Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Teisės skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Irida Žibūdienė
Skyriaus vedėja 236 4757


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, rengia skyrius darbo planus ir jų vykdymo ataskaitas, kontroliuoja skyriaus darbuotojų asmeninių metinės veiklos planų vykdymą, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, nuolat analizuoja teisės aktus susijusius su pareiginių funkcijų vykdymu, tobulina savo žinias darbinės veiklos srityje, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje, imasi priemonių skyriaus darbo efektyvumui didinti, rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, darbuotojų darbo sąlygų gerinimu;
 • organizuoja ir koordinuoja atstovavimą departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei su tuo susijusių teisinių, taip pat su departamento kompetencijai priskirtų administracinių  nusižengimų bylų nagrinėjimu susijusių dokumentų rengimą, bendradarbiavimą su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su statistika, norminių teisės aktų, susijusių su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis, perdavimą paskelbti departamento interneto svetainėje, dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su teise susiję klausimai;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų rengimą ir kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinės ekspertizės atlikimą ir pastabų pagal kompetenciją teikimą kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių projektų rengimą, kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinės ekspertizės atlikimą, pastabų pagal kompetenciją teikimą kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų teisinių išvadų, siūlymų rengimą, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių jų kompetencijai priskirtas funkcijas, konsultavimą teisės klausimais, įskaitant teisės klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu ir administracinių  nusižengimų protokolų surašymu už statistinių duomenų pateikimo tvarkos bei oficialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimus;
 • organizuoja ir koordinuoja departamento gaunamuose prašymuose, pranešimuose, skunduose ar kituose dokumentuose, priskirtuose skyriaus kompetencijai, nagrinėjimą, imasi priemonių, kad juose nurodyti teisiniai klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • koordinuoja departamente atliekamus viešuosius pirkimus, vykdo jų stebėseną ir kontrolę. Organizuoja departamento vidaus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, rengimą ir atnaujinimą, skyriaus kompetencijai priskirtų viešųjų pirkimų ir su jais susijusių dokumentų (viešojo pirkimo sąlygų, skelbimų, kvietimų, pranešimų, ataskaitų, sutarčių ir kt.) rengimą, kitų departamento administracijos padalinių parengtų viešųjų pirkimų dokumentų teisinę ekspertizę;
 • vykdo kitus departamento generalinio direktoriaus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuoti ir užtikrinti Skyriaus veiklos plano įgyvendinimą.

2. Organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių mažos vertės pirkimus, peržiūrą.

3. Vykdyti 2020 m. viešųjų pirkimų plano stebėseną ir kontrolę pagal gamybinio pasitartimo metu tvirtinamus grafikus.

4. Organizuoti priskirtų darbo grupių (komisijų) veiklą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laura Vilimė
Patarėja 236 4726


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams;
 • konsultuoja kitus departamento administracijos padalinius dėl teisės klausimų, susijusių su Lietuvos naryste ES ir atlieka jų parengtų su šiais klausimais susijusių dokumentų teisinę ekspertizę;
 • rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, įskaitant teisės klausimais, susijusiais su statistinių duomenų konfidencialumu;
 • atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais teisiniais klausimais, susijusiais su statistika;
 • nagrinėja departamento gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ar kitus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcija;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Siekiant užtikrinti Lietuvos statistikos departamentui keliamų uždavinių, susijusių su Lietuvos naryste ES, teisinį sprendimą, pagal kompetenciją teikti konsultacijas kitiems Lietuvos statistikos departamento administracijos padaliniams ir atlikti jų parengtų dokumentų teisinę ekspertizę, rengti išvadas teisiniais klausimais ir dokumentus.

2. Parengti LR oficialiosios statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo ir susijusių dokumentų projektus bei teikti ekspertinę pagalbą rengiant Lietuvos statistikos departamento nuostatų pakeitimo projektą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Neringa Paškevičienė
Vyriausioji specialistė 236 4661


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisykles ir kitus Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • tikrina ir vizuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) Viešųjų pirkimų plano ir keitimo procedūrų patikros lapus, pirkimų iniciatorių pateiktas mažos vertės pirkimų užduotis (paraiškas), išankstiniam patikrinimui pasirinktą pirkimo sutarties sudarymo patikros lapą, mažos vertės pirkimo dokumentus ir pirkimo pažymą, pirkimo iniciatorių užpildytus pirkimo sutarčių keitimo patikros lapus ir mažos vertės pirkimų sutartis;
 • analizuoja informaciją apie departamento vykdomus mažos vertės pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą, teikia departamento generaliniam direktoriui siūlymus kaip tobulinti departamento vykdomas mažos vertės pirkimų procedūras ir informaciją apie pastebėtus trūkumus;
 • rengia teisines išvadas dėl teisės klausimų, susijusių su darbo santykius ir valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu departamente, konsultuoja ir teikia siūlymus šiais klausimais Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriui, vykdo šio skyriaus parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų teisinę ekspertizę ir nustatyta tvarka juos vizuoja, nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus dėl minėtų klausimų; atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus;
 • konsultuoja darbo teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat konsultuoja teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu;
 • atlieka departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą, rengia  korupcijos prevencijos programos projektą, korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planą, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atlieka korupcijos prevencijos analizę ir departamento teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
 • padeda departamento vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas: vykdo deklaravimo administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK ir kontrolės funkcijas;
 • rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • bendradarbiauja su departamento ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, korupcijos prevencija ir kontrole, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės, skyriaus vedėjo bei Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rita Pelanienė
Vyriausioji specialistė 236 4759


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos (ES)  ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas ir kt.), įskaitant rengiamus CVP IS, organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – VPK) atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą CVP IS, dalyvauja departamento VPK darbe;
 • rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams;
 • rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, įskaitant teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais;
 • atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • rengia su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • nagrinėja departamento gaunamus prašymus, pranešimus, skundus, pretenzijas ar kitus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Peržiūrėti ir atnaujinti pavyzdines tarptautinio atviro ir suprastinto atviro konkursų sąlygas (pirkimams, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tiek pagal kainą, tiek pagal kainos ir kokybės santykį).

2. Parengti pagal užduotis (paraiškas) VPK atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus (sąlygas, skelbimus, kvietimus, ataskaitas ir kt.), pateikti juos derinti nustatyta tvarka ir terminais bei, patikslinus pagal gautas pastabas, – Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui arba VPK pirmininkui pasirašyti bei išsiųsti VPT ar kitiems subjektams pagal kompetenciją.

3. Parengti sutartis, užtikrinančias Lietuvos statistikos departamento reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vitalija Šiškina
Vyriausioji specialistė 236 1436


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti ir gebėti juos taikyti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su statistika;
 • rengia su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu susijusius dokumentus, konsultuoja teisės klausimais, susijusiais su administracinių nusižengimų protokolų surašymu už statistinių duomenų pateikimo tvarkos bei oficialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimus, atlieka Administracinių nusižengimų registro tvarkytojo funkcijas (administruoja registrą, teikia jam duomenis ir dokumentus, registruoja administracinius nusižengimus ir kt.);
 • rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas;
 • rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams;
 • nagrinėja departamento gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ar kitus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengti įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus bei atlikti kitų Lietuvos statistikos departamento administracijos padalinių parengtų įsakymų ir kitų teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikti pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams.

2. Peržiūrėti ir parengti siūlymus skyriaus vedėjui dėl Lietuvos statistikos departamento vidaus norminių teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos AN kodekso (toliau – LR ANK), pakeitimų (kartu parengti ir pateikti atitinkamus projektus), Skyriaus vedėjui pritarus, pateikti juos derinti nustatyta tvarka ir patikslinus pagal gautas pastabas – Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui parašui iki 2020 m. birželio 15 d.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Nemickienė
Vyresnioji specialistė 236 4739


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • išmanyti teisės teoriją, teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir kitus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reikalingus funkcijoms atlikti;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia viešųjų pirkimų ir su jais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo sąlygas, skelbimus, kvietimus, pranešimus, ataskaitas ir kt.), įskaitant rengiamus CVP IS, organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos atliekamų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalyvauja departamento Viešųjų pirkimų komisijos darbe;
 • rengia sutarčių projektus, atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų juridinių ir fizinių asmenų parengtiems sutarčių projektams, įskaitant sutarčių, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektams;
 • rengia teisines išvadas, siūlymus, konsultuoja teisės klausimais departamento darbuotojus, atliekančius jų kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat teisės klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais;
 • atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose institucijose bei rengia susijusius teisinius dokumentus, bendradarbiauja su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • rengia su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų projektus, kitus dokumentus ir atlieka kitų departamento administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų teisinę ekspertizę, pagal kompetenciją teikia pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, įskaitant teisės aktų projektams ir dokumentams, susijusiems su viešaisiais pirkimais;
 • nagrinėja departamento gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ar kitus dokumentus, priskirtus skyriaus kompetencijai, įskaitant susijusius su viešaisiais pirkimais, imasi priemonių, kad juose nurodyti klausimai būtų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti pagal užduotis (paraiškas) Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – VPK) atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus (sąlygas, skelbimus, raštus, ataskaitas), pateikti juos derinimui nustatyta tvarka ir terminais bei patikslinus pagal gautas pastabas – Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui arba VPK pirmininkui parašui bei išsiųsti VPT ar kitiems subjektams pagal kompetenciją.

2. Vykdyti viešuosius pirkimus (vykdytus VPK) laimėjusio dalyvio pasiūlymo ir sudarytos pirkimo sutarties paskelbimo CVP IS, viešinimo darbus.

3. Parengti su viešaisiais pirkimais susijusių įsakymų projektus, skyriaus vedėjui pritarus - pateikti juos derinti nustatyta tvarka ir patikslinus pagal gautas pastabas –  Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui pasirašyti.

4. Surašyti VPK posėdžių protokolus.

5. Parengti sutartis, užtikrinančias Lietuvos statistikos departamentui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)