Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Ūkio subjektų registro skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Daliutė Kavaliauskienė
Skyriaus vedėja 236 4624


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką bei įmonių teisę;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus veiklos planus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) strategijoje numatytiems uždaviniams įvykdyti, metodikas, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • užtikrina Statistinio ūkio subjektų registro (toliau registras) informacijos teikimą Lietuvos valdžios ir valdymo institucijoms bei informacijos užsakovams Lietuvoje ir užsienyje, Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, užtikrina nustatytą duomenų apsaugos ir informacijos teikimo tvarką skyriuje;
 • dalyvauja departamento darbo grupių, komisijų veikloje, rengia informaciją, analitinę medžiagą departamento Patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje;
 • atstovauja departamentui tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, dalyvauja posėdžiuose pagal savo kompetenciją, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • organizuoja ūkio subjektų informavimą apie jų dalyvavimą statistiniuose tyrimuose;
 • organizuoja ir koordinuoja statistinių tyrimų sąrašo sudarymą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Siekiant tolygiai paskirstyti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, derinti imčių sąrašus, konsultuoti respondentus dalyvavimo statistiniuose tyrimuose klausimais.

2. Vadovauti respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo darbo grupei. Kontroliuoti 2021 m. statistinės atskaitomybės naštos pasiskirstymą. Vertinti 2020 m. statistinės atskaitomybės naštą. Atstovauti Lietuvos statistikos departamentui tarpinstitucinėse darbo grupėse administracinės naštos mažinimo klausimais.

3. Koordinuoti statistinio stebėjimo vieneto „Įmonė“ diegimą. Vadovauti įmonių grupių profiliavimo darbo grupei.

4. Koordinuoti Darbo su didelėmis įmonėmis padalinio steigimo veiklą.

5. Pateikti siūlymus dėl statistinio ūkio subjektų registro modernizavimo.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Maksim Lata
Patarėjas 236 4798


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį su reliacinėmis duomenų bazėmis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais ir būti susipažinęs su JAVA, XML programavimo kalbomis, Oracle Designer paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais statistinių verslo registrų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą;
 • įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statistinių registrų kūrimą ir tvarkymą. Tvarko ir nuolat atnaujina registro ir jo lydimųjų duomenų bazių – statistinių tyrimų, vietos vienetų, įmonių grupių, verslo demografijos – duomenis. Formuoja ir tikslina veikiančių ūkio subjektų sąrašą;
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis dėl keitimosi duomenimis, užtikrina administracinių duomenų gavimą ir jų panaudojimą registrui atnaujinti;
 • rengia verslo demografijos rodiklius, teikia juos Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas) ir skelbia oficialiosios statistikos portale;
 • rengia ir siunčia Eurogrupių registrui informaciją apie įmonių grupes, aktyviai dalyvauja Eurogrupių registro plėtroje, Eurostato darbo grupių veikloje;
 • užtikrina Statistinio ūkio subjektų registro tvarkymo metodikų rengimą. Dalyvauja Eurostato projektuose statistinio registro tobulinimo klausimais, rengia ir skaito pranešimus seminaruose ir darbo grupėse;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbuotojams, naudojantiems Statistinio ūkio subjektų registro ir jo lydimąsias duomenų bazes, bendradarbiauja su registro duomenų vartotojais, administruoja vartotojų teises;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Sudaryti veikiančių ūkio subjektų sąrašą 2021 m. ir atlikti pagrindinių veikiančių ūkio subjektų rodiklių skaičiavimus.

2. Parengti ir išsiųsti į Eurostatą Verslo demografijos duomenis.

3. Nuolat naujinti duomenis statistiniame ūkio subjektų registre.

4. Statistinio vieneto – įmonių grupės – vystymas statistiniame ūkio subjektų registre.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Loreta Ignatavičienė
Vyriausioji specialistė 236 4774

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį oficialios statistikos organizavimo srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą ir oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • kasmet atnaujina duomenis apie įmonių grupes, organizuoja įmonių grupių profiliavimą. Rengia informaciją apie įmonių grupes skyriaus leidiniui. Rengia ir daro pranešimus apie įmonių grupes Baltijos šalių susitikimuose, kituose susitikimuose. Atlieka ir organizuoja darbus, numatytus dvišaliuose, tarptautiniuose ir vietiniuose projektuose;
 • administruoja elektroninių ataskaitų teikimą, konsultuoja respondentus registracijos e.statistikos sistemoje ir elektroninių ataskaitų teikimo klausimais. Rengia atsakymus respondentams dėl jų dalyvavimo statistiniuose tyrimuose;
 • nuolat naujina statistinio registro duomenų bazę iš administracinių šaltinių ir tiesiogiai bendrauja su informacijos teikėjais – ūkio subjektais;
 • rengia analitinę medžiagą, informaciją pranešimams, pasitarimams, Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) vadovybei, Eurostato rengiamiems seminarams;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą departamento statistikos ir duomenų parengimo skyriams – Statistinio ūkio subjektų registro vartotojams. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Statistinio ūkio subjektų registro eksploatavimo ir tobulinimo;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti įmonių grupių sąrašą, pateikti duomenis apie įmonių grupes ir joms priklausančias įmones Eurostatui, OSP.

2. Profiliuoti įmonių grupes: patikrinti įmonių grupės perimetrą, atnaujinti juridinių vienetų ir statistinių vienetų „įmonė“ duomenis bei joms priklausančius juridinius vienetus ir ryšius.

3. Atnaujinti ūkio subjektų duomenis registro duomenų bazėje.

4. Konsultuoti  respondentus prisijungimo prie elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemos klausimais, registruoti sutikimus teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu.

5. Patikrinti Eurogrupių registro pateiktą informaciją apie tarptautinių Lietuvos įmonės kontroliuojamos ir atskirtinių įmonių grupių struktūrą: analizuoti įmonių grupių struktūrą, sukurti trūkstamus ryšius tarp juridinių vienetų arba panaikinti neteisingus juridinių vienetų ryšius. 

6. Identifikuoti tarptautinių Lietuvos įmonės kontroliuojamos įmonių grupių užsienio juridinius vienetus ir atskirtines įmonių grupes kontroliuojančius užsienio juridinius vienetus Eurogrupių registro identifikavimo sistemoje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Sabina Šamina
Specialistė 236 4767


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Siekdamas, kad Statistinis ūkio subjektų registras (toliau – registras) atitiktų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių poreikius, tvarko ir nuolat atnaujina ūkio subjektų duomenis registro duomenų bazėje. Pagal Ekonominės veiklos rūšių ir kitus klasifikatorius koduoja registro subjektus.
 • Siekdamas patikslinti naujai įregistruotų ir į statistinius tyrimus neįtrauktų ūkio subjektų duomenis, apklausia ūkio subjektus telefonu ar el. paštu.
 • Siekdamas užtikrinti registro duomenų bazės kokybę ir aktualumą, tikslina ir ieško ūkio subjektų adresų, grįžus korespondencijai, analizuoja adresatų neradimo priežastis. Formuoja nerastų ūkio subjektų sąrašus, rengia raštus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir valstybės įmonei Registrų centrui dėl nerastų ūkio subjektų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
 • Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, teikia metodinę ir praktinę pagalbą departamento statistikos ir duomenų parengimo skyriams ir kitiems registro naudotojams. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl ūkio subjektų duomenų aktualizavimo registro duomenų bazėje ir registro tobulinimo.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius departamento tikslus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą arba būti paskutinių kursų studentu.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ūkio subjektų registrus.
 • Būti susipažinęs su Europos Sąjungos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Anžela Šimkienė
Specialistė 236 4776


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • mokėti valstybinę kalbą.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat reglamentais, nustatančiais reikalavimus statistiniams verslo registrams.
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti teisingą ūkio subjektų klasifikavimą pagal institucinius sektorius, analizuoja institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui ir subsektoriui metodologiją bei tvarką, organizuoja ūkio subjektų apklausas statistinio registro duomenims atnaujinti, institucinių vienetų priskyrimo instituciniam sektoriui teisingumui patikrinti.
 • siekdamas, kad Statistinis ūkio subjektų registras atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus bei Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių poreikius, nuolat naujina jo bazę iš administracinių šaltinių ir tiesiogiai bendrauja su informacijos teikėjais – ūkio subjektais.
 • siekdamas užtikrinti registro duomenų bazės aktualumą, tikslina ir ieško ūkio subjektų adresų, grįžus korespondencijai, analizuoja adresatų neradimo priežastis.
 • siekdamas patikslinti statistinius vienetus Statistiniame ūkio subjektų registre, analizuoja įmonių demografijos duomenis ir nagrinėja pokyčius įmonių grupėse.
 • siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, teikia metodinę ir praktinę pagalbą departamento statistikos skyriams, statistinio registro vartotojams, taip pat teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Statistinio ūkio subjektų registro tobulinimo.
 • sykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Vainorienė
Vyriausioji specialistė 236 4766

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį oficialios statistikos organizavimo srityje;
 • turėti bendradarbiavimo su kitomis institucijomis patirtį ir gerus viešojo komunikavimo įgūdžius;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus;
 • konsultuoja statistikos skyrius administracinių duomenų gavimo ir tvarkymo klausimais;
 • rengia, atnaujina ir skelbia naudojamų administracinių duomenų šaltinių sąrašą;
 • organizuoja administracinių duomenų gavimą, rengia administracinių duomenų teikimo sutartis, koordinuoja jų derinimą su statistikos skyriais, naudojančiais to paties administracinių duomenų valdytojo duomenis, atsako už savalaikį sutarčių keitimą, papildymą ir skelbimą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) intranete;
 • bendradarbiauja su administracinių duomenų valdytojais administracinių duomenų gavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengia pranešimus departamento generalinio direktoriaus patariamajai komisijai;
 • organizuoja administracinių duomenų valdytojų ir statistikos skyrių susitikimus, administracinių duomenų teikimo terminams, formatui, būdui, administracinių duomenų atnaujinimo dažnumui, jų kokybės aspektams ir kitiems klausimams aptarti ir suderinti;
 • rengia ir atnaujina su tuo susijusius tvarkos aprašus ar taisykles;
 • naujina statistinio ūkio subjektų registro duomenų bazę administracinių šaltinių duomenimis, dalyvauja rengiant šio registro tvarkymo metodikas, vykdo darbus, susijusius su šio registro tvarkymu;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti Lietuvos statistikos departamente naudojamų administracinių duomenų šaltinių sąrašo atnaujinimą ir paskelbimą įstaigos intraneto skyrelyje Administracinių duomenų naudojimas.

2. Organizuoti galiojančių duomenų teikimo sutarčių pakeitimą ar naujų sutarčių parengimą dėl papildomų administracinių duomenų gavimo, duomenų teikimo sutarčių derinimą su statistikos skyriais, naudojančiais to paties administracinių duomenų valdytojo tvarkytojo duomenis.

3.  Už duomenų saugą atsakingam Informacinių sistemų priežiūros skyriaus darbuotojui perduoti Paraiškų administraciniams duomenims gauti 2020 m. sąrašo elektroninę versiją dėl administracinių duomenų sunaikinimo fakto patikros.

4. Atlikti Vietos vienetų duomenų atnaujinimo statistinį tyrimą (ataskaita Ū-03, kas 2 metai).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edita Saulėnė
Vyriausioji specialistė 236 4784

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statistinių verslo registrų tvarkymą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nuolat naujina registro duomenų bazę, tiesiogiai bendrauja su duomenų teikėjais – ūkio subjektais;
 • nustato įmonių grupes, organizuoja kasmetinį duomenų atnaujinimą, profiliuoja įmonių grupes ir išskiria statistinius vienetus „įmones“;
 • konsultuoja respondentus prisijungimo prie elektroninio statistinių ataskaitų verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemos klausimais;
 • rengia informaciją pranešimams, pasitarimams, vadovybei, Eurostato rengiamiems seminarams, dalyvauja darbo grupėse pagal savo kompetenciją. Teikia informaciją vartotojams pagal jų užklausas;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą duomenų parengimo skyrių darbuotojams, bendradarbiauja su statistikos skyriais – registro naudotojais, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl registro eksploatavimo ir tobulinimo;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ignas Kunickas
Tarnautojas 236 4784


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais ir būti susipažinęs su JAVA, XML programavimo kalbomis, Oracle Designer paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ūkio subjektų registrus;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • kuria duomenų apdorojimo procedūras, tobulina ir tvarko sukurtas programas, aprašo jas bei rengia ir tvarko programavimo valdymo instrukcijas;
 • tvarko ir nuolat atnaujina registro ir jo lydimųjų duomenų bazių – statistinių tyrimų, vietos vienetų, įmonių grupių, verslo demografijos – duomenis;
 • rengia informaciją vartotojams iš statistinio ūkio subjektų registro duomenų bazės, lydimųjų subregistrų, veikiančių ūkio subjektų sąrašo;
 • teikia siūlymus tobulinti statistinį ūkio subjektų registrą pagal savo kompetenciją, taiko darbe programavimo ir duomenų valdymo naujoves;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)