Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Audrius Taraila
Skyriaus vedėjas 236 4616


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais transporto ir turizmo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, programomis, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia Oficialiąją statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, įskaitant skyriaus biudžeto planavimą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams, organizuoja skyriaus darbuotojų darbą, kontroliuoja darbų vykdymą, rengia statistinę informaciją vartotojams, pranešimus spaudai, analitinę medžiagą posėdžiams, vadovybei;
 • metodiškai vadovauja skyriaus darbams ir teikia metodinę pagalbą teritorinių Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, konsultuoja įmones ir organizacijas bei kitus respondentus skyriaus kompetencijos klausimais, dalyvauja, rengiant ir atnaujinant statistinių tyrimų metodikas, organizuoja naujų pažangių metodų diegimą, užtikrina kokybės vadybos sistemos nuostatų įgyvendinimą;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas, organizuoja transporto ir turizmo, statistikos rengimą, ir teikimą vartotojams;
 • taiko racionalias idėjas Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) praktikoje, nuolat nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus valstybinius teisės aktus, susijusius su skyriuje vykdomais projektais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Europos Bendrijos statistikos tarnyba (Eurostatu) ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais. Nagrinėja galimybes ir teikia siūlymus dėl naštos mažinimo respondentams bei administracinių duomenų panaudojimo plėtros statistikai rengti;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui Europos statistikos sistemoje, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, dalyvauja tarpinstituciniuose projektuose, užtikrina sutarčių su kitomis institucijomis vykdymą;
 • užtikrina departamentui pavestų funkcijų vykdymą, dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių veikloje, dalyvauja, rengiant departamento strateginius ir metinius veiklos planus bei jų vykdymo ataskaitas, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Laima Niaurienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja 236 4686


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais transporto ir turizmo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES istorija, programomis, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja, rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų darbą, kontroliuoja darbų vykdymą;
 • užtikrina geležinkelių, vidaus vandenų ir kelių transporto statistikos rengimą;
 • metodiškai vadovauja skyriaus darbams, teikia metodinę pagalbą teritorinių Duomenų parengimo skyrių darbuotojams, rengia ir atnaujina statistinių tyrimų metodikas, ataskaitų formas, organizuoja reikiamų duomenų gavimą iš kitų Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių ir administracinių šaltinių, padeda skyriaus vedėjui diegti pažangius statistinių tyrimų ir darbo organizavimo metodus;
 • rengia statistinę informaciją informaciniams pranešimams, leidiniams, rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei ir skyriams bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • nuolat nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus valstybinius norminius aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių vykdymą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su užsienio ekspertais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir kitų žinybų darbuotojais, vykdo savo srities sutarčių ir programų projektus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Einamaisiais metais įvykdyti strateginio ir metinio veiklos plano priemones, atlikti geležinkelių ir kelių transporto statistinius tyrimus ir pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams pagal 2020 m. OFSDP ir skyriaus planuose nurodytus terminus.

2. Trumpinti statistinės informacijos rengimo ir skelbimo laiką.

3. Plėtoti  keleivių vežimo geležinkelių transportu statistiką.

4. Kas ketvirtį rengti informacinį pranešimą „Krovinių vežimas“.

5. Per einamuosius metus parengti informaciją ir užpildyti metinį elektroninį klausimyną Common Questionnaire on Transport Statistics Eurostat/UNECE/ITF.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Živilė Sadauskaitė
Vyriausioji specialistė 236 4997


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar informatikos, ar vadybos  ir verslo administravimo, ar rekreacijos ir turizmo studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinius tyrimus, atnaujina statistinių tyrimų metodikas, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus, klausėjus ir respondentus savo darbo srities statistinių ataskaitų pildymo klausimais, analizuoja gautus statistinius duomenis ir rengia atvykstamojo turizmo ir įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinę informaciją;
 • analizuoja duomenų suderinamumą ir palyginamumą, palygina su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio duomenimis ir atitinkamais kitų statistinių tyrimų duomenimis, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metainformacijos aprašus, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 • rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;
 • dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, įvairiose darbo grupėse pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Einamaisiais metais atlikti  atvykstamojo turizmo tyrimą ir parengti statistinę informaciją vartotojams, užtikrinant duomenų patikimumą ir viešumą.

2. Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, 60 d. parengti Įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinę informaciją  RDB ir Lietuvos bankui.

3. Iki liepos 20 d. atvykstamojo turizmo tyrimo statistinę informaciją parengti Lietuvos bankui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Loreta Žalnierūnienė
Vyriausioji specialistė 236 4636


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa arba R paketu;
 • būti išklausęs imčių metodų kursą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo vietinio turizmo ir kaimo turizmo statistinius tyrimus, rengia kaimo turizmo tyrimo respondentų sąrašus, konsultuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių formuliarų pildymo klausimais, redaguoja ir analizuoja gautus duomenis bei rengia statistinę informaciją, naudodamas SAS ar R programinę įrangą;
 • redaguoja duomenis ir analizuoja suvestinės informacijos kokybę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis, rengia ir atnaujina rodiklių kokybės ataskaitas, statistinių tyrimų metodikas ir metainformacijos aprašus;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina naštos respondentams mažinimo priemonių įgyvendinimą;
 • formuoja vietinio turizmo mikroduomenų masyvus Eurostatui pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių diegimu ar atnaujinimu;
 • rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Einamaisiais metais atlikti vietinio ir kaimo turizmo statistinius tyrimus ir pateikti statistinę informaciją vartotojams, užtikrinant duomenų patikimumą ir viešumą.

2. Iki birželio 30 d. parengti ir pateikti  vietinio  turizmo statistinę informaciją Eurostatui pagal duomenų perdavimo terminus.

3. Parengti ir paskelbti vietinio ir kaimo turizmo statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje pagal duomenų skelbimo kalendorių.

4. Vietinio turizmo ketvirtinį informacinį pranešimą skelbti anksčiau.

5. Atnaujinti vietinio turizmo metainformacijos aprašą pagal informacijos skelbimo kalendorių.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Marija Gulbicka
Specialistė 236 4668


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat ES reglamentais, susijusiais su vidaus vandenų ir naftotiekio transporto bei kelių eismo įvykių statistika;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka vidaus vandenų ir transportavimo naftotiekiu, elektrinio transporto ir kelių eismo įvykių tyrimus, analizuoja neatitikčių ir įmonių neatsiskaitymo priežastis;
 • nustato duomenų klaidas, analizuoja jų priežastis, atlieka jų loginę kontrolę, informuoja respondentus dėl pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, lygina su kitų tinkamų šaltinių duomenimis;
 • dalyvauja rengiant vidaus vandenų, naftotiekio ir elektrinio transporto bei kelių eismo įvykių statistinę informaciją (pildo lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus, analizes). Pagal kompetenciją teikia informaciją vartotojams, atsako į vartotojų užklausas, rengia ir teikia suvestinius statistinius duomenis rodiklių duomenų bazei;
 • teikia metodologinę pagalbą, konsultuoja respondentus ir vartotojus;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, prisideda rengiant statistinių tyrimų metodikas, anketas ir kitus dokumentus;
 • rengia ir atnaujina vidaus vandenų, naftotiekio ir elektrinio transporto ataskaitų elektronines formas, padeda rengti nurodytų tyrimų programavimo darbų technines užduotis, formuoja atrinktų respondentų sąrašus;
 • dalyvauja tarpinstituciniuose seminaruose, pasitarimuose, konsultacijose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Kočergienė
Vyriausioji specialistė 236 4996


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa arba R paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais kelių krovininio transporto  statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka krovinių vežimo kelių transportu statistinį tyrimą, rengia ir atnaujina jo metodiką, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, tikslina ir rengia statistinio tyrimo formuliarą ir jo pildymo paaiškinimus, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių formuliarų pildymo klausimais, analizuoja gautus rezultatus, rengia statistinę informaciją naudodamas SAS ar R programinę įrangą;
 • užtikrina krovinių vežimo kelių transportu statistinių duomenų kokybę, atlieka statistinės informacijos analizę, aiškinasi duomenų klaidų ir nukrypimų priežastis, atnaujina statistinio tyrimo kokybės rodiklius ir metainformacijos aprašą, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 • teikia duomenis laiku Eurostatui , formuoja krovinių vežimo kelių transportu statistinių duomenų masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 • rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 • naudoja administracinius duomenų šaltinius ir rengia statistinę informaciją apie krovinių vežimus tranzitu per Lietuvą kelių transportu rodiklių duomenų bazėje;
 • dalyvauja projektuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis kelių krovininio transporto statistikos klausimais;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Per einamuosius 2020 metus atlikti krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinį tyrimą, statistinę informaciją apie krovinių vežimą kelių transportu parengti ir paskelbti pagal OFSDP nustatytus planus. Rengti ir teikti statistinę informaciją tarptautinėms organizacijoms.

2. Diegti programines priemones dėl krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo klausimyno pildymo ESTAG sistemoje.

3. Parengti turizmo sąskaitų rodiklius RDB pagal informacijos skelbimo kalendorių ir teikti informaciją vartotojams pagal užklausas.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Žan Šumel
Specialistas 236 4936


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (įskaitant Microsoft Access) ir Oracle programomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat ES reglamentais, reglamentuojančiais transporto priemonių statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • apdoroja, sistemina ir rengia kelių transporto priemonių mėnesinę, ketvirtinę ir metinę statistinę informaciją, naudodamas Microsoft Access bei Oracle programas;
 • dalyvauja, rengiant turizmo statistikos suvestinę informaciją;
 • naudodamas administracinius duomenų šaltinius, kas ketvirtį rengia atrinktų kelių krovininio transporto priemonių sąrašus;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei ir vartotojams pagal užklausas;
 • nustato pirminių duomenų klaidas, atlieka jų loginę kontrolę, užtikrina klaidų ištaisymą, lygina su ankstesnių periodų suvestiniais duomenimis;
 • nagrinėja ir kaupia pagal savo kompetenciją metodinę literatūrą, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje;
 • dalyvauja tarpinstituciniuose seminaruose, pasitarimuose, konsultacijose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Dovilė Razbadauskienė
Vyriausioji specialistė 236 4676


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais jūrų ir oro transporto statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka jūrų ir oro transporto statistikos tyrimus, rengia ir atnaujina tyrimų metodikas, rengia statistinių tyrimų formuliarus ir jų pildymo paaiškinimus, konsultuoja respondentus statistinių formuliarų pildymo klausimais, rengia technines užduotis statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai kurti;
 • atlieka duomenų kontrolę, tikrina rodiklių klasifikavimo nomenklatūrą, analizuoja statistinių duomenų kokybę, aiškinasi klaidų ir nukrypimų priežastis, rengia statistinę informaciją ir atnaujina metainformacijos aprašus;
 • laiku teikia duomenis Eurostatui, formuoja jūrų ir oro transporto statistikos duomenų masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;
 • rengia informacinius pranešimus ir statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei, tarptautinėms organizacijoms, valdžios ir valdymo institucijoms, departamento vadovybei, kitiems skyriams, teikia informaciją pagal individualias vartotojų užklausas;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;
 • Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, Lietuvos valstybės institucijų darbo grupėse;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atnaujinti ir pateikti įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugų, statistinio tyrimo metodiką metodinei komisijai.

2. Einamaisiais metais atlikti įmonių, teikiančių turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinį tyrimą ir pateikti statistinę informaciją Lietuvos bankui, vartotojams, užtikrinant duomenų patikimumą ir viešumą.

3. Einamaisiais metais atlikti oro, jūrų transporto statistinius tyrimus ir pateikti statistinę informaciją vartotojams, užtikrinant duomenų patikimumą ir viešumą.

4. Kas ketvirtį parengti ir išsiųsti jūrų ir oro transporto statistikos duomenis SDMX_ML formatu Eurostatui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Nijolė Voicechovskienė
Vyriausioji specialistė 236 1477


Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Einamaisiais metais atlikti atvykusių ir išvykusių asmenų srautų bei išvykstamojo turizmo tyrimus ir parengti statistinę informaciją vartotojams, užtikrinant duomenų patikimumą ir viešumą.

2. Parengti ir paskelbti atvykusių ir išvykusių asmenų srautų bei išvykstamojo turizmo statistinę informaciją RDB. 

3. Iki birželio 30 d. parengti ir pateikti išvykstamojo turizmo statistinę informaciją Eurostatui pagal duomenų perdavimo grafiką.

4. Liepos  mėn. parengti išvykstamojo turizmo tyrimo metinius duomenis Lietuvos bankui pagal sutarties reikalavimus (1 priedas).

5. Parengti techninę užduotį dėl vykdomo Klausėjų paslaugos, atlikti išvykstamojo turizmo tyrimą, pirkimo.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)