Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Daiva Bersėnaitė
Skyriaus vedėja 236 4613


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį ekonomikos arba statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, valdžios sektoriaus finansų statistiką reglamentuojančiais teisės aktais;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus strategiją, darbų programas, planus ir jų vykdymo ataskaitas, skirsto užduotis skyriaus personalui ir kontroliuoja jų vykdymą, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei nuobaudų skyrimo už darbo drausmės pažeidimus;
 • metodiškai vadovauja visiems skyriaus darbams, konsultuoja respondentus ir vartotojus valdžios sektoriaus finansų klausimais;
 • vadovaujasi šalies ir ES teisės aktų, Eurostato ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimais, rengia ir tobulina valdžios sektoriaus finansų statistiką, įgyvendina naujus ES teisės aktų reikalavimus, nagrinėja Lietuvos  Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti departamento praktikoje;
 • koordinuoja pranešimų spaudai, leidinių rengimą, Rodiklių duomenų bazės papildymą, rengia apžvalgas statistiniams leidiniams, duomenų šaltinių ir metodų aprašus;
 • koordinuoja ryšius su kitomis valstybės institucijomis, dalyvauja departamento, tarpinstitucinių, Eurostato darbo grupių ir komitetų darbe, tarptautiniuose projektuose, vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas;
 • rengia medžiagą pasitarimams, seminarams, departamento generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams bei vadovybei;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti tinkamą pasiruošimą Eurostato PDP dialogo vizitui ir gautų įpareigojimų įvykdymą laiku.

2. Užtikrinti valdžios sektoriaus išlaidų pagal funkcijas revizavimą iki 2009 m.

3. Užtikrinti ketvirtinės ir metinės valdžios sektoriaus finansų, socialinio draudimo sistemoje sukauptų pensinių įsipareigojimų (teisių) statistikos parengimą, užtikrinti statistinės informacijos kokybę, pateikimą Eurostatui ir paskelbimą OSP laiku.

4. Užtikrinti Perviršinio deficito pažymos ir susijusios statistikos parengimą ir patikslintos informacijos parengimą bei pateikimą Eurostatui ir paskelbimą OSP.

5. Dalyvauti Perviršinio deficito procedūros statistikos darbo grupės veikloje.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Tomas Paulauskas
Vyriausiasis specialistas 236 1419


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja informacijos rinkimą, įvertina metinius ir ketvirtinius valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius kaupiamuoju principu, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis;
 • vertina ir teikia valdžios sektoriaus rodiklius pagal veiklos rūšis ir galutinio vartojimo kategorijas;
 • įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius nefinansinius rodiklius pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus;
 • dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai;
 • rengia valdžios sektoriaus duomenis Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidiniams, Rodiklių duomenų bazei ir teminėms lentelėms;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pasirengti Europos Komisijos PDP dialogo vizitui ir, atsižvelgus į Europos Komisijos išvadas, įgyvendinti siūlomas rekomendacijas.

2. Parengti ir pateikti metinę ir ketvirtinę mokesčių statistiką Eurostatui ir kitiems vartotojams, dalyvauti rengiant valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius, parengti ir pateikti klausimynus mokesčių klausimais Eurostatui.

3. Atlikti dalies valdžios sektoriaus įmonių finansinių rodiklių bandomąjį paskaičiavimą pagal ESS reikalvimus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Mantas Malcius
Patarėjas 236 1441


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos arba ekonomikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Excel pažengęs vartotojas);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą apie valdžios sektoriaus ir jo subsektorių deficito ir skolos lygius ir susijusius klausimynus, derina juos su Finansų ministerija ir teikia Europos Komisijai;
 • rengia ir atnaujina PDP duomenų šaltinių, metodų ir procedūrų aprašą, keitimosi duomenimis tarp institucijų grafiką valdžios sektoriaus finansų statistikai rengti;
 • vertina socialinio draudimo sistemoje sukauptus pensinius įsipareigojimus (teises), rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis;
 • rengia ketvirtinių valdžios sektoriaus finansinių sąskaitų ir skolos statistiką, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis;
 • rengia valdžios sektoriaus finansų statistikos duomenis leidiniams ir Rodiklių duomenų bazei bei teikia juos Eurostatui ir kitiems vartotojams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skubius ir neatidėliotinus jo darbus;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Iki 2020-03-31 atlikti skolos, finansinių sąskaitų ir Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymos duomenų revizijas nuo 2015 metų.

2. Pasirengti Eurostato PDP dialogo vizitui, įvykdyti pavedimus.

3. Parengti ketvirtinių valdžios sektoriaus finansinių sąskaitų ir balansų, ketvirtinės valdžios sektoriaus Mastrichto skolos, metinių socialinio draudimo sistemoje sukauptų įsipareigojimų (teisių) duomenis, nustatytais terminais perduoti juos tarptautinėms organizacijoms, statistinės informacijos skelbimo kalendoriuje nustatytais terminais paskelbti OSP.

4. Parengti PDP pažymą ir susijusius klausimynus bei nustatytais terminais pateikti Eurostatui ir kitiems vartotojams, paskelbti OSP.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aistė Vaickienė
Vyriausioji specialistė 236 1438


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį  ekonomikos, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti vienų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia mėnesinę centrinės valdžios ir ketvirtinę valdžios sektoriaus skolos statistiką pagal TVF patvirtintų duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, viešojo sektoriaus skolos statistiką pagal EBPO reikalavimus, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis;
 • rengia statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus sąlyginius įsipareigojimus ir kapitalo dalį įmonių sektoriuje pagal ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85 ES reikalavimus;
 • atlieka valdžios sektoriaus kontroliuojamų įmonių rinkos (ne rinkos) testą;
 • dalyvauja rengiant ketvirtines valdžios sektoriaus finansines sąskaitas pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus;
 • dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai;
 • rengia duomenis leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei teikia juos Eurostatui ir kitiems vartotojams;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti mėnesinės centrinės valdžios, ketvirtinės valdžios sektoriaus skolos ir viešojo sektoriaus skolos statistikos reviziją nuo 2015 m.

2. Pasirengti Eurostato PDP vizitui, įvykdyti pavedimus.

3. Parengti ir paskelbti mėnesinę centrinės valdžios ir ketvirtinę valdžios sektoriaus skolos statistiką pagal TVF patvirtintų duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus; parengti ir pateikti EBPO viešojo sektoriaus skolos statistiką pagal jų reikalavimus; parengti ir atnaujinti šios srities metaduomenis.

4. Parengti ir pateikti Eurostatui ir Finansų ministerijai statistinę informaciją apie valdžios sektoriaus sąlyginius įsipareigojimus ir kapitalo dalį įmonių sektoriuje pagal ES Tarybos direktyvos Nr. 2011/85 ES reikalavimus.

5. Atlikti valdžios sektoriaus kontroliuojamų įmonių rinkos (ne rinkos) testą.

6. Atlikti super dividendų testą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Paulius Giedra
Vyriausiasis specialistas 236 4874


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar vadybos, ar verslo, ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Excel pažengęs vartotojas);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia išsamią mokesčių statistiką pagal ESS kategorijas ir atnaujina šios srities metaduomenis, dalyvauja rengiant valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų rodiklius;
 • organizuoja nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) duomenų surinkimą, sisteminimą ir apdorojimą;
 • įvertina nebiudžetinių įstaigų (viešųjų įstaigų, įmonių ir kt.) ketvirtinius ir metinius rodiklius pagal ESS reikalavimus;
 • dalyvauja rengiant Perviršinio deficito ir skolos pažymos bei susijusių klausimynų duomenis ir metaduomenis Europos Komisijai;
 • rengia ir teikia informaciją valdžios institucijoms ir kitiems vartotojams, juos konsultuoja pagal kompetenciją;
 • dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)