Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Aušra Jablonskienė
Skyriaus vedėja 236 4982


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus darbo planus, skirsto pareigas bei užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 • metodiškai vadovauja skyriaus darbams, bendradarbiauja ir rengia pasitarimus su kitais Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriais ir valstybės institucijų specialistais pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina statistinės informacijos pateikimą vartotojams laiku, nagrinėja galimybes ir teikia siūlymus dėl statistinės atskaitomybės naštos mažinimo respondentams bei administracinių duomenų naudojimo statistikos tikslams;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, siūlo racionalias idėjas taikyti savo praktikoje;
 • rengia informaciją, analitinę medžiagą generalinio direktoriaus patariamosios komisijos posėdžiams, vadovybei;
 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų informacinių, organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų rengimą;
 • koordinuoja žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, aplinkosaugos statistikos metodikų ir statistinės informacijos rengimą;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus 2020 m. veiklos plano priemonių (įskaitant strateginių (kokybės) tikslų įgyvendinimo priemones) įvykdymą laiku.

2. Užtikrinti sklandų pasirengimą 2020 m. žemės ūkio surašymui (toliau – surašymas), organizuoti ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių apklausą.

3. Pasirengti įgyvendinti reglamento dėl žemės ūkio sąnaudų ir produkcijos, rengiamo pagal Europos žemės ūkio statistikos strategijos 2020 principus, reikalavimus.

4. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Artūras Vaitkevičius
Patarėjas 236 4938


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ekonomikos ar statistikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės ir aplinkosaugos statistikos rengimą;
 • gebėti vadovauti projektams, rengti ir įgyvendinti sutarčių ir programų projektus, teikti išvadas;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • padeda skyriaus vedėjui rengti oficialiosios statistikos darbų programą, duomenų parengimo planą, skyriaus metinius veiklos planus bei kontroliuoja jų vykdymą;
 • atlieka bendrosios žemės ūkio produkcijos, žemės ūkio ekonominių sąskaitų rodiklių pirmojo ir antrojo įverčio skaičiavimus;
 • dalyvauja rengiant klausimynus, rengia metodikas ir teikia metodinę pagalbą Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų parengimo skyriams, ruošia technines užduotis programuotojams;
 • rengia žemės ūkio produkcijos apimties indeksus;
 • vertina žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio ir jį aptarnaujančiomis veiklomis, produkcijos apimtį, tarpinį vartojimą, pridėtinę vertę to meto kainomis;
 • rengia skyriaus statistinių darbų projektavimo ir programavimo bei statistinės informacijos rengimo, platinimo ir kitus grafikus;
 • koordinuoja statistinės informacijos rengimą ir teikimą Rodiklių duomenų bazei;
 • koordinuoja leidinio „Žemės ūkis ir aplinkosauga“ rengimo darbus, atsako už skyriaus statistinės informacijos pateikimą kitiems departamento rengiamiems leidiniams;
 • koordinuoja žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, aplinkosaugos statistikos metodikų ir statistinės informacijos rengimą;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės ir aplinkosaugos statistikos klausimais, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti žemės ūkio ekonominių sąskaitų pirmojo ir antrojo įverčio, žemės ūkio produkcijos skaičiavimus, sudaryti vyno balansą, atlikti žemės ūkio produktų gamybos ir suvartojimo vienam gyventojui skaičiavimus.

2. Atlikti žemės ūkio ekonominės veiklos produkcijos, tarpinio vartojimo ir pridėtinės vertės, žemės ūkio produkcijos apimties indeksų ketvirtinius skaičiavimus, parengti ir paskelbti ketvirtinio statistinio tyrimo F-18 rezultatus.

3. Pasirengti įgyvendinti reglamento dėl žemės ūkio sąnaudų ir produkcijos, rengiamos pagal Europos žemės ūkio statistikos strategijos 2020 principus, reikalavimus.

4. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.

5. Gerinti statistinės informacijos suprantamumą vartotojui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Snieguolė Bieliauskienė
Vyriausioji specialistė 236 4941

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja augalų apsaugos produktų teikimo į rinką statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus;
 • organizuoja augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus;
 • organizuoja mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinius tyrimus, rengia metodikas, klausimynus, ruošia technines užduotis programuotojams, analizuoja ir teikia vartotojams statistinių tyrimų rezultatus;
 • sudaro augalininkystės produktų natūrinius balansus, užtikrina jų kokybę;
 • analizuoja administracinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybes;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis agrarinės aplinkos rodiklių skaičiavimo, augalininkystės produktų natūrinių balansų sudarymo klausimais, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamento), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia ir teikia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Atlikti Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinį tyrimą.

2. Atlikti augalininkystės produktų natūrinių balansų skaičiavimus.

3. Rengti mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinę informaciją. 

4. Naudojant administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų duomenis atlikti metinių, ketvirtinių ir mėnesinių žemės ūkio produktų supirkimo kainų ir jų indeksų skaičiavimus, užtikrinti jų kokybę.

5. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Vanda Gricevič
Vyriausioji specialistė 236 4961

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus ataskaitoms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti;
 • skaičiuoja augalininkystės produkcijos gamybos rodiklius natūrine išraiška, analizuoja rodiklius, koordinuoja duomenų apdorojimą ir redagavimą, rengia metodikas;
 • organizuoja daugiamečių sodinių statistikos rengimą;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija ir kitomis valstybės institucijomis augalininkystės statistikos srityje;
 • koordinuoja kitų institucijų rengiamą oficialiąją statistiką pagal kompetenciją;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir paskelbti Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo 2019 m. statistinio tyrimo rezultatus, užtikrinti jų kokybę.

2. Naudojant administracinių šaltinių duomenis atlikti Žemės ūkio augalų pasėlių plotų 2020 m. derliui statistinį tyrimą.

3. Pasirengti ir atlikti Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo  2020 m. statistinį tyrimą, surinkti statistinius duomenis iš ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių.

4. Trumpinti metinės statistinės informacijos skelbimo terminus. 

5. Gerinti statistinės informacijos suprantamumą vartotojui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Diana Juknevičiūtė
Vyriausioji specialistė 236 4972

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • skaičiuoja gyvulių ir paukščių skaičiaus, bandos sudėties ir struktūros, gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtį natūrine išraiška, analizuoja rodiklius, koordinuoja duomenų apdorojimą ir redagavimą;
 • tiria paukščių peryklų struktūrą ir panaudojimą, kitų peryklų veiklų rezultatus;
 • rengia statistinę informaciją apie gyvulių ir paukščių skerdimą, gyvų gyvulių ir paukščių importą ir eksportą;
 • rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus joms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, rengia metodikas;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija ir kitomis valstybės institucijomis gyvulininkystės statistikos srityje;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti statistinės atskaitomybės apie gyvulių skaičių ir gyvulininkystės produktų gamybą rinkimą iš ūkininkų ir šeimos ūkių elektronine forma.

2. Plėtoti administracinių duomenų šaltinių panaudojimą gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinei informacijai rengti.

3. Atlikti perinti skirtų kiaušinių ir išperintų paukščių jauniklių skaičiaus ir prekybos paukščių jaunikliais, paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinius tyrimus.

4. Gerinti statistinės informacijos suprantamumą vartotojui.

5. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Aleksandras Kaplanovskis
Vyriausiasis specialistas 236 4991

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja atliekų susidarymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšyse statistinius tyrimus, rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus joms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, koordinuoja duomenų apdorojimo ir redagavimo darbus;
 • organizuoja įmonių išlaidų aplinkos apsaugai statistinius tyrimus;
 • organizuoja želdynų tvarkymo savivaldybių teritorijose statistinius tyrimus;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos srityje, rengia metodikas;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei;
 • koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Naudoti naujus duomenų šaltinius žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistiniam tyrimui.

2. Atlikti savivaldybių želdynų statistinį tyrimą, parengti statistinę informaciją, užtikrinti jos kokybę. 

3. Atlikti įmonių išlaidų aplinkos apsaugai statistinį tyrimą, parengti statistinę informaciją, užtikrinti jos kokybę. 

4. Užtikrinti naujausios aplinkosaugos statistinės informacijos ir aktualios statistinių tyrimų metainformacijos pateikimą vartotojams.

5. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Danguolė Krepštulienė
Vyriausioji specialistė 236 4951

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia medžiagų srautų, išmetamų į orą teršalų, aplinkosaugos mokesčių sąskaitas;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamu darbu, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • renka ir apibendrina aplinkosaugos statistikai rengti reikalingus duomenis iš administracinių duomenų šaltinių ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais, rengia metodikas;
 • koordinuoja kitų institucijų oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją;
 • dalyvauja departamento, ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengti  į orą išmetamų teršalų sąskaitas ir jų kokybės ataskaitą.

2. Rengti su aplinka susijusių mokesčių sąskaitas ir jų kokybės ataskaitą.

3. Rengti medžiagų srautų sąskaitas ir jų kokybės ataskaitą.

4. Užtikrinti statistinių tyrimų aktualių metodikų pateikimą vartotojams.

5. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jekaterina Felde
Vyriausioji specialistė 236 4960


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar statistikos, ar matematikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų klausimynus ir paaiškinimus jiems pildyti, sudaro respondentų sąrašus;
 • nagrinėja administracinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybes, rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programavimo darbams atlikti;
 • rengia gautus administracinius duomenis žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų duomenų bazėms papildyti;
 • tikrina, analizuoja žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą, suderinamumą su administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenimis;
 • dalyvauja rengiant ir pateikiant žemės ūkio surašymų, žemės ūkio struktūros tyrimų duomenis ir metodologines kokybės ataskaitas Europos sąjungos statistikos tarnybai;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • rengia ir teikia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti 2020 m. žemės ūkio surašymo duomenų rinkimo priemones, naudoti administracinius duomenis.

2. Užtikrinti metodologinių principų laikymąsi atliekant 2020 m. žemės ūkio surašymo apklausą.

3. Atlikti 2020 m. žemės ūkio surašymo ūkių apklausos organizacinius darbus.

4. Užtikrinti 2020 m. žemės ūkio surašymo apklausos metu gautų statistinių duomenų kokybę.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)
Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Ana Markova
Specialistė 236 4987

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Dalyvauja organizuojant žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių kainų statistinį tyrimą.
 • Skaičiuoja prekių ir paslaugų, vartojamų kaip žemės ūkio proceso sąnaudos ir investuojamų į žemės ūkio gamybą, kainų indeksus.
 • Skaičiuoja gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis balansų skaičiavimo klausimais, rengia metodikas.
 • Skaičiuoja gyvulių ir paukščių skaičių pagal apskritis ir savivaldybes.
 • Skaičiuoja gyvulininkystės produkcijos gamybą ir gyvulių produktyvumą šalies, apskričių ir savivaldybių lygiu.
 • Rengia informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams.
 • Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rima Butkevič
Specialistė 236 4992


Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atlieka šias funkcijas:

 • Sudaro žemės ūkio valdų sąrašus.
 • Dalyvauja organizuojant žemės ūkio struktūros statistinius tyrimus ir žemės ūkio surašymus.
 • Rengia statistinių ataskaitų formas, technines užduotis elektroninėms formoms ir pirminių statistinių duomenų įvedimo (įkėlimo) ir loginių kontrolių programoms sukurti.
 • Rengia metodinę medžiagą klausėjams mokyti, organizuoja klausėjų mokymus.
 • Konsultuoja respondentus, tikrina, analizuoja gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą.
 • Rengia atsakymus į vartotojų užklausas.
 • Rengia statistinę informaciją skelbti.
 • Vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį nei aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES statistikos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jurgita Damskienė
Vyriausioji specialistė 236 1421


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Excel pažengęs vartotojas);
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos statistiką ir aplinkos ekonominių sąskaitų sudarymą;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia aplinkosaugos prekių ir paslaugų sektoriaus, aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitas;
 • dalyvauja diegiant ir rengiant kitas aplinkos ekonomines sąskaitas ES teisės aktų nustatytais terminais;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su atliekamu darbu, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • renka ir apibendrina aplinkosaugos statistikai rengti reikalingus duomenis iš administracinių duomenų šaltinių ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyrių;
 • teisės aktuose nurodytais terminais perduoda statistinius duomenis Eurostatui;
 • bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis aplinkosaugos statistikos klausimais, rengia metodikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja departamento, ES ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistikos leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengti aplinkosaugos sąskaitas. 

2. Rengti atliekamų statistinių tyrimų (darbų) metodikas.

3. Gerinti statistinės informacijos prieinamumą.

4. Dalyvauti Eurostato bandomuosiuose duomenų rinkimuose.

5. Trumpinti statistinės informacijos skelbimo terminus.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Agnė Kilaitė
Vyriausioji specialistė 236 4955

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja organizuojant ir atliekant statistinius tyrimus augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos statistikos srityje;
 • rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus ataskaitoms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti;
 • tikrina ir analizuoja statistinių tyrimų metu gautus statistinius duomenis, apibendrina surinktą statistinę informaciją, rengia statistinių tyrimų suvestinius rodiklius;
 • analizuoja administracinių šaltinių duomenų panaudojimo galimybes;
 • skaičiuoja augalininkystės produkcijos gamybos rodiklius natūrine išraiška, rengia metodikas;
 • atlieka skaičiavimus, susijusius su agrarinės aplinkosaugos rodiklių rengimu;
 • parengtą statistinę informaciją teisės aktuose nurodytais terminais teikia Eurostatui;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją statistiniams leidiniams, Oficialiosios statistikos portalui;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Parengti ir paskelbti Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo 2019 m. statistinio tyrimo rezultatus, užtikrinti jų kokybę.

2. Naudojant administracinių šaltinių duomenis atlikti Žemės ūkio augalų pasėlių plotų 2020 m. derliui statistinį tyrimą.

3. Pasirengti ir atlikti Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo 2020 m. statistinį tyrimą, surinkti statistinius duomenis iš ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užtikrinti jų kokybę.

4. Gerinti statistinės informacijos suprantamumą vartotojui.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Melvinas Adamas Shor
Vyriausiasis specialistas 236 4993


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, ar gamtinės geografijos, ar visuomeninės geografijos, ar statistikos, ar matematikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja žemės ūkio bendrovių ir įmonių tyrimus gyvulininkystės statistikos srityje;
 • rengia statistinių ataskaitų formų projektus, paaiškinimus ataskaitoms pildyti, ruošia technines užduotis pirminių duomenų įvedimo ir apdorojimo programoms parengti, koordinuoja duomenų apdorojimo ir redagavimo darbus, rengia metodikas;
 • sudaro dirvožemio maistingųjų medžiagų (azoto, fosforo ir kt.) balansus, teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas);
 • rengia ūkinių gyvūnų skerdimų statistinę informaciją, teikia ją Eurostatui;
 • dalyvauja rengiant aplinkosaugos srities statistinius rodiklius;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;
 • koordinuoja kitų institucijų žuvininkystės srities oficialiosios statistikos organizavimą ir rengimą pagal kompetenciją;
 • dalyvauja ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse;
 • rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, statistiniams leidiniams;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Pasirengti įgyvendinti reglamento dėl žemės ūkio sąnaudų ir produkcijos, rengiamo pagal Europos žemės ūkio statistikos strategijos 2020 principus, reikalavimus.

2. Atlikti gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse ketvirtinį ir metinį statistinį tyrimą, rengti statistinę informaciją, užtikrinti jos kokybę.

3. Naudojant administracinius duomenis rengti ūkinių gyvūnų skerdimo statistinę informaciją.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)