Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Statistikos plėtros skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Tomas Rudys
Skyriaus vedėjas 236 4632


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba duomenų analizės srityje, būti susipažinęs su didžiųjų duomenų sąvoka;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Visual Basic, R, SAS, Python, Scala ar pan.) statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus darbą, užtikrina jo efektyvumą, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu, specialistų parinkimu ir ugdymu;
 • analizuoja naujus duomenų šaltinius ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas)  galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 • analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 • bendradarbiauja su privačiomis ir valstybinėmis įstaigomis dėl duomenų gavimo ir jų panaudojimo statistikai rengti;
 • rengia duomenų teikimo sutartis su didžiųjų duomenų valdytojais ir derina jų gavimą laiku;
 • dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;
 • teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente;
 • plėtoja departamento SDMX duomenų sklaidos sistemą ir Metaduomenų aprašų saugyklą;
 • analizuoja ir identifikuoja statistikos sritis, kuriose reikalinga detalesnė statistinė informacija, naudoja papildomą informaciją ir tobulina statistinių tyrimų metodikas taikydamas mažų sričių vertinimo metodus;
 • bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį;
 • atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose ir pan. pagal skyriaus kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti ir plėtoti alternatyvių duomenų šaltinių ir didžiųjų duomenų taikymą rengiant oficialiąją ar eksperimentinę statistiką, analizuoti naujus metodus, IT priemones duomenims apdoroti. Plėtoti R statistinės sistemos ir programavimo kalbos taikymą Lietuvos statistikos departamente.

2. Užtikrinti darbų organizavimą, priežiūrą ir įgyvendinimą (pagal priskirtas užduotis) vykdant ES finansuojamus statistikos projektus.

3. Parengti eksperimentinius skurdo rizikos rodiklius pagal amžiaus grupes.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jan Golubovič
Patarėjas 236 4966


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server) bei su programinės įrangos paketais (Oracle Developer, Oracle Designer, Java) statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 • bendradarbiauja su privačiomis ir valstybinėmis įstaigomis dėl duomenų gavimo ir jų panaudojimo statistikai rengti;
 • dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;
 • teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente;
 • plėtoja departamento SDMX duomenų sklaidos sistemą ir Metaduomenų aprašų saugyklą;
 • bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį;
 • atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose ir pan. pagal skyriaus kompetenciją;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Plėtoti alternatyvių duomenų šaltinių taikymą rengiant oficialiąją statistiką, analizuoti naujus metodus, IT priemones duomenims apdoroti.

2. Dalyvauti darbo grupėse: Laisvų darbo vietų skaičiavimas naudojantis alternatyviais duomenų šaltiniais, atlikti duomenų nuskaitymo algoritmų optimizavimą; Lietuvos statistikos departamento statistinės informacijos rengimo subprocesų pagal Bendrąjį statistinės veiklos procesų modelį remiantis Bendruoju statistinės informacijos modeliu aprašui parengti.

3. Parengti duomenis apie įmonių charakteristikas naudojant iš interneto nuskaiytus duomenis.

4. Užtikrinti darbų organizavimą, priežiūrą ir įgyvendinimą (pagal priskirtas užduotis) vykdant ES finansuojamus statistikos projektus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Žydrūnas Eisinas
Vyriausiasis specialistas 236 4735


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Visual Basic, R, Python, Scala ar pan.) statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 • dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;
 • teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente;
 • bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį;
 • atstovauja departamentui tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, tarptautiniuose ir šalies susitikimuose ir pan. pagal skyriaus kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pritaikyti tekstinių duomenų analizavimo algoritmus iš interneto nuskaitytiems duomenims apdoroti, juos apjungti ir parengti pirminę eksperimentinę laisvų darbo vietų statistiką.

2. Parengti iš interneto nuskaitytus duomenis apie įmonių charakteristikas.

3. Užtikrinti darbų organizavimą, priežiūrą ir įgyvendinimą (pagal priskirtas užduotis) vykdant ES finansuojamus statistikos projektus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Andrius Čiginas
Specialistas 236 4949


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį matematikos, ar statistikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (R, Python, Visual Basic, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo;
 • analizuoja naujus metodologinius, technologinius sprendimus ir jų naudojimo departamente galimybes, teikia siūlymus dėl jų diegimo;
 • teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių taikymo departamente;
 • bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje;
 • analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lukas Morozovas
Tarnautojas 236 4605


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo;
 • bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį eksperimentinės statistikos rengimo srityje;
 • analizuoja kitų institucijų ir privataus sektoriaus darbo su didžiaisiais duomenimis patirtį, teikia siūlymus dėl jos diegimo departamente;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)