Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@stat.gov.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


Atgal

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai
Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Dr. Gediminas Samuolis
Skyriaus vedėjas 236 4621


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statistinių tyrimų organizavimo ir statistinės informacijos rengimo srityse;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus vykdomų tyrimų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia skyriaus darbo planus, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • nuolat nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su kitomis šalies valdymo institucijomis, Eurostatu ir kitomis žinybomis bei užsienio ekspertais;
 • metodiškai vadovauja skyriaus darbams, konsultuoja teritorinius duomenų surinkimo skyrius, įmones ir organizacijas bei kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją;
 • koordinuoja skyriaus vykdomus statistinius tyrimus, suvestinės informacijos rengimą ir teikimą vartotojams;
 • atstovauja mokslo ir technologijų, inovacijų, informacinių technologijų panaudojimo statistikos sričiai Europos Komisijos ir Europos Tarybos ir tarptautinių organizacijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese savo kompetencijos klausimais, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
 • vykdo kitus departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Užtikrinti priemonių, numatytų Oficialiosios statistikos darbų programoje, įvykdymą laiku ir pateikti skelbti kokybišką statistinę informaciją.

2. Organizuoti ir koordinuoti sutartyse su Europos Komisija ir Eurostatu numatytų 2020 m darbų įgyvendinimą.

3. Dalyvauti Eurostato ir EBPO darbo grupių, atsakingų už Mokslo ir technologijų bei Informacinės visuomenės statistikos rengimą, veikloje, organizuoti ir koordinuoti reikiamos statistinės informacijos teikimą.

4. Organizuoti ir koordinuoti bandomąjį nanotechnologijų sektoriaus statistikos parengimą.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daiva Girdauskienė
Patarėja 236 4785


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų dabro patirtį statistinių tyrimų organizavimo ir statistinės informacijos rengimo srityse;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu pagal Europass);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su kuruojamomis statistikos sritimis, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, rengia įmonių inovacinės veiklos, šalies konkurencingumo ir specialiųjų tyrimų (įmonių bankroto, labdaros ir paramos) metodikas ir darbo planus, organizuoja tyrimų atlikimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • metodiškai vadovauja kuruojamų statistinių tyrimų darbams (rengia statistinės atskaitomybės formuliarus ir metodinius nurodymus) ir užtikrina jų kokybę, konsultuoja teritorinius duomenų surinkimo skyrius, įmones, valstybės institucijas ir kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja skyriaus vykdomų specialiųjų statistinių tyrimų apibendrintos informacijos rengimą ir teikimą vartotojams;
 • atstovauja kuruojamos statistikos srities tyrimų ES institucijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese pagal savo kompetenciją, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
 • užtikrina nenutrūkstamą skyriaus darbą, laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengti ir nustatytais planuose terminais publikuoti INV 2016–2018  m. tyrimo statistinę informaciją papildant naujais statistiniais rodikliais.

2. Laikantis nustatytų terminų ir kokybės reikalavimų, vykdyti sutartyje su Eurostatu numatytus INV tyrimo darbus – pateikti suvestinę statistinę informaciją, mikroduomenis ir atlikti parengiamuosius darbus naujam INV 2018–2020 m. tyrimui.

3. Aktualizuoti INV tyrimo metodiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Loreta Žebuolienė
Vyriausioji specialistė 236 4673

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, inovacijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinių tyrimų parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia suvestinę informaciją;
 • rengia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinių tyrimų metodikas, teikia konsultacijas ir metodologinę pagalbą mokslo institucijoms, įmonėms, bendrovėms, organizacijoms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus;
 • nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi kitų valstybių patirtimi, tobulina savo darbinės veiklos žinias Mokslo, technologijų ir inovacijų statistikos srityje;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento publikacijas pagal savo kompetenciją, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose arba juos organizuoja, vedėjui pavedus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Rengti ir informacijos skelbimo kalendoriuose nustatytais terminais publikuoti MTEP tyrimų statistinę informaciją.

2. Atsižvelgiant į pastabas aktualizuoti MTEP tyrimo metodiką.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Liucija Baltrūnienė
Vyriausioji specialistė 236 4683

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros bei inovacijų statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • atlieka informacinių technologijų naudojimo statistinių tyrimų parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia suvestinę informaciją;
 • rengia informacinių technologijų naudojimo įmonėse ar įstaigose tyrimų metodiką, teikia konsultacijas ir metodologinę pagalbą mokslo institucijoms, įmonėms, bendrovėms ir organizacijoms;
 • nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi kitų valstybių patirtimi, tobulina savo darbinės veiklos žinias Skaitmeninės ekonomikos (Informacinės visuomenės) statistikos srityje;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento publikacijas pagal savo kompetenciją, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems vartotojams leidžiamą publikuoti informaciją, dalyvauja pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose arba juos organizuoja, skyriaus vedėjui pavedus;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

 


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Daina Saulienė
Specialistė 236 4765


Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, Įmonių bankroto, Labdaros ir paramos įstatymu;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka iš administracinių šaltinių gautų bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių (pagal Įmonių bankroto valdymo departamento ir Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazės duomenis) statistinių duomenų apskaitą, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia apibendrintą informaciją;
 • atlieka iš administracinių šaltinių gautų labdaros, paramos (pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento pateiktus duomenis) statistinių duomenų apskaitą, rengia technines užduotis duomenų apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia apibendrintą informaciją;
 • vykdo tarptautiniame Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) konkurencingumo tyrime numatytas užduotis: respondentų atranką, jų informavimą, ataskaitų surinkimą ir tinkamumo patvirtinimą;
 • atlieka informacinių technologijų panaudojimo tyrimo parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą;
 • rengia pagal savo kompetenciją statistinę informaciją skyriaus bei bendriems departamento leidiniams, skaičiuoja reikiamus informacijos ir kokybės rodiklius, ruošia individualiems interesantams leidžiamą publikuoti informaciją;
 • vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Jurgita Lavrovienė
Vyriausioji pecialistė 236 4932


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statistinių tyrimų organizavimo ir statistinės informacijos rengimo srityse;
 • mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus rengiamą statistiką;
 • būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • nagrinėja Lietuvos ir ES teisės aktus, susijusius su kuruojamomis statistikos sritimis, kaupia ir analizuoja metodinę literatūrą, rengia verslo tendencijų tyrimo metodikas ir darbo planus, organizuoja tyrimų atlikimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • metodiškai vadovauja kuruojamų statistinių tyrimų darbams (rengia statistinės atskaitomybės formuliarus ir metodinius nurodymus) ir užtikrina jų kokybę, konsultuoja teritorinius duomenų surinkimo skyrius, įmones, valstybės institucijas ir kitus respondentus pagal skyriaus kompetenciją;
 • atlieka tyrimo parengiamuosius darbus, rengia technines užduotis duomenų įvedimo, kontrolės ir apdorojimo programoms, organizuoja tyrimo duomenų redagavimą ir apdorojimą, rengia ir skelbia apibendrintą informaciją;
 • atstovauja kuruojamos statistikos srities tyrimų ES institucijų darbo grupėse, pasitarimuose ir tarptautiniuose seminaruose, dalyvauja teisės aktų priėmimo procese pagal savo kompetenciją, atlieka ES teisės aktų vertimų techninę ekspertizę;
 • vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojo 2020 m. užduotys:

1. Organizuoti ir koordinuoti sutartyje su Europos Komisija numatytų Verslo tendencijų tyrimo darbų įgyvendinimą.

2. Atlikti paslaugų sektoriaus ir prekybos įmonių verslo tendencijų ir pramonės įmonių investicijų statistinius tyrimus, rengti ir informacijos skelbimo kalendoriuose nustatytais terminais publikuoti statistinę informaciją.


Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)


Rima Pieviškienė
Specialistė 236 4644

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
 • Mokėti valstybinę kalbą.
 • Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
 • Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka metodinius darbus ir tvarko meta informaciją, susijusią su tyrimu.
 • Atrenka įmones tiriamų pramonės įmonių sąrašui.
 • Rengia ir atnaujina tyrimo duomenų apdorojimo programas.
 • Išsiunčia anketas įmonėms, surenka ir patikrina užpildytas anketas ir suveda pirminius duomenis į kompiuterinę duomenų bazę bei konsultuoja įmones anketų pildymo klausimais.
 • Rengia tyrimo rezultatus ir užtikriną jų kokybę.
 • Perduoda tyrimo duomenis Europos Komisijai, rengia pranešimus spaudai ir teikia tyrimo rezultatus vartotojams.
 • Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Dokumento atnaujinimo data: $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$modified_date)