Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Irena Jocienė
Skyriaus vedėja 236 4963


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip dvejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą bei oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinę prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, rengia skyriaus darbo planus, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • nuolat nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Eurostatu ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais;
 • metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams, konsultuoja respondentus pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja ir kontroliuoja tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų duomenų bazių bei statistinės informacijos ir informacinių pranešimų rengimą;
 • konsultuoja vidaus ir išorės statistinės informacijos vartotojus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, Eurostato darbo grupių ir komitetų bei departamento, tarpinstitucinių darbo grupių ir komitetų darbe;
 • dalyvauja departamento komisijų ir darbo grupių veikloje, taip pat rengiant departamento strateginius ir metinius veiklos planus bei jų vykdymo ataskaitas;
 • vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei nuobaudų skyrimo už darbo drausmės pažeidimus, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos efektyvumo didinimo ir veiklos organizavimo gerinimo;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Koordinuojant skyriaus veiklą užtikrinti tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams Oficialiosios statistikos 2020 m. programos I dalyje nustatytais terminais.

2. Išnagrinėti Minimalios vieno langelio schemos (MOSS) pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenis, parengti ir pateikti informaciją Lietuvos bankui.

3. Modernizuoti Intrastato sistemą, siekiant įdiegti keitimosi ES vidaus eksporto mikroduomenimis su valstybėmis narėmis sistemą.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ darbus.

5. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 – 2019-LT-B-4468-INTRASTAT / STAT-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Gitana Vanagaitė
Patarėja 236 4832

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B2 lygiu);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planus, vadovauja Intrastato statistiniam tyrimui;
 • nuolat nagrinėja metodinę literatūrą tarptautinės prekybos prekėmis statistikos klausimais, domisi užsienio šalių patirtimi, rengia ir atnaujina statistinio tyrimo metodikas, padeda skyriaus vedėjui parengti ir įdiegti statistinius metodus;
 • dalyvauja tarptautiniuose projektuose, juos koordinuoja, rengia su projektais susijusius dokumentus;
 • dalyvauja Europos Komisijos ir Europos Tarybos bei tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje;
 • koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinės prekybos prekėmis duomenų rengimą ir statistinės informacijos teikimą Eurostatui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultuoja respondentus ir statistinės informacijos vartotojus;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti Intrastato statistinės informacijos rengimą.

2. Dalyvauti Tarptautinės prekybos prekėmis statistikos (TPPS) priežiūros, TPPS metodologijos ir TPPS kokybės ir rengimo darbo grupių, TPPS mikro duomenų apsikeitimo specialiosios grupės veikloje, išnagrinėti dokumentus, suderinti ir pristatyti Lietuvos statistikos departamento poziciją dėl svarstomų klausimų.

3. Koordinuoti ir vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 – 2019-LT-B-4468-INTRASTAT / STAT-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ darbus.

5. Užtikrinti tarptautinės prekybos prekėmis meta informacijos teikimą Eurostatui ir įvairioms tarptautinėms organizacijoms.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Arnoldas Bytautas
Tarnautojas


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinęs su SQL programavimo kalba;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis, ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja atliekant Intrastato ir Ekstrastato tyrimų statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimą, redagavimą ir suvestinių rodiklių statistinę analizę;
 • teikia siūlymus dėl taikomų Intrastato ir Ekstrastato tyrimų statistinių duomenų kontrolės metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes;
 • dalyvauja rengiant eksporto į ES mikroduomenis keitimuisi su kitomis ES valstybėmis bei analizuoja iš kitų valstybių gautus duomenis;
 • dalyvauja rengiant informacinius pranešimus, rengia ir teikia statistinę informaciją vartotojams;
 • teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir gilina žinias savo darbinės veiklos srityje;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Zita Kuzmickaitė
Vyresnioji specialistė 236 4909

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinę prekybos prekėmis statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • tvarko Ekstrastato statistinių duomenų bazę, tvarko ir atnaujina klasifikatorius, analizuoja muitinės darbą reglamentuojančius teisės aktus, dalyvauja rengiant tarptautinės prekybos prekėmis statistikos metodologinius dokumentus;
 • rengia tarptautinės prekybos prekėmis statistinę informaciją (įskaitant neplaninę), informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant statistikos publikacijas;
 • dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie tarptautinę prekybą prekėmis pagal verslo charakteristikas, prekybą prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą;
 • vykdo jam priskirtus ES ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) sutartyse numatytų projektų, kitų tarptautinių projektų darbus;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 • rengia technines užduotis programavimo darbams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti Ekstrastato importo pirminių statistinių duomenų kontrolę, rengti Ekstrastato importo statistinę duomenų bazę.

2. Rengti informacinius pranešimus apie užsienio prekybą prekėmis, rengti ir teikti vartotojams užsienio prekybos prekėmis statistinę informaciją.

3. Atlikti elektros energijos eksporto ir importo statistinių duomenų kontrolę ir koregavimą, naudojant Elektros perdavimo sistemos operatoriaus informaciją.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 – 2019-LT-B-4468-INTRASTAT / STAT-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Irina Plačienė
Vyriausioji specialistė 236 4959

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, turėti ne trumpesnę kaip vienų metų darbo su duomenų bazėmis patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės prekybos prekėmis statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vadovauja Ekstrastato tyrimui;
 • tvarko Ekstrastato duomenų bazę, atnaujina norminius dokumentus ir bazes, teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl statistinio tyrimo metodų tobulinimo;
 • rengia tarptautinės prekybos prekėmis statistinę informaciją, informacinius pranešimus, dalyvauja rengiant statistikos publikacijas;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja vartotojus pagal kompetenciją;
 • vykdo jam priskirtus ES ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) sutartyse numatytų projektų, kitų tarptautinių projektų darbus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti Ekstrastato statistinės informacijos rengimą.

2. Atlikti Ekstrastato eksporto pirminių duomenų kontrolę, rengti Ekstrastato eksporto statistinę duomenų bazę.

3. Rengti užsienio prekybos prekėmis statistikos informacinius pranešimus, rengti ir teikti vartotojams užsienio prekybos prekėmis statistinę informaciją.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ darbus.

5. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. Nr. 875313 – 2019-LT-B4468-Intrastat/stat-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Edita Pavasarienė
Vyriausioji specialistė 236 4689

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server), turėti ne trumpesnę kaip vienų metų darbo su duomenų bazėmis patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančias tarptautinės prekybos prekėmis statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka gautos Intrastato informacijos analizę bei neapskaitytos prekybos su ES šalimis dalies įvertinimo darbus, tvarko Intrastato duomenų bazę, teikia metodologinę pagalbą ir konsultuoja respondentus bei suinteresuotus asmenis pagal savo kompetenciją;
 • tvarko ir nuolat atnaujina Intrastato prievolininkų sąrašą, teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl šio sąrašo funkcionalumo tobulinimo, užtikrina jo prieinamumą Muitinės departamento specialistams;
 • analizuoja ir vertina duomenų iš administracinių duomenų šaltinių palyginamumą ir suderinamumą;
 • dalyvauja rengiant publikacijas, neplaninę statistinę informaciją;
 • teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja vartotojus;
 • rengia technines užduotis programavimo darbams;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Siekiant mažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams, įvertinti 2021 m. Intrastato ribas ir aktualizuoti Intrastato prievolininkų, teikiančių Intrastato statistines ataskaitas Išvežimas UPS-01 ir Įvežimas UPS-02, sąrašą.

2. Atlikti Intrastato išvežimo ir įvežimo statistinių duomenų kontrolę, lyginant su PVM ir VIES duomenimis, įvertinti neapskaitytos išvežimų ir įvežimų prekybos dalį.

3. Atlikti prekybos orlaiviais ir laivais statistinių duomenų kontrolę, naudojant Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro ir Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro duomenis pagal nustatytus terminus.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ darbus.

5. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 — 2019-LT-B4468-Intrastat / stat-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vitalija Kuprytė
Tarnautoja 236 4731

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
 • būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinį tyrimą, sudaro respondentų sąrašus, atlieka pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų pirminiais ir apibendrintais duomenimis;
 • nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą;
 • dalyvauja rengiant apibendrintą statistinę informaciją (pildo lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus), ją analizuoja;
 • konsultuoja respondentus ir duomenų parengimo skyrių darbuotojus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų metodikas, statistinius formuliarus ir kitus dokumentus;
 • dalyvauja tikrinant ir redaguojant pirminę užsienio prekybos prekėmis duomenų bazę;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Prunskienė
Specialistė 236 4737

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais oficialiąją ir tarptautinės prekybos prekėmis (kitaip vadinama užsienio prekyba prekėmis) statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • pirmines Intrastato duomenų bazes, gautas iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įtraukia į Užsienio prekybos statistikos duomenų apdorojimo ir informacijos teikimo informacinę sistemą;
 • naudodamas parengtas kompiuterines programas, tikrina ir tikslina pirminę Intrastato duomenų bazę: atlieka duomenų išsamumo kontrolę, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę, analizuoja specifinių prekių srautų duomenis;
 • duomenų bazėje rastas klaidas ir netikslumus aiškinasi su ataskaitas pateikusių ūkio subjektų atstovais ir tarpininkais, teikia metodinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus;
 • atlieka suvestinių statistinių duomenų kontrolę: analizuoja eksporto ir importo augimo tempo pasikeitimus įvairiais pjūviais, analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių tarptautinės prekybos prekėmis veidrodinę statistiką;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, gilina žinias darbinės veiklos srityje, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl darbų organizavimo ir jų efektyvumo tobulinimo;
 • dalyvauja tarptautiniuose projektuose pagal savo kompetenciją;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Marytė Matulevičienė
Specialistė 236 4979

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančiojo vartotojo A1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • naudodamas parengtas kompiuterines programas, tikrina ir tikslina pirminę Intrastato duomenų bazę: atlieka duomenų išsamumo kontrolę, tikrina rodiklių reikšmių atitiktį klasifikatoriams ir tam tikrų rodiklių reikšmių atitiktį apibrėžtoms riboms, atlieka loginę duomenų kontrolę;
 • atlieka lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinių duomenų kontrolę lygindamas su pagamintų gaminių pardavimų ne Lietuvos rinkoje statistika;
 • teikia metodologinę pagalbą ir pagal savo kompetenciją konsultuoja respondentus;
 • nagrinėja savo srities metodinę literatūrą, tobulina žinias darbinės veiklos srityje;
 • teikia skyriaus vedėjui arba skyriaus vedėjo pavaduotojui pasiūlymus dėl Intrastato duomenų bazės kontrolės tobulinimo;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Lina Volbikaitė
Vyriausioji specialistė 236 4682

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų patirtį statistikos srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių užsienio investicijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja vykdant ketvirtinius ir metinius investicijų statistinius tyrimus, konsultuoja respondentus, rengia ir atnaujina technines specifikacijas duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms, formuoja atrinktų respondentų sąrašus, redaguoja ir analizuoja pirminius duomenis, rengia ir analizuoja gautus statistinius rezultatus, atlieka laiko eilučių analizę;
 • naudodamas administracinius duomenis, rengia statistinę informaciją apie nerezidentų įsigytą ir parduotą nekilnojamąjį turtą;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su Lietuvos banko specialistais tiesioginių užsienio investicijų klausimais, racionalias idėjas siūlo taikyti praktiškai, taip pat dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo grupių veikloje;
 • rengia statistinę informaciją leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei pagal individualias vartotojų užklausas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti TUI statistinį tyrimą ir pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams Oficialiosios statistikos 2020 m. programos I dalyje nustatytais terminais.

2. Naudojant administracinius duomenis, iki birželio 10 dienos parengti ir Lietuvos bankui pateikti metinius nerezidentų nekilnojamojo turto duomenis pagal šalis.

3. Kartu su Lietuvos banko specialistais rengti informacinius pranešimus apie tiesiogines užsienio investicijas.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Elena Kananavičienė
Specialistė 236 4681

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pradedančio vartotojo A2 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, taip pat reglamentais tiesioginių užsienio investicijų statistikos klausimais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka tiesioginių užsienio investicijų ketvirtinių ir metinių statistinių tyrimų pirminių duomenų bazės kontrolę ir apibendrintos informacijos kokybinę analizę, lygina su kitų statistinių tyrimų pirminiais ir apibendrintais duomenimis;
 • nagrinėja statistinių duomenų klaidų sąrašą, analizuoja jų priežastis, informuoja duomenų parengimo skyrių darbuotojus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, užtikrina klaidų ištaisymą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja rengiant apibendrintą statistinę informaciją (pildo lenteles, atlieka reikiamus skaičiavimus), ją analizuoja;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją vartotojams, atsako į vartotojų užklausas, rengia ir teikia apibendrintus statistinius duomenis Rodiklių duomenų bazei;
 • konsultuoja respondentus ir duomenų parengimo skyrių darbuotojus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais;
 • dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie nerezidentų įsigytą ir parduotą nekilnojamąjį turtą, naudodamas Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus;
 • nagrinėja metodinę literatūrą, dalyvauja rengiant statistinių tyrimų metodikas, statistinius formuliarus ir kitus dokumentus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Agnė Pupkutė
Vyriausioji specialistė 236 4619

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir turėti darbo su duomenų bazėmis patirtį;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių užsienio investicijų ir tarptautinės prekybos prekėmis statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • vadovauja tiesioginių užsienio investicijų ketvirtiniam ir metiniam statistiniams tyrimams;
 • metodiškai vadovauja tiesioginių užsienio investicijų srities darbams, atlieka gautos informacijos analizę, analizuoja duomenų suderinamumą su kitų šaltinių duomenimis, dalyvauja rengiant ir atnaujinant metodikas, koordinuoja ataskaitų formų rengimą ir atnaujinimą;
 • užtikrina tiesioginių užsienio investicijų statistinių duomenų rengimą ir teikimą Lietuvos bankui, dalyvauja rengiant tiesioginių užsienio investicijų informacinius pranešimus, statistikos publikacijas;
 • teikia siūlymus dėl taikomų metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą;
 • dalyvauja rengiant statistinę informaciją apie tarptautinę prekybą prekėmis pagal verslo charakteristikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato, kitų tarptautinių organizacijų ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose tiesioginių užsienio investicijų ir tarptautinės prekybos prekėmis srityse;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti tiesioginių užsienio investicijų statistinį tyrimą ir nustatytais terminais pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams.

2. Parengti ir pateikti Eurostatui užsienio prekybos prekėmis statistinę informaciją pagal verslo charakteristikas, remiantis ES teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

3. Kartu su Lietuvos banko specialistais dalyvauti EBPO Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupės veikloje, pildyti susijusius metodologinius klausimynus, rengti Lietuvos statistikos departamento poziciją svarstomais klausimais.

4. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ darbus.

5. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 – 2019-LT-B-4468-INTRASTAT / STAT-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Eigirdas Griškevičius
Vyriausiasis specialistas 236 4730

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir SAS arba R paketais;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės prekybos prekėmis ir tarptautinės prekybos paslaugomis statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • metodiškai vadovauja darbams, susijusiems su tarptautinės prekybos paslaugomis statistika, atlieka gautos informacijos analizę, vertina duomenų asimetrijas su kitomis ES valstybėmis, analizuoja duomenų suderinamumą su administracinių šaltinių duomenimis, dalyvauja rengiant ir atnaujinant metodikas, koordinuoja ataskaitų formų rengimą ir atnaujinimą;
 • dalyvauja rengiant informacinius pranešimus, statistikos publikacijas, rengia ir teikia Lietuvos bankui įmonių finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinius duomenis;
 • analizuoja ir vertina galimybę naudoti papildomus duomenų šaltinius rengiant prekybos prekėmis su ES valstybėmis rodiklius;
 • teikia siūlymus dėl taikomų metodų tobulinimo, analizuoja naujų metodų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Kartu su Lietuvos banko specialistais rengti informacinius pranešimus apie tarptautinę prekybą paslaugomis.

2. Atlikti įmonių finansinės ir komercinės veiklos su nerezidentais statistinį tyrimą ir nustatytais terminais pateikti statistinius duomenis Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti.

3. Dalyvauti EBPO Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis statistikos bei Eurostato Tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos darbo grupių veikloje, pildyti susijusius metodologinius klausimynus, rengti Lietuvos statistikos departamento poziciją svarstomais klausimais.

4. Vadovauti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. sutartyje Nr. 879857 – 2019-LT-B4476-IST/STAT-105(2019) numatyto projekto „Tarptautinė prekyba paslaugomis pagal verslo charakteristikas“ vykdymui, koordinuoti ir vykdyti numatytus darbus.

5. Vykdyti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento 2019 m. rugsėjo 29 d. sutartyje Nr. 875313 – 2019-LT-B-4468-INTRASTAT / STAT-117(2019) numatyto projekto „Pertvarkytos ir modernizuotos Intrastato sistemos įgyvendinimas“ darbus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)