Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Vidaus audito skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Ona Gaigalienė
Skyriaus vedėja 236 4818


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, atsako už departamento Vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai planuoja, organizuoja ir tobulina Vidaus audito skyriaus darbą, rengia ir departamento generaliniam direktoriui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikia skyriaus veiklos metinę ataskaitą, finansų ministro nustatyta tvarka rengia ir finansų ministrui teikia informaciją apie Vidaus audito skyriaus veiklą.
 • Siekdamas užtikrinti sėkmingą departamento veiklos vidaus kontrolę ir auditą, atlieka departamento vidaus auditus, poauditinės veiklos ir pažangos stebėseną, konsultuoja ir pataria vidaus kontrolės tobulinimo ir rizikos veiksnių valdymo departamento veikloje klausimais departamento generaliniam direktoriui, generalinio direktoriaus pavaduotojams ir padalinių vadovams.
 • Siekdamas užtikrinti vidaus audito atitiktį vidaus audito metodikos reikalavimams, koordinuoja Vidaus audito skyriaus veiklą, atlieka auditorių darbo priežiūrą, darbo dokumentų ir ataskaitų projektų peržiūrą, nustato, ar atliktas darbas atitinka konkrečius vidaus audito tikslus ir vidaus audito programą, ar įvertinta vidaus kontrolė, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji yra tinkamai dokumentuota ir pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas.
 • Siekdamas užtikrinti Vidaus audito skyriaus veiklos kokybę ir tęstinumą, rengia ir tobulina vidaus audito procedūras reglamentuojančius dokumentus ir norminę medžiagą (klausimynus, metodines rekomendacijas ir kt.).
 • Siekdamas tobulinti Vidaus audito skyriaus darbą, palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su analogiškomis šalies ir užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų vidaus audito tarnybomis, atstovauja departamentui kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose pagal kompetenciją.
 • Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
 • Vykdo kitus departamento generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą.
 • Turėti vadovavimo struktūriniam padaliniui patirtį ir ne mažesnę kaip dvejų metų darbo vidaus audito srityje patirtį.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti vidaus auditoriams nustatytas profesinės etikos taisykles, dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analitiškai mąstyti, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus, kritiškai vertinti vidaus audito veiklos metu gautą informaciją.
 • Gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, taip pat su tarptautiniais Vidaus audito profesinės praktikos standartais.
 • Būti susipažinusiam su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir pateikti Vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos ataskaitą Finansų ministerijai ir generaliniam direktoriui bei generalinio direktoriaus patariamajai komisijai.

2. Sudaryti ir pateikti derinti Lietuvos statistikos departamento generaliniam direktoriui Vidaus audito skyriaus 2020 m. metinį veiklos planą.

3. Organizuoti ir koordinuoti vidaus audito ataskaitų parengimą.

4. Užtikrinti pažangos stebėjimą (veiklą po audito).


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)