Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Vytautas Jurevičius
Skyriaus vedėjas 236 4690


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, darbo santykių reguliavimą, materialinį aprūpinimą bei nekilnojamojo turto eksploatavimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir planuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų oficialių dokumentų rengimą;
 • kontroliuoja, kaip naudojamas autotransportas, pildomi kelionės lapai;
 • sprendžia materialinio aprūpinimo klausimus;
 • esant tarnybinei būtinybei, vairuoja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) tarnybinius automobilius;
 • rengia infrastruktūros veikimui palaikyti reikalingų paslaugų sutarčių projektus;
 • nustato departamento ūkinėms reikmėms reikalingų paslaugų, prekių ir darbų poreikį viešiesiems pirkimams atlikti;
 • vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, atliekamus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) departamento Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje;
 • dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių veikloje pagal skyriaus kompetenciją;
 • nagrinėja įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Jurcevičienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja 236 4691


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus ir aprašus;
 • nagrinėja gautus dokumentus, rengia išvadas ir pasiūlymus;
 • rengia skyriaus kompetencijai priskirtus oficialius dokumentus;
 • rengia autotransporto kuro suvartojimo ir ridos mėnesines ataskaitas;
 • vykdo mažos vertės paslaugų pirkimus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje;
 • konsultuoja departamento darbuotojus dėl naudojimosi Viešųjų pirkimų vykdymo sistema;
 • teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl departamento darbuotojų tinkamų darbo sąlygų gerinimo, efektyvaus išteklių naudojimo;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus darbus, susijusius su skyriaus vedėjo funkcijomis;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Kazys Vaičiūnas
Specialistas 236 4600


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį techninį ar inžinerinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, statistikos įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais telefoninės, faksimilinės ryšių, vaizdo bei garso aparatūros naudojimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • užtikrina sklandų telefoninių bei faksimilinių ryšių darbą, prižiūri telefoninius tinklus ir faksimilinių ryšių aparatūrą, atlieka jų remontą pagal kompetenciją;
 • tvarko telefoninio ryšio dokumentaciją, koreguoja telefoninio ryšio linijų instaliacijos schemas;
 • užtikrina garso ir vaizdo sistemų sklandų darbą posėdžių metu;
 • atlieka skaitmeninės telefonų stoties priežiūrą ir jos programų korekcijas;
 • rengia pokalbių ataskaitas už praėjusį mėnesį ir jas teikia Lietuvos statistikos departamento vadovybei ir skyrių vedėjams;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus pagal kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edgaras Stravinskas
Specialistas 236 4473


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw programiniais paketais;
 • išmanyti skyriuje esančių įrenginių veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles, atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • spausdina skaitmeniniais ir daugiafunkciais spausdinimo įrenginiais, atlieka kopijavimo, skenavimo ir konvertavimo į PDF formatą darbus;
 • dirba su klijavimo, lapų parinkimo, segimo, spiralinio įrišimo, lankstymo įrenginiais ir popieriaus pjaustykle;
 • ruošia leidinius spaudai, klijuoti ir segti, spausdina leidinius, blankus, formuliarus, viršelius, plakatus, kontrolinį spaudos darbų egzempliorių ir pan., pagamintus spaudinius pakuoja ir gabena į sandėlį, raštinę;
 • ruošia įrenginius darbui: derina, nustato pjovimo, klijavimo, segimo, spausdinimo parametrus ir pan.;
 • prižiūri ir racionaliai naudoja spaudos įrenginius, eksploatacines medžiagas;
 • rengia dokumentus, nurodančius ilgalaikio, mažaverčio ir greit nusidėvinčio inventoriaus, išskyrus IT priemones, eksploatuojamo Lietuvos statistikos departamente, judėjimą;
 • vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Alvyda Žilinskienė
Specialistė 236 4679

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • pateikia skyriaus vedėjui reikalingų kanceliarinių ir kitų prekių poreikio paraiškas;
 • priima ir pajamuoja gaunamas prekes, išduoda jas Lietuvos statistikos departamento struktūriniams padaliniams;
 • rengia prekių išduotų iš sandėlio ketvirtines ataskaitas;
 • dalyvauja atliekant metinę sandėlyje esančių materialinių vertybių inventorizaciją;
 • užtikrina sandėliuojamų materialinių vertybių saugumą;
 • rengia ir teikia skyriaus vedėjui sandėlyje esančių nenaudojamų materialinių vertybių sąrašus;
 • vykdo mažos vertės prekių pirkimus Lietuvos statistikos departamento Viešųjų pirkimų vykdymo sistemoje;
 • pagal kompetenciją rengia su ūkine veikla susijusius dokumentus;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinius pavedimus pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Piotr Turovskij
Specialistas 236 4678


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti skyriuje atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas, broko priežastis ir jų šalinimo būdus, esančių įrengimų veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • užtikrina spausdinimo ir kopijavimo darbų atlikimą laiku;
 • organizuoja tinkamą techninės įrangos eksploataciją, priežiūrą ir laiku atliekamą remontą;
 • užtikrina racionalų techninės įrangos ir eksploatacinių medžiagų naudojimą;
 • rūpinasi priešgaisrinės įrangos patikrų atlikimu laiku ir naujos įrangos įsigijimu;
 • teikia siūlymus naujai programinei įrangai bei gamybos priemonėms įsigyti ir darbo organizavimui tobulinti;
 • vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vilius Kuosa
Tarnautojas 236 4880


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • turėti ne žemesnį nei specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • gebėti atlikti inventoriaus remonto ir smulkius šaltkalvystės darbus;
 • mokėti dirbti su medžio apdirbimo staklėmis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir teisės aktais, reglamentuojančiais darbo saugą.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • prižiūri ir remontuoja inventorių;
 • įrengia darbo vietas;
 • atlieka langų, durų, spynų remonto darbus;
 • vykdo krovos darbus;
 • vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vytautas Navickas
Tarnautojas 236 4722


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Adobe Acrobat Professional, Corel Draw programiniais paketais;
 • išmanyti skyriuje esančių įrenginių veikimo principus, jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles, atliekamų darbų techninius reikalavimus ir technologijas;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • spausdina skaitmeniniais ir daugiafunkciais spausdinimo įrenginiais, atlieka kopijavimo, skenavimo ir konvertavimo į PDF formatą darbus;
 • dirba su klijavimo, lapų parinkimo, segimo, spiralinio įrišimo, lankstymo įrenginiais ir popieriaus pjaustykle;
 • ruošia leidinius spaudai, klijuoti ir segti, spausdina leidinius, blankus, formuliarus, viršelius, plakatus, kontrolinį spaudos darbų egzempliorių ir pan., pagamintus spaudinius pakuoja ir gabena į sandėlį, raštinę;
 • ruošia įrenginius darbui: derina, nustato pjovimo, klijavimo, segimo, spausdinimo parametrus ir pan., naudodamas skaitmeninius įrenginius programuoja spaudos darbus;
 • prižiūri bei racionaliai naudoja spaudos įrenginius, elektros energiją ir eksploatacines medžiagas;
 • registruoja neplaninius kopijavimo, paprastosios ir spalvotosios spaudos darbus;
 • stebi įrenginių skaitiklių rodmenis, informuoja skyriaus vedėją apie būtinąjį ir planinį įrenginių techninį aptarnavimą;
 • vairuoja priskirtus Lietuvos statistikos departamento tarnybinius automobilius;
 • prižiūri, kad priskirtas tarnybinis automobilis būtų techniškai tvarkingas;
 • vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)