrašus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rūta Karūnienė
Specialistė 236 4412


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (anglų) studijų krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti anglų kalbą (įgudusio vartotojo C1 lygiu)
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, valstybinės kalbos vartojimą, taip pat išmanyti ES teisės aktų vertimo principus.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Verčia į anglų kalbą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) publikacijų tekstus.
 • Redaguoja parengtų oficialių dokumentų, siunčiamų už šalies ribų, anglų kalbą, prireikus verčia šiuos dokumentus į anglų kalbą.
 • Konsultuoja kitus departamento darbuotojus vertimo į ir iš anglų kalbos klausimais, prireikus dalyvauja departamento Terminijos komisijos darbe.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Baravykienė
Specialistė 236 4426


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (lietuvių) krypties išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) nutarimus ir kitus su kalba susijusius teisės aktus.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, strateginiais tikslais, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja rengiant ir redaguoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus.
 • Tikrina ir redaguoja departamento leidinių, pranešimų spaudai, biuletenių, statistinės atskaitomybės formų, metodinės, surašymų ir kitokios medžiagos, Oficialiosios statistikos portalo, interneto svetainės ir intraneto kalbą.
 • Konsultuoja kalbos, terminijos, raštvedybos ir dokumentų rengimo klausimais departamento darbuotojus. Palaiko minėtais klausimais ryšius su VLKK, seka kalbos naujienas ir aktualijas, informuoja apie juos departamento darbuotojus.
 • Dalyvauja departamento Terminijos komisijos darbe, inventorizuojant terminus ir teikiant jų straipsnius Lietuvos Respublikos terminų bankui, tvarko komisijos dokumentaciją, rašo posėdžių protokolus, rengia komisijos darbotvarkes, veiklos ataskaitas ir komisijos darbą reglamentuojančių teisės aktų projektus.
 • Rengia ir teikia siūlymus, analizes dėl statistikos terminijos norminimo ir kitais probleminiais kalbos ir terminijos klausimais.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Audra Palevičienė
Vyriausioji specialistė 236 1450


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių ar techhnologinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat Adobe Photoshop, CorelDraw, Windows SharePoint Services programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka Oficialiosios statistikos portalo (toliau – OSP) plėtros, atnaujinimo ir palaikymo darbus;
 • stebi ir užtikrina statistinės informacijos pateikimą OSP kalendoriuje nustatytu laiku ir kokybiškai;
 • užtikrina, kad visa RDB skleidžiama statistinė informacija turėtų metaduomenis (būtų susieta su atitinkama metodine informacija, leidiniais, pranešimais, Eurostato ir kita susijusia informacija), koordinuoja jų pateikimą pagal šablonus;
 • vykdo OSP skelbiamos informacijos sklaidos stebėseną ir apskaitą;
 • konsultuoja RDB ir kitų Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų naudojimo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sklaidos ir komunikacijos projektuose ir susijusiose darbo grupėse;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengiant vartotojo poreikiais grįstą oficialiąją statistiką, tirti įvairių vartotojų grupių poreikius.

2. Siekiant statistinę informaciją skelbti suprantamiau ir vizualiau, atnaujinti OSP pirmąjį puslapį (home page).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Birutė Stolytė
Specialistė 236 4846


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti statistinės ir kitokios informacijos sklaidą, palaiko ryšius su žiniasklaida ir kitomis vartotojų grupėmis, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas ir atsižvelgdamas į poreikius;
 • siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą laiku, koordinuoja statistikos informacinių pranešimų pateikimą skelbti ir paskelbimą;
 • siekdamas užtikrinti statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su departamento veikla, teikiamomis paslaugomis;
 • siekdamas užtikrinti patikimos informacijos pateikimą visuomenei, stebi statistinės informacijos sklaidą pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse ir informuoja apie rastas klaidas, inicijuoja ir (ar) rengia paneigimus ir paaiškinimus žiniasklaidai;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jūratė Janavičiūtė
Specialistė 236 4881


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia Flash, Windows SharePoint Services programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, visuomenės informavimą, reikalavimus valstybės institucijų interneto svetainėms;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti teikiamos informacijos efektyvumą, tvarko, atnaujina ir tobulina departamento interneto svetainės ir Oficialiosios statistikos portalo turinį;
 • siekdamas užtikrinti departamento vidaus komunikaciją, atlieka nuolatinę departamento intraneto priežiūrą, sistemina, skelbia ir atnaujina informaciją, konsultuoja ir moko departamento darbuotojus naudotis intranetu, sistemina bei koduoja intranete skelbiamus teisės aktus;
 • siekdamas užtikrinti statistinio raštingumo ugdymo priemonių įgyvendinimą, vykdo Lietuvos statistikos departamento interneto svetainių ir Oficialiosios statistikos portalo apipavidalinimo, informacijos vizualizavimo, statistinio raštingumo ugdymo priemonių dizaino ir maketavimo darbus;
 • siekdamas perimti gerąją patirtį, renka, analizuoja kitų šalių statistikos tarnybų darbo patirtį interneto, intraneto tvarkymo, informacijos vizualizavimo srityse;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Raimonda Keburė
Vyriausioji specialistė 236 4855


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos statistikos departamento veiklą, oficialiąją statistiką, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Eurostato vaidmeniu, jo pagrindinėmis funkcijomis, duomenų sklaidos politika ir paslaugomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo statistinės ir departamento veiklos informacijos sklaidą socialiniuose ir kituose tinkluose, veda įstaigos tinklaraštį, kuria tekstus veiklos, proginėms ir kt. publikacijoms;
 • deda terminijos komisijos apsvarstytus terminų straipsnius į Lietuvos Respublikos terminų banko vidinę duomenų bazę, užtikrina parengtų terminų straipsnių derinimą su VLKK ir paskelbimą Lietuvos Respublikos terminų banke, tvarko ir atnaujina elektroninį statistikos terminų žodyną;
 • naujina ir skelbia Oficialiosios statistikos portale statistinių rodiklių metainformacijos aprašus;
 • atsižvelgdamas į jų poreikius, organizuoja ir koordinuoja statistinės informacijos sklaidą tikslinėms vartotojų grupėms;
 • organizuoja renginius, rengia statistinio raštingumo ugdymo priemones, informuoja apie departamento veiklą ir tikslus, konsultuoja vartotojus statistinės informacijos paieškos klausimais;
 • organizuoja ir (ar) koordinuoja departamento vykdomų projektų, renginių ir pan. viešinimo kampanijas arba priemones;
 • skleidžia informaciją apie Europos statistiką departamento organizuojamuose renginiuose ar susitikimuose su vartotojais ar kitomis formomis, prižiūri, tobulina ir plečia Eurostato gido svetainę;
 • stebi statistinės informacijos sklaidą pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse ir informuoja apie rastas klaidas, rengia metinę citavimo atvejų analizę ir teikia siūlymus dėl statistinės informacijos sklaidos efektyvumo didinimo;
 • pavaduoja specialistą (kalbos tvarkytoją) jo nesant;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Sistemingai ir proaktyviai ugdyti vartotojų raštingumą.

2. Puoselėti gerą institucijos įvaizdį ir reputaciją.

3. Organizuoti ne mažiau kaip 2 renginius statistikos informacijos centre.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ana Gricevič
Vyriausioji specialistė 236 1423


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, turėti programavimo SQL pagrindus;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka RDB plėtros, atnaujinimo ir palaikymo darbus;
 • rengia statistinės informacijos skelbimo kalendorius, stebi ir užtikrina statistinės informacijos pateikimą RDB laiku ir kokybiškai;
 • rengia ir atnaujina veiklos kokybės rodiklius, vykdo duomenų bazėje skelbiamos informacijos apskaitą;
 • formuoja ir tobulina RDB struktūrą, klasfikatorius ir pan. bei teikia siūlymus dėl bazės funkcionalumo tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • konsultuoja RDB ir kitų Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų naudojimo klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atnaujintos teminės statistikos skiltys Pagrindiniai Lietuvos rodikliai ir Lietuvos žmonės. Automatizuotas statistinės informacijos pateikimas teminėms lentelėms.

2. RDB paskelbta bent 10 statistinių rodiklių regioniniu lygmeniu.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Niolita Stepkovičienė
Vyresnioji specialistė 236 4602


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, nacionaliniais ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą rengiant oficialiąją statistiką:
  • organizuoja ir koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos ir metainformacijos skelbimą OSP;
  • rengia kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos teikimo Rodiklių duomenų bazei šablonus;
  • rengia metinį kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos atnaujinimo ir plėtros kalendorių ir stebi, kad jame numatyta statistinė informacija būtų paskelbta laiku;
  • užtikrina grįžtamąjį ryšį, konsultuoja, moko kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų atsakingus darbuotojus pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos sklaidos klausimais;
  • stebi kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pagal Oficialiosios statistikos darbų programos I dalį parengtos statistinės informacijos naudojamumo OSP rodiklius ir teikia siūlymus dėl šios informacijos sklaidos gerinimo.
 • Atlieka Rodiklių duomenų bazėje paskelbtos statistinės informacijos palaikymo, atnaujinimo ir plėtros darbus.
 • Konsultuoja ir moko statistikos vartotojus naudotis Rodiklių duomenų baze.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Plėsti Rodiklių duomenų bazę kitų oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų rengiamais statistiniais rodikliais.

2. Užtikrinti efektyvią grįžtamąją komunikaciją su kitomis oficialiąja statistiką tvarkančiomis valstybės institucijomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Mikalopienė
Specialistė 236 4843


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Rengia informaciją pagal vartotojų užklausas (telefonu, faksu, paštu ir el. paštu).
 • Rengia Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) ir kitų (įskaitant mokslo) institucijų sutartis dėl duomenų teikimo bei organizuoja parengtos informacijos pateikimą.
 • Renka ir perduoda informaciją tarptautiniams klausimynams.
 • Rengia gautų užklausų ketvirtines ir metines ataskaitas.
 • Konsultuoja vartotojus statistinės informacijos paieškos klausimais.
 • Atnaujina e. bibliotekos modulį Oficialiosios statistikos portale.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Gabija Jurcevičiūtė
Tarnautoja 236 4727


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti profesinę multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, turėti grafinio dizaino, piešimo, vaizdo ir garso technologijų pagrindus.
 • Išmanyti dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, strateginiais tikslais, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja rengiant, apdoroja ir rengia vizualinę medžiagą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) reprezentaciniams ir statistikos leidiniams, Oficialiosios statistikos portalui, infografikams ir kt.
 • Dalyvauja rengiant, apdoroja ir rengia departamento teikiamų paslaugų ir produktų reklaminę ir (ar) mokomąją medžiagą.
 • Sudaro ir tvarko departamento nuotraukų fondą.
 • Dalyvauja darbo grupių veikloje ir teikia siūlymus pagal kompetenciją.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aina Ieva Černiauskienė
Tarnautoja 236 4604


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne mažesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Photoshop, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw, ABBYY Form Designer programine įranga.
 • Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Maketuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) elektroninius ir spausdintinus leidinius, atlieka jų techninį redagavimą ir parengia juos spaudai.
 • Maketuoja statistinių ataskaitų blankus, anketas, klausimynus (įskaitant elektroninius) ir atlieka jų techninį redagavimą.
 • Maketuoja grafikus, infografikus, iliustracijas, pateiktis (pranešimus) ir atlieka jų techninį redagavimą.
 • Spausdina maketuotų darbų kontrolinius atspaudus, ruošia maketuotus darbus *.pdf formatu, atlieka skenavimo darbus.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Birutė Galdikaitė
Specialistė 236 4948


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne mažesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu).
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo taip pat tvarkymo ir apskaitos  taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Maketuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) elektroninius ir spausdintinus leidinius, atlieka jų techninį redagavimą ir parengia juos spaudai.
 • Maketuoja statistinių ataskaitų blankus, anketas, klausimynus (įskaitant elektroninius) ir atlieka jų techninį redagavimą.
 • Maketuoja grafikus, infografikus, iliustracijas, pateiktis (pranešimus) ir atlieka jų techninį redagavimą.
 • Spausdina maketuotų darbų kontrolinius atspaudus, ruošia maketuotus darbus *.pdf formatu, atlieka skenavimo darbus.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jolita Lisauskaitė
Vyriausioji specialistė 236 4727


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais regioninę statistiką, regioninės politikos formavimą, kryptis ir įgyvendinimą.
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • koordinuoja ir įgyvendina Europos Komisijos inicijuojamus regioninės ir miestų statistikos projektus, rengia ir teikia statistinę informaciją regioniniu lygmeniu bei informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos teritorinių vienetų pasikeitimus Europos Komisijai (Eurostatui), kitoms tarptautinėms organizacijoms, koordinuoja teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) taikymą Lietuvoje;
 • konsultuoja regioninės statistikos klausimais, rengia pasiūlymus dėl regioninės statistikos sistemos plėtros, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ES teisės aktų priėmimo ir įgyvendinimo pagal kompetenciją;
 • dalyvauja leidžiant regioninės statistikos publikacijas, teikia pasiūlymus dėl Rodiklių duomenų bazės plėtros ir atnaujinimo, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis regioninės statistikos plėtros klausimais;
 • koordinuoja darnaus vystymosi rodiklių rengimą, publikavimą ir perdavimą tarptautinėms organizacijoms;
 • dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Siekiant rengti vartotojo poreikiais grįstą oficialiąją statistiką, plėtoti regioninę statistiką.

2. Siekiant rengti vartotojo poreikiais grįstą oficialiąją statistiką, plėsti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti reikalingų statistinių rodiklių, skelbiamų OSP, skaičių bei koordinuoti šių rodiklių rengimą ir skelbimą OSP.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jana Vanagė
Vyriausioji specialistė 236 4986


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo su geografinėmis informacinėmis sistemomis (toliau – GIS) patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, ArcView, ArcINFO, MO Internet Map Server, ESRI Arc-Gis paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, nacionaliniais ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, įskaitant jos rengimą regioniniu lygmeniu, regioninės politikos kryptimis;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir skleidžia statistinę informaciją apie šalies ekonominę, demografinę, socialinę raidą GIS priemonėmis;
 • dalyvauja įgyvendinant regioninės ir miestų statistikos projektus, rengia žemėlapių atlasus, teminius žemėlapius Oficialiosios statistikos portalui ir įvairioms statistikos publikacijoms;
 • konsultuoja vartotojus apie GIS priemonių taikymą statistinei informacijai skelbti ir analizuoti;
 • bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis, užsienio šalių statistikos tarnybomis, kitomis institucijomis statistinės informacijos rengimo ir teikimo teminiuose žemėlapiuose klausimais;
 • įgyvendindamas INSPIRE direktyvos nuostatas, rengia ir teikia į Lietuvos erdvinės informacijos portalą statistinę informaciją bei metaduomenis;
 • nagrinėja ir kaupia kitų šalių darbo su GIS patirtį, tobulina ir plečia žinias savo veiklos srityje;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos statistikos departamentui (toliau – departamentas), dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Plėtojant regioninę statistiką, sukurti viešąją prieigą prie darnaus vystymosi rodiklių.

2. Šviečiant visuomenę statistikos klausimais, parengti mokomąją GIS naudojimo medžiagą moksleiviams ir pedagogams.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Gytis Straševičius
Vyriausiasis specialistas 236 4812


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (įgudusio vartotojo C1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, taip pat atviro kodo turinio valdymo platformomis (pvz., LIFERAY);
 • mokėti kurti ir valdyti organizacijų profilius socialiniuose tinkluose (pvz., instagram, facebook, twitter);
 • būti susipažinęs su Eurostato duomenų baze ir Rodiklių duomenų baze Oficialiosios statistikos portale;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja organizuojant ir vykdant statistinės ir departamento veiklos informacijos sklaidą socialiniuose ir kituose tinkluose, leidiniuose, infografikuose ir kt., vedant įstaigos tinklaraštį;
 • teikia informaciją vartotojams, konsultuoja juos statistinės informacijos paieškos klausimais;
 • dalyvauja rengiant mokymus ir kitus renginius įvairioms vartotojų grupėms, supažindina vartotojus su departamento veikla, teikiamomis paslaugomis, prisideda organizuojant statistinio raštingumo ir įvaizdžio gerinimo renginius;
 • analizuoja statistinės informacijos naudojamumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl leidinių ir statistinės informacijos turinio, tekstų, vizualinės medžiagos, taip pat sklaidos būdų gerinimo ir statistikos populiarinimo;
 • dalyvauja rengiant, apdorojant departamento teikiamų paslaugų ir produktų reklaminę ir (ar) mokomąją medžiagą;
 • renka, analizuoja kitų šalių statistikos tarnybų darbo patirtį interneto, statistikos duomenų bazių, informacijos vizualizavimo srityse ir teikia siūlymus Lietuvos statistikos departamento rengiamos informacijos sklaidai ir komunikacijai tobulinti;
 • užtikrina džentelmeniško susitarimo dėl Europos statistikos duomenų konsultanto (ESDS) tarnybos įsipareigojimų vydymą, atsako į užklausas dėl Europos statistikos, skleidžia informaciją apie Europos statistiką departamento organizuojamuose renginiuose ar susitikimuose su vartotojais ar kitomis formomis, prižiūri, tobulina ir plečia Eurostato gido svetainę;
 • atstovauja departamentui Eurostato ir kitų tartautinių organizacijų priemonėse pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Sistemingai ir proaktyviai ugdyti vartotojų raštingumą.

2. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, statistinę informaciją skelbti suprantamiau ir vizualiau.

3. Populiarinti Europos statistiką ir didinti jos naudojamumą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Indrė Jurgilė
Vyriausioji specialistė 236 4642


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja Lietuvos statistikos metraščio ir kitų statistikos leidinių rengimą, dalyvauja rengiant departamento reprezentacinius leidinius, prireikus pats rengia medžiagą leidiniams;
 • analizuoja leidinių ir kitokios statistinės informacijos naudojamumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl leidinių ir statistinės informacijos turinio, tekstų, vizualinės medžiagos, taip pat sklaidos būdų gerinimo ir statistikos populiarinimo;
 • dalyvauja atliekant vartotojų nuomonių tyrimus, analizuoja vartotojų poreikius ir teikia siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti;
 • konsultuoja vartotojus statistinės informacijos paieškos klausimais, prireikus teikia komentarus dėl statistinės informacijos žiniasklaidos priemonėms, socialiniuose tinkluose ir kt.;
 • prisideda organizuojant statistinio raštingumo renginius;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui, dalyvauja ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengiant vartotojo poreikiais grįstą oficialiąją statistiką, organizuoti ir koordinuoti e. leidinių leidybą.

2. Skelbti aktualią statistinę informaciją vizualiomis, vartotojui patogiomis formomis.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)