Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Daiva Marcinkevičienė
Skyriaus vedėja 236 4912


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus veiklos planus ir strategiją, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų darbus, kontroliuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti skyriaus nuostatuose nustatytų funkcijų bei uždavinių tinkamą vykdymą;
 • įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, kultūros ir kitą skyriuje rengiamą statistiką, organizuoja ir koordinuoja šalies ir ES teisės aktų įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, vadovaujasi šalies ir ES teisės aktų, Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimais, įgyvendina naujus ES teisės aktų reikalavimus, nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje;
 • organizuoja ir koordinuoja informacinių pranešimų ir statistinės informacijos rengimą, analizuoja statistinę informaciją, dalyvauja rengiant bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamento) leidinius, teikia informaciją vartotojams;
 • atstovauja departamentui ir dalyvauja departamento, tarpinstitucinių, Eurostato, Europos Komisijos ir Europos Tarybos darbo grupėse pagal savo kompetenciją, koordinuoja ryšius su kitomis valstybės institucijomis, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • rengia informaciją, analitinę medžiagą generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei pagal kompetenciją;
 • rūpinasi palankaus mikroklimato skyriuje kūrimu ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimu, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos kėlimo;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti priemonių, numatytų Oficialiosios statistikos programos I dalyje, įvykdymą laiku, kokybiškos statistinės informacijos parengimą skelbti, metodiškai vadovauti skyriuje atliekamiems tyrimams.

2. Atsižvelgiant į statistinės informacijos vartotojų poreikius ir įvertinus galimybes, trumpinti statistinių rodiklių skelbimo OSP terminus, suplanuoti RDB plėtrą, papildant skyriaus atliekamų tyrimų informacija. Gerinti skyriaus atliekamų statistinių tyrimų ir statistinės informacijos kokybę.

3. Organizuoti ir koordinuoti statistinių tyrimų, kuriuos reglamentuoja ES teisės aktai atlikimą ir statistinės informacijos parengimą ir pateikimą Eurostatui, EBPO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Sigita Mačiuikienė
Patarėja 236 4714

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office, SAS programiniais paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir strategiją, teikia siūlymus dėl darbų organizavimo, kontroliuoja projektų vykdymą ir dalyvauja juose, atlieka naujų teisės aktų dalykinę ekspertizę, pagal kompetenciją rengia pozicijas dėl naujų teisės aktų;
 • įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos statistiką, organizuoja statistinių tyrimų ir administracinių duomenų gavimą, rengia statistinę informaciją apie sveikatos priežiūros išlaidas ir finansavimą, rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai;
 • siekdamas užtikrinti statistinių duomenų parengimą Eurostato ir EBPO perkamosios galios paritetų programai, organizuoja ir koordinuoja stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vidutines ligų gydymo kainos trukmės duomenų gavimą ir statistinės informacijos parengimą;
 • rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos;
 • atstovauti departamentui ir dalyvauja Eurostato ir Europos Tarybos, tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje, dalyvauja posėdžiuose, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją;
 • rengia ir tobulina metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja respondentus bei administracinių duomenų teikėjus pagal kompetenciją;
 • nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos tarnybų darbo patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos apie sveikatos priežiūros išlaidas ir pajamas parengimą ir pateikimą Eurostatui, EBPO ir PSO nustatytais terminais.

2. Organizuoti pasirengimo darbus atlikti Smurto lyties pagrindu tyrimą. Parengti ir pateikti paraišką Europos Komisijos subsidijai gauti ES Smurto lyties pagrindu statistiniam tyrimui atlikti.

3. Parengti 2019 m. išankstinę sveikatos priežiūros pajamų ir išlaidų statistinę informaciją ir paskelbti ją OSP nustatytais terminais.

4. Parengti statistinę informaciją apie 2019 m. valdžios sektoriaus išlaidas būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai ir pateikti ją Sveikatos apsaugos ministerijai.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Salvinija Chomičienė
Vyriausioji specialistė 236 4981

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo ir švietimo finansų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendinant šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šveitimo finansų statistiką, organizuoja ir atlieka švietimo įstaigų lėšų, pajamų ir išlaidų statistinius tyrimus, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams;
 • rengia švietimo įstaigų lėšų, pajamų ir išlaidų statistinių tyrimų metodikas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas respondentams, duomenų parengimo skyriams pagal kompetenciją;
 • įgyvendinant ES teisės aktus dėl šveitimo finansų statistikos, organizuoja administracinių duomenų gavimą, atlieka skaičiavimus, analizuoja švietimo finansinių rodiklių suderinamumą, rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus išlaidas švietimui;
 • atlieka švietimo finansinių rodiklių skaičiavimus pagal bendrą tarptautinę Eurostato, EBPO ir UNESCO UIS metodiką, analizuoja duomenų kokybę, parengia ir pateikia duomenų masyvus Eurostatui, rengia duomenų kokybės ataskaitas ir metainformaciją;
 • įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius suaugusiųjų švietimo statistiką, organizuoja ir koordinuoja dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tyrimo atlikimą ir statistinės informacijos parengimą vartotojams;
 • rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos;
 • dalyvauja tarptautinėse ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, projektuose, seminaruose, atlieka projektuose numatytas užduotis, teikia pastabas ir siūlymus EBPO, Eurostato ir kitų Europos Komisijos institucijų parengtiems statistinių publikacijų projektams pagal kompetenciją;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi statistinių tyrimų ir darbų organizavimo bei metodologijos srityje, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Išnagrinėti siūlymus taikyti suderintą tarp šalių UOE metodiką skaičiuojant švietimo finansų rodiklius, atlikti bandomuosius skaičiavimus ir pateikti informaciją apie šalies švietimo įstaigų finansavimą Eurostatui ir EBPO.  

2. Atnaujinti Švietimo įstaigų finansų statistinio tyrimo metodiką. Parengti švietimo įstaigų finansų statistinių tyrimų (statistinės ataskaitos ŠVF-01, ŠVF-03, ŠVF-02) duomenų rinkimo priemones.

3. Atlikti parengiamuosius darbus Dirbančių asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistiniam tyrimui (statistinė ataskaita MVG-02) atlikti. Pagal EK teisės aktų reikalavimus ir Eurostato metodinėmis rekomendacijomis, atnaujinti ataskaitos MVG-02 formuliarą, metodinius paaiškinimus ir parengti tyrimo imties planą.

4. Atlikti švietimo įstaigų finansų statistinių tyrimų pirminių ir suvestinių duomenų kokybės analizę. Parengti statistinę informaciją ir paskelbti OSP, sutrumpinant statistinės informacijos paskelbimo laiką. Parengti statistinę informaciją apie aukštųjų mokyklų finansus Europos aukštojo mokslo registrui ir pateikti juos nustatytais terminais.  

5. Parengti šalies švietimo įstaigų finansų statistinius duomenis (UOE Finance lentelės) pagal harmonizuotą UOE metodiką, duomenų kokybės ataskaitą ir nustatytais terminais pateikti Eurostatui ir EBPO. Revizuoti UOE Finance duomenis ir pateikti patvirtinimą EBPO.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Loreta Rakutienė
Vyresnioji specialistė 236 4754


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendinant šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos statistiką, organizuoja ir atlieka socialinių paslaugų statistinį tyrimą, formuoja suvestinę statistinę informaciją, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams;
 • rengia statistinių tyrimų metodikas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas respondentams, duomenų parengimo skyriams pagal kompetenciją;
 • įgyvendinant ES teisės aktus reglamentuojančius pensijų gavėjų statistiką, organizuoja administracinių duomenų gavimą iš kitų institucijų ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių, skaičiuoja, apibendrina ir rengia statistinę informaciją, pagal kompetenciją rengia informaciją ES institucijų pareigūnų pensijų programos statistiniam įvertinimui;
 • rengia statistinę informaciją apie socialinę apsaugą, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia statistinių tyrimų duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją, rengia ir dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją skelbti Oficialiosios statistikos portale;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal kompetenciją;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi statistinių tyrimų ir darbų organizavimo bei metodologijos srityje, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti praktikoje;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti statistinę informaciją ir metainformaciją apie pensijų gavėjų skaičių ir paskelbti ją OSP, statistiniuose leidiniuose, parengti informacinį pranešimą, pateikti statistinę informaciją Eurostatui. Parengti ir paskelbti naujus statistinius rodiklius pagal RDB plėtros 2020 m. kalendorių.

2. Parengti statistinę informaciją ir metainformaciją apie socialinių išmokų gavėjų skaičių bei išlaidas pagal išmokų rūšis ir paskelbti ją OSP, statistiniuose leidiniuose, nustatytais terminais.

3. Atlikti socialinių paslaugų tyrimą, jo rezultatus paskelbti OSP ir statistiniuose leidiniuose, parengti informacinį pranešimą ir metainformaciją, sistemoje e. statistika respondentams parengti lyginamąją statistiką. Atnaujinti Socialinių paslaugų tyrimo metodiką, parengti naujus rodiklius pagal 2020 m. RDB plėtros kalendorių.

4. Parengti statistinę informaciją apie vaikų socialinę apsaugą ir paskelbti ją OSP.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Justina Stefanovičienė
Vyresnioji specialistė 236 1439

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendinant ES teisės aktus dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS), organizuoja duomenų ir metainformacijos iš kitų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių, ministerijų ir kitų institucijų gavimą, atlieka skaičiavimus, apibendrina ir parengia vartotojams statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas;
 • įgyvendinant ES teisės aktus dėl grynųjų socialinių išmokų modulio, organizuoja duomenų ir metainformacijos iš kitų departamento skyrių, ministerijų ir kitų institucijų gavimą, atlieka skaičiavimus ir parengia vartotojams statistinę informaciją apie grynąsias (neto) socialines išmokas;
 • rengia metainformaciją apie socialinės apsaugos sistemą, nuolat nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus bei Vyriausybės nutarimus socialinės apsaugos srityje ir aktualizuoja socialinės apsaugos kokybinę informaciją;
 • rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją;
 • rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, rengia ir dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos;
 • atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;
 • nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos tarnybų darbo patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti 2018 m. statistinius duomenis apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas pagal ESSPROS metodiką ir EK teisės aktų reikalavimus ir nustatytais terminais pateikti Eurostatui. Parengti išankstinę 2019 m. statistinę informaciją apie socialinės apsaugos pajamas ir išlaidas ir metainformaciją, ir paskelbti ją OSP pagal nustatytus terminus.

2. Parengti 2018 m. grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų statistinius rodiklius ir pateikti Eurostatui bei paskelbti OSP pagal nustatytus terminus.

3. Atnaujinti Socialinės apsaugos pajamų ir išlaidų skaičiavimo ir Grynųjų (neto) socialinės apsaugos išmokų skaičiavimo metodikas.

4. Įgyvendinant projekto „Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) duomenų rinkimo plėtra (sąsajos su nacionalinėmis sąskaitomis), 2019 metai“ (Nr. 832665-2018-LT-ESSPROS/STAT-16 (2019) darbus, parengti galutinę metodinę ataskaitą ir pateikti nustatytais terminais.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aušrelė Gruštienė
Vyresnioji specialistė 236 1418

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendinant šalies ir ES teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos ir sveikatos bei saugos darbe statistiką, organizuoja ir koordinuoja nefinansinių sveikatos, sveikatos ir saugos darbe statistinių rodiklių iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir administracinių duomenų gavimą, jų apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą;
 • įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas statistikai ir ES teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų statistiką, rengia statistinę informaciją vartotojams, koordinuoja kitų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių atliekamų statistinių tyrimų (modulių) apie neįgaliuosius apibendrinimą ir paskelbimą Oficialiosios statistikos portale;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl statistikos apie alkoholio ir tabako vartojimą bei padarinius, vaikus įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja šios statistinės informacijos iš departamento skyrių, ministerijų ir institucijų gavimą, apibendrinimą ir statistinės informacijos rengimą;
 • rengia statistinių tyrimų metodikas, analizuoja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, konsultuoja administracinių duomenų teikėjus pagal kompetenciją;
 • rengia informacinius pranešimus, statistinę informaciją, metainformaciją, rengia ir dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, teikia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos;
 • atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;
 • nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos srityje, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos tarnybų darbo patirtimi, įgytas žinias taiko darbe;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti sveikatos ir saugos darbe statistinius rodiklius ir paskelbti juos Oficialiosios statistikos portale ir pateikti Tarptautinei darbo organizacijai pagal numatytus terminus.

2. Koordinuoti nefinansinių sveikatos priežiūros ir žmonių su negalia statistikos rengimą, parengti statistinę informaciją apie asmenis su negalia ir paskelbti juos OSP, sutrumpinant informacijos paskelbimo laiką, statistiniuose leidiniuose – pagal nustatytus terminus.

3. Organizuoti statistinės informacijos apie alkoholio ir tabako vartojimą bei jo padarinius gavimą laiku, parengti informacinį pranešimą, statistinių duomenų masyvus ir paskelbti statistinę informaciją OSP pagal Oficialiosios statistikos portalo 2020 m. kalendorių.

4. Parengti statistinę informaciją apie vaikus pagal vaikų rodiklių sąrašą ir paskelbti ją OSP pagal nustatytus terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Juras Naudžius
Vyriausiasis specialistas 236 4738

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbi Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros ir švietimo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendinant šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, teatrų, koncertinių organizacijų, kultūros centrų, kino, radijo ir televizijos, valstybinių archyvų, kultūros paveldo), spaudos ir sporto statistiką, atlieka statistinius tyrimus, atlieka gautų rezultatų analizę, rengia statistinę informaciją vartotojams;
 • rengia statistinių tyrimų metodikas, klausimynų projektus, nagrinėja administracinių duomenų panaudojimo statistikai rengti galimybes, diegia nacionalinių ir tarptautinių klasifikacijų standartus, ES kultūros ir švietimo statistikos metodines rekomendacijas ir ES šalių gerąją patirtį, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas duomenų parengimo skyriams ir respondentams pagal kompetenciją;
 • rengia kultūros palydovines sąskaitas siekdamas tinkamai įvertinti kultūros ekonominę veiklą makroekonominiu lygiu;
 • siekdamas užtikrinti kultūros palydovinių sąskaitų statistinių duomenų patikimumą ir išsamumą, vertina potencialius jų šaltinius, organizuoja reikalingų statistinių duomenų gavimą iš kitų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių bei šalies institucijų, atlieka skaičiavimus ir parengia vartotojams statistinę informaciją;
 • rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, analitinę medžiagą, rengia ir dalyvauja rengiant departamento statistikos leidinius, rengia statistinę informaciją vartotojams ir konsultuoja juos;
 • rengia metainformaciją, atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybės analizę ir rengia duomenų kokybės ataskaitas;
 • atstovauja departamentui ir pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstitucinėse ir Eurostato darbo grupėse, tarptautinių organizacijų, kitų institucijų projektuose, departamento darbo grupių ir komisijų veikloje bei projektuose;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti kultūros sektoriaus pagrindinių ekonominių rodiklių skaičiavimus, išanalizuoti gautus rezultatus ir paskelbti statistinę informaciją OSP, sutrumpinant statistinės informacijos paskelbimo laiką.

2. Atlikti radijo ir televizijos, nevalstybinių teatrų ir kino teatrų statistinius tyrimus, parengti šių tyrimų statistinę informaciją, metainformaciją ir paskelbti ją Oficialiosios statistikos portale. Organizuoti statistinių duomenų gavimą iš administracinių šaltinių apie kitas kultūros įstaigas, sporto organizacijas, parengti ir paskelbti kultūros statistinius rodiklius Oficialiosios statistikos portale, statistiniuose leidiniuose nustatytais terminais.

3. Parengti statistinę informaciją apie vaikų ikimokyklinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą, mokinių profesinį mokymą ir paskelbti ją statistiniuose leidiniuose, Oficialiosios statistikos portale, sutrumpinant statistinės informacijos paskelbimo laiką.

4. Atnaujinti Kultūros įstaigų statistinio tyrimo metodiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)